Specpol 2

Utskottsordförande SPECPOL 2: 

Frida Linnea Skoglund Hip15 

Egypten

Policy Paper – Sydsudan

Utskott: SPECPOL 2

Delegat: Johanna Jakobsson 

Arabrepubliken Egypten är djupt sorgsna över situationen i Sydsudan. Arabrepubliken Egypten har därför ett stort intresse i att bygga upp säkerhet och stabilitet i regionenen och stärka skyddet för den lokala civilbefolkningen. Delegationen värnar om fred och diplomatiska ingripande men också att alla ingripande utifrån bör samordnas med den syd sundanesiska regeringen. 

Utifrån den historia som Arabrepubliken Egypten och Sydsudan har så tar delegationen en medlande roll för att på ett diplomatiskt sätt skapa fred. Delegationen ser stora fördelar i humanitära bistånd men också vapenembargo till region. Delegationen anser i övrigt att det primära målet är att säkra civil och lokalbefolkningen. 

Etiopien

Utskott: SPECPOL2

Delegat: Sara Bergman

Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien anser att situationen som uppstått i grannlandet Sydsudan i högsta grad är inhuman och grym mot civilbefolkningen. Människorna tvingas fly från strider, brutalt våld, torka och svält. Sydsudans flyktingkris är världens snabbast växande. Endast under 2017 har det anlänt mer än 375 000 flyktingar och asylsökande från Sydsudan till Etiopien och siffran fortsätter att växa. Etiopien är ytterst bekymrad över situationen som uppstått och menar att en lösning måste ske snarast. 

Situationen i Sydsudan har kommit till att bli ett globalt problem som därför kräver globala lösningar. Etiopien hävdar att Förenta Nationerna och Afrikanska Unionen ska ha en ledande samt effektiv roll för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Etiopien ser dock att Förenta Nationerna och Afrikanska Unionen står inför freds- och säkerhetsutmaningar i detta arbete. Det krävs politisk vilja och engagemang från dinka och nuer i Sydsudan för att lösningen ska kunna ske genom förhandling och dialog. Att stödja Förenta Nationerna anser Etiopien är viktigare än någonsin för att garantera gemensam trygghet.

Principen “Skyldigheten att Skydda” ger världssamfundet större möjlighet att ingripa när människor utsätts för grymheter och våld, vilket Etiopien anser är högst angeläget. Makten i Sydsudan har skyldighet att skydda dess civilbefolkning och därför yrkar Etiopien för att situationen också tas på största möjliga allvar. 

Den demokratiska förbundsrepubliken Etiopien menar att nyckeln är samband mellan fred, säkerhet och utbildning. Fredliga och inkluderande samhällen skapar en miljö som bidrar till utveckling. 

Indien

Delegationen Indien

SPECPOL2 – Sydsudan 

Republiken Indien är fullt medveten om den problematik som inbördeskriget i Sydsudan medför. Konflikten, som drabbar ett redan fattigt land, innebär svårigheter att inleda och upprätthålla en humanitär miljö för befolkningen. Hungersnöd, barnsoldater, flyktingar och en civilbefolkning som lider av död, övergrepp och våldtäkter är spår av kriget som har pågått i snart fyra år. 

Delegationen Indien, som är en av de stater som bidrar mest till FN:s fredsbevarande verksamhet, försäkrar att de styrkor som skickades till Sydsudan 2016 i syfte att skydda befolkningen idag fyller och fortsättningsvis ska fylla sitt ändamål. Vid behov ställer sig den indiska delegationen beredda till att bistå med fler fredsbevarande styrkor. Däremot anser republiken Indien att fred inte nås med endast internationellt inflytande, utan att det också krävs en stark nationell drivkraft.

Den indiska delegationen framhåller vikten av att omvärlden engagerar sig i att finna en lösning till konflikten och ser därför fram emot ett samarbete inom FN.

Indonesien:

Policy paper - Sydsudan SPECPOL 2

Republiken Indonesien

Delegat Veronika Kathi, S16C

Delegationen Indonesien betonar vikten av att följa de mänskliga rättigheter stadgade av FN. Den humanitära krisen i Sydsudan utgör ett allvarligt problem som måste lösas snabbt och effektivt. Inbördeskriget har inte bara gett upphov till död och ökad fientlighet mellan folkgrupper, utan har också lett till ett utbrett lidande bland civilbefolkningen. Delegationen understryker att brotten mot de mänskliga rättigheterna som begås i Sydsudan måste upphöra. 

Även om inbördeskriget i sig utgör ett problem som måste tacklas är Indonesien mer orolig för konsekvenserna. Oskyldiga civila - som drabbas av svält, sjukdomar, fördrivelse och våld - är de sanna förlorarna i denna konflikt. Det mest horribla är de brott som begås mot dem av soldater varje dag. Laglösheten bland de stridande är ett allvarligt problem, alltså att sådana brott i nuläget inte straffas. Indonesien anser de stridandes behandling av civila som grunden till den humanitära krisen. Inte bara bryts grundläggande mänskliga rättigheter, den leder också till att en konfliktlösning försvåras ytterligare.

De mänskliga rättigheterna måste upprätthållas. Civila måste skyddas från striden och soldaternas våld mot dem måste upphöra. Men konflikten är komplex samt svårlöslig, och delegationen uppmanar därför medlemsländerna att ena sig för att tillsammans kunna förbättra den humanitära krisen och komma närmare en lösning på konflikten i Sydsudan. Indonesien önskar samarbetsvillighet från medlemsländerna i utskottsfrågan så att FN-stadgans mål om internationell fred och upprätthållandet av mänskliga rättigheter kan närmas.

Jordanien

Hashemitiska kungadömet Jordanien anser att alla parter inblandade i Sydsudan konflikten ska ställas inför den internationella domstolen och dem som har begått krigsförbrytelser ska straffas. Alla bör ta sitt ansvar för att stoppa konflikten. Det kan endast göras ifall målet tas upp i säkerhetsrådet för utan deras godkännande kan målet ej undersökas av internationella domstolen, eftersom att Sydsudan inte har ratificerat Romstadgan. 

Hashemitiska kungadömet Jordanien anser även att vapen förhandling med Sydsudan ska upphöra så att konflikten kan ta slut. 

Det Hashemitiska kungadömet Jordanien anser även att mäktigare stater skall ta sitt ansvar för fred och bidra med pengar till mindre stater som tar emot flyktingar som är ett resultat av konflikten. På så sätt kan det minska flyktingar som fortsätter vidare och underlätta situationen för alla. Vi ser fram att kunna samarbeta med andra länder i the arab league och alla länder som har värdefulla kommentarer och idéer.

Kenya:

Konflikten i Sydsudan

Kenyas ståndpunkt

I december år 2013 utbröt ett inbördeskrig i Sydsudan efter att landet saknat goda politiska institutioner. Sedan dess lever landets invånare i fara och otrygghet. Som följd har många människor dött och hela 4 miljoner människor är på flykt från sina hem varav 2 miljoner av dem är barn. Därtill går upp emot 75% av barnen i landet inte i skolan, vilket är den högsta siffran i världen. Nu måste samtliga delegationer ta ett gemensamt ansvar för att hitta en lösning på konflikten i Sydsudan. 

Den demokratiska republiken Kenya menar att konflikten i Sydsudan är en konstgjord konflikt utförd av Sydsudans ledare. Kenya tror att samma personer som ansvarar för konfliktens uppkomst har potential att gemensamt föra landet tillbaka från det bottenlösa djup landet finner sig i. Allt som behövs enligt Kenyas mening är alltså genuin vilja från landets ledare att få slut på konflikten. För att detta ska bli verklighet krävs förhandlingar mellan oppositionerna där kompromisser ska ske för långvarig fred. Detta måste enligt Kenyas mening komma till skott snarast och därför är det viktigt att Afrikanska Unionen sätter tydliga krav på landets ledare. 

Överlag har demokratiska republiken Kenya en bilateral relation till grannlandet Sydsudan. Kenya är mycket glada över denna relation eftersom det förenklar samarbeten med grannlandet. Kenya hoppas på fred i Sydsudan inom kort så att man kan börja förhandla om den oljeledning som Sydsudan har behov av att placera genom Kenyanskt territorium. 

Kongo

Policy paper Utskott: Specpol 2 Land: Demokratiska Republiken Kongo Delegat: Linnéa Hökblad Demokratiska Republiken Kongo ser allvarligt på det pågående inbördeskriget i Sydsudan. Vi anser att konflikten måste lösas för att levnadsvillkoren ska förbättras för civilbefolkningen i Sydsudan och grannländerna. Det krävs en vilja från de stridande parterna om en lösning på konflikten ska uppstå, samt ett engagemang från AU:s och FN:s sida genom fredliga förhandlingar. Den enorma flyktingströmmen och svälten i Sydsudan måste upphöra. Detta genom en lösning på konflikten mellan folkgrupperna dinka och nuer. Demokratiska Republiken Kongo stödjer UNHCR:s hjälpinsatser till de människor som tvingats lämna sina hem under desperata förhållanden och önskar även att vägar till det mest drabbade områdena i landet uppstår för att FN:s flyktingorgan ska ha möjlighet att anlända med bistånd.

Kuba

Utskott: SPECPOL 2

Delegat: Gabriel Kvernes

Kubas delegation anser att man med solidariska värderingar med alla medel tillgängliga ska hjälpa Sydsudan att bli ett stabilt och fredligt land. Hållande vår egen ärorika revolution i minne så delar vi stor sympati med det sydsudanesiska folkets beslutsamma kamp för suverän autonomi. Det är delegationens yttersta angelägenhet att denna nyvunna kamp för självständighet ger goda resultat för ett mycket fattigt och utsatt folk. 

Vi anser att världssamfundet har en gemensam ansvarighet att skydda den svage och minst gynnade, särskilt i en situation där denne är förtryckt. Med strävan efter ett FN som tydligt markerar mot orättvisor i världen ser delegationen allvarligt på den oproportionellt minimala uppmärksamhet som har riktats mot konflikterna i Sydsudan som slår hårt mot redan utsatta. Endast fördömande är i denna situation otillräckligt. Kuba har däremot sedan länge tagit sitt solidariska ansvar för det sydsudanska folket och kommer att fortsätta göra det. 

Under Sydsudans självständighetskamp tog medlemmar från SPLA emot grundläggande utbildning samt militär träning i vårt land. Kuba har och kommer alltid att vara en generös vän och allierad till det fattiga sydsudanesiska folket och dess regering. I Kuba har även hundratals Sydsudanesiska ungdomar utbildats till läkare. Vi har enligt en flera årtionden lång tradition osjälviskt givit hundratals ungdomar från utvecklingsländer, däribland Sydsudan, gratis utbildning. Kubas delegation vädjar till andra nationer i FN att i samma kamratanda dela med sig av flera delar av sitt välstånd till människor i denna akuta situation där människor inte ens har tillgång till ens de mest grundläggande behoven.  

Delegationen är öppna för förhandling om lösningar men kommer aldrig att ge vika för vinstintresse eller imperialistiska samt kapitalistiska tendenser där man är ute efter att utnyttja Sydsudan och dess folk. 

Storbritannien

Policy paper - Sydsudan 

Utskott: SPECPOL 2

Delegat: Baltsar Lindgren 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ser med stor oro på den rådande situationen i Sydsudan. Sammandrabbningar har uppstått i olika former och den komplexitet som präglar konflikten gör att samtliga nationer bör uppmuntra diplomatiska förhandlingar vars syfte skall vara att avsluta den nuvarande konflikten.  

Samtidigt som diplomatiska samtal förs måste dock vikten av konkret handling betonas, humanitära biståndsinsatser bör ligga i fokus under samtalen om vilka åtgärder nationer skall vidta för Sydsudans välmående. I form av Förenade konungariket Storbritannien och Irlands m.fl. nationers bistånd som försetts har det visats vilken skillnad dessa åtgärder kan göra. Det är därför av yttersta vikt att nationer ser bortom eventuella egenintressen och ser befolkningen i Sydsudan som det primära intresset i denna konflikt. 

Sudan:

Delegation: Republiken Sudan

Delegat: Felicia Idris Fehling, HiP16

Utskott: SPECPOL 2

Republiken Sudan och republiken Sydsudan har en lång delad historia, tyvärr präglad av våld och misär. Något som sker i Sydsudan just nu. För att uppnå en fred och få ett slut på våldet måste en strikt vapenvila införas och regeringen i republiken Sydsudan bör försöka komma fram till en fredlig lösning med rebellgrupperna. Dessutom bör FN göra mer för att förhindra att barn används som soldater, något som vi har haft en lång historia med att stoppa det.

Den stora mängden flyktingar från Sydsudan som kommer till Sudan behöver resurser och internationell hjälp då Sudan ej har de resurser som krävs för att ta hand om dem. 

Sverige

Utskott: SPECPOL 2

Delegat: Isabella Brofors 

Delegationen Sverige ser på inbördeskriget i Sydsudan som en allvarlig humanitär kris. På grund av denna konflikt som brutit ut, har detta i princip avstannat Sydsudans demokratiska utveckling, med välfungerande institutioner samt respekt för de mänskliga rättigheterna.

Sverige vill framhäva den humanitära krisen och nödvändigheten av en politisk lösning. Delegationen vill dessutom betona betydelsen med humanitära organisationer och hur dessa måste ytterligare säkerställas.

Sydafrika:

Policy Paper för specpol 2

Delegat: Sebastian Larsson

Republiken Sydafrika ser mycket allvarligt på situationen i Sydsudan och det inbördeskrig som hotar inte bara landet men också folket som bor där. Regeringen i Sydsudan fortsätter att blockera FNs fredstrupper från att komma in i landet och detta är en situation som måste lösas diplomatiskt och med förhandlingar. Förhandlingarna bör inte bara handla om att få in FNs fredstrupper i landet men också att försöka uppnå en fred mellan de 2 huvudparterna som utkämpar detta hemska inbördeskrig.  Republiken Sydafrika anser att man inte kan lösa ett inbördeskrig med våld endast och för att verkligen få ett slut på kriget så måste båda parterna komma överens med att sluta med fientligheter.  

Frågorna om hur man ska minska användandet av barnsoldater, hantera flyktingsituationen och reducera folkets lidande har alla samma svar i grunden, få slut på kriget. Man kan inte bli av med dessa problemen så länge kriget fortsätter och därför tycker republiken Sydafrika att all fokus skall läggas på att få ett slut på kriget innan man tänker på något annat. 

Republiken Sydafrika är villiga att bidra med fredstrupper då Republiken har mycket erfarenhet med konflikter på den afrikanska kontinenten från tidigare fredsuppdrag. 

Sydsudan:

Utskott: SPECPOL 2

Land: Sydsudan

Delegat: Frida Wallenstad

Republiken Sydsudan blev självständigt år 2011 och bara två år senare utbröt ett inbördeskrig. Fredsavtal har skrivits på flertal gånger, men dessa har inte kunnat upprätthållas. Inbördeskriget har drabbat befolkningen i form av fattigdom, svält och stora delar av befolkningen lever i misär. Utöver detta är omkring 3 miljoner människor på flykt och utnyttjandet av barnsoldater är väldigt vanligt samt att många kvinnor drabbas av övergrepp, våldtäkter och död. Som en följd av detta är Sydsudaneserna under stort behov av bistånd.  

Republiken Sydsudan vill be länderna i FN hjälpa landets utveckling i form av bistånd. FN har dock haft svårt att ta sig in i landet då vägar och infrastruktur knappt existerar. Sydsudan förespråkar en vapenembargo som den bästa lösningen på konflikten.

Vitryssland:

Policy Paper

Utskott: Specpol 2

Delegat: Johan From 

Republiken Vitryssland ser mycket allvarligt på situationen som råder i Republiken Sydsudan. Ett inbördeskrig som drabbar hundratusentals personer och detta inbördeskrig har snart pågått i fyra år och situationen blir inte bättre. Ständigt kränks mänskliga rättigheter och situationen har lett till att ett oerhört stort antal människor tvingats fly och nu lever som flyktingar under svåra förhållanden. Vi har etablerat diplomatiska relationer med Republiken Sydsudan och önskar att bevara dessa relationer. I framtiden önskar vi att stärka och utveckla dessa relationer inom ekonomi, politik, samt främja det kulturella samarbetet med Republiken Sydsudan. Vi arbetar för att bevara, fördjupa och utveckla dessa diplomatiska relationer och på så sätt kunna se en framtid som två samarbetande parter. Därför ser vi inbördeskriget i Republiken Sydsudan som ett stort hot mot våra mål och strävande avseende diplomatiska relationer.

Det stora dilemmat är alla de tusentals människor som är på flykt och är flyktingar i sitt eget land, orsakat av inbördeskriget. Vi anmodar att tänka långsiktigt angående kriget och kortsiktigt när det kommer till flyktingproblematiken. Vi, Republiken Vitryssland anmodar att hela det internationella samfundet måste samarbeta för att få ett akut stopp på flyktingproblematiken. 

Vi måste hitta en snabb lösning på flyktingfrågan och lösningen är att fokusera på det humanitära och tillse att det finns tillräckligt med flyktingförläggningar samt att dessa flyktingförläggningar kan tillhandahålla mat och medicin till människor på flykt. Dessutom måste flyktingförläggningarna bevakas av FN:s fredsbevarande styrkor tills situationen i Republiken Sydsudan stabiliseras. Härigenom kan vi gemensamt få ett stopp på den stora massutvandringen från Republiken Sydsudan till närliggande grannländer som har problem med att ta emot och hjälpa dessa flyktingar. Vi anmodar att hela det internationella samfundet samarbetar så den redan svåra situationen inte ytterligare eskalerar och att det blir en större humanitär katastrof än det redan är. 

© Håkan Danielsson 2020