ITU 2014

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Utskott: ITU

Land: Republiken Argentina

Delegat: Lina Larsson

Republiken Argentina är positivt inställda till att människor ska ha rätten till fritt internet så länge användningen sker på ett exemplariskt sätt. Argentina är negativt inställda till illegala företeelser på internet så som t.ex. barnpornografi. Argentina är ett av de 104 länderna som sa ja till resolutionsförslaget om mer kontroll över digital informationstrafik.

Problem:

• På många sociala medier har man chansen att skriva saker anonymt. Detta resulterar i att människor får negativa budskap skrivna till och om sig så som t.ex. könsdiskriminering. År 1997 uppkom en lag i Argentina, ''Yttrandefrihet på internet''. Detta gör det svårt för Argentina att stoppa näthat eftersom människor får skriva vad de vill. Följer Argentina inte detta, går de emot demokratin.

• Produktion och distribution av barnpornografi är förbjudet i Argentina. Enskilda organisationer rapporterar att sexuell utnyttjning och människohandel av barn, särskilt flickor i tonåren, är ett stort problem i Argentina och att de som drabbas hårdast är gatubarn som tvingas in i kommersiell sexuell utnyttjning med våld eller bedrägeri.

Lösningar:

• Argentina ser friheten på internet som en mycket viktig fråga och vill inte hindra någon från denna frihet. Dock ser Argentina gärna att polis samarbetar och kommunicerar mellan de olika staterna för att minska på kriminaliteten.

• I Argentina är all diskriminering på grund av kön förbjuden enligt lag och även sexuell utnyttjning av kommersiella syften av minderåriga är straffbart.

• Republiken Argentina uppmanar andra stater till att efterfölja detta.

Utskott: ITU

Land: Samväldet Australien

Delegat: Victor Olsson

Australien har specifika begränsningar gällande visst våldsrelaterat innehåll och illegala aktiviteter. I dessa sammanhang använder sig Australien av filtrering och censur. Detta är för att förhindra spridning möjlighet att det australienska folket kommer i kontakt med denna typ av material. Australiens internetcensur regleras därför av ACMA (Australian Communications and Media Authority) som är en organisation med syfte att begränsa tillgången till material involverande barnpornografi, sexuellt våld och liknande illegala aktiviteter både nationellt och från utlandet.

Fildelning är i Australien liksom i EU och andra västnationer olagligt när det gäller piratkopiering. Fildelning som sådan är laglig men i vissa lägen kan även detta leda till intrång mot copyright och då räknas det som olagligt.

Vi, anser att det som är viktigt för Samväldet Australien är dock att bevara balansen mellan kontrollen för att skydda upphovsrättslagen samt förhindra spridningen av horribla bilder och information över nätet, som t.ex  barnpornografi utan att de demokratiska rättigheterna såsom yttrandefrihet och personlig integritet inte kränks.

Vi, som delegater av Samväldet Australien vill komma fram till är en överenskommelse om gemensamma åtgärder mot varuförfalskning, piratkopiering och spridningen av andra illegala material på en interna


Utskott: ITU

Land: Federala republiken Brasilien

Delegat: Vilma Nilsson

 Den Federala republiken Brasilien tycker att frågan om frihet på internet är ytterst viktigt. Republiken Brasilien anser att samtliga av delegationerna ska ha yttrandefrihetens vikt i åtanke när frågan diskuteras.

Delegationen från Brasilien anser dock att yttrandefrihetens vikt inte bör försumma andra förpliktelser. Den Brasilianska republiken anser därför att behovet av en viss begränsad avlyssning kan vara nödvändig, då detta kan anses kränka individens rättigheter så anser delegationen från Brasilien att en viss typ av situation kan kräva en viss sorts lösning, det framför allt nödvändigt i situationer där det kan vara en del att bekämpa brottslighet och därför kan avlyssning användas som ett extra hjälpmedel inom polisen och myndigheter.

Den Brasilianska republiken vill även lägga mycket vikt på medborgarna integritet, det är en hänsyn man måste ta för att försäkra om att varje land tar ansvar och hänsyn för medborgarnas integritet och det är upp till varje land individuellt om hur deras lagar och sätt att styra internet ska vara, det är inte ett gemensamt beslut om hur mycket man får övervaka vad medborgare gör över internet.  

Brasilien hoppas på ett gemensamt beslut inom utskottet.


Utskott: ITU

Land: Chile


Delegat: Billy McCabe

Vad vi anser i frågan:

- Vi vill att fler och fler i Chile ska ta del av internet och vi vill att intresset för internet ska öka då internet får en allt mer betydande roll i vårt samhälle. 

- Vi vill att ingen enskild stat ska kontrollera friheten på internet och vi önskar att alla stater kan känna en gemenskap kring internet.

- Vi vill att kränkning och liknande beteende på internet ska undvikas och Chile fördömer detta i de starkast möjliga termer.

Chile ser frihet på internet som en självklarhet och att alla medborgare ska kunna ta del av ett fritt internet. Internet har en väldigt stor betydelse som informationskälla i dagens samhälle och det har även en växande roll, därför är det viktigt att värna om internet och dess säkerhet. Kränkning, censur, nedladdning och upphovsrätten har det varit stor debatt om internet de senaste åren.  Chile önskar en gemensam lösning på dessa problem och samarbete med många delegationer så vi tillsammans kan komma på en bra och sund lösning. Chile röstade nej till WCIT 12 och de vill inte att enskilda stater ska ha en ökad kontroll av internet.

Utskott: ITU

Land: Colombia

Delegat: Line Stahl


Republiken Colombia är för frihet på internet. Vi i Colombia fördömer förhinder av opinionsspridning genom begränsat internet. Colombia vill arbeta för ett fritt internet, och därmed kämpa för växande demokrati. Republiken Colombia tror på argumentet som säger att ett begränsat internet är begränsad utbildning. För en komplett utbildning idag krävs en så värdefull källa som internet, och användandet av det anser vi i Colombia ytterst nödvändigt. Republiken Colombia må inte ha avancerat till andra länders nivå än, men vi vill ha möjligheten att använda internet i sin helhet den dag vi kan erbjuda det.  

Colombia kommer inte att tolerera användning av Internet för att uppmana våld, hatiska uttalanden, kriminella hackare, eller användningen av Internet för att sprida barnpornografi eller utnyttja trafficking. Colombia vill sträva efter att skapa en politik som bibehåller säkerheten för internet för dem som förlitar sig på det i sin fritid och i sitt arbete.

Utskott: ITU

Land: Arabrepubliken Egypten

Delegat: Victor Jangdal

Vi i Arabrepubliken Egypten anser att frihet på internet är någonting som världssamfundet måste värna om och att det är något som är värdefullt. Men för att behålla värdet på friheten, måste tydliga regler finnas, och det ska vara ett stort privilegie att få använda internet och inte något som ska enkelt ska förslösas.

 Internet är en mötesplats där man kan socialisera sig med andra människor. Det är en plats som vilken annan plats, det behövs lagar och regler. Om inte lagar och regler finns på en sån här plats, kan det skapa anarki, och ge upphov till terrorgrupper och annan olaglig verksamhet. Därför anser vi i Egypten att friheten är viktig, men samtidigt skall det finnans lagstiftning som ska se till att reglerna och lagarna uppföljs av användarna. Sociala medier är något som måste administreras då det annars kan kränka de individuella rättigheterna.

 Vi anser att världssamfundet skall stå bakom oss i detta beslut, för att säkra och bevara friheten på internet, för Egypten värnar om individens säkerhet, och högsta prioritet är att individen får en säker tillvaro på internet utan att man ska behöva utstå kränkningar eller hot mot sin egen person. De lagar och regler som gäller i det vanliga samhället måste även gälla på internet.

 Ett land som inte har stadgande lagar som är lättförståeliga, är ett land som det inte är ordning på.

Om Egypten skulle vara ett sådant land, skulle det innebära att individen går osäker på internet, att individen kan råka ut för terrorattacker, barnpornografi, kränkningar och annan olaglig verksamhet.

Arabrepubliken Egypten föreslår då att internationella regler bestäms och etableras, dessa reglerna innebär att alla sorters terror, barnpornografi, kränkning, förtal, och spridning av falskheter om människor och organisationer är absolut förbjudet.

 Egypten föreslår och rekommenderar därför ett starkt samarbete mellan länderna inom Arabförbundet och Afrikanska Unionen, men även resten av världssamfundet, för att få ett starkt, tryggt och säkert internet för alla.

Arabrepubliken Egypten föreslår då att ett säkert och tryggt internet, som skall kunna utveckla både Egypten och resten av världen, och då behövs tydliga regler och lagar. Individens säkerhet och trygghet är vad som skall prioriteras och uppvaktas.

Utskott: ITU

Land: Etiopien

Delegat: Jacob Carlsson

Internet har blivit en allt större del i dagens globaliserade värld. Allt fler människor blir förtrogen med internet, således växer potentialen av dess innehåll snabbt. Möjligheten att stärka grundpelare inom en demokrati så som yttrandefrihet kommer vara av väldigt stor betydelse och som vi i den Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien aktivt alltid kommer att främja. Ekonomiska satsningar av välbärgade nationer är därför av väldigt stor betydelse i mindre utvecklade länder för att på så sätt bidra till förbättrad mobiltrafik och stärka yttrandefriheten världen över.

Emellertid kan också internet fungera som ett vapen mot demokratin. Vi i Etiopien har insett allvaret av de hot som finns på internet och betraktar det av största vikt att de Förenta Nationerna inte står handfallna mot riskerna som också kommer med internet. Då en lösning på frågan kommer omöjliggöras om man forsätter med de repressiva metoder som ideligen kan underblåsa de extremistiska grupper som förekommer på internet inom områden som barnpornografi, drogförsäljning och terrorism. Därför är det ett ofrånkomligt krav om tillsyn av den digitala informationstrafiken.

Vi i Etiopien uppmanar Förenta Nationerna att utveckla globala planer på granskning av den information som existerar på internet. Där man samordnar internationella strategier för att varje enskilt land ska själva kunna i enstaka fall censurera på internet vid behov. I de fall när de utgör ett hot mot landets säkerhet. Att stärka de globala sammarbetet när det gäller frågor på internet är av största vikt, men en global plan, oavsett hur bra den är, kommer att förbli verkningslös om det inte omsätts i lokala planer och åtgärder. Vi i Etiopien har en målsättning om att vara världsledande nation av ett informationssystem med maximal säkerhet mot all tänkbar fara som riskerar landet och medborgarna-s säkerhet.

Utskott: ITU

Land: Republiken Indien

Delegat:
Haris Hadzovic

Republiken Indien innehar en ståndpunkt i frågan gällande frågor om frihet samt rättigheter på internet, som är baserad på demokratiska principer. Delegationen betonar vikten av yttrande- och åsiktsfrihet  som både är essentiella i Indiens grundlag och FNs allmäna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

De okränkbara rättigheterna om ett fritt internet innefattar enligt delegationens mening inte följande; information som riskerar hota rikets och medborgares säkerhet , uppvigling av våld, hot, olämpligt material såsom pornografi med minderåriga involverade, förtal eller på annat sätt stötande eller förargelseväckande material. För att garantera säkerhet och stabilitet, förebygga utförande av brottsliga handlingar och skapa ett tryggt samhälle för länders medborgare är Indiens uppfattning att myndigheter inte bara har en rätt utan en skyldighet att i preventivt syfte vidta åtgärder. Dessa kan involvera; statliga institutioners möjlighet till insyn i trafik på internet, deras rättighet att i förebyggande syfte blockera material som bryter mot ovan nämnd otillåten informationsspridning och möjlighet att övervaka aktörer vilkas syften misstänks vara destruktiva.

Indiens delegation anser att det är varje stats skyldighet att garantera sina medborgares rättigheter på internet och att intervenera ifall lagstiftning bryts och internets frihet missbrukas. Ett problem är att stater likaså kan missbruka sin position och sina befogenheter med hänvisning till säkerhet som resulterar i att medborgerliga rättigheter inskränks. Det sker i länder med totalitära regimer. Därför betonar delegaterna vikten av demokratiska fundament såsom maktdelning, rättsstaten, statliga myndigheters transparens och medborgares möjlighet att ta del av offentliga dokument från myndigheter. Därför uppmuntrar Indiens regering starkt ett samarbete länder emellan, som tillhör den fria världen, att genom varierande metoder uppmuntra spridandet av demokratiska värderingar, jobba för att minska antalet totalitära regeringar och bistå fristående ideella organisationer som jobbar med detta, politiskt som finansiellt.

Utskott: ITU

Land: Irak

Delegat: JohnAugust Stenfeldt

Det är med största oro som vi i Irak observerar den rådande situationen på internet. En problematisk situation har växt fram där individer eller grupper med hatiska och brottsliga budskap använder internet för att sprida dessa budskap eller kommunicera mellan varandra. I Irak har terrorgruppen IS framfart underlättats med hjälp av internet och sociala nätverk. Resultatet i den här situationen och många andra världen över blir psykiskt och fysiskt lidande för många människor. Problemen ligger på alla världens länder som ”hostar” olagliga hemsidor eller hemsidor där olagligt material inte tas bort. Irak är djupt övertygade om att denna problematiska situationen endast kommer fortsätta växa om inte aktion tas av världens länder. Irak har självt tagit steg för att åtgärda problemen men då internet är globalt krävs det ett globalt samarbete för att ha möjlighet att motverka dessa problemen. Irak anser internet som en viktig del i framtidens kommunikation men understryker vikten av regulationer för att inte låta internet bli en fristad för våld, hat och brottslighet. Avslutningsvis hoppas Irak att världens länder tar sitt ansvar för att lösa problemen och göra internet till en fredlig och laglig plats.

Utskott: ITU

 Land: Islamiska republiken Iran

 Delegat: Axel Leppänen

 Islamiska republiken Iran anser att frågan om frihet på internet är av hög grad essentiell och relevant. Iran vill dock betona vikten av att ett fritt internet inte får komma på bekostnad av ett säkert internet än mindre av ett säkert samhälle.

Därav har Islamiska republiken Iran valt att just lägga betoning på säkerheten i från vilken man sedan kan bygga frihet. Samtidigt vill samtliga delegater från den Iranska delegationen vara tydliga med att frihet inte är gratis och att det bör tilldelas under ansvar då vi anser att somliga, mer känsliga individer, inte kan handskas med ett fritt internet på de sätt som det bör hanteras.

 Islamiska republiken Iran anser att internet bör vara en fråga av nationell karaktär då var nation ser unik ut i dess utformning, Iran ser även hur internet används i propaganda syfte av väst och som verktyg i underrättelseverksamhet.

Detta väljer den Islamiska republiken Iran att fördöma, då med fokus på NSAs handlingar utanför landets egna gränser.

 Som ovan nämnt så finner Islamiska republiken Iran det väldigt självklart att man måste få lov, att med hjälp av myndigheter, tygla internet och se till att det används på rätt sätt men Islamiska republiken Iran lägger stor kraft i att det är oacceptabelt att en stat använder andra nationers nät för spionverksamhet    

Utskott: ITU

Land: Irland

Delegat: Anton Gustafson

Republiken Irland betonar starkt att en välmående demokrati är nyckeln till ett stabilt fungerande samhälle. Republiken Irland prioriterar även viktiga fundament som yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, och således fortsätter Republiken Irland att motverka statliga inskränkningar av internet.

En ökad statlig kontroll över internet riskerar att resultera i censurerad information och korruption, vilket av en självklarhet inte förespråkar en demokrati. Att försvåra förslag likt det som lades fram för WCIT den 3-14 december 2012, som uppmanade till en ökad statlig kontroll, bekräftar på nytt att Irland uppmuntrar en stor frihet i att kunna förmå sig fram på internet så länge det är lagligt.  

 Delegationen Irland stödjer skydd för upphovsrättsskyddat material på internet. Med det menat, fördömer Irland all form av brottslighet som orsakas på internet och det inkluderar brott som barnpornografi, handel med olagliga varor och substanser, upphovsrättsbrott, terrorism, etc.

För att förhindra lagöverträdelser erfordrar Irland samtliga FN stater att ta ansvar för att effektivt minska den lättillgänglighet och spridning av brott som förekommer på internet.

 Republiken Irland strävar efter ett internationellt samarbete, både i upprätthållandet av frihet på internet och i bekämpandet av brottslighet.


Utskott: ITU

Land: Israel

Delegat: Emilia Thor

Internet är idag den största plattformen för kommunikation i Israel. De senaste åren har det skett en ökad konkurrens mellan israeliska internet-leverantörer, vilket i sin tur har lett till sänkta priser. Detta har möjliggjort att flera kan använda sig av internet. På grund av detta har frågan om frihet på internet blivit allt mer aktuell och omtalad. Israel och EU delar gemensamma värderingar om demokrati och respekt av frihet. Den rådande diskussionen om huruvida särskilda regler ska infinnas i användningen av internet ökar kraftigt då den övervägande majoriteten i landet nu har tillgång till uppkoppling i hemmet.

Det ligger ett stort problem i praktiken då censur kringgås genom att informationen läcks till utländska medier. Israel fördömer starkt den rådande brottslighet som råder och vill uppmärksamma med beklagande att de strider mot flera av de mänskliga rättigheterna som FN förespråkar. Av initiativ från religiösa grupper har filtrering diskuterats för att förhindra spridningen av våld och pornografi, men ännu har det inte skett någon lagstiftning.

Israel fördömer starkt den censur som idag präglar den internationella säkerheten. Staten Israel vill framhäva rätten att kunna tillgå korrekt information. Israel vädjar till FN att ta fasta på denna punkt med yttrandefriheten i största möjliga beaktande. Israel efterfrågar en lösning som minskar brotten men inte inkräktar på människors integritet. För att säkra den internationella säkerheten bör en kontroll över landgränserna diskuteras.

Utskott: ITU

Land: Italien

Delegat: Tove Nilsson

Republiken Italien är en nation som har en problematisk bakgrund gällande massmedier; både inom teve, inom internet och inom radio har korruption frodats. Detta är ett mönster som Italien önskar att ändra. Just nu är frågan om frihet på internet mycket aktuell inte minst i Italien, då landet lägger stor vikt vid och arbetar aktivt för att öka sina medborgares frihet på internet, samtidigt som detta inte skall göras på bekostnad av landets lagar, värderingar och säkerhet.

Republiken Italien är ett land och en demokrati som prioriterar frihet inom alla områden. Italien vill att alla invånare ska känna trygghet, säkerhet och frihet på internet. Med frihet kommer ansvar, något som Italien också vill lägga stor vikt vid. Trots att många tar sitt egna personliga ansvar finns det dem som missbrukar systemet, vilket fått Italien att vilja höja säkerheten. Detta vill landet inte främst göra genom censur, utan genom att öka internetbrukares trygghet och därför se till att förövare tas bort från sociala medier. Detta genom statlig filtrering och övervakning av det internetinnehåll som inte känns lämpligt i landet. Italiens historia av censur och bristande press- och yttrandefrihet är något som landet kämpar för att frigöra sig från. Den riktning landet nu vill ta handlar om att öka möjligheterna till upplysning, informationsspridning och kommunikation på internet och andra sociala medier, utan att kompromissa medborgares interitet och personliga säkerhet.

Republiken Italiens mål i frågan är att skydda sina medborgare genom selektiv filtrering av hemsidor som anses strida mot landets principer, såsom barnpornografi och spelsajter. Även olagliga nedladdningssidor såsom The Pirate Bay skall inte vara nåbara från Italien på grund av dessas olagliga natur.

Utskott: ITU

Land: Folkrepubliken Kina

Delegat: Edvard Svahn

Folkrepubliken Kina har med noggrannhet följt utvecklingen av det nyligen uppfunna fenomenet intranätet. Det är med oro som den kinesiska delegationen ser hur denna infrastruktur behandlas vårdslöst av dess användare. Folkrepubliken Kina fördömer all olaglig aktivitet på internet så som olaga intrång och fildelning, och gör sitt bästa för att minska detta genom censur. Som stat har man ett ansvar att skydda material som är upphovsrättsskyddat. Ett ansvar som många länder idag gärna undviker.

Censur är inte bara ett verktyg för minskning av olagligheter. Det är även en sköld som skyddar den kinesiska befolkningen mot interwebbens alla mörka hål. Spridning av konspirationer och nationsfientliga manifest är hot mot såväl människan som staten. Med hjälp av censurens alla funktioner kan Folkrepubliken Kina - för dess befolknings eget bästa - blockera alla de hemskheter som cyberrymden hotar med.

Folkrepubliken Kina är tydliga med att respektera samtliga staters suveränitet. Huruvida externa insatser bör vidtagas är endast den enskilda staten berättigad att besluta om. Därav åberopar delegationen Kina att varje suverän stat står ansvarig för de lagar och regler på internet som återfinns i landet. Varje enskilt lands historia och erfarenheter i användandet av internet är något som den enskilda staten förstår sig bäst på.


Utskott: ITU

Land: Republiken Kuba

Delegat:
Kristina Csepregi

Kuba anser att frihet på internet självklart är en viktig fråga, då mycket av den information som världsbefolkningen får finns på internet. Alla förtjänar en chans till att få yttra sig och internet är ett utmärkt sätt att göra det på i dagens moderna samhälle. Republiken Kuba är dock också fullt medveten om att staten har begränsad information, men Kubas situation just nu bidrar till att en full frihet på internet inte är möjlig.

 Kuba är ett fattigt, men mycket ärofullt, land som inte har samma möjlighet för uppkoppling till internet som många i västvärlden har. USA inför ständigt sanktioner mot Kuba och har bland annat stängt av kubanska hemsidor och infört hårda ekonomiska begränsningar gentemot Kuba. De ekonomiska inkomsterna måste därför investeras på viktigare faktorer än internet, för att förhindra anarki i landet. Republiken Kubas beslut om att reglera informationen har gjorts med åtanke för att det kubanska folket ska gynnas. Kuba vidtar dessa åtgärder för att hindra stulna lösenord, hackers och hemsidor som kan påverka landet negativt. Kuba accepterar inte applikationer som påverkar statens integritet, moral eller säkerhet. Om internet tillgången begränsas, så begränsas även tillgången på pornografi, terroristorganisationer, kränkningar och satanistiska hemsidor.

 Republiken Kuba vill främja en fredlig lösning där suveränitetsprincipen följs och där varje enskilt land värnar om sitt eget folk. Kubas angelägenheter påverkar ingen annan, och det kubanska folket har inte uppvisat någon kritik mot de begränsningar vi har på internet idag. Delegationen Kuba främjar även en lösning där stater i första hand låter länder förbättra sina ekonomiska förutsättningar. Suveränitetsprincipen bör vara en självklarhet inom FN:s medlemsländer, och alla delegationer bör fokusera på sin egen inrikespolitik.


Utskott: ITU

Land: Storhertigdömet Luxemburg


Delegat: Alexsandra Garpenhall

Storhertigdömet Luxemburg anser att frihet på internet är en självklarhet i vårt nuvarande samhälle, då vi anser att fri kommunikation är mycket betydelsefullt. Vi är däremot mycket kritiska mot en kontroll över digital informationsteknik av den orsak att denna lag skulle bryta mot många av våra viktigaste lagar och ståndpunkter som Storhertigdömet Luxemburg prioriterar mycket högt. Kontroll över digital informationsteknik anser vi även är en orsak till att yttrandefriheten minskas men även rätten till integritet. Att staten ska kontrollera innehållet på internet och ha möjlighet att övervaka privatpersoner anser Luxemburg att detta strider mot de mänskliga rättigheterna som FN förespråkar, så som yttrandefriheten och rätten till integritet. Storhertigdömet Luxemburg tänker ej mot några omständigheter strida mot dessa rättigheter då vi anser att frihet är viktigt för medborgarna.

Storhertigdömet Luxemburg stödjer att minskningen av kriminalitet på Internet är mycket viktigt men vi anser inte att en lag för en kontroll över digital informationsteknik skulle vara den bästa lösningen till detta problemet. Inom Yttrandefriheten ska man kunna yttra sig kritiskt men samtidigt ha respekt mot sina medmänniskor och detta är något som alla som använder Internet måste ta hänsyn till då vi anser att detta skulle vara en bättre faktor mot kriminalitet på Internet. Storhertigdömet Luxemburg tror på frihet på Internet och det kommer landet ständigt att göra.

Utskott: ITU

Land: Demokratiska folkrepubliken Korea

Delegat: Clara Herrlin

Världen har trätt in i en ny era, informationsåldern.

Allt och alla kan nås, hela tiden, var man än befinner sig.

 Detta har många sett som ett bevis på människans framsteg, på utveckling och framgång.

 Men har denna nya ”frihet” verkligen hjälpt mänskligheten?

Många forskare varnar oss, och kan peka ut bieffekter man inte tänkt på. Internet som all aktivitet utvecklar hjärnan, i att det gör individen bättre på att göra flera saker och hålla koll på många olika signaler samtidigt.

 Men detta sker på bekostnad av andra funktioner i hjärnan, främst de högre kognitiva processerna. Hjärnprocesser som försämrats sen internet började användas är till exempel: reflektion, mindfullness, abstrakt ordförråd, problemlösning, kritiskt tänkande och fantasi. På detta sätt blir människor mer ”ihåliga”. All ny teknologi omkring individerna stör även sömnen, eftersom skärmljuset stör kroppens produktion av melatonin vilket gör det svårare att sova, vilket i sin tur har flera försämrande effekter på hjärnan. Teknologin har också gjort så att man minns mindre. Detta både i att man har svårare att ta in minnen i långtidsminnet, att man lättare glömmer saker, överbelastning av arbetsminnet och i att man inte längre ”behöver” minnas saker, allt finns ändå på Google eller vad man använder.

 Den Demokratiska Folkrepubliken Korea ser möjligheter att använda möjligheten internet i studie-syften men ser också problem med det. Tillgång till alltför mycket på nätet distraherar, skärmen stör som sagt sömn och personen ifråga förstår mindre av det de läser då hjärnan måste lägga mer energi på att ta in texten än på att faktiskt förstå den. Hederliga böcker är därför att föredra.

 I den Demokratiska Folkrepubliken Korea används internet med ansvar. Men på det världsomspännande Internetet finns alla problemen, fildelning, falsk information och lurendrejeri. Den Demokratiska Folkrepubliken Korea tar därför ansvar för att hjälpa sin befolkning och dess hälsa, genom sitt förbättrade Intranät som samtliga användare föredrar framför att använda Internet. Användarna i vårt land är nöjda och mår bättre med detta system.

Tillgång till allt behöver inte betyd frihet och definitivt inte lycka.

Utskott: ITU

Land: Norge

Delegat: Staffan Carlsson

 Under de senaste två decennierna så har Internet blivit en allt större sak i vår vardag och det har gett stora delar av världen väldigt mycket som t.ex. sociala medier, snabba nyheter och många möjligheter att kommunicera och sprida åsikter runt hela världen. Förutom alla dessa positiva faktorer så har även det gett oss nya problem som är väldigt svåra att kontrollera.

 Kungariket Norge är oroliga över dessa problem då de fortsätter att växa trots tidigare försök att stoppa det. Fildelning är en av de största sakfrågorna som Norge vill ta itu med, Norge anser att efter övervägande så skall fildelning inte vara tillåtet då det berövar inkomster till personer som musiker och filmproducenter. Norge uppmärksammar att upphovsrättslagen gäller även för nedladdning och fördömer fortsättande av fildelning.

 Norge har nyligen gått igenom en ny lag som ger upphovsrätts-innehavare att kräva att internetleverantörer blockerar användning av nedladdning via sidor som t.ex. The Pirate Bay. Detta har gett Norge positiv statistik då vi ser minskad nedladdning av musik och filmer under de senaste åren.

 Norge föreslår att man måste stoppa fildelning men erkänner individers rättigheter men har också förståelse för film och musikproduktionen som skulle gå under ifall det skulle godkännas en lag som innehar en rättighet om fildelning. Därför vill Norge att det skall finnas en lag som förhindrar användandet av fildelning utan att kränka rättigheter i processen. Ett exempel som Norge är djupt övertygade om att undvika är ett scenario där ett land tvingas agera med polis för att förhindra följande användning av fildelning.


Utskott: ITU

Land: Nya Zeeland

Delegat: Ida Ljungberg

 Nya Zeeland stödjer frihet på internet, regeringen i Nya Zeeland har också en önskan och ett mål om att det ska vara en självklarhet för alla människor att uttrycka sig fritt på internet inom en snar framtid. I ett land som Nya Zeeland är frihet på internet en självklarhet. Nya Zeeland anser att alla staters befolkning skall ges rätten att uttrycka sig fritt på internet . Men däremot är Nya Zeeland stränga med att åsikter som kränker eller på något sätt bryter mot mänskliga rättigheter inte får förekomma på social media. Med djup oro ser regeringen i Nya Zeeland att vår strävan för ökad frihet på internet lider stora förluster när vår värld går en svår period till mötes med konflikter och krig.


Vidare är Nya Zeeland bekymrade över den ökande statliga censur inom både I-länder och U-länder. Att människor inte har rätten till att uttrycka sig fritt på internet är ett problem som regeringen i Nya Zeeland ser allvarligt på och som Nya Zeeland anser måste lösas. Det är en internationell fråga som kräver internationell lösning med alla länders deltagande. Frihet på internet förekommer inte i de länder där diktaturer råder. Nya Zeeland är fullt medvetna om att vissa länder stänger ner sociala medier för att landets egna invånare inte skall ha möjligheten att sprida samt hämta information. Detta sker ofta inom krigsdrabbade länder där de stridande parterna inte anser att omvärlden ska lägga sig i vad som försiggår.

Den Nya Zeeländska delegationen uppmanar FN att agera i denna fråga och klargöra för de stater som stänger ner sociala medier, att detta under några som helst omständigheter inte är acceptabelt. För staterna som bryter mot yttrandefriheten och mänskliga rättigheter orsakade av att människor inte får uttrycka sig fritt på internet, ska internationellt framtagna konsekvenser som noggrant diskuteras och utses av FN:S medlemmar tilldelas.

Utskott: ITU

Land: Pakistan


Delegater: Sara Bergman och Märta Thulesius

Republiken Pakistan understryker yttrandefrihet som extremt viktigt. Nationen Pakistan anser att yttrandefrihet på internet ska vara så fri som möjligt, så länge det inte kan orsaka kränkningar av den nationella säkerheten eller mot nationens huvudreligion.

 Den islamiska republiken Pakistan fördömer de som har mod till att vara nedlåtande emot religion via sociala nätverk. Internet är essentiellt och en av de främsta tekniska hjälpmedel för staten Pakistan och för resterande världen, därför bör internet inte brukas på fel sätt.

 Delegationen Pakistan vill uttrycka sin irritation och besvikelse över de kränkningar som har skett via flertalet sociala medier, där profeten Mohammed har avbildats. Detta är en av de grövsta kränkningarna mot Islam i modern tid, anser Pakistan. De som står ansvariga för dessa kränkningar måste stå till svars för de handlingar som har begåtts och dömas i en domstol. Republiken Pakistan förväntar sig att detta ska stödjas framförallt utav de länder som har Islam som huvudreligion.

 Delegationen Pakistan vill även starta ett samarbete med ett flertal länder som är mot kränkningar på internet samtidigt som yttrandefriheten inte stryps. Anledningen till detta är att Pakistan vill förhindra framtida kränkningar av religion.


Utskott: ITU

Land: Ryssland

Delegat: Alma Thell-Lenntorp

Under de senaste åren har internet vuxit och fått en betydande roll för dagens samhälle och kan ses som den viktigaste källan till nyhetsinformation. Den växande IT-teknologin bidrar till en förbättrad kommunikation mellan individer och olika grupper på både ett nationellt och internationellt plan. Detta för i sin tur med sig förståelse mellan länder och skapar förutsättningar för fredliga lösningar av internationella konflikter

Ryssland anser att det är viktigt att argumentera för ett fritt internet där alla medborgare ska kunna lita på att den information som finns tillgängligt är sann och riktig.

Den Ryska Federationen skulle vilja betona att det inte kommer på frågan att varken inskränka webbtillträdet eller sätta webben under totalkontroll. Mediefriheten och medborgarnas rätt till att få och sprida information är grundläggande principer för en demokratisk stat och måste uppfyllas till punkt och pricka.

Samtidigt betonar Ryssland vikten av att skydda statens intresse och värna befolkningen mot eventuella risker och lögner. Den Ryska Federationen menar att internet ibland missbrukas. Därför är det viktigt att varje land tar ansvar. Ryssland har tagit steget att införa lagar som ska begränsa felaktigheter och lögner på nätet. Det har bland annat antagits en handlingsplan för informationssäkerhet och ett statligt system för att upptäcka, förebygga och avhjälpa hackarangrepp med mera. Det krävs även övergripande åtgärder på en global nivå.

Ryssland vill inte uppmana till aktiviteter som påverkar samhället negativt. Medborgarna ska kunna lita på att internet inte innehåller stötande eller kriminellt material.

Policy Paper

Utskott: ITU

Land: Konungariket Saudiarabien 

Delegat: Andreas Salehi

Konungariket Saudiarabien anser att internets snabba utveckling under de sista decennierna har inneburit enorma fördelar både på det nationella, internationella och individuella planet. Nationellt genom att de enskilda länderna kunnat effektivisera utbildning, produktion och export av varor och tjänster, t.ex. saudiarabisk olja, internationellt genom underlättandet av informationsutbytet länder emellan och individuellt genom att allt fler nu har tillgång till ett enormt utbud av faktabaser. 

Konungariket Saudiarabien är dock bekymrat över en rad problem som internettekniken skapat. Det finns ingen stat som har äganderätt över internet, i och med att det är ett globalt forum. Dock kan man se idag att Amerikas förenta stater har ett dominerande inflytande över internet. Detta ställer sig Konungariket Saudiarabien emot och hävdar att internet ska förvaltas av FN och dess medlemsstater. 

Fildelning, som innebär att upphovsrättsinnehavarens verk kan plagieras, flerfaldigas och spridas, har länge varit ett problem på den internationella agendan och erfordrar en hållbar lösning, exempelvis genom att blockera tillträdet till diskutabla hemsidor som distribuerar olikartade fildelningar.

Säkerhetstjänster i världen har en gränslös bärighet att avlyssna och massövervaka data i form av email, telefonsamtal, SMS-trafik. Genom avslöjanden kan man konstatera att vissa säkerhetstjänster runt om i världen har bedrivit aktiva övervakningsprogram av såväl privatpersoner som myndigheter. Det saudiarabiska konungariket fördömer detta och kräver att det upphör med omedelbar verkan.

Konungariket Saudiarabien anser att hemsidor som innehåller material som är politiskt kontroversiellt eller förargelseväckande, t.ex. pornografi, hasardspel och Shia-Islam i högsta grad skall censureras.  Vidare finner Konungariket Saudiarabien att samhällsfientliga organisationer eller individuella aktörer som använder internet som ett organ för att breda ut terrorism eller andra lagstridiga aktioner skall straffas hårt. 

Utskott: ITU

Land: Republiken Serbien

Delegat: Adriana Camber

Republiken Serbien vill att staten ska ha viss kontroll över internet. Den ska dock inte vara en så utbredd kontroll som federationen Ryssland menar på i deras resolutionsförslag under mötet i Dubai, 2012. Republiken Serbien röstade ner detta förslag liksom 88 andra länder.

Republiken Serbien har ett förflutet av krig som Serbien idag stolt kan säga är bakom dem. Detta förflutna ska inte associeras med deras nuvarande politik då Serbien med ny regim och en ny regering strävar framåt. Serbien har en viss censur över internet. Detta endast för att försäkra invånarna om ett kontrollerat internet utan förtryck samt rätt världsbild för invånarna. Serbien är inte ute efter totalkontroll.

Serbien ställer sig därför bakom USA i denna fråga men anser inte att kontrollen över internet är en fråga för de förenta nationerna då det idag finns större problem i världen. Republiken Serbien anser att suveränitetsprincipen bör följas där varje enskilt land värnar om sitt eget folk.

Utskott: ITU

Land: Konungariket Spanien

Delegat: Elin Almare

Konungariket Spanien är väldigt mån om mänskliga rättigheter då landet har utsatts för en centralstyrd demokrati fram till år 1975, då general Franco avled. Spanien står för ett demokratiskt styre med fulla rättigheter för alla medborgare.

Spanien har en organisation som heter Protegeles, vars huvudsyfte är att få ett säkrare Internet för barn. De skall informera om Internetanvändning för barn, genom informationskampanjer riktade till barn, lärare och föräldrar samt kommunikations- och informationskampanjer som når medierna och allmänheten. Protegeles har belönats med UNICEFs pris för skydd av barn 2013. Spanien anser att alla länder med hög användning av Internet skall ha någon form av organisation som ökar säkerheten på Internet för alla.

Spanien vill dock att tryck – och yttrandefriheten ska hållas på en rättvis nivå, då förolämpningar har förekommit i landet. Tryck – och yttrandefriheten skall inte missbrukas, utan hållas på en sådan nivå där ingen känner sig förolämpad eller diskriminerad.

Spanien har hög prioritet på brott som begås på Internet, som till exempel olagliga dataintrång och olaglig fildelning. Att driva hemsidor som länkar till upphovsrättsskyddat material kan leda till att straffet blir uppemot sex år i fängelse, enligt spansk lag. Spanien har sedan 2011 en lagstiftning, som kallas Sinde-lagen, för att minska piratkopiering på Internet.

Tillsammans med majoriteten av länderna i Europeiska Unionen skrev Spanien under på lagen ACTA år 2012. Dock röstades lagen ner, men Spanien har en positiv inställning till en ny liknande lag för att förhindra brottslighet på Internet samt spridning av upphovsrättsskyddat material.

Konungariket Spanien är medvetna om att användandet av Internet har ökat de senaste åren och därmed måste också säkerheten öka för att ingen ska bli kränkt eller att fler allvarliga brott skall begås.

Utskott: ITU

Land: Republiken Turkiet

Delegat: Millis Wegefelt

Internet har blivit en effektiv ledande faktor när det gäller kommunikation, media och handelsförbindelser. Internet har en väldigt stor påverkan på människors vardagliga liv. Det ger oss en chans att utforska världen som inte var möjligt innan. Republiken Turkiet anser att internet är en plattform för framtida idéer och kunskaper.

 

Republiken Turkiet anser konceptet om yttrandefrihet och vikten av ett fritt internet är viktigt. Men vi måste dock vara medvetna om kriminalitet som förekommer på nätet, terrorism och andra hot som inträffar på internet är något republiken Turkiet ser noga på. Det kan förekomma olagliga spridningar som kan vara skadlig för både stat och privat person. Det är viktigt att skydda landets befolkning mot exempel mobbing, barnpornografi och trakasserier.

   

Republiken Turkiet anser att förebygga dessa hinder inte reducerar rättigheterna och demokratin för människorna i landet utan skapar en tryggare vardag för de som använder internet. Med detta sagt så hänvisar republiken Turkiet till suveränitetsprincipen att det är en förmån för de enskilda staterna att få möjligheten att bekämpa detta inom sina gränser, allt för att uppnå säkerheten på internet så det blir säkert för sitt folk och land.


Utskott: ITU

Land: Tyskland

Delegat: Mathilda Henrikson

Tysklands ställningstagande angående frihet på nätet inom ITU (International Telecommunication Union)

Tyskland följer det bestämmelser och lagar stiftade i FN samt EU.

Tyskland har specifika begränsningar gällande visst våldsrelaterat innehåll och illegala aktiviteter, som de resterande EU länderna. I dessa sammanhang använder sig Tyskland av filtrering och censur. Detta är för att förhindra spridning och att minska möjligheten för det tyska folket att komma i kontakt med denna typ av material.

Gällande fildelning är det i Tyskland liksom i andra västländer och enligt EU olagligt med piratkopiering. Fildelning i sin natur är laglig, men i vissa lägen kan även detta leda till intrång mot copyright och då räknas det som olaglig handling.

Viktigt för Tyskland är dock att bevara balansen mellan kontrollen för att skydda upphovsrättslagen samt hindra spridningen av t.ex. våld på internet utan att de demokratiska rättigheterna såsom yttrandefrihet och personlig integritet inte respekteras eller i stort sett försvinner.

Det Tyskland vill komma fram till är en överenskommelse om gemensamma åtgärder mot varuförfalskning, piratkopiering och spridningen av olagligt material på en internationell nivå.

Utskott: ITU

Land: Amerikas förenta stater

Delegat: Rasmus Karlsson 

Internet är en av vår tids stora demokratiskapare. Internet ger oss möjligheten att komma närmare varandra och gör debatten mer global och skapar nya forum och åsiktsgemenskaper som aldrig tidigare har funnits. Detta är på gott och ont, frihet kan både brukas och missbrukas. Men trots denna risk för missbruk så är friheten i allmänhet och då också på internet en självklarhet, friheten är en av grundpelarna för Amerikas förenta stater. Därför är det en självklarhet för Amerikas förenta stater att det skall råda frihet även på internet. Amerikas förenta stater kommer aldrig att ställa sig på samma sida som de som eftersträvar att inskränka friheten på internet.

Friheten är inte ett fundament som överlever av sig självt i dagens globaliserade värld. Det är av yttersta vikt att friheten på internet skyddas mot alla de yttre krafter som vill inskränka friheten och utnyttja internet för egen vinning. Att skydda friheten på internet är en skyldighet som varje demokratisk stat måste ta på allvar.

Det är i Amerikas förenta staters intresse att bekämpa de kriminella och illegala aktiviteter som slagit rot på internet. Detta genom en tydlig politik som strävar efter att uppnå balans mellan en acceptabel ordning på internet samtidigt som människors frihet och yttrandefrihet bevaras och i mån möjligt förstärks. En mer samordnad och hårdare lagstiftning mot fildelning är önskvärd men måste ske i en takt som är acceptabel för civilsamhället, både nationellt i Amerika och internationellt i världen.

Utskott: ITU

Land: Venezuela

Delegat: Elias Lindelöf

Frihet på internet är en självklarhet i vårt land, internet är en stor del av dagens värld och har blivit en naturlig del av Venezuela den senaste tiden.

Vi hade gärna velat se att antalet internetanvändare blir fler och en större del av samhället, men i dagens situation så kan det ta ett tag innan en större förändring händer.

Vi tycker att kommunikation är viktigt med andra länder och media ska kunna nås av alla i Venezuela. Att staten har hand om internet är ett säkerhetsskäl.

Internet har många positiva sidor, men många negativ sidor har det också. Reglerad information som kan skada samhällsstrukturen skall borttagas innan det når befolkningen.

Kränkningar av enskilda individer, politiker, vår president eller en ledande person  förekommer inte speciellt mycket i nuläget, men det är inte heller en sak som tolereras.

Vi vill göra det svårare för befolkningen att mobilisera sig under demonstationer, för det kan vara ett hot mot vår samhällsstruktur och en fara för vår president. Internet i Venezuela har ett statligt styre för att reglera all skadlig informationen som kommer in i vårt land.

Vi skrev under WCIT för att vi tycker att världen inte behärskar internetvärlden, och därav kan vi som stat skydda vår befolkning för utländska hot, samt kriminalitet som pågår online.

 Vi står helt klart för ett fritt Venezuela, där alla ska känna sig trycka, och ingen ska förtryckas. En övervakning av internet är nödvändigt för att förhindra ekonomisvängningar, ytter hot, skadliga demonstrationer och förtryck av minoriteter. Övervakningen hindrar även pirat kopiering, olaglig nedladdning och annan kriminalitet på nätet. 

© Håkan Danielsson 2023