Säkerhetsrådet rollspel 2

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Utskott: UNSC

Delegation: Republiken Argentina

Delegat: Kajsa Strömberg  

Republiken Argentina anser att sakfrågan om Ukraina situationen är en inre angelägenhet för Ukraina att lösa och genom territoriell integritet kan de politiska aktörerna sedan föra en dialog för en fredlig lösning. Vi understryker att alla stater borde respektera Ukrainas rättigheter att hantera sina inre angelägenheter och vädjar samtidigt till alla parter att avstå från att anta positioner som kan komplicera möjligheten av en dialog. Vidare främjar vi tanken om politisk självständighet och är därför oroliga om den inre situationen som har utvecklats.

Vi vill också ogiltigförklara den folkomröstning som genomfördes i Krim om den autonoma republiken Krim och staden Sevastopol skulle ansluta sig till den Ryska federationen, detta på grund av att folkomröstningen strider mot Ukrainas konstitution och kan därför betraktas som olaglig.

Vi betonar att staten Ukraina har en skyldighet och ett ansvar att skydda sin befolkning, där alla etniska och språkliga minioriteter är inkluderade. Därför bör också alla åtgärder som kan leda till stegring av spänningar inom landet undvikas. Behovet för ett enat Ukraina som har full respekt för de mänskliga rättigheterna kan vara den enda vägen för att hitta en demokratisk lösning i krisen. Internationellt borde insatser riktas mot de målen istället för att försöka hantera och definiera de inre angelägenheterna. Genom överenskommelser och samarbete kan krisen i Ukraina stoppas.

Utskott: UNSC

Delegation: Samväldet Australien 

Delegat: Amanda Karlsson

 Det är med djup beklagan som samväldet Australien betraktar situationen i Ukraina. Australien fördömer Ryssland för brott mot folkrätten där ett stort land förtrycker ett litet. Ryssland kränker Ukrainas territoriella integritet och suveränitet. Situationen måste hanteras skyndsamt genom fredliga former. För att nå en lösning på de inbördesstrider som råder i Ukraina krävs det att Ryssland slutar interferera och tar ansvar för sina handlingar samt att man börjar föra en konstruktiv dialog mellan berörda nationer. Delegationen Australien betonar vikten av att återigen försöka avväpna separatisterna och realisera ytterligare ekonomiska sanktioner för att nå en vapenvila. Australien stödjer demokratiutvecklingen och den samhälleliga reformprocessen som pågår i Ukraina och är beredda att bidra med teknisk hjälp för att reformera rättsväsendet.  Efter granskning av situationen uppmanar därför Australien samtliga nationer och övriga aktörer på den globala scenen att gemensamt skicka samma budskap; Ryssland måste dra sig tillbaka och ta ansvar för sina aktioner. 

Policy Paper angående Situationen i Ukraina

Utskott: UNSC, Säkerhetsrådet

Delegation: Chile

Delegat: Ellen Palmgren

Republiken Chile är djupt upprörda över den pågående situationen i Ukraina samt utvecklingen av denne. De kränkningar av FN-stadgans principer om en stats suveränitet och territoriella integritet som pågår i Ukraina bekymrar Chile oerhört. Var och en har rätt till de mänskliga rättigheterna, något Chile inte finner speglas i konflikten. Den folkomröstning som hölls på Krimhalvön angående dess tillhörighet betraktar republiken Chile inte som giltig, eftersom som denne inte var i enlighet med Ukrainas grundlag. Samtidigt uppmuntrar Chile till de olika minoriteternas valfrihet och påverkan för deras framtid och tillhörighet. Chile vill påminna om vikten av att försvara alla människors rätt, inklusive minoriteterna inom Ukrainas gränser. Republiken Chile kungör att fred ska nås genom dialog och diplomati, utan blodspillan.

Positiva relationer och fred mellan de två nationerna, Ukraina och den Ryska federationen, skulle ligga i allas intresse. Chile uppmuntrar därför till att samtliga inblandande parter visar återhållsamhet och avstår från ytterligare åtgärder som innebär en upptrappning av spänningarna mellan nationerna. Främst måste Ukrainas suveränitet respekteras, de olika aktörerna i konflikterna bör därför avstå från handlingar som strider mot FN-stadgan och folkrätten.  De våldsamheter som pågår måste upphöra för en framtida fred. Chile förslår att minskad korruption och ökad rättsäkerhet i Ukraina kan påskynda en minskning av de inbördes våldsamheter. 

Republiken Chile betonar att det ukrainska folket ska bestämma över sitt eget öde och att det är för folket att själva välja sin framtid. Chile uppmuntrar därför till folkomröstningar angående folkets tillhörighet, i synnerlighet på Krimhalvön. Eventuella framtida folkomröstningar betonar Chile måste gå i linje med Ukrainas grundlag angående folkomröstningar och skall ske på demokratiskt vis.

Utskott: UNSC

Delegation: Frankrike

Delegat: Karolina Thor

Republiken Frankrike värderar mänskliga rättigheter högt och anser att de skall följas utan undantag. Frankrike anser inte att dessa har följts inom sakfrågan, vilket republiken ser väldigt allvarlig på. 

Frankrike har under Ukraina-krisen sett oerhört mycket av den agressiva nationalismen. Vilket har lett till fruktansvärda konsekvenser och onekliga fall av brott mot mänskliga rättigheter. Frankrike tänker inte acceptera Rysslands agerande. Frankrike känner stor oro över hur detta skall komma att utvecklas. 

Frankrike ser gärna att staten Ukraina närmar sig den Europeiska Unionen omedelbart för att konflikten skall lösas och att samtliga parter deltar under förhandlingar. Frankrike understryker  att Moskva måste öppna direkta förhandlingar med Kiev. Om detta inte verkställs kommer Frankrike att fortsätta och utöka eventuella sanktioner emot den Ryska federationen. 

Frankrike vill vädja till Ukraina som stat att ta sitt ansvar och skydda sin befolkning. 

Republiken Frankrike vill även ogiltighetförklara den folkomrösting som utfärdades under våren angående den autonoma republiken Krim och staden Sevastopols eventuella anslutningen till den Ryska federationen. Detta med motivering att folkomröstingen inte gjordes efter Ukrainsk lag och kan därmed inte betraktas som giltig. 

Republiken Frankrike vill även uppmana Ukrainas nuvarande regering att förhindra andra provokatörer från att utföra det som har skett i Krim.

Jordanien: Policy Paper (utskottsfrågan) 

Jordanien är djupt bekymrade över den försämrade situationen i Ukraina och beskjutningarna i östra Ukraina. Jordanien är även upprörd över de brutna Minsk avtalen som har lett till illegala vapen flödar in i Ukraina. Jordanien ger sin respekt för Ukrainas suveränitet och efterlever principerna i FN stadgan artikel 1 om att upprätthålla internationell fred med användningen av fredliga medel för att lösa tvister. Jordanien uppmanar alla berörda stater att respektera villkoren i deras avtal och fördrag med Ukraina. Att respektera de mänskliga rättigheterna, i synnerhet minoriteters rättigheter och att återkalla eventuella åtgärder som har vidtagits som undergräver dessa rättigheter. Jordanien uppmanar också alla parter att utöva lugn, själv begränsa och inte eskalera genom att vidta militära åtgärder eller genom att hota med våld. 

Ukraina-Krim, Policy Paper, Folkrepubliken Kina

Folkrepubliken Kina och Ryska federationen har en lång och ostabil historia men sedan 1991 har de haft en bra relation. Relationen mellan Ukraina och Folkrepubliken Kina har vuxit och förbättrats sedan 2008, vilket är till stor del tack vare deras överenskommelse med handelsindustrin.

Folkrepubliken Kina anser att det finns viktiga anledningar till varför situationen i Ukraina ser ut som den gör idag. Folkrepubliken Kina vill inte skicka sanktioner till Krim då det kan leda till att man kommer på fel väg för att lösa problemen, istället är det viktigt att hitta en politisk lösning säger utrikesdepartementets talesman Qin Gang. Qin Gang har vidare uttryckt att Folkrepubliken Kina håller en objektiv, rättvis och fredlig ståndpunkt

.På frågan om Ryska federationens militära insatser svarade Qin Gang att Folkrepubliken Kina kommer upprätthålla sina egna diplomatiska principer och de grundkoder för internationella relationer, indirekt Ukrainas situation. De har också historiska och nutida faktorer av situationen i Ukraina i åtanke.

Xinhua, folkrepubliken Kinas nyhetsbyrå, har anklagat västvärlden att de har antagit en position mot Ryska federationen som liknar den under Kalla kriget. Enligt dem försöker västvärlden isolera Moskva när det som egentligen behövs är en diplomatisk lösning. Xinhua har också sagt att de anser att västvärlden borde “respektera Ryska federationens unika roll i att kartlägga Ukrainas framtid.”

Policy paper

Situationen I Ukraina

Utskott: Säkerhetsrådet

Delegation: Republiken Litauen

Delegat: Matilda Lundblad

Republiken Litauen anser att det är viktigt att omvärlden ska reagera på Rysslands intåg i Ukraina. Faktumet att ett land går in i ett annat land och förolämpar dess suveränitet bör inte överses av omvärlden. Ett tydligare ledarskap och en samlad omvärld som med hjälp av ekonomiska, diplomatiska och om nödvändigt militära medel stöttar det utsatta landet kan vi se till att krisen i Ukraina blir en engångsföreteelse som inte sprider sig till övriga forna sovjet-stater. Republiken Litauen lägger stor vikt vid att händelserna vid Krim inte får upprepas för att försäkra oss om vår egen och våra grannländers säkerhet. 

Litauens åsikt är att lands interna konflikter och splittringar ska vara landets ensak att komma till rätta med och omvärldens enda inblandning ska vara eventuell diplomatisk hjälp och humanitärt stöd. 

Republiken Litauen visar tydligt sitt motstånd mot Rysslands agerande i konflikten men är samtidigt för en lösning som kan röstas igenom i säkerhetsrådet trotts veto. Vår största prioritet i dagsläget bör vara att se till att krisen i Ukraina lugnar sig och en fredlig samt diplomatisk lösning bör framtas för att förhindra att fler människor förlorar sina liv i oroligheterna.

PP Ukraina krisen: Luxemburg

Furstendömet Luxemburg är djupt upprörda över den utveckling som har präglat Ukraina under den senaste tiden, konflikten har resulterat till att fler än tusen människor har mist sina liv och hundratusental har tvingats på flykt. Luxemburg fördömer alla aktörers inblandning och uppmanar i synnerhet Ryssland, men även övriga medlemsländer att ta ställning i denna fråga, krisen i Ukraina. Luxemburg vill därmed poängtera att det internationella samfundet inte kan vara likgiltigt inför den pågående krisen i Ukraina, utan huvudansvaret för utvecklingen vilar ändå på den Ryska regeringen. Den Luxemburgiska regeringen vill se en fredlig lösning på detta problem, en lösning utan militära ingripanden eller annekteringar. Denna kris måste snart få ett slut, för om inte, kan det leda till en full väpnad sammandrabbning, något varken Luxemburg eller FN är intresserade av. Krisen i Ukraina är en högt internationell fråga där alla måste vara delaktiga för att få en hållbar och långsiktig lösning på detta i högsta grad aktuella problem. 

Utskott: UNSC - Säkerhetsrådet

Delegation: Förbundsrepubliken Nigeria

Delegat: Filip Stålbrand

Förbundsrepubliken Nigeria är djupt oroad över situationen i Ukraina. Mänskliga rättigheter kränks dagligen och har gjorts under lång tid. Det i samband med att Ryssland fortsätter verka destabiliserande i området är beklagligt. Så länge som Ryssland kränker Ukrainas nationella integritet, genom att skicka trupper och stödja rebellerna militärt över gränserna, så stödjer förbundsrepubliken Nigeria västmakternas sanktioner mot Ryssland. 

Förbundsrepubliken Nigeria erkände inte dem så kallade ’’fria valen’’ på Krim, och kommer inte erkänna eller acceptera att ännu en del av Ukraina blir annekterat av Ryssland. Förbundsrepubliken Nigeria uppmanar till en lösning på situationen fredligt, och att få slut på våldet. 

Förbundsrepubliken Nigeria anser att fredliga val ska hållas i Ukraina, där det ska bestämmas om de östra delarna av landet ska bryta sig loss ifrån staten Ukraina. Dessa val ska gå till på rätt sätt, med internationella observatörer ifrån neutrala länder. Det får inte förekomma något som helst inflytande ifrån soldater med vapen. Befolkningen ska bestämma själva hur dem vill göra. 

Förbundsrepubliken Nigeria inser att Ryssland och västmakterna står långt ifrån varandra i frågan, och uppmanar till mer kommunikation.

Utskott: Ukrainakrisen

Land: Republiken Rwanda

Delegat/Delegater: Elin Trulsson

Republiken Rwanda har sedan långt tillbaka en historia präglad av ockupationer och kolonisering. Konsekvenserna utav historian färgade Republiken Rwanda och bidrog till stora segregeringar och konflikter i landet som senare gav upphov till ett brutalt inbördeskrig. 

 Därför anser Republiken Rwanda att Ukrainakrisen är en oerhört allvarlig situation och befarar att om inget ingripande emot Rysslands handlingsagerade sker kan andra republiker ta tillfället i akt och ta sig likande friheter. Detta hade kunnat ge upphov till liknade ockupationer i närområdet och på så vis eventuellt sätta republiken Rwanda i en orolig situation. Republiken Rwanda är en liten republik och befarar att större republiker så som Demokratiska Republiken Kongo skulle ockupera republiken. Republiken Rwanda och den Demokratiska Republiken Kong har sedan en längre tid tillbaka haft en konfliktstormig relation till varandra och om en ockupation av Republiken Rwanda skulle inträffa hade det kunnat ge upphov till nya potentiella segregationer samt ett nytt inbördeskrig.  

Republiken Rwanda ser därför att återgärder bör vidtas mot Ryssland och dess ledare Putin. Republiken Rwanda anser att Rysslands handlingsagerande gemtemot Ukraina strider emot FN-medlemsländers skyldigheter gementemot varandra och organisationen. Ryssland bryter mot att stater inte får använda våld mot andra stater om inte avsikterna är i självförsvarande syfte. Därför anser Republiken Rwanda att observationer av Rysslands agerande gemtemot Ukraina bör observeras noggrannare och kritiseras hårdare. Världssamfundet bör ingripa omgående.

Utskott: Säkerhetsrådet

Delegation: Ryska Federationen

Delegat: Vilma Öhrman 

Den Ryska federationen har alltid och kommer alltid värna för ryska minoriteter. Ukrainas historia har präglats av Ryskt styre och då som nu är landet ännu inte stabilt nog för att stå på egna ben utan hjälp från omvärlden. De fredliga ingripanden som utförts av den Ryska federationen efter den statskupp som utförts mot Janukovytj och tvingat honom till flykt, har varit nödvändiga för att skydda den ryska delen av befolkningen bosatta i Ukraina. 

Den Ryska federationen tar även avstånd från separatisternas våld. Den Ryska Federationen ser även alvarligt på alla de misstankar och rykten om deras agerande och är djupt upprörda över falska anklagelser. 

Angående Krim har de insatser som befunnit sig i territoriet endast agerat för att avbeväpna de Ukrainska rebeller som utsett ett hot mot resterande befolkning. Efter förkunnandet av den folkomröstning som skett på Krim anser den Ryska federationen att det är deras plikt att ansluta Krim till den Ryska federationen. 

Detta vill den Ryska federationen uppnå 

Säkra tillståndet för ryska minoriteter i Ukraina 

Att den Ukrainska staten betalar tillbaka sin skuld till Ryssland på 5 miljoner dollar

Att Krim erkänns som en delrepublik i federationen Ryssland

Policypapper 

Ukrainakrisen

Land: Storbritannien

Delegat: Adam Ring

Republiken Storbritannien anser att Ryssland kränkt Ukrainas suveränitet. Denna utveckling underminerar säkerheten i Ukraina och har allvarliga konsekvenser för stabiliteten och säkerheten i hela euroatlantiska området. Vi i Nato-Ukraina kommissionen står enade i vårt stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser.

Storbritannien fördömer starkt Rysslands olagliga och illegitima självutnämnda "annektering" av Krim och dess fortsatta och avsiktliga destabilisering av östra Ukraina i strid med internationell rätt. Vi uppmanar Ryssland att ändra sin självutnämnda "annektering" av Krim.  Ryssland måste dra tillbaka sina militära trupper i östra Ukraina, samt stoppa sina militära aktiviteter längs och tvärs den ukrainska gränsen, respektera rättigheterna för den lokala befolkningen, inklusive infödda Krim tatarer, och avstå från ytterligare aggressiva handlingar mot Ukraina. Om inte Ryssland gör detta kommer Storbritannien utan tvivel att vidta ytterligare återgärder. Storbritannien önskar inte ett nytt kallt krig med Ryssland, men Storbritannien kan inte strunta i det som händer i Ukraina.

Republiken Storbritannien strävar efter en fredlig lösning men är beredda att införa ytterligare och hårdare sanktioner än de som redan genomförts mot Ryssland ifall det anses nödvändigt.  

En förutsättning för en fredlig lösning är att Ryssland upphör att stödja de pro ryska separatister som befinner sig i östra Ukraina och upphör med annan aktivitet som har i syfte att destabilisera Ukraina. Detta leder dels till att Republiken Ukraina kan låta den demokratiska processen ta över för att ena landet samt att Rysslands förutsättningar till ett återvunnet förtroende hos det internationella samfundet ökar betydligt. 

POLICY PAPER

Utskott: UNSC

Land: Sydkorea

Delegat: Agnes Thulin

Problem

Ukrainakrisen idag handlar om Krimhalvön ska hålla sig närmre Ryssland eller till EU och västvärlden. Östra Ukraina vill ha ett starkare band med Ryssland medan västra Ukraina helst håller sig till EU. 

På Krimhalvön ligger Rysslands viktiga flottbas Sevastepol och städerna runt omkring har under en lång tid varit viktiga för Rysslands flotta. När det blev en mer västvänlig regering i Ukraina krävde det rysktalande folket i de östra delarna av landet stöd från Ryssland. Dock så blev Ryssland varnade för att lägga sig i Krims utveckling, men Putin fick stöd från federationsrådet och gjorde det ändå. Den 18 mars detta år uttalade sig den ryske presidenten om att Krim ska upptas som delrepublik i Ryssland. Sydkorea anser att Ryssland gjorde fel och inte hade någon rätt till att ta kontroll över Krimhalvön.

Konflikt mellan Ukraina och Ryssland. 

Putin trotsade Ukrainas varning om att inte lägga sig i Krims utveckling. 

Lösning

Republiken Sydkorea vill lösa detta genom att samarbeta med andra länder och införa ytterligare sanktioner så att Ryssland backar tillbaka. Ukraina ska få behålla Krimhalvön och skapa starkare band med EU. Sydkorea stödjer Generalförsamlingens resolution 68/262 Ukrainas territoriella integritet och anser att Krimhalvön ska vara en del av Ukraina och inte höra till Ryssland. Det Ryssland gjorde var fel och de hade ingen rätt till att blanda sig i Krims utveckling. 

Genom samarbete och ytterligare sanktioner få Ryssland att backa.

Fortsätta stödja FN:s resolution Ukrainas territoriella integritet. 

Policy Paper USA

Ukrainakrisen

USA fördömer starkt situationen i Ukraina. De Förenta Staterna anser att man bör lösa konflikten internationellt och diplomatiskt, utan militär inblandning. Ukrainakrisens eskalation har resulterat i att civila mister sina liv varje dag, som en konsekvens av separatisternas handlingar.

USA ser allvarligt på de aktuella aktörerna i Ukraina, däribland Ryssland. USA fastslår att ett självständigt Ukraina inte hotar andra staters intressen. Amerikas Förenta Stater vill främja Ukrainas samhälleliga reformprocess och demokratiska utveckling.

Delegationen USA utlovar ekonomiskt stöd, tillsammans med våra samarbetspartners EU och IMF, till Ukraina. Republiken USA vill göra allt i sin makt för att skapa fred och rättvisa. USA understryker vikten av att denna konflikt får ett slut och strävar efter att en tillfredsställande resolution kan författas.© Håkan Danielsson 2022