UNSC 2014

Länderna står i bokstavsordning under själva landsnamnet. Republiken Argentina står under A, inte under R. Amerikas Förenta Stater står under U (för USA).

Republiken Argentina

Delegat: JoAnna Persson

Utskott: UNSC

Republiken Argentina står främst för säkerhet och anser att konflikten i Ukraina är oroväckande.Argentina kan dra paralleller till Falklandsöarna och anser därför att respekt för staters självständighet står i fokus. De vill ha en fredlig lösning på konflikten genom förhandling.

Oroligheterna i området måste genast reducera. Detta ska nås genom att alla utländska trupper drar sig ur för att på så vis kunna öka förutsättningarna till en diplomatisk lösning.Republiken Argentina stödjer en långvarig vapenvila som innefattar alla inblandade parter och för att undvika framtida konflikter anser Argentina att Ryssland bör upphöra med kränkningen av Ukrainas suveränitet.

Om det skulle krävas en militär insats så ska den vara beviljad och utförd av FN:s säkerhetsråd

Australien

Delegat: Carl Forssell Forsberg

Australien ser mycket allvarlig på Rysslands annektering av Krim och Rysslands involvering i destabiliseringen av östra Ukraina: Rysslands annektering av Ukraina är ett brott mot de internationella lagar som existerar – lagar som explicit uttrycker varje lands suveränitet. Genom annekteringen av Krim och destabiliseringen av östra Ukraina så har Ryssland kränkt Ukrainas suveränitet och Rysslands imperialistiska agerande måste mötas med repressalier. Därför har Australien tillsammans med flera andra länder, infört ekonomiska sanktioner och reseförbud mot enskilda personer i Ryssland. 

Eftersom Australien är medlem av FN:s säkerhetsråd så har Australien ett särskilt ansvar tillsammans med de andra medlemmarna i säkerhetsrådet, att hitta en fredlig lösning till Ukraina konflikten. Ett första steg till en fredlig lösning tror Australien är en utökad kommunikation mellan den Ryska federationens regering och den Ukrainska. Vidare tror Australien att den Ryska federationen måste upphöra med sina fortsätta kränkningar av den Ukrainska suveräniteten, för att en fredlig lösning ska kunna bli en realitet. Exempel på kränkningar är den Ryska ”hjälpkonvojen”, som utan Ukrainsk godkännande åkte in i östra Ukraina, och därmed kränkte den Ukrainska suveräniteten och i och med det fördröjde ett potentiellt fredsavtal.  

Ett steg i rätt riktning tror Australien är att Ryssland använder sitt inflytande över de östukrainska separatisterna, för att ge ett utökat tillträde för observatörer från internationella organisationer – som exempelvis Amnesty international. Australien ser också gärna att Ryssland använder sitt inflytande, för att ge de nederländska utredarna ett utökat tillträde till kraschplatsen för Malaysia Airlines 17, så att utredningen snabbare kan få fram ett slutresultat och kunna informera de avlidnas familjer. 

Eftersom den Ryska federationen uttrycker en avsikt till fredliglösning i Östra Ukraina, så hoppas Australien att Ryssland kan använda sitt inflytande över de östukrainska separatisterna, för att medla på deras vägnar. En lösning på konflikten tror Australien skulle kunna vara att de östraukrainska områdena får någon form av särställning i Ukraina. En realistisk lösning som avböjdes nyligen av de östukrainska separatisterna, men om Ryssland använder sitt inflytande över separatisterna kan förhoppningsvis den föreslagna lösningen bli en realitet.  

Chile 

Delegat: Hugo Holmkrantz

Vad vi anser i frågan.

- Vi vill ha en lösning på konflikten som ger en varaktig fred för alla inblandade parter.

- Vi ser helst en lösning som innefattar en dialog mellan alla sidor i konflikten.

- Vi hoppas på ett fruktbart samarbete med de europeiska nationerna i denna fråga.

- Vilka problem vi ser i frågan:

- Att det ukrainska folket i nuläget blir lidande pga kamp mellan stormakter.

- Att etniciteterna i området i nuläget har olika åsikter om nationstillhörighet.

- Att våld brukas för att ge legitimitet till konflikten.

- Vad vi ser för lösningar i denna konflikt:

- Att alla stridande parter går med på en vapenvila tills diplomatin tar vid.

- Att ifall det finns icke inhemska stridande förband att de drar sig ur området tills en lösning nås.

- Ifall det skulle krävas ser vi inte det som en omöjlighet med en internationell

insats med en demilitariserad zon under bevakning av FN med eller utan FN-sanktionerade trupper.

Utskott: UNSC

Land: Republiken Frankrike

Delegat: Julius Johansson

Republiken Frankrike är djupt upprörd över bristen på mänskliga rättigheter och den fruktansvärda humanitära situationen som separatistgrupperna i östra Ukraina har huvudansvaret för. Republiken Frankrike vill påpeka att terrorn som bedrivs i östra Ukraina, liknar den terror som Vladimir Lenin bedrev i Sovjetunionen åren 1918-1923, terrorn innefattar summariska avrättningar, kidnappningar och tortyr av civilbefolkningen. Separatistgrupperna riktar medvetet in sig på offentlig infrastruktur för att minska tillgång på vatten, medicin, sjukvård och elektricitet för att öka civilbefolkningens humanitära behov. Republiken Frankrike menar att detta är den största humanitära katastrofen i Europa på över 50 år och fördömer starkt separatistgruppernas beteende. 

Våldet eldas på från utsidan, separatistgrupperna blir betydligt mer professionella, bättre beväpnade och utför mer koordinerade attacker. Republiken Frankrike fördömer utländska element som inte är godkända av den Ukrainska regeringen, Republiken Frankrike åberopar Ukrainas fortsatta suveränitet. Med terrorn mot civilbefolkningen i minnet, vill Republiken Frankrike att striderna i östra Ukraina upphör, att separatistgrupperna lägger ner sina vapen och upphör att illegalt ockupera offentliga byggnader. Om separatistgrupperna önskar att bli tagna på allavar måste de påbörja en politisk dialog där de utrycker sin ståndpunkt legalt och fredligt för att tillsammans med Ukrainas regering förhandla fram en lösning. 

Republiken Frankrike påpekar att FN, EU och speciellt Ryssland har en viktigt roll i den mening att få Ukrainas regering och separatistgrupperna att tillsammans påbörja ett eldupphör för att sedan inleda legala och fredliga förhandlingar. Om ett eldupphör inte blir av bör Ukrainas regering ta nödvändiga åtgärder enligt internationell lag för att bekämpa separatistgrupperna, minska civilbefolkningens lidande och åter ta kontroll över sina gränser. Den Ukrainska regeringen har redan tagit nödvändiga åtgärder för att hjälpa civilbefolkningen som har tvingats fly undan striderna. Överallt där Kiev återigen har auktoritet får civilbefolkningen tillgång till vatten, medicin, sjukvård och elektricitet och FN:s flyktingorgan har noterat att i dessa områden har flyktingar börjat återvända till sina hem. Republiken Frankrike uppmuntrar fortsatt samarbete mellan Ukrainas regering och FN:s flyktingorgan för att civilbefolkningen åter ska få sina humanitära behov tillgodosedda. Republiken Frankrike uppskattar även civilbefolkningens solidaritet att hjälpa de människor som är på flykt. 

Europeiska unionen med Republiken Frankrike i spetsen står redo att stötta Ukrainas regering i dess försök att återförenas, att få tillbaka sin suveränitet och sin territoriella integritet. Dels genom finansiellt stöd för att hjälpa civilbefolkningen och för att lösa den ekonomiska situationen.

Republiken Frankrike vill även beklaga att gruppen som undersöker kraschen av MH-17 fortfarande inte lyckats slutföra sin uppgift, trots de gemensamma försöken av Australien, Nederländerna och Malaysia, med stöd av den Ukrainska regeringen.

Avslutningsvis vill Republiken Frankrike att befolkningen i Ukraina får sina humanitära behov tillgodosedda, att ett mer hållbart eldupphör inleds, att en politisk dialog inleds mellan den Ukrainska regeringen och separatistgrupperna, att Ukraina får det stöd som krävs för att hjälpa civilbefolkningen och att Ukraina får tillbaka sin suveränitet. Republiken Frankrike hoppas på att tillsammans med övriga delegationer komma fram till en gemensam lösning. 

Land: Kungadömet Jordanien

Utskott: UNSC – Krisen i Krim och Ukraina

Delegat: Herman Hanö Ivarsson

Det som händer i dag i Ukraina är brott mot de mänskliga rättigheterna. En vardag av svält, tortyr och mord. Kungadömet Jordanien fördömer det som har skett och sker i de rebellkontrollerade områdena i Ukraina. Så som läget är nu anser Kungadömet Jordanien att Ukrainas suveränitet har kränkts och Ukraina ska få tid att själv lösa problemet. Kungadömet Jordanien är övertygat om att konflikten kan lösas på ett fredligt och diplomatiskt vis.

Kungadömet Jordanien fördömer de så kallade folkomröstningar som skett i de autonoma republikerna. Folkomröstningen på Krim anses inte vara legitim och Krim bör fortfarande tillhöra Ukraina. Kungadömet Jordanien står fast vid den resolution som röstades igenom av FN:s Generalförsamling där folkomröstningen förklarades ogiltig och bekräftade Ukrainas territoriella integritet.

Kungadömet Jordanien fördömer Rysslands agerande ´som kan liknas vid en militär intervention eller invasion.  

För att krisen ska kunna lösas diplomatiskt måste Ukraina och Rebellerna inleda en direkt dialog och själva komma fram till en lösning. Samt måste Ukraina och Ryssland också föra en dialog för att minska spänningen länderna emellan. Ukrainas territoriella integritet, suveränitet politiska frihet och även principen om icke-inblandning av statens inre angelägenheter, måste respekteras.

Kungadömet Jordanien beklagar allt som har hänt i Krim och Ukraina under det gångna året och hoppas på att Säkerhetsrådet kan komma fram till en lösning via dialoger och diskussion.

 Utskott: Säkerhetsrådet

Land: Folkrepubliken Kina

Delegat: Hanna Joelsson

I ett kvartals tid har Folkrepubliken Kina observerat Ukrainas krisliknande utveckling och händelseförlopp, vars dödssiffra nu överskridit 4000. I all förödelse kan delegationen Kina, med förhoppning om lyckade förhandlingar, åtminstone glädjas åt det fredsarbete som väntar FN den 3e december. Kina hoppas, i samstämma med världssamfundet, att full stabilitet i Ukraina och dess närområde skall återfinnas inom snarast möjliga framtid.

Folkrepubliken Kina hyser största respekt för samtliga staters suveränitet och beklagar således att denna principiella överenskommelse inte har beaktats vid ageranden i koppling till Ukraina. Som en objektiv, tredje part har Folkrepubliken Kina även avvisat de resolutioner som givit uppsåt till provokation och påtryckning av endast enskilda parter i nulägets konflikt. Resolutioner av sådana slag riskerar att medföra tumult och varaktig instabilitet, vilket aktivt komplicerar och motarbetar en diplomatisk lösning. Med samma grunder kungör Kina att USA och EU genast bör avsluta de sanktioner som förs mot Ryssland. Lugn och återhållsamhet bör hållas för att undvika vidare upptrappning av krisen. Folkrepubliken Kinas yrkanden skall jämlikt appliceras på västländernas provokativa attityd, samt de ryska truppernas avancemang i Ukraina.

För att åter slå vakt om suveränitetsprincipen anmodar Kina att FN således bör infinna sig i en mer restriktiv roll och överlåta övervägande del av fredsprocessen åt de verkligt inblandade parterna. Med företroende för diplomati som krisens enda utväg är medling och dialog två essentiella redskap som till fullo understödjes av delegationen Kina. Världssamfundet i stöd av Förenta Nationernas säkerhetsråd bör på samma vis uppmuntra till utjämnandet av motsättningar, vid genomförande av FN och berörda organisationers sändebud. Militära medel är inte till fördel i Ukrainas aktuella situation. Även i fallet av fredsbevarande styrkor, ger beväpnade truppers ökade närvaro upphov till ett intensifierat lidande.

Utskottsfråga Situationen i Ukraina

Nation: Litauen

Delegat: Erik Albertson

 Republiken Litauen beklagar synnerligen den komplicerade situationen i Ukraina. Konflikten i Ukraina är inte bara en intern angelägenhet, eller enbart ett uppror ledd av missnöjda medborgare. Det är inte ett regelrätt inbördeskrig. Det är Rysslands odeklarerade krig mot Ukraina till följd av Ukrainska statens vilja att rikta sig mer mot EU. Vi stöttar samtliga länders territoriella integritet Den integriteten har kränkts av Ryska federationen. Republiken Litauen har inte med avsikt att erkänna republiken Krim som en del av den Ryska federationen.

 Republiken Litauen åsikt är att valen i Donetsk och Luhansk Oblast måste följa Ukrainsk lagstiftning och respektera Minsk Protokollet. Då valen den andre November kränker Minsk protokollet fördömer republiken Litauen ut-brytarrepublikens handlingar.

 Vi i Litauen tillkännager de Ryska federationens handlingar som illegal annektering av den Ukrainska staten. Republiken Litauen fördömer den illegala sammanfogningen av delar av Ukrainska statens territorium till den Ryska federationen. Republiken Litauen påminner om republiken Litauens kraftiga stöd av den Ukrainska statens självständighet, suveränitet och territoriella integritet.

 Republiken Litauen uppmuntrar de internationella samfundett att ej erkänna den Ryska annekteringen. Vi förespråkar en betoning och otvetydigt fördömande av den Ryska federationens agression mot Ukrainska staten, samt att omvärlden vidtar responsiva åtgärder gentemot den Ryska federationen.  

Säkerhetsrådet

Delegation: Storhertigdömet Luxemburg

Delegat: Amanda Müller

Storhertigdömet Luxemburg anser att Rysslands agerande är ytterst oacceptabelt och det kan under inga omständigheter tolereras. I frågan om rätt och fel ser landet det här som ett brott mot mänskliga rättigheter och vill inom snarast se en fredlig lösning på konflikten. En långvarig vapenvila skall då innehålla respekt för varandras åsikter och olikheter. Landet vill se att tydliga gränser mellan Ryssland och Ukraina stadgas, upprätthålls och stabiliseras. Om en fredlig lösning inte går att genomföra anser Storhertigdömet Luxemburg att fortsatta ekonomiska sanktioner mot Ryssland är tänkbara.

Delegationen Luxemburg vill alltså så fort som möjligt se en fredlig, diplomatisk lösning för att både Ukraina och Ryssland skall kunna ingå en vapenvila och till sist sluta fred. En sådan fred tror landet skulle kunna uppnås om länderna gräver ner stridsyxan och att alla ivånare möter varandra med respekt och tar ett humanitärt ansvar gentemot alla Ukrainska folkgrupper samt den rysktalande delen av befolkningen. Därför ser Luxemburg att en tydlig gräns är lösningen i denna situationen.

Utskott: UNSC

Land: Nigeria

Utskott: Säkerhetsrådet

Delegat: Johan Holmberg

Förbundsrepubliken Nigeria ser allvarligt på det som hänt i Ukraina. Vi uppskattar inte att man i vår moderna tid annekterar och gör anspråk på en annan nations territorium baserat på sitt lands forna gränser. Nigeria respekterar Förenta Nationernas punkt om att länders suveränitet inte ska kränkas. Det har vi även förhoppningar om att de andra nationerna som värnar om demokratins fortsatta levnad också strävar efter. Nigeria vill skapa en framtid i fredens tecken och beklagar det som hänt i Ukraina. Vi tycker att det bästa tillvägagångssättet till välstånd och fred är handel och utbyte nationer emellan. Inte att använda vapen och förstärka spänningarna mellan öst och väst. Det bidrar till en ökad segregation. Vi understryker också värdet av att få gå sin egen väg oberoende av stormakters involverande, vilket i Ukrainas fall är olyckligt och har lett till en komplicerad situation. Ukraina är en egen stat och bör få kunna avgöra sitt eget öde och bestämma vad som är bäst för sig själva.

Nigeria är välvilligt inställt att samarbeta med de länder som också önskar ett fritt, enat och framåtskridande Ukraina botat från korruption. Ett förslag på en lösning i Ukraina, vore om man hade utlyst val i regionerna Krim och Donetsk övervakat av internationella observatörer från neutrala länder. Vi anser att det vore bra, eftersom det på det viset blir en opartisk inblandning i krisen. 

Världen behöver inte ett nytt kallt krig, den behöver förståelse och samarbete. Förbundsrepubliken Nigeria uppmanar de andra nationerna inom säkerhetsrådet att driva frågan om försoning via dialog istället för splittring via vapenmakt. 

Utskott: UNSC

Delegation: Ryska Federationen

Delegat: Albin Normark

Den Ryska Federationen ser med djup beklagan på utvecklingen i Ukraina det senaste året. Denna beklagan är givetvis inte avgränsad till Krim, oblast Luhansk eller oblast Donetsk, utan avser även utvecklingen i Kiev och de västra delarna av landet. Den humanitära situationen är på många håll alarmerande, och den Ryska Federationen anser att denna situation är den mest angelägna aspekten av konflikten att adressera. Vidare efterlyser den Ryska Federationen en mer objektiv ton i frågan, där oegentligheter begångna av regimen i Kiev uppmärksammas och de ineffektiva och obefogade sanktionerna mot vårt land hävs.

Den Ryska Federation anser att en av kärnorna till konflikten är situationen för de dryga åtta miljoner rysktalande som bor i Ukraina och utgör dryga 17% av befolkningen. I spåren av den illegitima stadskuppen mot Viktor Janukovytj har fascistiska, nazistiska och öppet rasistiska partier tagit allt större plats på den politiska arenan i Ukraina. Hakkors som symboler och förslag om att kriminalisera att ens tala ryska har förkommit hos etablerade partier. Den Ryska Federationen ser självfallet oroligt på denna utveckling, och försäkrar i enlighet med tidigare att löften att i nödfall ingripa för att skydda ryska liv. Ukrainska myndigheters skyldighet att göra detta har emellertid inte upphört och den Ryska Federation önskar se resultat av detta arbete inom en snar framtid.

För att etablera en varaktig vapenvila eller fred i området anser den Ryska Federationen att alla parter måste ta hänsyn till civilbefolkningens egen vilja. Av bland annat historiska skäl känner flera områden i Ukraina en stark samhörighet med den Ryska Federationen. Detta yttrade sig tydligt den 16 mars i år när 96,77% röstade för att den Autonoma republiken Krim och staden Sevastopol skulle bli en del av den Ryska Federation. Med hänvisning till detta valresultat uppmanar den Ryska Federationen världssamfundet att respektera lokalbefolkningens vilja och erkänna den Autonoma republiken Krim och staden Sevastopol som en del av den Ryska Federationen. Vidare uppmuntrar den Ryska Federationen till dialog mellan de grupper som önskar självständighet i oblast Luhansk och oblast Donetsk och ukrainska myndigheter. De militära attacker som vi skådat från båda sidor fördöms starkt, och istället uttrycker den Ryska Federationen sin förhoppning om bilaterala samtal där den rysktalande minoritetens vilja respekteras.

Avslutningsvis vill den Ryska Federationen förneka den västpropaganda som hävdar att ryska trupper finns på ukrainskt terratorium och fastslå att så inte är fallet. Samtidigt beklagar den Ryska Federationen att den humanitära hjälp som skickats från oss motarbetats och uttrycker vårt förtroende för att världssamfundet ska verka för att detta inte upprepas så att civilbefolkningens lidande i konflikten kan begränsas så mycket som möjligt.

Utskott: Säkerhetsrådet

Delegation: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Delegat: Tomas Dahl 

Med den situation som idag råder i Ukraina vill Storbritannien uttrycka sin sorg för de som förlorat sina liv eller skadats under denna konflikt samt de som har tvingats lämna sina hem efter de brott emot de mänskliga rättigheterna som utförts. Med strävan efter fred kommer Storbritannien göra det yttersta för att finna en möjlig lösning till denna konflikt. Förenta Nationerna är en organisation som främjar rättvisa och frihet för stater såväl som individer, därför anser Förenade konungariket Storbritannien att den Ryska federationens handlingar är ett förtryck i strid med demokratin. 

Storbritannien anser även att den Ryska federationen måste respektera Ukrainas territoriella integritet och därmed låta Ukraina välja sin egen framtid för ett bättre och säkrare Europa. De ryska militära trupper som finns stationerade i Ukraina finner Storbritannien mycket oroväckande. Om dessa trupper fortsätter att befinna sig inom Ukrainas gränser kommer relationen mellan EU tillsammans med USA mot Ryssland försämras och fler sanktioner kan utföras. Fullbordande av lösningen är att de stora makterna i världsspelet tar sitt demokratiska ansvar och löser denna konflikt tillsammans.

Utskott: UNSC 

Land: Republiken Korea 

Delegat: Anton Larsson 

Republiken Korea är orolig över utvecklingen i Ukraina. Rysslands ökade aggressivitet har skapat osäkerhet i närområdet. Republiken Korea fördömer en militärkonflikt och stödjer en fredlig lösning för att bibehålla regionens stabilitet. Republiken Korea anser att det är av största vikt att respektera alla staters självständighet   

För att undvika en militärkonflikt måste Ryssland upphöra med kränkningen av Ukrainas suveränitet. Republiken Korea vill följaktligen uppmana Ryssland att omgående dra tillbaka sina trupper från regionen för att motverka den nuvarande osäkerheten och för att underlätta en fortsatt diplomatisk lösning. 

Det internationella samfundet måste ta ett större ansvar för regionen genom att bidra med diplomatiska hjälpmedel. Republiken Korea vill betona vikten av att Ryssland måste bidra till en diplomatisk lösning för att undvika framtida konflikter.

Avslutningsvis vill Republiken Korea påminna det internationella samfundet om de grundläggande principerna om alla staters suveränitet och territoriella integritet! 

Situationen i Ukraina/Krim

Utskott: UNSC

Delegater: Tchad

Republiken Tchad finner situationen i Krim/Ukraina som oroväckande samt instabil. Även då situationen ej berör Tchad i fråga så anser vi djupt upprörda, att Krim skall förbli Ukrainas angelägenhet. 

Omröstningen på begäran av Ryssland anser vi, Tchad som ogiltig då den skedde under tiden Krim var under rysk ockupation. Med hänvisande till Rysslands agerande på Krim/Ukraina kränker de en rad olika mänskliga rättigheter vilket vi i Tchad inte tycker FN liksom världen skall acceptera. Ukraina har bland annat utsetts till farligaste landet för journalister att befinna sig i, tortyr har rapporterats, civila människor har dött, flytt och skadats etc. 

Efter vidare övervägande föreslår Tchad att sanktionera ekonomiska bidrag åt Ukraina med strävan efter att stödja och skydda Ukrainas befolkning. För att möjliggöra en fortsättning utav diskussionerna kring Krim som ska skes på ett fredligt sätt och på ett rättvist plan anser vi, Tchad att Ryssland måste omedelbart evakuera ur Ukraina. Krim skall förbli Ukrainskt och i det långsiktiga fredsavtalet skall Ryssland inte under några omständigheter inta Ukrainsk mark igen. 

Utskott: UNSC, Situationen i Ukraina/Krim

Land: Amerikas Förenta Stater

Delegat: Karl Månsson

Amerikas Förenta Stater är djupt oroade över läget i Ukraina. I söder har den ukrainska halvön Krim blivit ockuperad av Ryssland på ett sätt som strider mot folkrätten. I öster pågår ett krig mellan regeringen och separatister som blir ekonomiskt och militärt uppbackade av Ryssland. Detta djupt polariserade krig riskerar att ytterligare trappas upp om inte kraftfulla åtgärder vidtas för att förhindra detta. 

Amerikas Förenta Stater är, som en självständig och fri stat, en stark motståndare till Rysslands krig i Ukraina. Rysslands införsel av militär och vapen till östra Ukraina är oacceptabel. Amerikas Förenta Stater önskar dock att fokus inte ska ligga på att försöka bevisa parternas skuld. Fokus bör istället ligga på hur problemet ska lösas. Amerikas Förenta Stater är väl medveten om det svåra humanitära och diplomatiska läget och arbetar för en rimlig lösning som alla parter kommer överens om. Samtidigt är Amerikas Förenta Stater inte beredd att kompromissa hur långt som helst. Alla medlemsländer bör alltså förbereda sig för ett möjligt scenario där en lösning i säkerhetsrådet inte är möjlig.

När kriget är slut står Ukraina inför stora utmaningar. Ukrainas ekonomi är på väg att haverera och riskerar att stå utan rysk gas denna och nästkommande vintrar, något som är essentiellt för Ukrainas befolkning. Amerikas Förenta Stater är av åsikten att inte bara kriget, utan även den fattigdom det lär orsaka i framförallt östra Ukraina,  måste bekämpasDet är enormt viktigt att inte lämna Ukraina i sticket, vare sig nu eller i framtiden. 

Amerikas Förenta Stater ser mycket positivt till de krafter och det valresultat som talat för att Ukraina ska närma sig västvärlden. Det är positivt att Ukraina önskar bestämma den egna framtiden. Friheten att välja ligger Amerikas Förenta Stater varmt om hjärtat, därför arbetar Amerikas Förenta Stater med att utveckla demokratin och friheten i världen.

Amerikas Förenta Stater står för en fri värld och kommer kämpa för den.

© Håkan Danielsson 2022