Generalförsamlingen – rollspel 2

Delegation: Angola

Angola fördömer användandet av våld. Angola anser att det finns en diplomatisk lösning på Situationen i Syrien. 

Angola vill ha en balanserad lösning som skulle hjälpa Syrien att lämna över sin beväpning. Angola vill samtidigt att Syrien ska vara öppna för en diplomatisk lösning på konflikten. 

Det finns ett behov att utforska alla möjligheter som leder till fred i Syrien då Angola anser att militärt ingripande i landet kan skapa mer skada, död och förstörelse.

I generalsekreterarens rapport är det oklart vem som använt sig av kemiska vapen och därför fördömer Angola användandet av våld.

Myndigheterna kommer fortsätta arbeta för att stärka den nationella flyktinglagstiftningen och förstärka dess kapacitet. Det kommer att främja riktlinjer och standarder för mottagandet av asylsökare, även de som anländer inom bredare migrationsströmmar. 

Under landets inbördeskrig flydde miljontals människor från Angola. Trots att stora delar av de människor har återvänt kan landet gynnas mycket av invandring då de är i behov av arbetskraft. På grund av Angolas ekonomi har Angola inte möjlighet att själva ge ekonomiskt stöd, då de redan är beroende av ekonomiskt bistånd från andra länder. Däremot har Angola redan tagit emot 20,000 asylsökare och 24,000 flyktingar. Med hjälp av ökat ekonomiskt bistånd hade Angola kunnat hjälpa ytterligare flyktingar från Syrien.

Delegation: Australien 

Delegater: Sofie Löfstedt, Emma Sinclaire, Rebecca Lexander 

Nationen Australien ser mycket allvarligt på den internationella kris som pågår i Syrien och anser att konflikten bör lösas diplomatiskt, men i nuläget krävs internationella samarbeten för att kunna bistå flyktingarna, samt sanktioner mot Islamska staten för att kunna stoppa konflikten. Landet minskar motståndet mot nuvarande regimen i Syrien för att kunna hitta en lösning till den nuvarande konflikten i landet. Australien som en suverän stat avser bibehålla minimal inblandning i konflikten mellan den Islamska staten och Syriens regim. 

Nationen står däremot bakom militära sanktioner mot Islamska staten utanför Syriens landsgränser och landet deltar för närvarande i den internationella koalition som genomför militära sanktioner mot IS, vilken även har börjat verka inom Syriens gränser. 

Enligt Australiensisk lag är det olagligt för landets medborgare att resa till vissa deklarerade områden i Syren, undantag kan finnas vid legitima ändamål. Det är inte heller lagligt att tillhandahålla någon form av stöd till någon väpnad grupp i Syrien. Brott mot lagen kommer att bestraffas därefter. 

Australiens regering har beslutat att bistå civila i konflikten och kommer därför öka intaget av Syriska krigsflyktingar. Alla former av illegal invandring tas fortsättningsvis mycket allvarligt. Ett förstort intag av flyktingar kan komma att hämna landets ekonomi. Alternativt avser Australien att bestå flyktingläger i närhet till Syrien med resurser för att kunna skapa säkra zoner för krigsflyktingar att leva inom, detta i samspel med nationer som innehar likartade intressen. Nationen står för att krisen i Syrien kräver internationellt samarbete för att konflikten ska kunna lösas. 

Delegation: Brasilien

Delegater: Sara Åkerlund, Hanna Berg-Éden, Josefin Möller

Brasilien anser att alla måste ta sitt ansvar i den internationella frågan om Syrien och är därmed väldigt angelägna om att uppmuntra andra länder att göra det samma som Brasilien.

Brasilien är djupt medvetna om att situationen i Syrien länge har varit miserabel och att en förändring måste ske snarast. Regimen i Syrien och den extremist organisationen IS har agerat med ett bisarrt beteende de senaste fem åren och nu måste det få ett slut. 

Brasilien som geografiskt ligger långt ifrån Syrien vill försäkra flyktingarna trygghet i Brasilien. De har tagit in ungefär 8000 flyktingar och har en stark önskan om att ta in fler. 

Med humanitär orolighet över de som tar sig illegalt över medelhavet önskar Brasilien att fler länder anordnar legala sätt att ta sig in i deras länder. Brasilien är måna om att fler länder ska ta sitt ansvar och hjälpa medmänniskor som har flytt sitt hemland. 

Delegation: República de Chile

Delegater: Ravn Kirkegaard, Melina Roy, Cecilia Laursen 

Republiken Chile ser allvarligt på tillståndet i Syrien och finner det oroande att konflikten har kunnat pågå så här länge. Inbördeskriget har orsakat tillräckligt mycket lidande och påverkar det internationella säkerhetspolitiska läget så att ingen kan förbli oberörd. Situationen har resulterat i många brott mot mänskliga rättigheter och hämmar områdets demokratiska utveckling, något som alla borde uppröras över. 

Republiken Chile understryker att geografiska avstånd inte rättfärdigar passivitet och likgiltighet. Vi betonar nödvändigheten av ett utökat globalt samarbete för att komma till en hållbar lösning. Trots att Förenta Nationernas samarbete har resulterat bland annat i ett förbud mot kemiska vapen i Syrien, menar Republiken Chile att detta framsteg inte har varit nog. Vi vill erkänna vikten av en utökad mängd fredsbevarande styrkor i Syrien och bidra till att dessa styrkor kan upprätta fred och säkerhet. 

Vi förespråkar diplomatiska och ekonomiska påtryckningar i stället för väpnade tillvägagångssätt. Med hänvisning till resolution 2170 (2014) påminner Republiken Chile samtliga medlemmar i Förenta Nationerna om att förhindra sympatisörer och anhängare att åka till Syrien för att stödja extremistgrupper. Generalförsamlingens gemensamma mål bör vara att stoppa flödet av människor, vapen och pengar till terrororganisationer. 

Vidare är det av största vikt att brott mot mänskliga rättigheter ska ställas inför rätta, utan hänsyn till vem som har utfört brottet i fråga.  Republiken Chile anser den Internationella brottmålsdomstolen är den bäst lämpade institution att ansvara för utredningar av sådana slag. 

Republiken Chile tror på omfattande åtgärder för att inte bara stoppa konflikterna i Syrien men också skydda invånarna samt till exempel återuppbygga infrastrukturen. Som ett internationellt samfund är vi förpliktigade att handla solidariskt för att återställa fred och försäkra att krigsoffrens och flyktingarnas lidande minskar. Komplicerade problem och utmaningar kräver globala lösningar baserade på samarbete och solidaritet som endast kan förverkligas genom Förenta Nationerna. 

Por la razón o la fuerza.

Delegation: Colombia 

Delegater: Märta Perhag, Alex Karadinovic, Markus Borg 

Colombia vill stoppa våldet i Syrien och skapa en trygghet för den civila befolkningen. 

Vi betonar att det är regeringen i Syrien som fortfarande har det största ansvaret och de måste arbeta hårt för att beskydda sin befolkning.
Vi anser att FN ska ha en aktiv roll i att ingripa i konflikten hjälpa civilbefolkningen i Syrien. Befolkningen är i behov av trygghet och säkerhet. 

Vi vill ha ett löfte från alla parter där de lovar att upphöra med det pågående våldet och istället arbeta för en fredfull förhandlingsprocess. 

Det är en svår humanitär/mänsklig situation i Syrien. Ett inbördeskrig som har satt stora spår, inte bara i Syrien utan i omvärlden också. Befolkningen är präglade på psykiskt och fysiskt av konflikten vilket redan syns i de stora flyktingströmmarna. En stor del har redan flytt till bland annat Sverige. 

Syrien får ett stort stöd av bland annat Ryssland och Kina. De bidrar med bland annat med vapen till Syriens armé. Vilket i sin tur förlänger inbördeskriget mellan regeringen och gerillan. Inbördeskriget drabbar främst de civila såväl vuxna som barn. 

USA har varit tydlig från början att de inte accepterar våldet mot den civila befolkningen och har även varit kritiska till Ryssland och Kinas agerande gällande konflikten. Rysslands roll, genom att bidra med vapen, är att skjuta ner flygplan och båtar. NATO som skickar in b.la flygplan i Syrien för att hjälpa den civila befolkningen blir då beskjutna av vapen som är köpta från Ryssland. På så sätt försvåras situationen eftersom befolkningen inte får den hjälp de behöver. Samtidigt uppmanas de syriska regeringstrogna trupperna att fortsätta med våldet. 

Vi måste jobba båda med kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att få en hållbar lösning i landet. Först av allt måste Bashar Al-Assad (Syriens ledare) avgå efter att ha suttit vid makten i över 10 år. Man får då inte glömma att hans far dessförinnan satt vid makten över 30 år. 

Diktaturen i den arabiska världen håller på att försvinna och den måste även försvinna från Syrien och demokrati måste införlivas. 

FN och NATO måste ingripa på samma sätt som dem ingrep i Libyen. Man måste då också stoppa försäljningen av vapen från Ryssland och Kina som används för att skjuta ner flygplan från FN och NATO. 

Den Syriska regeringen måste även lyssna på förslag från FN för att kunna komma fram till en fredlig lösning utan att fler skall behöva skadas. De syriska gerillorna som krigar mot regeringen måste även sluta värva folk från omvärlden som ska vara med dem att kriga. Slutar de syriska gerillorna att värva folk kommer regeringen inte se dem som ett hot. På det sättet kan Rysslands och Kinas inblandning i konflikten avta. Detta för att skapa ett större utrymme för FN att agera. 

Delegation: Danmark 

Delegationen Danmark är orolig över konflikten i Syrien. Delegationen Danmark anser att man bör lösa konflikten med internationellt samarbete och med militär inblandning mot terroristaktörer med stöd från NATO. Danmark har hållandet i minnet om konflikten i Syrien som har medfört att civilbefolkningen mister sina liv. Delegationen Danmark har med önskan om att konflikten löses med en resolution som majoriteten av delegationerna är överens om. 

Delegationen Danmark har förklarat krig mot Islamiska Staten efter händelsen i Paris. Man ser väldigt allvarligt på situationen och har därav förklarat krig mot Islamiska Staten. 

Danmark uppmärksammar de utsatta religiösa människor som diskrimineras och Danmark föreslår om internationell lösning. Danmark satsar på instanser i närområdet där organisationer befinner sig på plats och hjälper utsatta människor med skydd, föda och värme. 

Danmark flaggar också på att man kommer ta emot 1000 syriska flyktingar eftersom delegationen Danmark vill kunna integrera människorna in i samhället.

Delegation: Republiken Egypten 

Delegater: Kajsa Larsson, Natali Bacquin, Zara Olsson 

Republiken Egypten känner sig mycket bekymrade över hur situationen ser ut i Syrien. Terrorgruppen ISIS, som har grundat sin bas i Syrien, är någon av de mest diskuterade ämnena i dagens läge. Republiken Egypten själv befinner sig i en problematisk situation med tanke på de islamistiska terrorister som befinner sig på Sinaihalvön. Det är inte enbart Egypten som har påverkats av ISIS. Länder runt om i hela världen har blivit utsatta för deras terrordåd. Egyptens mål är att stoppa ISIS och för att uppnå detta mål måste en gemensam lösning länder emellan uppgöras. 

Republiken Egypten känner trots en pressad ekonomisk och social situation ett ansvar för våra medmänniskor. Därför vill Egypten gärna bidra med de ekonomiska bidrag som vi finner erforderliga och möjliga med tanke på den pressade situation som både Egypten och flyktingarna befinner sig i. Dessa bidrag går lämpligast till UNHCR för att de i sin tur ska kunna upprätthålla och öka standarden på de flyktingläger som växt upp i de till Syrien angränsande länderna. 

Republiken Egypten anser att de flyktingströmmar som sker ska ha möjlighet att söka asyl i de länder där det finns tillräckligt med ekonomiska resurser för ett värdigt mottagande. Tyvärr har republiken Egypten inte nog med ekonomiska resurser för att kunna säkerställa ett tillräckligt värdigt flyktingmottagande. Pga. det faktum att Egypten redan tar emot flyktingar så är det ekonomiskt omöjligt och därför bör länder som tar betydligt mindre ansvar börja ta ansvar. Detta är inte enbart ett Egyptiskt problem utan detta är ett problem som berör hela världen då hela världen har ett ansvar att värna om sina medmänniskors mående. 

Egypten anser dock att man måste bekämpa det som ligger till grund för problemet och stoppa ISIS frammarsch i regionen så att flyktingarna kan återvända till sitt hemland så fort som möjligt. För att stoppa ISIS anser Egypten att militär makt är lösningen på problemet. Republiken Egypten har en stark militär men är i behov av stöd från andra länder för att kunna lösa problemet. 

Delegation: Republiken Frankrike 

Delegater: Linn Magnusson, Emma Johannesson, Maksymilian Bogdanowicz

Republiken Frankrike är djupt förkrossade över att världen än en gång står inför en fruktansvärd konflikt där FN varit oförmöget att agera. Republiken Frankrike anser att det är av högsta prioritet att finna en lösning på denna konflikt innan den skördar fler civila liv. 

Republiken Frankrike vill belysa det faktum att regimen i Syrien, med Bashar al-Assad i ledningen, inte kan vara en del av en sådan lösning. Civilbefolkningen flyr för sina liv och detta beror till stor del på regimen själv. Det går inte att förneka det faktum att revolutionen i Syrien har sitt ursprung i att civilbefolkningen revolterade mot den diktatur som styrt Syrien med en järnhand under de senaste 40 åren. Civilbefolkningen har flytt från regimen i över 3 år, men än idag är samma regim i ledning och deras massaker fortsätter. Republiken Frankrike anser att Bashar al-Assad är källan till problemet och han och hans regim kan därmed inte vara en del av lösningen. 

Miljontals människor är på flykt, från regimen, från terror och från krig. Dessa människor, män, kvinnor och barn, har inget annat val. Republiken Frankrike är ett land som värderar mänskliga rättigheter högt och känner därför ett stort ansvar att agera. Republiken Frankrike vill inte vara en del av att civila liv fortsätter att skördas. 

Republiken Frankrike vill belysa det faktum att den del av flyktingarna som är på väg till Europa utsätts för enorma risker varje dag som allt för ofta resulterar i förlorade liv. Därmed anser Republiken Frankrike att det internationella samfundet måste ge stöd åt Syriens grannländer, Libanon, Jordanien, Turkiet, samt afrikanska länder, för att rädda liv. Dessa länder tvingas ta emot flyktingar de inte har tillräckliga tillgångar för att hjälpa. Republiken Frankrike anser därför att det är ytterst nödvändigt att det internationella samfundet ger bistånd till dessa länder för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att flyktingarna utsätts för dessa enorma risker. Republiken Frankrike kommer därmed att öka sitt bistånd till dessa grannländer med €100 miljoner. 

Republiken Frankrike är djupt oroat över hur situationen kommer att utveckla sig och är djupt sorgset över det faktum att terrorn från Daesh även nått Europa och Republiken Frankrike. Därför är det viktigare än någonsin att nu agera. Den terror som försatt Republiken Frankrike i stor sorg och oro är densamma som syrier flyr från. Det är hög tid att FN nu tar sitt ansvar och agerar.

Delegation: Grekland 

Som Grekland ser det finns det kortsiktiga och ett långsiktigt problem med läget i Syrien. Grekiska nationen anser att det är av största vikt att båda problem löses på minsta möjliga tid. Europa, inte minst Grekland, står med högsta beredskap redo för flyktingarna. Detta räcker dock inte på långa vägar vilket gör att vi på kort tid har fått mängder med asylsökande som nu står utan skydd - Grekland betonar att Europa och även resten av världen måste reagera då detta inte är hållbart. 

Grekland fungerar som transitzon och tar emot alla flyktingar innan de reser vidare till andra länder i Europa. Detta är påfrestande för Greklands redan svaga ekonomi och landet kan inte garantera ett tryggt mottagande. Det finns inga resurser för att registrera alla asylsökande som kommer hit. Grekland vill framhäva att majoriteten, mer än åtta av tio personer, har flytt från inbördeskriget i Syrien. Med andra ord är den grekiska nationen direkt påverkat av krisen där. 

Fler länder måste ta ansvar för de människor som flyr. Som det är nu tar ett fåtal nationer emot en väldigt stor del av de asylsökande. Detta skapar stora svårigheter i det länder som tar sitt ansvar. Med strävan efter att minska våra problem istället för att späda på dem ber Grekland om ökat samarbete mellan nationerna och att vi tillsammans löser den kris som vi faktiskt alla står inför. 

Långsiktigt måste krisen i Syrien lösas innan fler människor mister sina liv eller tvingas fly. Tusentals asylsökande människor kommer till oss med fullt förtroende för att vi i väst ska lösa deras problem, och när Vi inte lyckas uppkommer även fler problem i form av hatbrott, rasism och orättvisor. De kortsiktiga problemen, vilka även de är av största vikt, är de människor som i detta nu flyr. Grekland söker efter lösningar som ska täcka utgifterna som de asylsökande faktiskt kräver och tror på samarbete mellan de neutrala och utomstående nationerna, som i sin tur också påverkas av konflikten i Syrien.

Grekland menar på att något måste göras. Resten av världen kan inte längre stå och titta på när krisen förvärras och Islamiska Staten behärskar allt större områden.

Grekland måste även se till sin egen befolkning som just nu befinner sig i en ekonomisk kris och betonar därför att även den grekiska nationen kommer att behöva stöd om inte krisen i Syrien löses då största delen av flyktingarna innanför de grekiska gränserna är en direkt konsekvens av problemen där. Oroligheterna som kommer med de asylsökande har även haft en negativ effekt på den grekiska turismen vilket är djupt oroande då det är en av Greklands största inkomster. 

Sammanfattningsvis vill den grekiska nationen framföra att inbördeskriget i Syrien nu har blivit globalt och att respons från resten av världen är av största vikt.

Delegation: Indien

Delegater: Gabriella Hahnsjö, Lisa Paulsson och Michaela Persson

Republiken Indien är djupt oroande över rådande situation i Syrien. Hur många ytterligare människoliv ska behöva gå till spillo och hur många människor ska tvingas fly för livet för en chans att överleva? Indien vill förhindra att det som sker fortgår. De mänskliga rättigheterna har kränkts otaliga gånger och läget är instabilt. Indien fördömer våldet, oavsett förödare, och omständigheterna som eskalerar dag för dag.

Landet Indien anser att denna konflikt är ytterst internationell då en stor mängd länder har blivit indragna med tanke på flyktingar och hot från terroristorganisationer. Det finns även länder som har blivit utsatta för terroristattentat.  

Den fredliga relationen mellan Indien och Syrien tyder på att det finns band mellan dessa två länder som går långt tillbaka i tiden. Med Indiens fredliga syn på den kritiska situation i Syrien beskrivs Republiken Indien som lågt liggande. När det kommer till vems fel det skulle vara pekar Indien inte fingret åt någon och utsätter därför inte andra delegat för någon form av utpekning. 

Republiken Indien tar inte ställning för någon stridande part i konflikten och vill se en fredlig lösning bestående av diplomatiska förhandlingar då de anser att detta är bäst för alla inblandade. Indien är också övertygad om att det är viktigt att FN förblir starkt involverad i denna konflikt. Indien fördömer som sagt tydligt våld och anser inte att detta är en lösning på konflikten. Däremot kan dessa medel behöva användas mot terroristorganisationerna. I och med detta anser Indien att undantag kan förekomma i vissa fall. 

Fler människor ska inte behöva mista sina liv på grund av denna konflikt som råder i världen och de mänskliga rättigheterna måste respekteras för varje individ. Denna konflikt behöver ett fredligt slut, och det måste ske nu.

Delegation: Iran 

Islamiska Republiken Iran fördömer starkt de pågående revolterna och våldsamheterna riktade mot styret i Syrien. Baathpartiet är enligt Iran det legitima styret i landet och därmed fördömer Iran allt internationellt stöd till interna terror- och rebellgrupper vars mål är att införa nytt styre i Syrien.

Västvärldens imperialism och intressen har än en gång skapat oroligheter och konflikter i ett tidigare välfungerande och stabilt land. Iran är djupt oroliga för att fortsatt internationell intervention i Syrien kommer att förlänga och förstora konflikten vilket skulle ge förödande effekter för Syrien. Konsekvenserna vid internationell inblandning skulle kunna likna de konsekvenser förda vid tidigare västerländska interventioner, förda av USA, i Afghanistankriget 2001 och Irakkriget 2003. Oroligheterna i Syrien kan även spridas till resten av regionen vilket skulle få förödande konsekvenser. Islamiska republiken Iran förespråkar därmed hur den pågående och aktuella konflikten bör lösas på en regional nivå, vilket skulle förhindra bortom liggande nationers försök att splittra den islamiska regionen i och med dess imperialistiska intressen. En konflikt som denna ska redas ut av de nationer som påverkas som mest, och inte av dem som besitter själviska åsikter.

Förenta Nationerna har som huvudmål att behålla världsfreden. För att engagera stater har Förenta Nationerna på den mycket viktiga suveränitetsprincipen. Att tillåta stater intervenera och befrämja de existerande rebell-och terrorgrupperna i Syrien skulle vara att ignorera den beståndsdel som är grundprincipen för Förenta Nationernas existens.

Delegation: Irak 

Med trovärdighet för FN-organet UNHCR:s rapporteringar uppskattas numret syriska flyktingar upp till 7,6 miljoner  - en oroande  majoritet i Mellanöstern - som ännu befinner sig i landet. Irak fastslår detta som den värsta humanitära katastrofen sedan andra världskriget med tanke på den generation av barn vars uppväxt präglas av skräck, trauma, våld och osäkerhet. Det totala antalet av de som flytt ut i världen beräknas upp till 12 mijoner varav 4 miljoner människor är i grannländerna. Med detta sagt går det att konstatera att 250 000 befinner sig i Irak samt 1,2 miljoner irakiska internflyktingar. Flyktingkrisen påverkar därmed inte endast Syriens ekonomi utan även dess grannländers samt de europeiska ländernas som utan förvarning får ta emot tusentals flyktingar. Irak vill därmed se en omedelbar lösning på problemet inom snar framtid.

Irak och Syrien har länge varit oroliga länder på grund av splittringar inom religion och växande separatistgrupper som vill ändra grundlagarna (t.ex. IS), ta över makten eller bilda egna stater (t.ex. Kurdistan). I Syrien vill regimen göra allt som krävs inom militär väg  för att bekämpa IS som tagit över en stor del av östra och norra delarna. Naturligtvis vill Irak göra detsamma och USA har sedan länge mer eller mindre styrt den irakiska militären (med operationscentraler i Bagdad) efter  kriget mot Hussein-regimen 2003 (som anklagades för sammarbete med Al-Qaeda, mördade minoriteter samt gick i krig med Iran och Kuwait) och nu i krig med regimen mot IS. Irak framför krav på USA:s löfte om att gå ut ur landet efter krigets slut till följd av att Irak uppnår sin efterlängtade suveränitet, även om den drömmen i nuläget är onåbar. De frågor Irak vill fokusera på för stunden gäller snarare flyktingfrågan och grannländernas behandling av situationen. Irak uppmuntrar naturligtvis fler mottagarländer att öppna gränserna i skydd mot IS med tillfälliga lösningar utskrivna i resolutionen. Republiken Irak uppmanar till diplomatiska överenskommelser inom militära och humanitära frågor vars aktörer i första hand anses vara Iraks närmaste grannländer; Iran, Sudan, Syrien, Turkiet, Egyptien, Saudiarabien och Jordanien. 

/Tanja Broberg och Alfred Gilengren, irakiska diplomater i FN:s Generalförsamling.

Delegation: Israel 

Delegater: Erik S. Tergius, Ola Strömquist, Milad Hussein, Pierpaolo Giallombardo 

Israel anser att syrienkonflikten är ohållbar och den är inte bara ett starkt hot mot omvärldens, utan även landets säkerhet. Landet stödjer en förändring med en syrisk regering som är mer intresserad av ett fredsavtal med Israel, än vad al-Assad har varit. Man hävdar att al-Assad har varit allt för vänlig mot grannländerna Iran och Libanon, vilket kan utgöra ett starkt hot mot Israels nationella säkerhet, och menar att ett regeringsskifte bör ske. Al-Assads politik och styre har stöttats av delar inom Palestina och för att inte nämnda konflikt ska bli djupare och blanda in än fler aktörer, måste regeringsreformer i Syrien ske.

Att situationen har urartat kraftigt håller man med om men så länge den inte anses utgöra ett mycket starkt hot mot den nationella säkerheten, är man i nuläget inte intresserade av att använda sig av militära medel i någon större utsträckning. Israel utför inte frivilligt några militära attacker mot Syrien, utan detta kan endast komma att hända vid en försvarssituation där landets säkerhet är hotad. 

Vidare anser man att användandet och framställandet av kemiska vapen måste stoppas då det starkt hotar den internationella säkerheten och ökar risken för kärnvapenkrig, något Israel inte är intresserat av i nuläget. En lösning kan enbart börja diskuteras när al-Assad är fråntagen makten på riktigt och när ledningen i Syrien är villig att fredsförhandla med Israel.  

Islamska staten (IS) är ett starkt hot mot landet och övriga världen. Bekämpning måste ske främst via militära medel men för att inte förvärra situationen drastiskt krävs även ett internationellt samarbete stater emellan. Israel är i sig för starkt hotat för användandet av diplomatiska aktioner i syrienkonflikten och därför kräver man stöd från andra stater i frågan. Användningen av militära medel i speciella aktioner mot IS kan komma att vara nödvändiga att använda om IS kan fortsätta tänkas hota Israel och dess medborgares säkerhet.

Israel är starkt utsatt av flertalet grannländer och ser inte en lösning på dessa konflikter förens syrienkonflikten har nått en israelvänligare lösning, det är först då man kan börja utföra och stärka fredsförhandlingar med grannstater. För att Israel skall kunna öka sin säkerhet i konflikten och överlag, krävs att västvärlden tar landets utsatta läge på allvar. Uppnår man ett bättre samarbete med respekt och mer gynnsamma aktioner som inte hotar Israel eller förtrycker landet, är man mer öppen för ett visst militärt och fredsskapande samarbete. 

Delegation: Italien 

Delegater: Milla, Anton & Karin E2B

Den Italienska regeringen har delad åsikt gällande Syrien. Regeringen uppmuntrar inte till Al-Assads tillvägagångssätt eftersom hans handlingar orsakar oro i landet och får folk att fly. Eftersom Italien är relativt nära Syrien är det många som väljer att fly dit men på grund av Italiens dåliga ekonomiska situation och nationalistiska tänkande är det inte många flyktingar som får stanna i landet.

Februari 2011 besökte den dåvarande italienska utrikesministern Franco Frattini Damaskus och träffade Assad och han bekräftade att det var viktigt att hålla Syrien stabil och imun mot yttre störingar medan man stöttar landet i processen mot en demokratisk regering. Italien ser dock inte Al-Assads avgång som en lösning på problemet just nu då regeringens avgång kan orsaka ett tomrum som terroristorganisationer kan dra nytta av, precis som i Libyen.

Den italienska premiärministern Matteo Renzi anser att det ända sättet att lösa konflikten är att få Ryssland inblandad i lösningen. Han kritiserade även de öseuroperiska länderna som inte tar sitt ansvar i konflikten genom att ta emot flyktningar

Delegation: Jordanien 

Jordanien har tagit emot över 630 tusen syriska flyktingarna vilket är ungefär en 10 % ökning av landets totala befolkning.  Jordanien är för litet för att kunna bistå med mer hjälp. Vi måste få ett humant ansvar där fler länder hjälper till med mottagning av flyktingarna.  

Regioner i Jordanien har blivit starkt drabbade då förnödenheter ej kommit fram, dem har även blivit attackerade av illegala vapen.  Mängden av flyktingarna som kommit har medfört ekonomiska problem.  Vi måste ta ett globalt ansvar för dessa flyktingar, vi måste se dem som människor, inte objekt som kostar pengar.

Jordanien sätter sig på tvären emot de civila dödsfallen och att Regimen bryter mot de mänskliga rättigheterna.  Vi måste få ett slut på detta och sedan succesivt hjälpas åt att börja bygga upp det vackra Syrien igen.

Delegation: Kanada 

Kanada fördömer diktaturer och krig och har därav återigen blivit ett land som sätter flyktingkrisen högt upp på agendan. Att bistå med hjälp är Kanadas folk eniga om och tillsammans sträcker de ut en arm för att välkomna människor i nöd.

Likt 1940-talet gör sig världen påmind av historiens mörka vingslag. I dammet av de fallna bomberna flyr utsatta människor mot västvärlden. I Europa forslas dagligen tusentals flyktingar genom angränsningar till länderna. Kanada känner empati för krigets offer och vill därför ta sitt ansvar i denna kaotiska situation. Genom att höja flyktingkvoten visar dem på sitt ansvarstagande. De har hittills möts relativt väl men nu börjar de generösa länderna tröttna på att vara värdar. Bortskrämmande signalpolitik och rasism sprider sig med terrorgruppen IS som tändvätska. Vi ser dessa tendenser i allt för många rika västerländska länder. Hur man ska skapa en trygg värld utan terrorism och kunna bistå flyktingar med husrum, mat och vatten är den stora frågan som diskuteras. 

Liksom USA ställer Kanada sig mot regering Al-Assad samt med oppositionen, vilket visades när de ställde sig bakom ett internationellt ingripande mot den kemiska krigsföringen av den Syrianska regeringen.

Eftersom Al-Assad har varit vid makten i ca. 45 år så anser Kanada att familjen Al-Assad är grunden till problemet. Det börja med att Hafez Al-Assad börja styra år 1970 och sedan har makten gått i familjen, vilket tyder på att det inte är demokrati.

Problemet är den långvariga konflikten mellan den Syrianska regering och alla rebellgrupper.

Som Kanadas representanter så anser vi att regering måste byta makthavare, detta är ingen åsikt som vi är själv om utan många håller med. 

Som representanter för Kanadas regering konstaterar vi att förvägrandet av att ta emot flyktingar ska fördömas. Europa står tillsammans med ett flertal länder bl.a. Libanon inför en väldigt stor utmaning vilket kommer medöra många olika åsikter och en hel del problem. Vägen till lösningen är stormig men enade ska vi kunna tämja flyktingvågen och skapa ett demokratiskt och öppet samhälle.

Delegation: Kenya 

Kenya fördömer stark de terrorist-och extremiströrelser som befinner sig i Syrien under den pågående konflikten. Kenya uppmanar övriga delegater till att främst vända sig mot dessa grupper och på så vis lugna ner situationen. Delegationen Kenya anser att militära medel kan användas för att motverka terroristerna och extremisternas förödelse. 

Kenya håller sig neutrala angående ifall att Bashar al-Assad och hans parti Baath-partiet bör avsättas eller ej. 

Delegation: Kina 

Konflikten i Syrien har lett till att miljontals tvingats fly och skapat ett ökat krav av internationellt agerande. Att lösa konflikten med våld som bl.a. USA står bakom har resulterat i att många civila har både misst sina liv och tvingats lämna sina hem. I samband med att terrororganisationen IS har trappat upp sitt befinnande i Syrien skulle ett avsättande av den syriska regeringen leda till extrem anarkism i landet och kosta ännu fler civilas liv. Skulle den militära situationen utvecklas ytterligare skulle en succesiv upptrappning av agerande mellan andra länder ske vilket i sin tur kan skapa ytterligare oönskade konflikter.

Kina är emot ett militärt ingripande i Syrien och avböjer all form av sanktioner mot den syriska regeringen. De ekonomiska riskerna som tas är stora och riskerar att sätta världsekonomin i spel. I processen måste det också tas till hänsyn att Syrien är en erkänd stat och därmed respektera dess suveränitet. 

Kina anser att konflikten måste lösas med fredliga och humanitära medel.

IS agerande i bl.a. attackerna mot Paris och avrättningen av en kinesisk medborgare har lett till att Kina öppnat sina ögon att använda militär kraft för att bekämpa organisationen. 

Vår fråga går ut till er alla, om det verkligen är rätt tillvägagång att bekämpa den syriska regeringen militärt i samband med spänningen mellan minoriteter i Syrien men även upptrappningen av IS agerande. Konflikten kommer snarare upptrappas än att förvärras.

Delegation: Kuba

Kuba fördömer förlusten av människoliv och uttrycker en stor oro för läget Syrien. De fördömer också de farorna som denna konflikt kan medföra till resterande delar av mellanöstern och den internationella säkerheten och freden. Som medlem av Celac är Kuba oroliga över för användning av kemiska vapen och alla andra massförstörelsevapen, oberoende av var dessa vapen används till eller vilka mål de används mot. 

Celacs och Kuba bekräftar sin fullständiga anslutning till konventionen för förbud för utveckling, tillverkning, lagring och användning av kemiska vapen. Även deras förstörning.  

Kuba anser generalförsamlingen där alla medlemmar har ansvar att stoppa ett anfall, framför allt när det kan förutses att säkerhetsrådet på grund av att övermakterna i rådet inte kan fatta något beslut. Celac och Kuba begär att säkerhetsrådet utifrån sin behörighet och från undersökningskommissionen rapport intensifierar sina ansträngningar för fred och få slut på aggressioner.  Om det visas att kemiska vapen använts och vem som är ansvarig för detta, ska inte gå utan ett motsvarande straff mot deras handlingar. 

Kuba påminner också att endast säkerhetsrådet har rätt att vidta någon sorts åtgärd, enligt FN-stadgan. Kuba bekräftar sin fredsvilja och respekt för den FN-stadga och folkrätten, innefattande humanitära rätten. Kuba kräver ett omedelbart slut på våldsanvändningen sam t att deras civilbefolkning skall beskyddas.  De uppmanar att alla vapenförändelser till det syriska området och alla partner undviker fientligheter. Angrepp på civilbefolkningen är också något Kuba fördömer och de hoppas på en lösning mot detta problem. Därför skall man gå vidare men en politisk förhandlingslösning på konflikten i Syrien, som har kostat många oskyldiga sina liv. Celac uppmanar även FN:s generalsekreterare att fortsätta med det ansträngningar för att få ett slut på konflikten och de upprepar även sitt stöd för Lakdar Brahimi, FN:s och arabförbundets särskilda representant. Celac och Kuba uppmanar även för en internationell konferens om läget i Syrien. 

Delegation: Republiken Litauen

Delegater: Sofia Hagelqvist, Angelina Stefanovic Andersson, Emma Olsson

 Litauen anser att suveränitetsprincipen (Paragraf 1 FN-stadgan) är den grundläggande komponenten i internationell rätt som bör följas och respekteras för alla länders egna säkerhet och suveränitet. Trots att det i nuläget råder interna konflikter i Syriens och i andra icke fungerande demokratier som påverkar resten utav världen anser vi att suveränitetspricipen måste fortsätta respekteras för ett fungerande framtida samarbete i de förenta nationerna. Stater skall kunna lita på att dem internationella överenskommelserna respekteras och följs. Litauen tror att den mest effektiva och fungerande typ av konfliktlösning är via diplomati och politik och inte genom militära medel. Litauen är ett land som står för en utveckling av internationella samarbeten var man stöttar förhandlingar och avtal mellan landsgränserna.

 På längre sikt anser Litauen att världen bör sträva efter att motverka interna konflikter genom att främja en politik var befolkningen har lätt för att påverka och förmedla sina åsikter genom demonstrationer etc. Förändringen måste komma inifrån det konfliktdrabbade landet för att en hållbar demokrati skall kunna införas och därefter en rådande fred inom landet. Det är dem fungerande diplomatiska demokratiernas ansvar att påverka konfliktdrabbade länders regeringar till att vilja förändras genom olika tvångsåtgärder och förhandlingar. Därför uppmuntrar Litauen diplomatiska medel som sanktioner att användas som ett redskap för att främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Litauen anser att en majoritet av de senaste decenniernas interna konflikter inte har lösts på ett taktiskt sätt som lett till att onödigt många aktörer blivit inblandade. Många civila har kommit till skada såväl som drabbade länders infrastruktur fallerat i omständliga krigs processer. Detta beror på att FN:s medlemsländer inte lyckats samarbeta. FN och alla medlemsländer borde ta med sig dessa erfarenheter i framtida beslutsprocesser om hur lösningar skall antas. Delegationen Litauen vill understryka att stormakterna måste börja ta sitt ansvar och inte arbeta mot varandra när världen ställs inför krissituationer.

Delegation: Malaysia 

Förbundsstaten Malaysia stödjer de Förenta Nationernas ställningstagande angående den pågående konflikten i Arabrepubliken Syrien. Malaysia förespråkar en avsättning av al-Assad från sin nuvarande maktposition, med förväntan på att handlingen ska leda till ett avslut på Syriens inbördeskrig. 

Malaysia åberopar en fredlig konfliktlösning genom en politisk och diplomatisk lösning. Förbundsstaten Malaysias primära religion är Islam, däremot fördömer Malaysia den extremistiska propaganda Islamiska Staten uppmuntrar.  

Malaysia konstaterar en oro på grund av konflikten i Syrien. Malaysia är medvetna om den höga riskfaktorn att den Islamiska statens extremistiska syn på religionen Islam ska etablera sig hos befolkningen i Malaysia. För att motverka en uppståndelse av sådana företeelser bekräftar Malaysia på nytt de Förenta Nationernas-förbunds tillvägagångssätt för att uppnå en fredligare situation i Arabrepubliken Syrien, med eller utan militära hjälpmedel. 

Delegation: Mexiko 

Delegater: Carl Skoog, Klara Bunse & Herman Rasmusson

Mexikos förenta stater kritiserar de våldsamma händelserna i republiken Syrien. Landet vill be de Syriska myndigheterna att avvara från att använda våld samt underlätta den politiska dialogen och uppmuntra diplomatint för att finna en fredlig politisk lösning. Mexiko uppmanar FN att inte agera overksamt och ej vara likgiltigt. Mexiko har betonat att oavsett omständigheterna i konflikten så finns en universell skyldighet att garantera den internationella humanitärrätten oavsätt tid och plats.

Trogen till sin tradition av att främja nedrustning och förbud mot massförstörelsevapen så

uttrycker Mexiko sitt starkaste fördömande av användningen av kemiska vapen. Kemiska vapen från icke-statliga organisationer och från regeringar som accepterar dessa anser Mexiko som oroväckande. Effekten av kemiska vapen i konflikten anses som en krigsförbrytelse och ett brott mot mänskligheten. Mexiko innehaver ej något medlemskap i någon internationell militärallians då det diplomatiska samarbetet eftersträvas. 

Mexiko anser att ansvaret av kemiska vapen tillhör det internationella samfundet för att garantera säkerhet och kontroll. Både universellt förbud mot kemiska vapen och förbud mot attacker mot civila bör anslutas till lämpliga internationella avtal enligt Mexiko. Mexiko fortsätter att söka efter en lösning på den syriska konflikten men menar på att den måste följa internationell rätt, särskilt i relation till den lag som styr användning av våld och uppmanar än en gång FN: s säkerhetsråd att agera utifrån de befogenheter som tillgivits dem. Att hitta en lösning till Syrien konflikten snarast är att föredra enligt Mexiko, men den bör åstadkommas genom diplomati och utan militärt ingripande.

Delegation: Förbundsrepubliken Nigeria 

Delegater: Mattias Petersson, Philip Wickman och Andreas Åkesson 

Nigeria uttrycker stor sorg för alla de civila som omkommit eller tvingats fly från sina hem och familjer till följd av den brutala konflikten i Syrien. Man fördömer terrorgrupperna att vara orsaken till denna långdragna konflikt. Nigeria har själva under lång tid präglats av terroristgruppers obarmhärtiga brutalitet i den egna nationen. Konflikten kan inte lösas genom enstaka länders agerande utan genom ett gemensamt krafttag av hela världen. Genom att länder samarbetar mot dessa terrorgrupper så kan man nå global fred och säkerhet. 

Nigeria vill stödja alla fredliga initiativ som kan komma till att spara liv hos den syriska civilbefolkningen samt hitta en politisk lösning till den utdragna konflikten. Förbundsrepubliken Nigeria välkomnar därför ett huminärt bistånd till Syrien då detta kommer att förskona civilbefolkningen från skada. Civilbefolkningen tar nämligen störst skada av den pågående konflikten. Nigeria hänvisar till att det är säkerhetsrådets ansvar att det humanitära biståndet kommer till rätt mottagare inom Syrien för att på så sätt hjälpa civilbefolkningen och förskona dess lidande. Med tanke på att Syrien är centralt för hela mellanösterns stabilitet anser Nigeria det vara väldigt viktigt att agerandet sker på ett bestämt och smidigt sätt. 

Nigeria vill verka för global fred samt stödja andra demokratiers kamp mot terrorism och extremismrörelser. 

Delegation: Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea)

Delegater: Oscar Falck, Harald Petersson, Philip Sandberg

DPRK är medvetna om den pågående krisen i Syrien och följderna därav. DPRK ser det som en plikt att assistera upprätthållandet av Syriens suveränitet och utrota rebeller. DPRK är dock ej villiga att assistera genom att ta emot flyktingar. DPRK assisterar vid behov med materiel för krigsföring och håller en fortsatt god fot med Syriens regering. DPRK ställer dock vissa krav på bland annat USA och Sydkorea för att kunna föra ett gott samarbete i bekämpningen av extremister i Syrien. DPRK och våran stora ledare Kim Jong Un anser att USA och Sydkorea förolämpar landets suveränitet och DPRK kräver, för ett samarbete mot extremister i Syren, att detta upphör.

Delegation: Nya Zeeland

Delegater: Gustaf Ahlgren och Maria Guth Karlsson

Konflikterna i Syrien är nu inne på sitt femte år. Miljontals oskyldiga människor är på flykt och landet Syrien har förvandlats från ett stabilt medelinkomstland till att allt mer efterlikna ett slagfält. Efter attacker i både Frankrike, Egypten och i andra länder kan vi även konstatera att kriget inte bara berör Syrien utan hela världen. Nya Zeeland ser allvarligt på situationen som råder. Framförallt det faktum att miljoner barn förlorar värdefull utbildning och därmed också en trygg framtid.

Nya Zeeland hävdar bestämt att det krävs ett slut på detta krig som fortsätter att eskalera. Nya Zeeland konstaterar också att vi måste göra allt vi kan för att stoppa IS och deras terror. För att göra det krävs det att man hittar en politisk lösning på Syrenkonflikten eftersom den har en stor påverkan på IS framgång.

För att detta ska kunna ske krävs en politisk förändring. Nya Zeeland vill se aktion, inte bara ord, utan att den Syriska regeringen och andra parter i konflikten jobbar med särskilda sändebud för att genomföra förslagen och att rådet ska stå redo att agera om åtgärder inte är förestående. Nya Zeeland fastslår alltså att en hållbar lösning på konflikten bygger på att man hittar en politisk lösning. Därför är Nya Zeeland beredda på att samarbeta för att försäkra att nästa resolution med stor sannolikhet får de olika parterna att förhandla med varandra.

Delegation: Pakistan 

Användandet av ökat våld i Syriens inbördeskrig är något som har lett till extrema konsekvenser. Islamiska Republiken Pakistan anser att våldet från stormakter och utomstående länder endast har eskalerat situationen, inte bidragit till ett slut på konflikten. Denna konflikt är något som endast kan lösas med diplomatiska medel samt genom icke våld. Pakistan anser att ett internationellt samarbete behöver ske på ett diplomatiskt plan. 

Pakistan anser att Syriens gränser samt dess suveränitet behöver respekteras av det internationella samfundet. Att göra Syrien till ett spelfält för internationella makter är något som måste arbetas emot då det endast bidrar med oro i en komplicerad situation. Den Islamiska Republiken Pakistan anser att en ökad militär närvaro i landet påverkar civilbefolkning negativt och endast bidrar till denna oroväckande situation. 

Men Pakistan ser positivt på de aktioner som under den senaste tiden har utförts mot IS och andra terroristgrupper. Dessa aktioner är positivt för Syrien samt andra länder i regionen. En kamp mot IS och en enad front mot dessa växande terroristgrupper är något som Pakistan står bakom samt ser som ett viktigt steg i arbetet för en hållbar lösning på denna våldsamma konflikt.  

Delegation: Ryssland 

Ryssland stödjer Bashar al-Assad regimen och uttrycker uppskattning för deras lojalitet under alla dessa år. Ryssland bekräftar att fortsätta med ekonomisk och politisk stöd för regimen. Flottbaser samt vapenleverans kommer inte upphöra. 

Terrorist grupper, som IS fördöms starkt och de bör utrotas. Då detta innebär fara inte bara för Ryssland, utan alla nationer. Ryssland försäkrar att inte ha något samarbete med terrorist grupper eller samarbetar emot USA.

Ryssland anser att bestraffa Syrien är ingen lösning, man bör istället fokusera på komma fram till en gemensam lösning för att minska dödsoffren i Syrien. Därför är Ryssland beredda på att ta emot flyktingar och garantera dem skydd. 

Ryssland anser det olämpligt för FN att  skicka in sina militära trupper eftersom Syrien är suveränt samt Ryssland anser att Assad regimen  inte brutit mot de mänskliga rättigheterna. Ryssland anser att de bara agerar för landets bästa. 

Delegation: Saudiarabien 

Saudiarabien stöttar inte regimen i Syrien och har därför dragit tillbaka sin delegation från Arabförbundets fredsbevarande uppdrag i Syrien, samt stängt sin ambassad i Damaskus och utvisar den Syriska ambassaden inom landets gränser. 

De anser att det enbart finns två alternativ för en lösning i Syrien. Saudiarabien föreslår att det antingen blir en politisk process. Skulle detta inte vara genomförbart krävs en militär insats.

Landet har utgått med att fortsätta stödja oppositionen i hopp om att president basar al Assad kan avlägsna genom en politisk process. I annat fall fortsätter de att stödja oppositionen i syfte att avskaffa regimen. 

Saudiarabien ser ett eventuellt samarbete med de nationer som ser regimens avgång som en del av lösningen på krisen. 

Delegation: Serbien 

Delegater: Johanna, Therese, Ebba

Serbien anser att konflikten i Syrien måste få ett snabbt slut. Den pågående konflikten är ohållbar och medför att människors säkerhet inte kan garanteras. Terror och regelrätta mord är vardagsmat på de flesta platser i Syrien idag. Troende och deras religion kränks i landet då infrastruktur jämnas till marken. Serbien anser att regeringen inte kan lösa konflikten själv då de inte lyssnar på vad folket har att säga. De har även attackerat och utsatt sin egen befolkning för oljefatsbomber. Den dubbelbottnade konflikten i Syrien gör det svårt att hitta en enkel och konsekvent lösning på problemet, men Serbien uppmanar till ett internationellt och diplomatiskt samarbete mellan länder för att lösa den pågående konflikten. Att angripa militärt anses inte vara rätt lösning.

Människor från Syrien flyr för sina liv. Att leva i ett land fyllt av terrorism, krig och misär är icke hållbart. Detta skapar stora flyktingströmmar och medför obalanser när länder inte gemensamt tar lika mycket ansvar vid mottagandet av flyktingar. Serbien har drabbats hårt av detta. Även terrorism har ökat i världen i samband med det brutala kriget, inte minst det som hände i Paris.

Delegationen Serbien vill se utökade diskussioner kring Syrienkonflikten på förhandlingsbordet för att så småningom ta fram diplomatiska lösningar. Serbien vill också se snarast att mottagningen av flyktingar förbättras.

Delegation: Spanien 

Delegater: Hugo LePrince, Joel Nilsson & Anna Sjökvist

Liknande Syrien idag så rådde det ett inbördeskrig i Spanien för drygt 40 år sedan. Här ville olika sidor tvinga landet att styras på ett visst sätt genom våld och det kostade extrema mängder liv samt pengar. Skillnaden är att det inte fanns någon vilja att förhandla om en politisk lösning vilket Syrien har möjlighet att göra där alla parterna är samlade. Denna kris och inbördeskrig löstes så småningom genom att landet fick tillbaka sina ekonomiska och politiska friheter därefter kom demokratin. Spanien anser att det bör ske samma sak i Syrien och stödjer till fullo slutdokumentet från Genève och önskar att arbeta med det som en karta för hur kriget skall lösas med tanke på den humanitära situationen har Arabförbundet och FN en skyldighet att avsluta detta en gång för alla. 

Spanien som EU-land anser tydligt att kriget måste få ett slut då alla EU-länder ingår i EEAS som är EU:s utrikestjänst och har en gemensam utrikespolitik. De följer även USA:s riktlinjer och står på deras sida. Syrien bör genomgå en politisk förändring där även folket är enade om att det är det bästa valet av styrelse. Spanien anser att konfliken skall lösas på ett politiskt och humanitärt sätt, därav utesluta våldsliga handlingar där civilbefolkning kan ta skada.

Delegation: Storbritannien 

Det fruktansvärda inbördeskriget i Syrien har nu pågått i över fyra år. Det syrianska folket har utsatts för ett enormt lidande och stora påfrestningar. Över 12 miljoner människor är på flykt och det pågår en stor humanitär katastrof. Oppositionsgruppen består av många olika aktörer med liknande mål, men med olika sätt att nå dit. 

Storbritannien ser på situationen i Syrien på så sätt att omvärlden skall ta sitt humanitära ansvar och hjälpa de drabbade människorna i Syrien. För att nå en värld med minimerat våld och elände skall terroristorganisationen IS prioriteras och elimineras av FNs militära styrkor. Storbritannien står även under för att andra organisationer och stater kan hjälpa till att förgöra IS.

Storbritannien yrkar på att Assadregimens utövande av militärt våld mot sin egen befolkning  bryter mot mänskliga rättigheter och därmed skall suvernänitetsprincipen bortses i denna fråga.  

Storbritannien har ökat med 100 000 000 pund som svar på krisen i Syrien, vilket innebär ett stöd som kommer ge desperata människor i Syrien mat, rent vatten och tak över huvudet. 

Storbritannien menar att med hjälp av sitt bistånd till krisen så har endast 3% av de 12 miljonerna som är på flykt, kommit till Europa. Detta medför att flyktingarna inte har behövt utsätta sina liv och ta sig över medelhavet för att nå Europa. Istället har Storbritannien sett till att det finns ekonomiska resurser så att länderna runtom Syrien kan ta emot ännu fler. Vidare yrkar Storbritannien att deras mål är är att stödja Syrien ur ett säkert, tydligt och fredligt perspektiv. Man understryker således att utan statens satsning på den internationella utvecklingen, skulle människors livsöden vara betydligt värre.

Delegation: Sudan 

Sudan är djupt bekymrad över situationen i Syrien. Syrien befinner sig i en position som påminner om Sudans situation några år tillbaka. Sudan har också haft problem med rebeller och inbördeskrig, invånare har tvingats att fly ifrån landet för att överleva och undvika konflikten. Detta motiverar Sudan att få denna konflikt uppklarad så snabbt så möjligt men också på det bästa sättet. 

Det snabbaste sättet att lösa konflikten i Syrien är att eldstriderna mellan Syrien och Syriens rebeller upphör. Detta kan man göra genom att diskutera vad båda parterna vill och försöka kompromissa så att båda parter blir nöjda och det hela löser sig på ett fredligt sett men att landet ska splittras är inget alternativ som Sudan rekommenderar eller står bakom. 

En splittring bidrar till mer negativa än positiva saker, relationen är ett exempel. Relationen kommer fortfarande vara dålig och oroligheter och spänningar lär ändå finnas. 

Människor från Syrien som flyr från denna konflikt skall helst omhändertas av de Europeiska staterna då Europa är en kontinent med inga allvarliga konflikter som kan förvärra situationen för Syriens människor.

Delegation: Republiken Sydafrika

Delegater: William Svensson, Felicia Jakobsson, Veronika Sprimont

Republiken Sydafrika opponerar sig mot den fundamentala idén att FN:s militära medel är rätt tillvägagångssätt för att lösa syrienkonflikten. Den sydafrikanska delegationens invändning mot militär aktion i Syrien innebär ej att Sydafrika vill ta distans från händelserna som utspelar sig i mellanöstern för tillfället, utan att republiken Sydafrika strävar efter ett diplomatiskt tillvägagångssätt där våld kan undvikas och civilbefolkning kan skonas från luftattacker. 

Som medlemmar i BRICS tar den sydafrikanska delegationen ställning och fördömer där med FN:s planerade militära ingrepp i syrienkonflikten, då Sydafrika anser att detta går mot suveränitetsprincipen. 

Republiken Sydafrika ser med stort allvar på den syriska befolknings situation, där deras utsatthet är ett faktum som ej kan bortses från. Den sydafrikanska delegationen vill lägga stort fokus på humanitärt stöd. Civilbefolkningen i Syrien har under en längre tidsperiod utsatts för oroligheter och stridigheter, samt många dödsfall. Denna utsatthet har resulterat i en flykt för överlevnaden av dem civila. Den sydafrikanska delegationen anser det som ytterst viktigt som nation att bidra med all den hjälp som kan erbjudas, utifrån disponibla resurser. 

Republiken Sydafrika har tagit aktion i denna humanitära tragedi, genom att etablera sjukhus i Syrien för att bistå civilbefolkningen på ett fredligt sett utan våld.

Delegation: Sydkorea 

Republiken Korea inser allvaret i problemet och känner medlidande till de drabbade, men anser att neutralitet vore bäst då det drabbade landet Syrien befinner sig geografiskt långt ifrån Republiken Korea. Republiken Korea kommer inte neka flyktingar som anländer till landet, men vi anser att flyktingar har störst möjlighet att ta sig till länder närmre Syrien och länder i Europa.

Republiken Korea föredrar att ställa sig neutralt i denna situation och inte gå in direkt i krisen, då det inte vore sunt att blanda sig i en situation som inte angår eller drabbar Republiken Korea. Republiken Korea har tagit ansvar för mer lokala händelser i Asien och ser inte sig som en aktör i denna situation. Då många drabbade fly till länder i Europa vore det bättre om Republiken Korea skulle hålla sig utanför.

Delegation: Syrien 

Arabrepubliken Syrien hävdar att de nationer som stödjer en resolution som ger den internationella brottmålsdomstolen, mandat att döma de syriska ledarskapet för brott mot mänskligheten är oacceptabelt. Syrien anser att främst västmakterna framkallade den syriska konflikten och inte ledarskapet. Detta skede med syftet att få Syrien uppdelat, som då bör resultera till att väst skall ta ansvarar för de som sker i Syrien. Genom att stödja en resolution som lägger sig i ett suveränt lands inre angelägenheter är förkastligt och oerhört diskriminerande.

Internationell lagstiftning förmedlar tydligt att stater har det främsta samt enda ansvaret för att lag och rätt skipas på sitt territorium. För att verkligen skipa rättvisa måste nationer som stödjer oppositionen i sin strid mot ledarskapet vara ansvariga för att driva upp våld och terrorism. Nationer finansierar, tränar, och beväpnar grupper i Syrien.

Syrien hävdar att konflikten kan lösas med att ett slutdokument från Genève där syrierna själva, utan någon som helst utländsk inblandning, får välja själva hur landets inre angelägenheter bör skötas, styras och hur framtiden skall se ut. 

Syrien uttrycker sin solidaritet med Nigerias samt Frankrikes befolkning och ledare i samband med terroristattackerna mot städer som Kano och Paris. Det Syriska folket är också offer för extremistiska aggressions grupper, precis som det franska och nigerianska.

Delegation: Tchad 

Delegater: Leyla Fetahovic och Nicole Lindau

Ett inbördeskrig som har pågått i nästan 30 år har satt sina spår i landet som präglas av fattigdom och korruption. Dem inre konflikterna har drivit flera tusentals invånare till flykt, både inom och utanför nationens gränser. Även grannländerna har haft det svårt och då har Tchad fått ta ansvar för befolkningen som har emigrerat. Detta har lett till ett spänt läge mellan Tchad och dess angränsande länder. 2007 bestämde FN tillsammans med Tchads regering att utveckla en militär komponent då det förekom allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt vid landsgränserna. FN:s styrkor lämnade tre år senare med ett löfte från Tchad om garanterad säkerhet gällande flyktingar, internflyktingar, återvändande flyktingar och värdsamhällen. 

Tchad ser flera paralleller mellan sin egen och Syriens konflikt då båda ländernas invånare har hamnat i kläm mellan regering och rebellgrupper. Tchad uttrycker därför sin oro om säkerheten och den försämrade humanitära situationen som råder i Syrien. 

Tchad tror starkt på att konflikten i Syrien beror på åratal av diktatur, politisk korruption, arbetslöshet, torka, statligt våld, fattigdom, reagerande minoritet och missnöjda ungdomar. 

Republiken Tchad är ett fredsälskande land som strävar efter att skapa nära förbindelser med alla medlemsländer i OIC och FN. Tchad efterlyser integrerade internationella ansträngningar för att ta itu med utmaningarna i Syrien. 

Tchad stöttar säkerhetsrådets jobb i deras arbete om att lösa konflikten och anser att en fredlig lösning är det som krävs. 

Tchads koloniala band till Frankrike och deras största handelspartner USA är mycket starka och lojala då de hjälpt Tchad i många historiska sammanhang. Detta resulterar i att Tchad ofta samtycker med dessa två länder.

Delegation: Turkiet 

Turkiet fördömer starkt situationen i Syrien. Turkiet anser att den nuvarande diktatorn i Syrien - Assad Al-bashar - bör avgå och att man bör lösa konflikten med militära insatser

Konsekvenserna av det folkliga upproret mot Assad-regimen ledde till att den internationella relationen mellan länderna försämrades drastiskt. När regimen i Damaskus, med ett allt mer brutalt våld försökte kväva revolten, bröt Turkiets president, Recep Tayyip Erdogan, kontakten med Assad. Erdogan har vid uttalanden efter Assads handlingar betraktat Syrien som en "terrorstat". Turkiet försöker sätta ytterligare press på Assad-regimen.

Turkiet har sedan dess tillsammans med USA och ett antal sunni-muslimska länder stöttat oppositionen i Syrien ekonomiskt och till viss del med vapen med målet att påskynda den syriska regimens fall. Landet har även en ansträngd relation till Iran och senare även till terrororganisationen den islamiska staten (IS).

Turkiet ser IS som ett allvarligt hot för den civila befolkningen. Terrororganisationen har genomfört attacker vid de turkiska gränserna och Turkiet har skjutit tillbaka för att signalera att denna handlingen inte kommer accepteras under några omständigheter. Turkiet sätter press på att länder i världssamfundet ska agera och samarbeta för att bekämpa terrororganisationen IS.

Turkiet är bland de länder som tagit emot flest flyktingar till följd av konflikten. FN har beräknat att landet tagit emot cirka 2,5 miljoner syriska flyktingar i slutet av 2015, vilket är ett stort ansvarstagande för det turkiska samhället och den turkiska regeringen, då landet pressas till en svår och ohållbar situation som kan leda till ytterligare konflikter. Turkiet tycker att det är viktigt att länder inom Europas gränser samarbetar för att skapa ett hållbart mottagande av flyktingar från Syrien.

Delegation: Förbundsrepubliken Tyskland 

Delegater: Ella Ryan, Hanna Hofvander, August Wall Persson 

Förbundsrepubliken Tyskland anser att konflikten i Syrien är ohållbar och bör upphöra snarast. Konflikten skall lösas på internationellt plan genom FN. Dödsoffer och stora mängder flyktingar som saknar de mest grundläggande förnödenheter är resultatet av de många överträdelser av FN:s mänskliga rättigheter som skett under konflikten i Syrien. 

Enligt Tyskland är det primära är målen att inleda en förhandlings process och genomföra en vapenvila. En vapenvila kommer endast vara aktuell efter att en politisk process har påbörjats. Tyskland lägger därför stort vikt vid att en politisk process påbörjas snarast. Vid förhandlings processen ska alla aktörer ska finnas representerade vid förhandlings bordet. Därefter ska en syrisk övergångsregering bildas. 

Terrorism och våld är Tyskland strängt emot och ställer sig negativt till den Islamska Staten. Samtliga terrorist grupper, som är aktiva i konflikten, ska besegras. Tyskland poängterar att skyddet av civilbefolkningen måste förbättras då de nu lever under ständigt kränkta mänskliga rättigheter. För att förbättringar ska ske finns det åtgärder som bör vidtas, exempelvis att förbudet mot fat bomber (ostyrbara) slutligen upprätthålls och att raket attacker mot bostadsområden upphör. 

Förbundsrepubliken Tyskland vill och anser att denna onda cirkel som varit oöverstiglig under flera år, måste brytas. Det är brådskande att avsluta lidandet för det syriska folket, samt den fysiska förstörelsen av Syrien. Destabiliseringen av regionen och ökning av terrorister som dras till striderna i Syrien måste upphöra. FN:s agerande samt samarbete är den enda utvägen på konflikten och därför måste vi enas. 

Delegation: Ukraina 

Ukraina fördömer kriget i Syrien. Detta är en katastrof som påverkar hela EU och övriga världen och måste därför lösas på denna internationella nivå. Landområdet tillhörande staten Syrien måste dock respekteras av internationella aktörer. Kriget mellan Syriska regeringen, statslösa beväpnade grupper, demonstranter och terroristgrupper bryter mot de internationella lagarna, inte minst de mänskliga rättigheterna rörande civila i landet. Flera hundratusentals människor har mist sina liv, brutalt mördats i denna pågående tragedi. I maj i år hade över 230 000 människor mist sina liv till följd av situationen i Syrien och dödssiffran stiger drastiskt för var dag som går. FN håller inte räkningen längre. 

Ukraina är oroliga angående militär inblandning i Syrien och ifrågasätter Rysslands handlande i frågan. Staten Ryssland understryker sin välmening i frågan där det sägs endast handla om bekämpning av terroristerna. Samtidigt bevittnar vi Ryssland stöd till den icke-demokratiska regeringen samt presidenten Bashar al-Assad. Rysslands militära inblandning med bombplan ledde till död bland civila men en inte så allvarlig skada mot IS. Delegationen Ukraina förespråkar istället diplomatiska medel.

Staten Ukraina anser att denna världsomfattande kris endast kan lösas på internationell nivå. Syrien-frågan är en fråga som bör prioriteras mycket högt vid förhandlingsbordet och i alla länders politik. Ukraina vill poängtera att byte av regim i landet skulle möjliggöra stor förbättring i kriget. En enad, icke korrupt samt målmedveten regering som vill folkets bästa gör tanken om fred genomförbar. Politiska och diplomatiska medel är rätt väg att gå för att kunna uppnå fred i de krigsdrabbade landet Syrien. Ukraina tror inte på en lösning utan inblandning av andra stater samt överstatliga organisationer. FN och dess medlemsländer måste samarbeta och förhandla för att gemensamt sträva mot fred.

Delegation: USA


Delegater: Annika Mattsson, Christine Ohlsson, Frida Hansson, Antonia Dukic 

USA:s främsta avsikt i Syrien-konflikten är att skapa fred genom en diplomatisk och politisk lösning och låta den Syriska befolkningen befrias från det förtryck al-Assad utsätter dem för. USA förespråkar därför att al-Assad ska avsättas från makten och därmed stöttar landet rebellerna. De förenta staterna vill tillsätta en övergångsregering inom 6 månader, man vill också att ett val ska hållas om 18 månader. 

Tack vare USA har Syrien, från 2013, inte några kemvapen kvar då det internationella övervakningsorganet OPCW förstörde dessa på begäran av USA:s ledning. USA beslutade också samma år att utbilda och träna syriska rebellgrupper för att de grupperna sedan skulle kunna bekämpa IS. Sen 2014 har USA även genomfört flygattacker som ett försök att stoppa den Islamiska Staten. USA kommer nu, utöver tidigare insatser, sätta in specialstyrkor i Syrien som ska stötta grupper som tidigare varit mycket framgångsrika i kampen mot IS. 

När det gäller bekämpningen av Islamiska Staten är USA:s hållning att tillintetgöra rörelsen och detta anser man endast kunna uppnå genom en ny regering. USA är beredda att göra vad som krävs för att uppnå sitt mål och har därför öppnat samarbete för, tidigare otänkbara, samarbeten med exempelvis Ryssland. För att sedan kunna lösa konflikten i Syrien anser USA även att det är nödvändigt att Iran ställer sig bakom USA:s förslag angående att tillsätta en ny regering. 

Under kommande år har USA beslutat att kliva in och ta ett större ansvar gällande flyktingkrisen genom att ta emot upp till cirka tio gånger så många flyktingar jämfört med 2015. 

De Förenta Staterna hoppas på ett globalt samarbete i bekämpandet av IS och att på sikt kunna befria den syriska befolkningen. 

Delegation: Venezuela

Venezuela förfäras av den grymma terror som utförs mot den fria staten Syrien och dess folk. Venezuela kommer att fördöma alla typer av terroristverksamhet. Vi tycker att den fria legitima staten Syrien skall få försvara sina gränser mot dessa barbariska inkräktar. De är inhumana vilddjur som inte skall få vinna denna kamp. Venezuela är djupt oroade av deras fruktbara framryckningar och brutala metoder. Där för fördömer vi USA och deras europeiska allierades medverkan när de stöttar och hjälper dessa blodtörstiga terrorister och bidrar till att elda på hela konflikten. 

Vi fördömer även deras aggression mot Syrien och kräver att de tar sina laddade vapen och vänder mot terroristerna. 

Venezuela kommer att bistå Syrien med enorma laddningar bränsle. Vi från den anrika Bolivarian Republiken kommer att visa vårt fulla stöd till staten Syrien i denna konflikt. 

© Håkan Danielsson 2023