Generalförsamlingen rollspel 1

 Angola

Angola är djupt oroade över den rådande situationen i Syrien. Angola anser att konflikten har utvecklats till ett kritiskt stadium. Då det nuvarande tillståndet av konflikt såväl kränker mänskliga rättigheter som orsakar stort lidande hos den drabbade befolkningen, är det av största vikt att finna en hållbar lösning och ett abrupt slut på konflikten.

Med önskan om ett stabilt samhälle i Syrien anser Angola att det är av stor vikt som en fredlig konfliktlösning mellan FN:s medlemsstater sker. Det är även av yttersta vikt att de överlägsna stormakterna samarbetar för att åskakomma ett enat beslut om det lämpligaste tillvägagångssättet för att uppnå fred.

Delegationen Angola har själv varit utsatt för inbördeskrig då rebellgrupper terroriserat befolkningen och splittrat samhället.

Hållande i minnet att Angola själv varit utsatt för krig liknande det som utspelar sig i Syrien är Angola ytterst angelägen om att avsluta konflikten och återuppbygga ett fredligt land.

Argentina

Republiken Argentina är djupt oroade över dagens världssituation. Att denna kris inte endast påverkar Syrien är ett faktum som vi alla är fullt medvetna om. Flyktingströmmar över hela världen och oskyldiga människor som dör, regeringen i Argentina anser att det pågår en humanitär kris i världen. Att alla människor ska kunna få en fristad är för Argentina en självklarhet och Argentina försöker hjälpa till genom att hålla dörrarna öppna för syriska flyktingar.

Republiken Argentina förespråkar att krigsbrott och brott mot mänskligheten som begåtts i Syrien ska överlämnas och prövas i Internationella brottsdomstolen. Argentinas regering talar för att konflikten ska lösas på fredlig väg utan inblandning av militär och användning av vapen. Argentina tror inte att det är en lösning på oroligheterna att bringa fler personer om livet, utan det bästa just nu är att sträva efter ett samarbete mellan världens länder.

Australien

Den rådande situationen i Syrien är enligt Australien ytterst ohållbar, där en omedelbar lösning är nödvändig. Australien anser att hjälp måste ges då en stor del utav den syriska befolkningen för tillfället är på flykt samt att många i landets rådande livssituation ej kan beskrivas som något annat än en humanitär katastrof.

Australien fördömer de handlingar utav både terroristorganisationer såväl som den nuvarande regimen som orsakat den rådande krisen i Syrien och de närliggande områdena. Likaså anser Australien att vart land som har både kapaciteten och möjligheten att hjälpa till är förpliktigade att göra så. Alla människor, oberoende av kön, etnicitet, religionstillhörighet eller liknande, skall ha rätt till ett humant liv, utan någon fara för liv eller lem. Det är hela världssamfundets skyldighet att upprätthålla och försvara den rätten.

För att på bästa sätt hjälpa den lidande befolkningen i området anser Australien att världens länder borde samarbeta genom FN:s hjälporgan såsom UNHCR samt andra hjälporganisationer. Att effektivisera och öka det internationella samarbetet är en väsentlig del i att lösa konflikten och den humanitära krisen i Syrien, samt förhindra framtida liknande situationer.

Det är Australiens önskan att Syrien och dess befolkning inom en närliggande framtid kan befinna sig i ett stabilt tillstånd och ett allt ökande välstånd och välmående i landet. Det australienska samväldet är villiga att med hjälp av monetärt samt tekniskt bistånd, stödja Syriens väg till denna framtid.

 Bolivia

Vi i Bolivia avvisar allt extremt våldsanvändande i samband med denna tragiska konflikt i Mellanöstern. Den fredliga samexistensen som funnits mellan religiösa och etniska grupper i samhället har förstörts. Detta har bidragit till skapandet av terrorgruppen Islamiska staten som idag försatt sig i bland annat Syrien. Vi i Bolivia har noll tolerans mot terrorism i någon form. Vi avvisar allt våld som terrorgruppen Islamiska Staten har förorsakat och deras bedrivande av ett skräckvälde i världen.

Vi medger att Syrien har försatts i ett krisläge och är i behov av andra staters ingripande. Detta anser vi dock ska ske utan användning av varken vapen eller våldsrelaterade ingrepp mot oskyldigt folk. Detta skulle kunna rubba den maktbalans som existerar i dagens världssamfund, då vissa stater riskerar att hamna i konflikt om de ej samarbetar i frågan.

FN måste agera för att stoppa krisen som pågår i Syrien, men den kommer inte att lösas genom att störta regeringen i Damaskus. Vi i Bolivia delar uppfattningen att Syriens framtid måste bestämmas av det syriska folket med hjälp utav demokrati, fullt ut enligt FN-stadgan.

Brunei

Brunei anser att situationen i Syrien inte är hållbar och därför måste det ske en förändring. Detta vill Brunei ska verkställas genom ökat stöd till källan som Brunei ser vara mest skyldiga till att konflikten har gått så långt. Därför vänder Brunei sig till flyktingorganet UNHCR. Brunei vill öka stöd till denna organisation så att de kan hjälpa till på plats och minska flyktingtrycket runt om i världen. Brunei tycker att man ska hjälpa människorna på plats istället för att dem ska slösa alla sina besparingar för en båtresa så de kan komma över till Europa och sedan söka asyl.

Brunei anser att en så fredlig lösning som möjligt mellan Al-Assad och motståndsrörelsen är det som borde prioriteras

Brunei har väldigt ont om plats. Brunei tycker även att det är en orimmlig lösning att skicka flyktingar över halva jordklotet för att söka skydd i en kort period och sedan skicka tillbaka dem... Det är därför vi vill hjälpa på plats, för det är omänskligt att flytta runt människor på det viset. Vi tror att västvärlden har mycket bättre förutsättningar för att lösa denna fytkningkatastrofen. Vi litar på vår kära prins och att han gör allt i sin makt för att göra det bästa beslutet och därför ger Brunei sitt moraliska stöd till västvärlden.

Colombia

Den största humanitära krisen idag är utan tvekan syrienkonflikten. Den colombianska delegationen beklagar den rådande situationen i Syrien. Colombia vill stoppa våldet i Syrien och skapa en trygghet för den civila befolkningen.

Vi betonar att det är regeringen i Syrien som fortfarande har det största ansvaret och att de måste arbeta hårt för att beskydda sin befolkning. Vi anser att FN ska ha en aktiv roll i att ingripa i konflikten och hjälpa civilbefolkningen i Syrien. Befolkningen är i stort behov av trygghet och säkerhet.

Inbördeskriget drabbar främst de civila såväl vuxna som barn. USA har varit tydliga från början att de inte accepterar våldet mot den civila befolkningen och har även varit kritiska till Ryssland och Kinas agerande gällande konflikten. USA och Colombia har ett tätt samarbete vilket kommer påverka på så sätt att Colombia kommer förhålla sig lika gentemot USAs inställning till syrienkonflikten.

Colombia ser hoppfullt på en ljusare framtid för Syrien som precis som Colombia har en lång väg framför sig men med en gemensam strävan finns det optimistiska framtidsutsikter. Här är några av de mål Colombia värderar högst:

 Vi måste jobba båda med kortsiktiga och långsiktiga lösningar för att få en hållbar lösning i landet. Först av allt uppmanar och kräver Colombia att syriens ledare Bashar Al-Assad avsätts efter att ha suttit vid makten i över 10 år. Colombia ser även demokratiska och fria val som en viktig del av processen mot att lösa konflikten i Syrien. Värnade om de mänskliga rättigheterna och en planläggning som ser att dem följs är något Colombia har som mål.

Danmark

Delegationen från Danmark anser att den Syriska konflikten är ett problem för hela världen och inte bara för involverade länder. Detta är ett problem som måste behandlas snarast, då det är en ohållbar situation världen befinner sig i.

Den Danska delegationen anser att terrorgruppen IS extrema framfart är ett påtagligt hot för befolkningen i Syrienområdet, såväl som för Europa och resten av världens befolkning. Många anhängare från islamiska staten sprider sin propaganda till resten av världen genom rekrytering och immigration i Europas länder. Den redan voluminösa konflikten i Syrien har enbart den senaste tidsperioden expanderat kraftigt till följd av IS extrema framfart och sprider sig nu världen över. Att låta detta fortgå innebär att viktiga aspekter som mänskliga rättigheter, demokrati, frihet samt att alla individer såväl som samhällen hotas och riskerar att upphöra.

Danmark hoppas därför på ett gemensamt beslut med säkerhetsrådet, att med de medel som lagen tillåter, kunna hindra IS från att fortgå med spridningen av sina åsikter och sin expansion världen över. Detta för att förhindra liknande terrorattacker såsom det tragiska skeendet i Paris. Med hjälp av ökad säkerhet, gräskontroller, samt hårdare krav på att flyktingvägarna begränsas kan liknande händelser förhindras. Med hjälp av detta anser Danmark att expansionen och spridningen av IS kan stoppas.

Egypten

Arabrepubliken Egypten ser på situationen i Syrien med förfäran. Som närliggande land är Arabrepubliken Egypten ytterst påverkad som orolig, av den kris som äger rum i Syrien.

Den långsiktiga lösningen på krisen som råder är att effektivt tillsammans motarbeta både extremister samt förtryckare.

Arabrepubliken Egypten anser att de länder som finns i regionen bör ha större inflytande i frågan, istället för stormakterna, och hoppas på en vidare diskussion.

Filippinerna

Republiken Filippinerna skulle glädjas av att se en fredlig och diplomatisk lösning på konflikten i Syrien. Målet ska vara att skydda civilbefolkningen och göra så liten skada på landets infrastruktur som möjligt, för att Syrien ska kunna återhämta sig och få igång ett fungerande samhälle så fort som möjligt. Syrien bör få stöd ekonomiskt att bygga upp sitt land efter att en lösning har nåtts. En lösning som ska leda till att Syrien utvecklas till en självständig demokratisk stat som inte behöver några yttre hjälpmedel för att klara sig. Diktaturen bör försvinna och Syriens befolkning bör ställas jämnlika emot varandra med samma rättigheter och skydd.

 Frankrike

Republiken Frankrike ser extremt allvarligt på den nu ledande regimen i Arabrepubliken Syrien. Regimen skuldbeläggs för de rådande väpnande konflikterna i området Syrien samt förtrycket mot dess befolkning.

Att stödja odemokratiska och repressiva grupper går även starkt emot Republiken Frankrikes grundläggande värderingar. Efter terrorattentaten riktade mot medborgarna i Paris under det senaste året bör extremreligiösa grupper och jihadister tillintetgöras snarast. Daesh ska förgöras till varje pris. Republiken Frankrike må vara illa åtgången, men långt ifrån slagen.

Moderata oppositioner uppmuntras och försvaras av Republiken Frankrike då beväpnade extremistgrupper är oacceptabla. Att värna om den civila befolkningen är av stor vikt. Fler länder bör gå tillsammans för att hjälpa flyende till en bättre tillvaro, då dessa problem endast kan lösas med förenande krafter.

Republiken Frankrike är högst angelägen om att förebygga allt hat mot muslimer; jihadister och muslimer bör skiljas från varandra. Genom konflikter mellan västvärlden och muslimer stärks Daesh i deras kamp vilket är förkastligt. Daesh kan endast besegras med en enad kamp. Republiken Frankrike har en historisk koppling till Syrien och är därför högst angelägen om att lösa konflikterna. Lösningen bör utformas efter en diplomatisk och demokratisk princip. Med gemensamma krafter vill Republiken Frankrike lösa de pågående väpnande konflikterna i Arabrepubliken Syrien. Republiken Frankrike värderar frihet, jämlikhet och syskonskap högst och därför ges konflikterna mycket hög prioritet.

Georgien

Konflikten i Syrien sätter människors liv i stor fara. Miljontals civila tvingas att fly. Situationen har utvecklats till en av världens för nuvarande största kriser. Situationen är akut och behoven ofantliga. Georgien främjar fred och människors rätt till skydd från terror och statliga övergrepp. Den georgianska delegationen vill därför inom en snar framtid se en fredlig lösning på situationen i Syrien. Georgien har sedan kriget med Ryssland 2008 lidit av ekonomisk och politisk instabilitet. Georgien arbetar aktivt med att ha goda förhållanden med de länderna som tillhör Nato och EU. Samtidigt vill Georgien undvika att uppröra stormakten Ryssland. Georgien sitter därför i ett spänt läge mellan Ryssland och väst. Detta innebär att Georgien är försiktiga i sina politiska beslut som rör relationerna med Ryssland och väst.

Georgien anser att konflikten är på en internationell nivå och att det är essentiellt för samtliga länder i FN att enas i en lösning. Georgien beskyller till största del Islamiska Staten och dess terrorinriktade handlingsmönster men vill även uttrycka Assads påverkan på konflikten. Georgien stödjer inga typer av extremism och vill gärna se en övergångsregering med mer västinriktad politik.

Grekland

Grekland anser att situationen i Syrien är mycket beklaglig för samtliga involverade. Det lidande som civilbefolkningen går igenom, och som tvingat stora delar av Syriens befolkning till flykt från sina hem måste upphöra. Detta anser delegationen Grekland är av yttersta vikt.

Det våld som sker i Syrien härstammar från ett flertal olika håll, dock menar Grekland att det är Assad-regimen som bär högst skuld för det förtryck som landets befolkning utsätts för. Detta ser Grekland som högst upprörande. Grekland anser att Syriens regim i och med detta har förlorat sin legitimitet och bör avgå.

Greklands delegation är angelägen om att konflikten i Syrien ska lösas politiskt, med önskan om att militära insatser ska undvikas till förmån för en fredlig politisk väg. Regeringens avgång skulle enligt Grekland vara ett sätt att underlätta en mer fredlig och diplomatisk lösning av konflikten.

Grekland vill även påpeka att Syrien är ett land med mycket turbulent historia där olika folkgrupper åtskilliga gånger ställts mot varandra. Detta bidrar till Greklands önskan om en diplomatisk lösning

 på Syrienkonflikten då militära insatser snarare fokuserar på att rasera det som var än att bygga upp något nytt. Att införa demokrati och att monitorera de mänskliga rättigheterna i Syrien ska vara det huvudsakliga målet.

Bekämpningen av terroristorganisationer såsom IS ser Grekland som en relevant fråga. Grekland är medlem i både EU och NATO, och vill hjälpa till i den mån landet kan. Dock, hållande i åtanke flyktingkrisen och den ekonomiska krisen som Grekland för tillfället befinner sig i, är Greklands möjlighet till bidrag begränsad.

Flyktingströmmen som kommer från Syrienområdet är även något som Grekland vill belysa som en del av den generella Syrienkonflikten då detta inte enbart påverkar Syrien men även andra länder. En dialog om hur flyktingkrisen ska lösas bör öppnas mellan de drabbade länder så att en demokratisk lösning till krisen kan nås.

Delegationen Grekland är övertygad om att denna konflikt kan lösas. Detta kommer att kräva samarbete mellan många olika parter i en stegvis process för fred. Grekland uppmanar samtliga länder att fokusera på Syriens befolkning och att skapa en självständig och demokratisk framtid för dessa.

Indien

I nationens ögon är alla stater suveräna. En suveränitet som varje land skapar med ett ansvar. Ett ansvar för barn, kvinnor och män. Ett ansvar för mänskliga värden. I en krisande tid är världen i ett behov av ett enat FN. Syrienkonflikten är av största prioritet och tillsammans borde samfundet nå en slutgiltig lösning snarast. Indien konstaterar att det finns inga goda eller onda terrorister, bara terrorister.

Problematiken enligt nationen är att det saknas en direkt kartläggning av vilka som förser terroristerna med vapen och finansiellt stöd. Indien anser att världen måste konfrontera problem angående extremism. Delegationen fördömer alla aktiva och förgångna våldshandlingar, som för varje dag tvingar människor på flykt och tar livet av barn, kvinnor och män. Indien fördömer också terroristattackerna i Paris och sänder sina varmaste kondoleanser till det franska folket.

Världen måste tala med en enad röst och agera i enlighet mot terrorism. Nationen anser att man måste isolera de som stödjer och sponsrar terroristerna och vara enade med de som delar samma mänskliga värden som delegationen. Religion och terror bör inte associeras, men det stora problemet är radikalisering, som måste motverkas.

Staten medlar för fredliga förhandlingar där alla parter ska få utrymme. Delegationen markerar att möjliga åtgärder ska finnas inom de ramar av medel nationen besitter. Republiken Indien som förebild för en utveckling värnar också om nästa generation. Barn är och förblir världens framtid. Nationen refererar till artikel 6 i FN:s barnkonvention, och trycker på att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Något som inte är en självklarhet i dagsläget.

Indien kommer alltid förespråka en politisk lösning mellan stater. Av största vikt är det också viktigt att nämna ett framtidsperspektiv, en framtid där Syrien reser sig ur askan. Som Mahatma Gandhi en gång sade, “Det finns ingen väg till fred - fred är vägen.”

Iran

Islamiska Republiken Iran visar stor oro för den rådande situationen i Syrien. Vi fördömer den islamiska staten och ställer oss bakom Syrien i dess kamp mot terrorism. Islamiska republiken Iran arbetar effektivt för en värld fri från förtryck, förföljelse och terror.

Under en längre period har det förekommit förtryck mot det syriska folket av IS som nu även har visat upp sitt riktiga ansikte innanför Europas gränser. Iranska delegationen förespråkar att fler

 stater tar sitt ansvar mot terrorn och hjälper Islamiska Republiken Iran i dess kamp för att upprätthålla den Syriska befolkningens rättigheter samt landets territoriella integritet.

Islamiska Republiken Iran vill även belysa alla de Syriska flyktingar som tvingats överge allt samt riskerat sina, inklusive deras familjers liv för att undgå det själlösa mördandet av civila av den Islamiska staten.

Iran vill också påpeka att lösningen på frågan inte handlar om en person utan om stabilitet och säkerhet. Vem som ska regera i Syrien är upp till det Syriska folket. Det krävs en stark stat i Damaskus för att bekämpa den pågående terrorismen i landet. Inget land har lyckats bekämpa terrorism utan en stark stat. Irans delegation fördömer därför de anfall riktade mot den Syriska staten i desperata försök att försvaga den. En attack mot Syrien är en gåva åt terrorismen. Det internationella samfundet borde omprioritera och fokusera på att bekämpa terrorismen istället för staten.

Vi anser att Islamiska Staten bär ansvaret för konflikten. Framtiden är upp till hur vi agerar på en regional och internationell nivå. Islamiska Republiken Iran förespråkar en fredlig lösning på den rådande konflikten. Det internationella samfundet måste ta sitt ansvar för att detta ska uppnås. Vi som land är för internationella samarbeten under omständigheterna att de inblandades suveränitet är av största vikt.

Irak

Den pågående striden i Syrien sätter prägel för en ohållbar situation. Terrorgruppen IS som upprätthåller för konflikten måste stoppas då den inte endast sätter Syriens befolkning i fara, utan även hela världens. Den dåvarande Irakiske regimen samt de dåvarande aktuella konflikterna la grunden för det missnöje som uppväckte ett sunnidominerat uppror. Framtiden ligger endast säker i händerna på en allians mellan det internationella samfundet och Syriens regim.

Irak och Syrien har haft relationer som går långt tillbaka i tiden. ISIS, Islamic State in Iraq and Syria, grundar sig i Irak. Irak står idag allierade med Syriens regering och anser att ett en seger för rebellerna inte endast kommer innebära ett maktövertagande i Syrien, utan likaväl ett växande IS i världen. Grannländernas grundlag syftar främst till att föra samman oeniga folkgruppers olika intressen. Det finns många olika partier men ländernas politik är i hög grad splittrade mellan kurder, sunni och shiamuslimer.

Irak vill sätta stopp för de vapen och resurser IS tar åt sig samt stoppa spridningen av organisationen. Med stöd från FN kan Syrien få de resurser som behövs för att eliminera terrorgruppen som befarar världsliga hot. Irak anser att det världsliga samfundet måste ta sitt ansvar och bidra med att avväpna terroristerna som under IS-flaggan slåss för att bilda ett övergripande kalifat i brott mot folkrätten. Konflikten har lett till en av de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget vilket gör att inte bara mellanöstern är inblandad. Att IS terror har börjat sprida sig utanför mellanösterns gränser resulterar i att flera länder blandas in i konflikten. Detta kan inte längre förklaras som en nationell fråga utan måste lyftas i det internationella samfundet lika väl som regionalt.

Irland

Syrien är en av våra största konflikter i världen och terroristgruppen Islamska staten är världens största hot. Irland är djup bekymrad över konflikten i Syrien och vi blir oroligare dag för dag. Islamska staten är centrum av konflikten, då de är emot allt och alla. Vi i Irland anser att vi behöver agera nu och att få bort Islamska staten är det primära målet. Vi uppmanar därför omvärlden att bidra någonting till Syrien för att få stop på dessa mördare och terrorister.

 Kurderna som är en stridande grupp i Syrien har visat sin vilja,sitt mod och kompetens i att strida mot IS och är en nyckelspelare i den närmaste framtiden. Tyvärr så stoppas deras framgångar av landet Turkiet, som släpper bomber på den kurdiska befolkningen. Vi kräver att staten Turkiet ska upphöra sina bombningar mot kurderna och byta fokus på den Islamska staten istället.

Irland ser också ett annat problem. Vi ser Assad som en inkompetent ledare och olämplig att styra Syrien i framtiden. Därför kräver vi Assads avgång och att han ska ersättas av en noga utvald övergångsregering när landet har blivit mer stabilt.

Israel

Den nuvarande situationen i Syrien är ytterst kritisk. Staten Israel står enade mot alla de odemokratiska krafter som härjar i dagens Syrien. Det som skådas idag med en väpnad konflikt och ett splittrat syriskt folk är mycket beklagligt.

Staten Israel är djupt oroade över situationen och hur den kan skada det israeliska folkets

säkerhet. Det främsta hotet är den utbredande terrorismen som sprids som sker i Syrien idag är Israel djupt kritiska till eftersom att den är ett Staten Israel uppmanar till fortsatt motstånd mot alla extremiströrelser mänskliga rättigheterna. Däremot är Israel djup kritisk till regimen som att den inte är vald på demokratiska grunder. De val som genomförts i har inte uppfyllt de krav som behövs för att kunna kallas demokratiskt.

De som världen har skådat de senaste månaderna i form av terrordåd

av konflikten i Syrien. Staten Israel uttrycker uppskattning till de länder som nu har fått upp ögonen för de hemskheter som sker innanför de syriska gränserna. Staten Israel beklagar den situation som är idag och uppmuntrar till agerande för att komma närmre en lösning.

Italien

Italien uppfattar det nuvarande läget i Syrien som otroligt allvarligt. Konflikten har inte längre en enbart nationell påverkan då miljontals människor är på flykt. På senare tid har även en stor del tagit sig till Europa och detta påverkar hela kontinenten. Italien är även ett av de länder som har haft störst mottagande av syriska flyktingar. Italien ser det som en självklarhet att alla länder bör ta sitt ansvar i flyktingfrågan på samma sätt som Italien gjort.

Italien anser att kärnan till konflikten är till stor del historisk. Därför kan det vara svårt att komma på en bra resolution som ska gynna alla sidor av populationen. Då konflikten har blivit så komplicerad och omfattningen har blivit så stor ser Italien ingen annan lösning än en internationell lösning. Hotet om IS som på senare tid vuxit sig större samt flyktingkatastrofen är enbart två faktorer som ligger bakom varför en nationell lösning inte längre är möjlig. Italien vill gärna se ett Europeiskt sammarbete, där alla länder tar sitt fulla ansvar och bidrar till en demokratisk lösning av läget i Syrien.

Japan

En tragedi har drabbat Syrien och världen, en tragedi som har lett till att människor dör och skadas varje dag. Befolkningen i landet tvingas leva i ständig skräck för Assad-regimens övervåld och missbruk av makt. Ett blodigt inbördeskrig, som kostat tusentals människor livet, råder. Användning utav kemiska vapen mot den egna befolkning är fullständigt oacceptabelt! Japan ställer sig mycket kritiskt till detta, vi ställer oss kritiska till morden, terrorn och övergreppen. Syrien finns med på USA:s lista över stater som stödjer terrorism och är därmed utestängda från amerikansk bistånd. Japan ställer sig helt och fullt bakom detta beslut, Assad-regimen måste till varje pris stoppas.

världen över. Den terror direkt hot mot landet. som idag bryter mot de

styr i Syrien idag eftersom Syrien under Assads regim

kan ses som en direkt följd

 Under sina 40 år sittanade på makten har Assad gång på gång visat sin omöjlig att samarbeta med, hans avgång är ett måste!

Det finns ingen god sida av kriget i Syrien, båda IS och Assad begår inhumana handlingar som inte går att försvara. Japan ger därför nu öppet stöd till vissa rebellgrupper som kämpar för att pressa sin ledare ifrån makten samt sätter upp motstånd mot den islamistiska terrorgruppen. Självklart har vi vissa krav på rebellgrupperna för att de ska få vår support. De måste vara demokratiskt sinnade, kämpa mot Assad och IS och för ett bättre, mer rättvist Syrien.

Vi tar, som sagt, starkt avstånd från terrorism. P.g.a. detta är våra gränser stängda för flyktingar ifrån Syrien. Japan vill undvika dåligt inflytande som kan leda till terrorism och våld. Vi värnar om vårt folk och dess säkerhet i fösta hand, det fruktansvärda händelser som vi bevittnat i Paris är bara ett av alla bevis på att insläpp av flyktingar medför en ökad risk för det egna landet och folket. Japan vill hellre lägga ner resurser på att försöka hjälpa folk i sina hemländer, på så sätt slipper tusentals människor lämna sina hem och familjer för att bege sig ut på en livsfarlig resa samtidigt som vi säkerställer vårt eget folks trygghet.

Vi är ett välbärgat land som kan vara till stor hjälp för folket i Syrien. Japan är intresserade och villiga att hjälpa till ekonomiskt för att bygga upp Syrien igen efter krigets slut.

Jordanien

Inbördeskriget i Syrien har pågått sedan våren 2011 och har resulterat i stridigheter i hela regionen. Jordanien som geografiskt närliggande nation till Syrien hade hösten 2014 tagit emot 1,2 miljoner syriska flyktingar och idag estimeras antalet vara avsevärt mycket högre. Den humanitära situationen är kritisk både i Syrien och i grannländerna vilket har en negativ påverkan på både individen och samhället, därför yrkar Jordanien på att genast få ett avslut på konflikten.

Jordanien anser att en förändring av den nuvarande situationen är nödvändig. Samtliga parter inom världssamfundet behöver samarbeta för att uppnå en lösning på konflikten, kollaboration är enligt Jordanien i högsta grad essentiellt.

Jordanien menar även på att det är av stor angelägenhet att förhindra spridning samt upplösa de etablerade terroristgrupperna i Syrien och övriga Mellanöstern för att förhindra det fortsatta humanitära lidandet. Jordanien finner inte att den nuvarande syriska regimen kan vara delaktig i Syriens framtid. Å andra sidan betonar Jordanien vikten av att även al-Assad-regimen är väsentlig i förhandlingarna i anseendet att avsluta oroligheterna.

Konungariket Jordanien vill följaktligen se en lösning på denna konflikt inom en snar framtid för att avsluta den humanitära krisen samt återfå stabilitet i regionen. Denna konflikt är inte enbart geografiskt begränsad, utan har en inverkan på en global nivå där stater, organisationer och samfund tillsammans måste ta sitt ansvar.

Kanada

Vi i Kanada fördömer den syriska regimens agerande i konflikten. Vi värnar om de grundläggande mänskliga rättigheterna för varje individ vilket den styrande regimen inte garanterat sin befolkning genom deklarationen R2P.

Vi anser att konflikten i allra högsta grad är på en internationell nivå på grund av att olika politiska gruppers agerande tär landet itu. Vi står för ett ansvarsfullt agerande mot tyrannin samtidigt som vi vill bekräfta en säker tillvaro för den civila befolkningen.

 Efter de tragiska attackerna mot Paris, Beirut och andra civila mål i Världen, förstärks våra ambitioner till fler ageranden i form av insatser mot Daesh. Den västerländska demokratin och friheten är direkt hotad av Daesh och deras hänsynslösa soldater. Vi uppmanar våra allierade i världen att fortsätta stå upp för sin frihet och de mänskliga rättigheterna. Därför är det vår uppgift som demokratier att stå upp för våra värderingar och inte låta terrorn vinna.

Kazakstan

Kazakstan står neutral i frågan om situationen i Syrien. De anser att det viktigaste är att rebellgrupperna och Al-Assad hittar en bra lösning som gynnar båda sidorna. Det är viktigt att folket inte behöver leva i misär och att såpass många har behövt fly är något som Kazakstan inte stödjer. Staten anser att alla har rätt att känna sig säkra och speciellt i sitt hemland där man ska kunna känna samhörighet och glädje.

Kazakstan är djupt medvetna om konfliktens status och antyder att en internationell inblandning endast bör brukas om ingen annan utväg finns. Kazakstan anmodar att situation i Syrien inte längre är en lokal konflikt utan en global konflikt, vilket gör det till en internationell fråga. Efter begrundandet av ovanstående anser landet att läget i Syrien inte kan lösas genom väpnad väg. Kazakstan står inte bakom något som helst militärt våld där människor kan bli skadade och de vill se att konflikten löses fredligt. Staten kan erbjuda att ledare från rebellgrupper och Al-Assad ett möte i Kazakstan där de kan diskutera situationen och komma överens om bra lösningar på problemen.

Kenya

Det brinnande inbördeskriget i Syrien har nu pågått i över tre år. Det syrianska folkets har utsatts för enormt lidande och stora påfrestningar. Mer än hälften av Syriens befolkning det vill säga ca tolv miljoner människor är på flykt. Den humanitära situationen är mycket allvarlig. Det stora antalet oppositionsgrupper, som alla krigar mot varandra i olika konstellationer, gör situationen särskilt svår att analysera och förstå.

Republiken Kenya ser med största allvar på konflikten i Syrien och anser att en lösning i denna konflikt kräver ett starkt samarbete och handlingskraftigt agerande från det internationella samfundet. FN måste i detta sammanhang vara den samlande kraften, och få det mandat som krävs för att kunna agera.

Kenya anser att världssamfundet nu behöver samla kraft för att få slut på kriget och att kunna påbörja det mödosamma och långsiktiga arbetet med skapa fred och framtidshopp för det hårt sargade syrianska folket och för länderna runt omkring i regionen

Kina

Folkrepubliken Kina är djupt oroad över det pågående inbördeskriget i den Syriska Arabrepubliken och det lidande som den syriska civilbefolkningen har blivit utsatt för, framförallt av härjningarna från den islamistiska terroriströrelsen, det självutnämnda kalifatet Islamiska Staten. Kina känner stor sympati med det syriska folket för dess enorma umbäranden under kriget och med de miljontals män, kvinnor och barn som har tvingats att fly från sina hem undan terrorgrupper. 

Detta inbördeskrig, vilket som har utvecklats till en av denna tids allra största katastrofer och med till synes ingen enkel lösning har den också blivit inte bara ett lokalt problem, utan även en fråga som har engagerat hela världen. Dels för krigets oerhörda brutalitet, visad i ordets extremaste form av Islamiska Staten, men också för dess del i den så kallade "Arabiska våren". En term som också användes för de revolter som man kunde skåda i Libyen som sedermera även där ledde till ett inbördeskrig och till slut enormt mänskligt lidande.

Inbördeskriget i Syrien har däremot inte heller varit ett inbördeskrig i ordets traditionella betydelse då tusentals muslimska jihadister har färdats till Syrien för att kriga för den Islamiska Staten, och även att dessa har sedermera också avrättat och mördat oskyldiga civila från länder utanför det syriska inbördeskriget.

Folkrepubliken Kina anser därför att världssamfundet inte längre kan stå vid sidan om denna konflikt, utan måste agera i denna fråga. Inte bara för det syriska folkets bästa utan för hela världens bästa. Att bistå det syriska folket i dess kamp emot den extrema islamistiska terrorism som vi kan se prov på i denna konflikt. Att tro att denna terrorism kommer begränsa sig till dess närområde har därtill blivit omöjligt att tänka sig efter de fruktansvärda terrordåden i Paris den 13:e november i år.

Det är med detta i åtanke som Folkrepubliken Kina föreslår ett kraftigt ställningstagande emot den Islamiska Staten och den jihadistiska terrorn som vi kan se breda ut sig i vår värld, men också att bistå det syriska folket och dess legitima regering i kampen emot både terrorister och rebeller. Detta krig har pågått allt för länge, och utsatt otaliga människor för obeskrivligt mänskligt lidande. Det är dags att få ett slut på kriget och åter bringa Syrien till stabilitet och fred.

Undertecknat,

Folkrepubliken Kinas ständige representation till FN 

Kuba

Vi i Kuba anser att konflikten i Syrien är i högsta grad allvarlig och kräver en lösning. Vi är oroade över att vissa länder förespråkar våld för att lösa den uppkomna situationen, medan vi vädjar och uppmanar till en fredlig lösning.

Försöken att undergräva Syriens suveränitet och territoriella självständighet motsäger vi oss och tar avstånd från. Vi kräver full respekt för principerna om självbestämmande och suveränitet. Förlusten av oskyldiga liv i Syrien gör oss oroade, men vi anser inte att allt våld kan skyllas på en part i konflikten. Vi vädjar om vapenvila så att flyktingar, både innanför och utanför landets gränser, kan ges möjligheten att återvända till sina hem i säkerhet.

 Libyen

Libyen anser att konflikten i Syrien är ett internationellt problem som måste åtgärdas omedelbart. Libyen anser att den tragiska situationens uppkomst ligger i diktatorn Bashar al-Assads händer. Eftersom Libyen själva genomlidit 40 år av despotisk diktatur strävar landet efter att stödja rebellgrupperna och därmed skapa en chans till frihet och fred i Syrien.

Libyen beklagar all sorg och misär som finns i Syrien och fördömer diskrimineringen av människor och ställer oss inte bakom någon form av diktatur och orättvisa. Libyen har tidigare gått igenom en mycket lik situation och har känt den fruktansvärda smärta som följs av en diktatur. Landet har gått igenom en kris med en ledare som påminner mycket om Bashar Al-Assad och har lärt sig att inget bra kommer från ett sådant styre.

Ett annat problem i denna situation är dödssekten Daesh. Denna extremistgrupp bör upphöra innan den blir fullt omöjlig att kontrollera. Libyen lider själva utav denna terrorism och skall arbeta med bestämdhet för att få tillbaka kontrollen över de ockuperade landsdelarna och eliminera resurser till Daesh och därmed utrota sekten.

Libyen hävdar att denna pågående syriska konflikt är i behov av en internationell lösning. Libyen stöttar FNs sändebud och uppmanar att FN tar till alla medel som behövs och råder dem att skapa en fredsplan för att uppnå stabilitet i Syrien.

Litauen

Republiken Litauen ser allvarligt på situationen i Syrien, speciellt eftersom att konfliken har övergått från en lokal till en global konflikt de senaste åren. Sedan konflikten utlöstes 2011 har Assad-regimen använt sig av både dödligt giftig gas och oljefatsbomber mot rebellerna och civil befolkningen med syfte att slå ner uppropet. Republiken Litauen främjar demokrati och väljer därför att ta avstånd från Assad-regimen.

NATO delegationen Litauen är oroade över det globala terrorhotet och stödjer därför militära insatser riktade mot terrorgruppen ISIS. Republiken Litauen är övertygade om att ISIS måste besegras innan ett tillvägagångs sätt för att lösa konfliken kan övertänkas.

Republiken Litauen är oroliga över den stora procenten syrier som flyr landet och ororar sig för landeds möjligheter att resa sig ur askan när konflikten är löst, eftersom en stor emigration skadar en delegations ekonomi rejält. Samtidigt värderar vi mänskliga rättigheter väldigt högt och vill garantera den syriska civil befolkningen den säkerhet de har rätt till. Republiken Litauen vill fortsätta att utfärda bidrag till den humanitära insatsen i Syrien.

Republiken Litauen anser att Assad-regimen är orsaken till att konflikten bröt ut med tanke på att de förtryckningar av den sunnimuslimska och minoritets befolkningarna som utfördes i landet. Republiken Litauen förespråkar därför en så fredlig lösning som möjligt, som har syftet att öka de olika folkgruppernas inflytande i landet.

Luxemburg

Den första juli 2015 tog Luxemburg över ordförandeskapet i EU, de meddelade vilka prioriteringar de skulle arbeta med de kommande sex månader. Att hantera migrationen och stärka europeiska unionens närvaro på den globala arenan är två punkter landet arbetar med.

Syrienkonflikten är inne på sitt femte år och över 220 000 människor har mist sitt liv, Luxemburg är djupt oroade över den pågående situationen i mellanöstern. Luxemburgs delegation vill arbeta för att finna en politisk lösning på konflikten utan militär intervention. Mänskliga rättigheter är en viktig

 aspekt som Luxemburgs befolkning och ledare värnar om, och ser vidare att det militära våldet inte är en långsiktig lösning.

För att människor ska kunna leva i ett land i trygghet behövs en struktur som EU kämpar för. Luxemburg tar distans och kritiserar alla antagonistiska aktioner och uppmanar alla nationer att lösa konflikten i Syrien, politiskt och demokratiskt där mänskliga rättigheter är en viktig fråga. Syrienkonflikten är inte längre en lokal konflikt utan en global vilket gör det till en internationell fråga. Det viktiga är att betona att alla länder måste hjälpa till i denna konflikt för att det ska lösas. Avslutningsvis anmodar Luxemburg att kriget i Syrien behöver ett slut för att alla länder ska kunna arbeta med en fredfull och demokratisk värld

Malaysia

Federationen Malaysia anser att ett stoppande av konflikten i Syrien är av högsta prioritet för världssamfundet. Konflikten har inneburit stort lidande för befolkningen och ett stort påfrestande för närliggande länder. Det är viktigare att hjälpa befolkningen än att ha en ställningstagande agenda. Malaysia uppmanar till en diplomatiskt lösning genom samtal och diskussion. Malaysia fördömer all form av extremism och brott mot Genevekonventionen.

Malaysia har redan investerat pengar i Syrien för att återuppbygga landets infrastruktur när väl konflikten är över. Malaysia är öppen för möjligheten att ta emot flyktingar för att avbelasta Europeiska Unionen. Malaysia anser att det är av världssamfundets högsta vikt att skicka fredsbevarande styrkor till Syrien. På så sätt kan vi garantera säkerheten för hela befolkningen under tiden landet byggs upp igen.

Mexiko

Angående flyktingfrågan i Syrien är Mexiko angelägna att lösa konflikten och erbjuda hjälp i närområdet. Flyktingarna från Syrien har inte i någon större utsträckning migrerat till Mexiko, och under 2014 tog Mexiko enbart in strax över 1000 flyktingar. Huvudmålet för flyktingarna har inte varit Mexiko, utan framförallt har de sökt sig till de europeiska länderna och därefter har Mexikos flyktingmottagande inte varit särskilt stor.

Mexiko strävar efter att minska flyktingströmmarna i världen, men också hitta en lösning till roten av problemet, det vill säga själva konflikten i Syrien. Men att enbart minska flyktingströmmen ligger inte i Mexikos intresse, utan det löser bara en del utav ett stort problem, och tillsammans med FN och EU-länder få fram en lösning på konflikten i Syrien. Därefter har Mexiko påbörjat flertal politiska och ekonomiska samarbeten med EU, exempelvis OECD, IMF och ICC och man har börjat gå i samma politiska linje som många europeiska länder.

Mexiko fördömer all sorts våld och militära lösningar på konflikten i Syrien. Landet söker en fredlig lösning på inbördeskriget och ser FN som ansvariga för att komma på en lösning tillsammans med övriga länder.

En uppenbar lösning på problemen existerar inte, varken kortsiktigt eller långsiktigt. Mexiko är beredda att ta in fler flyktingar än vad de gjort på de senaste åren, och på så sätt hitta en kortsiktig lösning på flyktingströmmen. Långsiktigt krävs det oerhört mycket mer från både Mexiko, FN, EU och ytterligare samarbeten för att få stopp på IS och Al-Assad. I dessa forum och samarbeten bör lösningar föreslås på inbördeskriget i Syrien.

Sammanfattningsvis har Mexiko erfarenheter från interna konflikter och vet att lösningarna inte är enkla. Mexiko menar på att det största ansvaret för den här situationen har Syrien, EU och FN, men alla länder har fortfarande en skyldighet och ett ansvar att hjälp dessa människor i nöd.

 Nigeria

Förbundsrepubliken Nigeria ser mycket allvarligt på den pågående krisen i Syrien och anser att det är av yttersta vikt att finna en lösning till konflikten. Terrorgruppen IS och dess brott mot mänskligheten är något som bekymrar Nigeria djupt. Inte minst då Nigerias egen befolkning även utsätts för liknande övergrepp av terrorgruppen Boko Haram. Att bekämpa all form av terrorism, oavsett var den förekommer, ligger därmed i Nigerias största intresse.

Förbundsrepubliken Nigeria fördömer i det starkaste ordalag användningen av kemiska vapen, som har lett till döden för många civila, inklusive oskyldiga kvinnor och barn. Vapen av sådant slag som enligt folkrätten och konventioner är förbjudna. Oavsett vilken part i frågan som använt sig av dessa förbjudna vapen välkomnar Nigeria åtgärder från FN:s generalsekreterare i form av en utredning från Organisationen för förbud mot kemiska vapen för att kontrollera användningen av sådana vapen.

Det är även med stor sorg som Förbundsrepubliken Nigeria ser på de människor som tvingas fly sina hem på grund av denna konflikt. All form av våld som drabbar civilbefolkningen, oavsett vem som utför det, fördöms av Nigeria. Det är av största betydelse att de länder i angränsning till Syrien som tar emot flyktingar beviljas humanitärt bistånd. De påfrestningar på samhället som flyktingströmmar innebär skall inte behöva hanteras på egen hand i landet.

Förbundsrepubliken Nigeria uppmanar alla parter i den syriska krisen att visa största möjliga återhållsamhet för att nå en lösning till denna konflikt. Dagens utmaningar kan enbart lösas med hjälp av ett säkerhetsråd vars arbetsmetoder präglas av öppenhet, inkluderande och gemensamt ägande genom rättvis representation av alla regioner i beslutsprocessen i rådet. Reformer måste därmed vidtas för att utveckla säkerhetsrådets auktoritet i frågan.

Nordkorea

Den Demokratiska Folkrepubliken Korea värdesätter en stark ledare som styr sitt land på rätt sätt och i rätt riktning väldigt högt. Därmed stöttar vi president Bashar al-Assad i hans kamp mot dessa förrädare. En kamp mot en grupp barbarer som vändt ryggen till mot sin egen ledare, trots den älskavärdhet som han visat dem. Som vi tidigare har sett i historien så ser vi även nu i Syrien en viss oenighet om vem som bör ha makten. Dessa våldsamma rebeller sätter kniven i ryggen på sin egna ledare och vill vara högsta hönset, vilket de uppenbart inte är kapabla till. Precis som när Korea skulle återförenas efter andra världskriget kom en dumdristig man från södra koreahalvön vid namn Syngman Rhee och försökte ta ledarpositionen från den stora och allsmäktiga Kim Il Sung, Demokratiska Folkrepubliken Koreas första ledare.

En dessutom lika stor bov i denna konflikt är det stora landet i väst då de inte har något som helst motiv att delta i denna konflikt. De leker världens polis och låtsas regera världen samtidigt som deras egna land är instabilt med en ledning som är helt korrupt och därmed inte förespråkar sitt folk även om de framstår och påstås göra det. En internationell inblandning från västvärlden i Syrienkonflikten är obehövlig då det bara eldar på konflikten ännu mer. Den storslagna ledaren Vladimir Putins plan för att återinföra stabilitet i landet pågår just nu och så ska det förbli tills Bashar Al-Assad har fått tillbaka full kontroll över hela Syrien.

Det finns vissa saker som är väsentliga för ett lands funktionalitet. En stark och säker ledare och ett land som är oberoende av andra genom sin egna självständiga storhet. Den Demokratiska Folkrepubliken Korea visar ett gott exempel som Syrien kan sträva efter för kampen till ett perfekt samhälle och land.

Bashar Al-Assad har den Demokratiska Republiken Koreas moraliska stöd i denna kamp.

 Norge

2011, ett år som kommer ändra världen. 2011 ett år där ISIS föds och 2011 är året som leder till en massinvandring i Europa. Nu har en stor rädsla skapas som präglar hela den europeiska befolkningen. Män och kvinnor och barn lever ett fasligt liv i Syrien. Syrien ett land som har en av världens mest oroande diktatur, Assad regimen och samtidigt existerar det brutala terrorgrupper. Dessa två grupper skapar tillsammans en terror som är oundviklig att beskriva.

Norge, en stat med stor demokratisk förebild som har deltagit i många fredsavtal anser att Syrienkonflikten är mycket allvarlig. Just nu befinner sig 13.5 miljoner människor i en nödsituation i Syrien och 4 miljoner är på flykt till sina grannländer, detta är ett enormt problem som måste lösas omedelbart.

Norge har en västerländsk syn på hur man hanterar situationen nere i Syrien. Genom att skicka stora belopp summer hjälper vi den Syriens befolkning att hantera situationen. Norge är en NATO medlem och därmed stöttar vi också länder som är medlemar i NATO. Norge som andra NATO länder stödjer icke Assad-regimen och anser att ISIS bör störtas.

Norge menar att Rysslands metoder för att hjälpa Assad-regimen genom att bomba olika terror grupper är en fel väg att gå. Norge tycker att Rysslands egna metoder mot terrorgrupper uppmanas som mycket dåligt för den framtida lösningen. När två stora maktländer som USA och Ryssland använder två olika metoder för att lösa konflikten leder det till ytterligare problem.

Så fort USA lyckas komma överens med Ryssland, kan Norge tänka sig att förhandla med Ryssland. Men så länge Ryssland vill ta konflikten i egna händer så finns det inga möjligheter till ett samarbete mellan Norge och Ryssland.

Vi som representerar Norge hoppas att konflikten kan lösas på ett fredligt sätt. Genom att använda sig av våld kommer konflikten att fortgå vilket inte gynnar något land.

Nya Zeeland

Nya Zeeland tar tydligt ställning emot de övergrepp mot de mänskliga rättigheterna som just nu förekommer i Syrien och betonar vikten av en fredlig utgång. Detta eftersom att Nya Zeeland finner att det är av största angelägenhet att bespara så många liv som möjligt.

Syrienkonflikten är mycket komplex eftersom vi har ett flertal viktiga parter att ta hänsyn till. Nya Zeeland anser att det är av största vikt att IS stoppas snarast då de inte går att förhandla med. IS agerande är inget vi kan acceptera och med tanke på deras drastiska framfart krävs det att något görs nu. Det här är inte ett problem enbart för Syrien och Irak utan för hela världen. Det är av största betydelse att alla nationer hjälps åt, då vi alla är människor och detta är någonting som vi står inför tillsammans.

Nya Zeeland fördömer även Assad-regimens metoder som tagits till mot civilbefolkningen. Assads avgång är ett måste för att kunna nå en lösning på Syrienkonflikten eftersom han står ansvarig för konfliktens uppkomst. Han har även brutit mot de mänskliga rättigheterna vid åtskilliga tillfällen och förhindrar en framtid för Syrien som en demokratisk nation.

Varje dag tvingas oskyldiga barn och kvinnor att sätta livet till, därför är det viktigt att vi kommer fram till ett beslut omgående. Nya Zeeland anser att det är samtligas ansvar att bidra ekonomiskt till den syriska frihetsarmén för att stödja dem i kampen mot IS. Nya Zeeland vill även betona vikten av att samtliga länder erbjuder sig ta emot de människor som är på flykt. De stater som tvingas ta emot största antalen ska få ekonomiskt stöd. Det är ytterst viktigt att ansvaret delas upp jämnt mellan FN:s medlemsstater och att de som inte kan ta emot flyktingar stöttar de som har den möjligheten.

 Nya Zeeland anser att subventioner bör införas mot de stater som stödjer Assad-regimen. IS måste stoppas omedelbart och FN kan inte längre stå vid sidan och låta oskyldiga liv gå till spillo.

Tillsammans måste vi agera nu, för att bespara så många liv som möjligt och för aTT tillåta den syriska befolkningen att känna trygghet igen.

Pakistan

I samband med den arabiska våren 2011 gjorde Syriens befolkning uppror mot regeringen styrd av Bashar al-Assad. Rebellerna misslyckades med att få igenom sina önskemål om att Assad skulle avgå. Detta ledde till att oron som ledde till upproret består än idag. Samtidigt kämpar president Bashar al-Assad för att hålla ihop landet och för att rikta fokusen mot det verkliga problemet: IS. Islamiska Staten är namnet på den extremistiska terroristgruppen som ligger på alla makthavares tungor men som även sprider stor skräck bland civilbefolkningen i många länder. Enda sedan IS aktivt börjat terrorisera Arabrepubliken Syriens befolkning har landet stått i lågor. Miljontals människor är på flykt från den avancerande och grymma organisationen. Islamiska republiken Pakistan förstår allvaret i Syrien nuvarande läge och lider med dess civilbefolkning.

Islamiska republiken Pakistan hänvisar till suveränitetsprincipen när det gäller andra länders militära ingripande. Pakistan vill därför hitta en hållbar och fredlig lösning till Syrienkonflikten, där militära medel används i samarbete med makthavarna i Syrien.

I tider som de här är det viktigt att inte tappa siktet från den verkliga fienden, IS. Pakistan vill finna en lösning där Islamiska Staten elimineras utan att civilbefolkningen drabbas ytterligare. Det här anser Islamiska republiken Pakistan bör ske i samarbete med Bashar al-Assad, för att undvika en kränkning av Syriens territoriella integritet.

För att den syriska regeringen ska kunna fortsätta styra måste Bashar al-Assads politik genomgå en del förändringar.

Polen

Republiken Polen anser att den nuvarande situationen i krigets Syrien är mycket tragisk. Polen fördömer Islamiska Staten helt då vi sett vad de är kapabla till. Därför anser vi att de måste bekämpas. Polen vill hjälpa syrierna återfå sitt hemland från terroristerna och förstår att den Islamiska Staten endast kan bekämpas med militära insatser. Därför uppmanar Polen många syrier att stanna kvar och slåss för sitt land istället för att fly.

Eftersom att många ändå väljer att fly kriget till Europa, har den polska regeringen ett förslag: Låt flyktingarna som kommer till Europa tränas inom militären så de kan återvända till sitt hemland och återta det från den Islamiska Staten under en europeisk ledning.

Polen hoppas innerligt att många europeiska länder väljer att stödja Polen i det här förslaget och då stödja kampen mot den Islamiska Statens terrorvälde. Det här förslaget är inte fullständigt ännu, men Republiken Polen hoppas på ett samarbete som leder till att det här förslaget blir verklighet.

 Ryssland

Federationen Ryssland ser med djup oro på den rådande konflikten i Syrien som efter fem år fortfarande pågår. Det syriska inbördeskriget har skördat hundratusentals liv och tvingat män, kvinnor och barn att lämna sina hem för att söka tillflykt någon annanstans. Miljontals människor befinner sig på flykt både inom och utanför landets gränser, en situation som är oerhört beklaglig. Den ryska regeringen är därför högst angelägen om att snarast finna en lösning på detta ytterst allvarliga problem. Grunden till att så många individer tvingats ifrån sina hem är de åtskilliga terrororganisationer som verkar i regionen. Republiken Ryssland fördömer alla sådana grupper och understryker vikten av att samordna insatserna, som måste utökas och intensifieras, för att bekämpa terror. Regeringen i Ryssland uttrycker uppskattning över de ingripanden som gjorts, och står beredd att leda ytterligare sådana. Det måste dock betonas att samtliga ansatser i syfte att strida mot terror ska göras med Syriens suveränitet i åtanke.

Vidare erkänner den ryska delegationen betydelsen i att en stabil regering bildas i Syrien för att påskynda en återuppbyggnad av landet. Ryssland föreslår att detta sker genom bildandet av en grupp bestående av representanter från både regering och opposition i syfte att författa en ny konstitution. Därutöver ska denna fungera som en interimsregering till dess att val kan hållas. Rysslands regering betonar syriernas suveräna självbestämmanderätt över sitt lands framtid, men fastslår att hela världssamfundet har ansvar för att övervaka situationen i landet fram till en ny regering valts. Den ryska federationen uttrycker sitt förtroende för FN:s arbete i frågan, och framhåller sin egen vilja att utgöra ett stöd för en återställning av den syriska staten och dess funktioner. Med önskan om att åter uppnå fred uppmanar republiken Ryssland därför alla världens nationer att enas, för att tillsammans bekämpa terror och göra världen till en säkrare plats för alla människor att leva på.

Saudiarabien

Kungadömet Saudiarabien ser med stor bekymran på den situation som nu råder i Mellanöstern. Vidare vill Saudiarabien understryka att det är den just nu sittande regeringen i Syrien som är ett stort hinder för en positiv utveckling i regionen.

Saudiarabien är även djupt upprörd över den allt mer expanderande terrorismen i och med Islamska Statens aggressiva framfart. Kungadömet Saudiarabien är starkt emot och fördömmer denna terrorgrupp, som är en skam för världens rättroende sunni-muslimer, och dess handlingar. Vidare vill Saudiarabien belysa att landet tagit stort ansvar bland annat genom att tillämpa anti- terroristlagar inom det egna landet. Kungadömet Saudiarabien vill utöver detta även framhäva att landet Saudiarabien inte på något vis tar del av den terrorism som råder i regionen. Dock är delegationen Saudiarabien djupt medveten om att extremister förekommer inom alla stater. Vidare vill Saudiarabien, med föregående påstående, uppmärksamma att enskilda individers åsikter, inom landets gränser, ej ska mistas för en hel stats värderingar.

Saudiarabien är djupt övertygad om att lösningen till Assad regimens terror och Islamiska statens agerande ligger i internationella samarbeten sunni-muslimer, med allierade, emellan.

 Serbien

Republiken Serbien betonar vikten av en lösning på den akuta situationen för flyktingar. Hållande i minnet är att Serbien själv fick utstå stort lidande för endast 20 år sedan genom kriget i forna Jugoslavien, och värnar därför om de människor som flyr från förföljelse.

Republiken Serbien har fullt förtroende för ett möjligt framtida samarbete som resulterar i en konkret lösning på Syrienkonflikten. Detta med godkännande av Arabrepubliken Syrien då vi i Republiken Serbien värnar om varje stats suveränitet.

Med beklagande för den terrorn som idag präglar vår tillvaro värnar Republiken Serbien om alla människors rätt att leva i ett humant samhälle. Med önskan om militära medel som sista utväg uttrycker vi uppmuntran för ett statligt samarbete med Europa.

Spanien

Spanien är uttryckligen oroade över den fruktansvärda situationen som har utvecklats i Syrien. Den ohållbara situationen är en konsekvens utav president Bashar al Assad och den hänsynslösa islamistiska terrorgruppen IS handlingar. Spanien fördömer dessa handlingar bestående utav tortyr, övergrepp, hänsynslöst mördande och användandet av kemiska vapen.

Konsekvenserna av denna konflikt har gett till följd i den största flyktingkrisen sedan andra världskriget, en situation som har satt omvärldens flyktinghanterande på prov. Delegationen Spanien ser det som en självklarhet att de nationer med befogenheter tar sitt ansvar i frågan om omhändertagandet utav flyktingar, samt i en lösning till konflikten i sin helhet.

Spanien ser med största allvar på denna konflikt och är villiga att bidra till en lösning på internationell nivå. Delegationen Spanien ser helst en diplomatiskt lösning, men är vid behov redo att tillämpa militära medel.

Storbritannien

Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland har historiskt sett haft goda diplomatiska förbindelser med andra stater. Den brittiska ståndpunkten när det gäller demokratiska värderingar är i förhållandet till andra stater ovillkorlig. Storbritannien förespråkar och bejakar demokrati i linje med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den brittiska regeringen medverkar för upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna genom finansiellt och materiellt bistånd och förbinds till 2005 års princip om skyldigheten att skydda människor som utsätts för kränkningar och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Konflikten i Syrien har sedan 2011 skördat nära 300 000 människoliv och fördrivit hälften av landets befolkning från sina ursprungliga hem, vilket den brittiska delegationen är djupt bekymrad över. Utvecklingen i konflikten med terroristorganisationen Islamiska Statens framväxt är i synnerhet en högst oroväckande realitet.

För närvarande vidtar Storbritannien militära åtgärder mot terroristorganisationer som Islamiska Staten i Irak, för att omöjliggöra terroristorganisationen Islamiska Statens framryckning i syfte att upprätthålla ett beskydd av civilbefolkningen. Dessa preventiva åtgärder kan bli föremål för ett utvidgande av de militära aktionerna att omfatta även andra drabbade områden, som befinner sig under Islamiska Statens kontroll utanför Irak.

Den politiska situationen i Syrien är högst oroväckande och utvecklingen står oförändrad sedan konfliktens utbrott. Oansenliga tecken på reformvilja har uppvisats av regeringen i Damaskus vilket är högst beklagligt. Storbritannien anser det önskvärt att en överenskommelse om en politisk övergångsperiod, där resultatet av den politiska övergången leder till ett statsskick som främjar demokrati, uppnås.

En politisk övergång är högst angelägen i syfte att främja fred mellan de stridande parterna i Syrien. Ett stabilare Syrien innebär främst att civilbefolkningen kan återgå till sina vanliga liv och

 därmed bidra till återuppbyggandet av deras land. Till följd av stabilitet i Syrien blir utmaningen angående flyktingkrisen i Europa och Syriens närområde mindre omfattande än i dagsläget. Sammanfattningsvis framhäver Storbritannien vikten av FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna som en utgångspunkt för ett framtida internationellt samarbete angående en lösning till konflikten i Syrien. En politisk övergång i Syrien är nödvändig i syftet att främja fred mellan de stridande parterna och skapa stabilitet i landet.

Sudan

Republiken Sudan är djupt upprörd över situationen i Syrien och över det faktum att konflikten har pågått så länge. De är djupt oroad över situationen inte ser ut att komma till ett slut. Konflikten påverkar länder i hela världen och är en av de frågor som är högt prioriterade av Republiken Sudan.

Republiken Sudan betonar vikten med att motverka terrororganisationer, både de som är aktiva inom Syriens gränser och de som är aktiva för Syriens del utanför landets gränser. För att sedan införa en stabil regering, vidare tror Republiken Sudan att närliggande länder till Syrien bör få större inflytande i lösningen då dessa länder påverkas mycket av konflikten i Syrien.

Sydafrika

Striderna i Syrien är av ett avskyvärt slag och Republiken Sydafrika har stor förståelse om anledningen att fly. Med dettas åtanke måste länderna i FN samarbeta och få ett slut på dessa hemska handlingar.

- Vi anser att konflikten i Syrien är en angelägenhet som inte kan lösas med stormaktspolitik

- Vi vill undvika omständigheter som tvingar mer människor på flykt.

- Vi anser att vi i nuläget måste ta till vara på sin egen befolkning innan vi kan gå in med vapenmakt i andra länder

- Vi önskar samarbete i världssamfundet angående terror där vi finner lösningar som håller i längden

- Vi ser Deaschs senaste terror mot alla olika drabbade länder som ett förfärligt brott mot mänskligheten

- Vi vill se en långsiktig lösning som gör att Deasch inte fortsätter att vara ett problem

- Kraftfulla återgärder krävs för att sätta stop för internationell terror.

Sydkorea

Syrienkonflikten började 2011, sen dess har vi sett uppkomsten av IS och Syriens folk flyr i massor från krigets faror. Vi i Sydkorea, både regering och befolkning vill stödja byggandet av det nya demokratiska Syrien och vi stödjer kampen mot ISIS.

Sydkorea har varit en bidragande faktor till UNHCR både från staten samt från privata bidrag från den Koreanska befolkningen.

Vi i Sydkorea ser fram emot slutet på denna fruktansvärda kris, en kris som har drabbat flera länder och kostat många liv. Med både vår stats och vår befolknings bidrag till UNHCR önskar vi en nytt demokratiskt Syrien, med så fredliga medel som möjligt.

Sydkorea har fullt förtroende till FN och i helhet kampen mot terrorism kommer fram till den bästa möjliga lösningen på denna konflikt och vi är villiga att hjälpa till finansiellt.

 Sydsudan

Republiken Sydsudan ser mycket allvarligt på situationen i Syrien och det inbördeskrig som landets regim bekämpar mot terrorgruppen IS, men även mot andra separatiströrelser. IS och andra separatiströrelsers försök till maktkamp mot regimen anser Republiken Sydsudan ha lett till ett sargat samhälle, ett lidande för civilbefolkningen, men även enorma flyktingströmmar. Republiken Sydsudan är en nybildad stat grundad på olika etniska tillhörigheter som levt under förtryck. Vi har därför stor respekt och acceptans för minoriteters rättigheter och säkerhet. Men Sydsudan kan aldrig acceptera att man använder detta i ett splittrande och ett våldsbyggande syfte likt vad som nu sker i Syrien. Republiken Sydsudan är ett land som precis avslutat ett förödande inbördeskrig likt Syriens och därför vet vi vilka hemska konsekvenser en sådan konflikt medför. Alla försök från seperatiströrelser till att störta ett lands regim leder enbart till att landet sätts i obalans och ett samhälle slaget i spillror.

Republiken Sydsudan värnar utöver om ett slut på inbördeskriget även om suveränitetsprincipen. Därför anser vi att FN inte bör bryta mot suveränitetsprincipen och skicka in sina soldater i området eftersom vi inte ser att något slags folkmord eller etnisk rensning sker i regionen, vi värnar alltså om att ens stats inre angelägenheter hålls avskilda från FN om inte detta bryts.

Republiken Sydsudan vill alltså befästa regimens makt i Syrien. Detta eftersom att IS och separatiströrelsers maktförsök satt civilbefolkningens levnadsvillkor ur balans och tvingat många människor till flykt. Sydsudan anser att för att nå lösningen på denna konflikten krävs det att FN i största grad respekterar suveränitetsprincipen. Om ingen fredlig lösning till dessa gruppers maktförsök finns anser Sydsudan att regimen i Syrien nationellt, men även med internationella aktörer som stöd skall kämpa för återfå kontrollen i området. Detta för att avsluta inbördeskriget, förbättra människors levnadsvillkor och för att påbörja återuppbyggnaden av Syrien igen.

Syrien

Syrien fastslår att oron i landet grundas i terrorismens framväxt. Delegationen Syrien utrycker därmed förtroende för internationell hjälp i bekämpning av terrorism. Arabrepubliken Syrien betonar däremot att alla stater ska behandlas med lika respekt vid internationella dialoger. Syrien fastslår därmed att dialoger lokalt, regionalt och globalt är essentiellt vid bekämpning av IS och övriga terroristorganisationer.

Syrien betonar även vikten av en diplomatisk lösning samt uppmärksammar att inga stater har något politiskt inflytande i Syriens framtid. Arab republiken Syrien fastslår vidare att det är den syriska befolkningen och regeringen som bestämmer hur Syrien ska styras politiskt. Delegationen Syrien betraktar även suveränitetsprincipen som ytters viktig, samt förlitar sig på övriga stater för likaså.

Tchad

Vi i Tchad anser att en av de bakomliggande orsakerna till konflikten i Syrien grundar sig i det etnisk-religiösa minoritetsregeringen. Det anses orättvist vilket föder ett missnöje och uppdelning i staten.

Med strävan efter att konflikten ska upphöra bör vi gemensamt komma fram till en lösning, då detta är ett internationellt problem och därmed allas ansvar. Vi i Tchad anser att samtliga stater bör delta aktivt i bekämpningen av terrorgrupper innan de växer sig starkare. Låt oss tillsammans motverka en förödande spridning av förtryck vidare ut i världen.

Som representanter för Tchads regering är vi djupt medvetna om att det här är en lång process då vi själva upplever liknande problem inom våra egna gränser. Med strävan efter ett mer rättvist samhälle har demokratiska reformer påbörjats, vilket har resulterat i framsteg. Med detta sagt försäkrar vi er om att Tchad har förståelse för den osäkra situationen.

 Den stora flyktingströmmen gör det allt mer väsentligt för fler länder att ta sitt ansvar. Det är ohållbart att enbart få stater tar emot tillräckligt många flyktingar.

Att ta tag i Syrienkonflikten omedelbart gör att den inte växer sig ännu större och drabbar fler stater.

Turkiet

Republiken Turkiet anser att fler länder i FNs generalförsamling ska ta ett större ansvar gentemot Syrien konflikten. Oroligheterna i området kring Syrien påverkar inte bara människorna som bor där utan även omvärlden vilket syns tydligt på den stora mängden människor på flykt.

Republiken Turkiet anser att Bashar alAssad är en diktator som genom användning av kemiska vapen bryter mot de grundläggande mänskliga rättigheterna när hans regim massakrerar civila människor. Syriens regim har även en historia av att sponsra och skydda erkända terroristorganisationer såsom PKK vilket Turkiet tar avstånd från. Turkiet stödjer det syriska folkets strid för frihet i syfte att skapa ett mer demokratiskt och stabilt mellanöstern.

I egenskap av vital NATO medlem så stödjer Republiken Turkiet alla aktioner i syrien av NATO medlemmar mot den syriska regimen och terroristorganisationer. Turkiet vill även gärna se ett NATO samarbete med syfte att lösa konflikten på ett effektivt sätt för att skydda den civila befolkningen i området.

Republiken Turkiet är idag en plats där många människor söker skydd men utan större stöd från omvärlden kan situationen snart att bli ohållbar. Stödet från omvärlden har hitintills varit minimalt medans det turkiska folket har fått betala ett högt pris för att säkerställa sina egna och flyktingarnas säkerhet

Tyskland

Förbundsrepubliken Tyskland anser att Syrienkonflikten är en allvarlig konflikt som sträcker sig globalt. Människor flyr från sina hem samtidigt som staten Syrien står inför ett sönderfall. En lösning på denna konflikt måste innebära ett samspel mellan flera aktörer, både internationella liksom regionala. Att således utesluta särskilt viktiga samarbeten är inte en del av en långsiktig lösning.

Vi fördömmer starkt den krigsstiuation som för närvarande pågår i Syrien. De krigsbrott som sker i Syrien just nu av en den särskilda terroristiska seperatiströrelsen, under beteckningen IS, är brott som strider mot de mäskliga rättigheterna. Vi betonar statens skyldighet att skydda och upprätthålla dessa grundläggande rättigheter. Men med största oro för den ansvariga statens svårighet att skydda i den aktuella situationen, åberopar vi även andra staters ansvar att vidare upprätthålla principen skyldighet att skydda.

En lösning på denna konflikt kräver enligt vår mening diplomatiska och fredliga medel. Men vid behov kan det behövas större åtgärder för civilbefolkningens säkerhet, som är vår främsta prioritet. Än en gång uppmanar vi vikten av samarbeten som sträcker sig över de nationella gränserna.

 Ukraina

Ukraina uppfattar situationen i Syrien som mycket allvarlig. Kärnan till dessa fruktansvärda problem är den Islamiska Staten och Assad regimen. Det som händer i Syrien kan jämföras med Ukrainas situation då seperatiströrelser präglar landet också. Ukrainas delegation vädjar till stormakter att ta ansvar i denna mycket allvarliga fråga.

Den Ukrainska delegationen stöder en rätt att skydda policy som framförts av stora västerländska länder. Förhandlingar angående närvaron militärt i de krigspräglade delarna av landet är något Ukraina kan tänkas stödja. Ukraina anser att en snabb och stark militär lösning är den mest effektiva. Mellanöstern behöver en värld som är villiga att sträcka ut handen och som samtidigt inte bara kommer tomma hot. Ukraina vill se en brutal motattack som snabbt slår ut Islamiska staten och dess anhängare.

USA

Amerikas förenta stater (USA) fastslår att situationen i Syrien är en högst prioriterad angelägenhet inom den internationella utrikes- och säkerhetspolitiken. Kriget och terrorn som utövas står i tydlig kontrast med de grundläggande mänskliga rättigheterna och måste därför bekämpas. Den amerikanska delegationen understryker att det är att vikt för hela världen att fred uppnås och att den syriska befolkningen slutligen ska få ta del av demokratins värderingar och principer.

Den nuvarande militära konflikten grundar sig ursprungligen i avsaknad av demokratiska rättigheter som att uttrycka sig fritt. Dessa värderingar måste, enligt den amerikanska delegationen, skyddas för att främja global trygghet och välmående. Att den syriska regeringen, som leds av Bashar al- Assad, tillåts att fortsätta utöva inhumana handlingar mot det syriska folket är inte lämpligt för att uppnå fred i regionen. För att situationen i Syrien ska förändras till ett stabilt tillstånd betonar USA:s delegation att samverkan mellan nationer med gemensamma demokratiska ambitioner är en grundförutsättning.

USA:s nuvarande deltagande i en internationell koalition vars mål är att försvaga och slutligen tillintetgöra den islamiska staten (IS) genom hållbar strategi mot terrorism är en viktig del av nationens aktiva åtgärder för att förbättra situationen i Syrien. Vid globala ärenden, som situationen i Syrien, har alla länder en roll att spela som avgörs av nationell kapacitet. Vidare påpekar starkt den amerikanska delegationen att de handlingar som utförs av IS inte kan accepteras under några omständigheter.

Ytterligare är det den amerikanska delegationens ståndpunkt att situationen i Syrien lämpligast bemöts genom eliminering av IS samt slutligt införande av demokrati för att området ska få fred och stabilitet

 Venezuela

Venezuela känner en djup oro över situationen i Syrien. På grund av terrorgrupper mot den Syriska staten har över 250 000 personer blivit mördade och cirka 11 miljoner är på flykt. Venezuela anser att FN ska ta sitt ansvar i frågan om Syrien och upprätthålla den internationella lagen om suveränitetsprincipen. Venezuela hävdar att besluten om Syrien skall tas av Syrien och inte bli diktaterade av till exempel Trumandoktrinen. Venezuela vill även hjälpa de som flyr terrorn och genom att ta emot cirka 20 000 flyktingar innan årets slut.

Venezuela påpekar även att Syrien är en demokratisk stat med en demokratiskt vald ledare och att planer om att störta honom ses som en direkt överträdelse av Syriens grundläggande demokratiska system. Venezuela ser hellre att en fredsplan implementeras, vilket i sin tur kan hjälpa ledaren Assad att styra upp situationen själv.

Suveränitetsprincipen bör alltså hållas och ej överträdas. Militära insatser är ingen möjlighet enligt Venezuela då de anser att en fredsplan bör skapas istället. Däremot tycker Venezuela att den Islamiska staten och andra terrorgrupper bör åtgärdas. Detta är anledningen till att Venezuela stödjer de länder som går in militärt för att stoppa terroristgrupperna i landet.

Vietnam

Republiken Vietnam förespråkar FN:s mänskliga rättigheters råd. Vi i Vietnam vill öka åtgärder för att skydda civila utsatta, i synnerhet barn, kvinnor och äldre. Vietnam strävar efter ett mer aktivt arbete framåt för att kunna uppnå detta.

Vietnams regering är djupt oroade över det ökade våldet i världen och allt för många människor är drabbade och flyr från sina hem.

Vietnam vill lösa Syrienkonflikten på fredlig väg och tillämpa politiska medel. Vi uppmanar berörda parter att lösa konflikten utan våld, dock bör alla stater i världen ta sitt ansvar.

Målet är att uppnå en lösning som tillfredsställer länder och ökar individernas mänskliga rättigheter. Republiken Vietnam strävar efter att öka samarbeten mellan länder, civila och organisationer för att konflikten ska upphöra. Vietnam förespråkar för att länder inom kort ska samarbeta för att klara den stora och akuta flyktingströmmen och säkra flyktingarnas väg samt motverka den illegala flyktingsmugglingen som sker i världen idag.

Terror är ett stort problem idag och Vietnam anser att samtliga stater bör delta aktivt för att stödja bekämpningen av terrororganisationer. Det är viktigt att vi fastställer säkerheten och motverkar oroligheter i Syrien och även i resten av världen.


© Håkan Danielsson 2023