Säkerhetsrådet - rollspel 2

UNSC 

Annika Mattsson 

Amerikas Förenta Stater 

   Förenta staterna är en stark anhängare av begreppet skyldighet att skydda och är som stat mycket villiga och eniga kring att arbeta för de mänskliga rättigheterna. Landet vill skydda sin egen befolkning mot etnisk rensning, folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. 

Att skydda de mänskliga rättigheterna och demokratin i olika länder runt om i världen är en viktig fråga i landets utrikespolitik. Delegationen USA skyddar de människor som längtar efter frihet, genom att bistå med utländska bistånd, ekonomiska sanktioner och multilaterala engagemang. Allt för att fler människor ska få leva i mer demokratiska, stabila och rättvisa samhällen. Landets utrikesdepartement arbetar hela tiden aktivt mot terrorism, våldsam extremism och massgrymhet, för att öka den civila säkerheten. USA har därför tagit på sig att samarbeta med regionala, internationella och icke-statliga organisationer för att hjälpa till. Genom att hjälpa och främja demokratin i andra länder, tror sig de förenta staterna även på lång sikt, kunna gynna och hjälpa sin egen befolkning 

Delegationen USA ser ingen enkel eller kortsiktig lösning på att förebygga övergrepp mot befolkningen, men ser gärna ett internationellt samarbete med andra länder då de förenta staterna anser att många andra länder tyvärr inte är kapabla till att lösa problemen på egen hand. USA tror alltså på ett globalt förebyggande mot övergrepp. 

Delegation: Amerikas Förenta Stater Delegat: Annika Mattsson
Utskott: UNSC 

Laura Hoxhaj och Filippa Santesson

Policy paper- Angola                

Skyldighet att skydda

Efter Angolas självständighet utbröt ett inbördeskrig mellan de olika politiska partierna MPLA och UNITA. Kriget varade drygt 30 år och har lämnat spår efter sig som än idag är synliga. De olika parterna är ursprungligen från olika folkgrupper och har haft stöd från stormakterna Sovjetunionen och USA. Kriget som varade tills 2002 tog 1,5 miljoner människors liv och har drivit miljoner på flykt. De båda parterna har vid flertal tillfällen kommit överens om ett fredsavtal som senare har brutits. 

En viktig del i skyldigheten att skydda är skyldigheten att återbygga. Angola har efter inbördeskriget fortfarande 135 000 människor som lever som flyktingar i grannländerna. Det finns tydliga spår kvar från kriget och landet har kvar minor som utgör stor fara för civilbefolkningen. Demokratin i Angola är bristande då valet av president varken är fritt eller rättvist. 

Efter fredsavtalet har Angolas ekonomi blomstrat trots ärren kriget har lämnat efter sig. UNITA har lagt ner sina vapen och existerar bara som ett politiskt parti för att undvika att ett inbördeskrig ska brytas ut åter igen. UNITA har därför bidragit mycket till landets skyldighet att förebygga att en konflikt inträffar igen. 

Land: República de Chile

Delegat: Melina Roy

Republiken Chile stödjer Skyldighet att Skydda och anser att beskydd för människor under extrema situationer är väsentligt. Situationen för civila i flertal krisfyllda länder ligger på en oacceptabel nivå och har därför hög prioritet för Republiken Chile. Deras fysiska och psykiska välbefinnande måste respekteras och dialoger mellan stater är nödvändiga för att politiska lösningar ska finnas. 

Republiken Chile står för suveränitet och respekt för territorial integritet. Militära ingripanden stöds inte med hänvisning till Havana Deklarationen där Chile, samt 32 andra nationer i Latin Amerika och Karibien, lovat att inte ingripa i andra länders interna affärer samt att upplösa dispyter på ett fredligt sätt. 

Vidare, konstaterar Chile att handlingar avsedda att påverka gällande gränsavtal skapar plats för laglig osäkerhet. Sådana handlingar har negativ inverkan på internationell fred och stabilitet. Republiken Chile tror istället att omfattande åtgärder är mest effektiva vid hot mot civilas säkerhet i väpnade konflikter. Republiken Chile välkomnar därför inte endast åtgärder för att stoppa krissituationer utan även sådana i förebyggande syfte samt sådana med avsikt att återuppbygga.

Det är essentiellt att öka interaktionen mellan stater som inte kan eller vill skydda sin befolkning samt stater och organisationer med avsikt och ansvar att stödja och hjälpa till. Detta skulle minska gapet mellan beslutsfattande och genomförande av beslut och därmed påskynda processen när civila är i fara. 

Republiken Chile värnar för att minska användningen av veto när det gäller aktioner ämnade att stoppa eller hindra krigsbrott, brott mot mänskligheten, etnisk rensning eller folkmord, med andra ord de brott Skyldighet att Skydda strävar efter att stoppa. Republiken Chile önskar även att öka förståelsen för Skyldighet att Skydda genom att placera konceptet på den formella agendan i generalförsamlingen. 

Por la razón o la fuerza.

Republiken Frankrike

Delegat: Linn Magnusson

Republiken Frankrike är ett land som värderar mänskliga rättigheter, jämlikhet och frihet högt. Republiken Frankrike vill belysa att världen än en gång står inför det faktum att fruktansvärda illdåd genomförs med enorm grymhet utan tillräckligt agerande från det internationella samfundet. Detta kan vi likna vid kriget i det forna Jugoslavien där FN, precis som nu, stod lamslaget och oförmöget att agera. 

Republiken Frankrike vill betona att FN är grundat på trovärdighet. Om FN inte har förmågan att lösa långvariga konflikter och förmågan att skydda civilbefolkningar förlorar FN denna fundamentala trovärdighet. Reformer inom FN måste genomföras, det finns inga andra alternativ. Republiken Frankrike fördömer FN:s maktlöshet och det faktum att FN står som paralyserade när värsta möjliga situationer uppstår. Skyldighet att Skydda är en princip som innebär att FN har en skyldighet att skydda civilbefolkningar mot avskyvärda brott i form av folkmord, etnisk rensning, krigsförbrytelser samt brott mot mänskligheten. Detta anser Republiken Frankrike att FN inte lyckats med, inte minst påvisas detta i den konflikt som pågår i detta nu i Syrien. 

Republiken Frankrike anser att i frågan om mänskliga rättigheter och vid skydd av civila måste det internationella samfundet vara överseende med den suveränitetsprincip som annars råder och bör agera i den form som krävs för att lyckas med detta.

Republiken Frankrike vill påvisa ett exemplariskt exempel där principen Skyldighet att Skydda uppfyllt sitt syfte: Libyen 2011. I samband med detta vill Republiken Frankrike belysa det tack som framfördes personligen från den libyska premiärministern gällande det faktum att säkerhetsrådet förhindrat tusentals civilas död. Detta lyckades FN med genom resolutioner som gav mandat till NATO att genomföra en militär intervention. 

Republiken Frankrike förespråkar som lösning att de permanenta medlemmarna i Säkerhetsrådet inte ska ha möjligheten att använda sin vetorätt när det handlar om brott mot mänskligheten. Detta då det inte är acceptabelt att FN är oförmöget att agera när det är uppenbart att sådana brott begås. Republiken Frankrike hoppas att FN:s medlemsländer tillsammans kommer att ta sitt ansvar. 

Republiken Frankrike vill ge sitt löfte om att Republiken Frankrike aldrig kommer att använda sitt veto när det handlar om dessa frågor. Republiken Frankrike vill klargöra att det är ytterst nödvändigt att reformer inom FN genomförs för att principen om Skyldighet att Skydda ska ha möjlighet att fungera för vad den är avsedd för. Republiken Frankrike anser slutligen att vetorätten inte ska vara skillnaden mellan att förlora eller rädda tusentals liv. 

Policypaper Kina

Skyldighet att skydda

Säkerhetsrådet

Kina förhåller sig till resultatet av konferenserna vid World Summit 2005 och förbinder sig till resolution 1674 att varje enskild stat har skyldighet att skydda sin befolkning mot folkmord, krigsbrott, etniskt rensning och brott mot mänskligheten. Skulle en stat inte klara av detta skall extern hjälp förmedlas genom säkerhetsrådet i form av diplomatiska, humanitära och andra fredliga medel.

Kina står hårt fast vid de fem principerna för fredlig samexistens, nämligen: 

1. Ömsesidig respekt för varandras territoriella integritet och suveränitet.

2. Ömsesidig icke-aggression.

3. Ömsesidig icke-inblandning i varandras interna konflikter. 

4. Jämställdhet och samarbete till ömsesidig förmån.

5. Fredlig samexistens.

För Kina står det högt att en stats suveränitet ej skall kränkas. Kina tar avstånd till användning av sanktioner, även mer så om regionala organisatoner av betydelse ej står bakom dessa åtgärder. Militär kraft skall ej användas utan en stats samtycke. Kina står förvisso inte emot att använda militär kraft som sista utväg om så krävs för att skydda en befolkning, förutsatt att säkerhetsrådet är den verkställande kraften och att statens samtycke är säkrat innan trupper utplaceras.

Delegation: Republiken Litauen

Delegat: Sofia Hagelqvist

Världen står inför en rådande katastrof som förvärras efter varje dag. Delegationen Litauen vill understryka alla staters ansvar för hur viktigt det är att samarbeta i en situation som denna.

 Republiken Litauen anser att det är viktigt att FN fortsätter med utredningen om kemiska vapen för att komma till en slutsats. Om kemiska vapen har använts av regimen är detta ett brott mot mänskligheten och då ber Litauen Säkerhetsrådet att ta sitt ansvar till att skydda. I en sådan här situation finns det varken tid eller utrymme till att lägga vikt i länders tidigare eller nuvarande relationer. Litauen vill uppmana alla stater att stå enade och tillsammans hitta ett sätt att samarbeta på.

 Om kemiska vapen ej har använts av den sittande regimen i Syrien anser Litauen att en långvarig lösning på konflikten är viktigare för landet än en kortvarig. Därför kommer Litauen i Säkerhetsrådet ej att rösta för att använda militära medel, ifall inga bevis om brott mot mänskligheten har utförts och bevisats. Republiken Litauen står nödvändigtvis inte bakom en lösning som innefattar fler civilas död, förstörelse och fler inblandade aktörer. Istället ber Litauen FN:s Generalförsamling att hitta en långvarig politisk lösning då det är det enda sättet att säkra en hållbar fred och stabilitet i Syrien.

 Tidigare har Ryssland inte varit villiga för något typ av samarbete gällande Syrienkonflikten i och med landets instabila relation till västvärlden, deras intressen i Syrien och starka tro till suveränitetsprincipen. De nyligen utförda terrordåden i Paris och mot ett ryskt flygplan som terrorgruppen ISIS har tagit ansvar för har skapat en ny relation mellan Ryssland och Frankrike. Tillsammans vill staterna utföra gemensamma militära operationer i Syrien för att bekämpa den islamistiska statens militanta grupp. Republiken Syrien anser att Frankrike inte bör bryta relationer för ett sådant här samarbete med Ryssland utan istället stå enat med de övriga EU-medlemsländerna.

 I en rådande situation som denna bör band knytas mellan länderna och inte klippas av. Det ligger i alla staters intresse att avsätta Al-Assad regeringen och tillsätta en ny regering som kan förena landet. Litauen vill genom avtal och förhandlingar hitta ett sätt att lösa den politiska konflikten med diplomatiska medel. FN bör fungera som ett förhandlingsbord och har enligt Litauen i uppgift att effektivisera processen.

Malaysia

Förbundsstaten Malaysia uttrycker ett starkt förtroende för de Förenta Nationernas princip gällande skyldighet att skydda. Man är bredd att arbeta inom staten för att skydda utsatta minoritetsgrupper men betonar även att man internationellt kommer att bidra. Malaysia förespråkar fredligast möjliga konfliktlösning. 

Under 2015-2016 har Malaysia beslutat att fullfölja förbättringar av frihetsbevarande operationer samt bidra med tekniskt stöd till länder med pågående konflikt. Malaysia försäkrar att man ska uppmuntra fortsatta diskussioner och förbättringar av reformen i säkerhetsrådet samt förespråka visionen om fred och måttfullhet.  

Nigeria ­ skyldighet att skydda 

Policypaper


Utskott: UNSC


Land: Förbundsrepubliken Nigeria

 Delegat: Mattias Petersson 

Förbundsrepubliken Nigeria anser det lämpligt att bidra med humanitärt bistånd till Syrien eftersom den humanitära situationen är resultatet av den pågående konflikten. Konflikten är svårlöst, våldsam och orsakar civilbefolkningen stor skada. Nigeria håller fast vid att humanitärt bistånd kan minska det lidande som orsakats av konflikten. Genom humanitärt bistånd är man ett steg i rätt riktning mot att skydda befolkningen. 

Nigeria anser att det är säkerhetsrådets ansvar att det humanitära biståndet kommer till de människor och platser som det är tänkt. Agerandet ska ske på ett bestämt sätt eftersom Syriens geografiska lokalisering är central för hela mellanösterns stabilitet. 

Med detta som grund vill därför Nigeria stödja allt fredligt agerande som kan skona den syriska civilbefolkningen dess lidande och samtidigt hitta en permanent lösning till den svårlösta konflikten. 

Terrorgrupper som IS hotar såväl Syrien som Irak men också den globala freden och säkerheten. Ett krafttag måste tas av hela världen för att kunna bekämpa dessa terrorgrupper, det är även viktigt att arabstaterna tydligt tar avstånd från religiös extremism samt terrorism. 

Då Nigeria präglas av en likartad konflikt med terrorgruppen Boko Haram där civilbefolkningen tar avsevärd skada så finner man ett stort egenintresse i att det internationella samfundet börjar engagera sig i humanitärt bistånd till konfliktdrabbade områden samt bidrar i kampen mot extremism och terrorism. 

Utskott: Säkerhetsrådet

Land: Nya Zeeland

Delegat: Maria Guth Karlsson

Nya Zeeland anser att det är vår skyldighet att skydda ett lands befolkning om den enskilda staten misslyckas med detta. För att kunna garantera ett sådant skydd kan det inte förekomma regler som omöjliggör beslut om aktioner som ska beskydda oskyldiga människor. FN-systemet måste förbättras för att kunna garantera säkerhet för civilbefolkningen. Att det finns bestämmelser som förhindrar FN från att agera i situationer som innebär allvarlig fara för ett lands befolkning varken kan eller ska accepteras av världssamfundet.

Det är FNs och säkerhetsrådets skyldighet att bidra till människors säkerhet och det är vår skyldighet att motverka krig och konflikter som medför stora risker för befolkningen. Miljontals oskyldiga människor är på flykt, miljontals människor lever i förhållanden som inte borde få förekomma. Krig och konflikter bidrar således till ett enormt lidande för miljontals människor varje dag och Nya Zeeland menar att det är vår skyldighet att motverka och bekämpa detta lidande. 

Låt oss göra allt vi kan för att skydda de civila. Låt oss för mänsklighetens bästa enas om en lösning. I den rådande situationen i Syrien och i andra liknande situationer måste säkerhetsrådet kunna fatta beslut och initiera åtgärder utan att administrativa och formella hinder gör att människor tvingas fortsätt leva i otrygghet.

Ryssland

Ryssland anser att världssamfundet inte ska tvinga på normer och reformer på befolkningen. Ryssland anser att extern inblandning i andra länders i konflikter inte är önskvärt eller bidrar med något gott.

Ryssland följer suveränitetsprincipen och vill inte att andra länder ska vara involverade i Rysslands angelägenheter. Ryssland betonar att varje enskild stat ha har rätt till sin egen självständighet. Därför har Ryssland lagt in veto mot resolutioner när det gäller Syrienkonflikten. Ryssland anser att om en stat är suverän har andra stater inte rätt att lägga sig i. Ryssland är inte öppna för sanktioner för militär intervention i Syrien. 

Ryssland vill ha en politisk lösning på konflikten i Syrien och Ryssland betonar att Ryssland står för fred.

Land: Spanien

Delegat: Anna Sjökvist

Spanien är positivt inställd till principen Skyldighet att skydda.

Delegationen anser att man bör följa grundprinciperna i Skyldighet att skydda, därför anser delegationen att man bör förebygga, reagera och återuppbygga varhelst det behövs. 

Spanien vill, med stöd från FN, skydda befolkningen mot folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten genom att använda diplomatiska, humanitära och andra fredliga medel. 

Spanien ser allvarligt på och fördömer all sorts handling som leder till mänskligt lidande. Delegationen förordar en kraftig satsning på det förebyggande arbetet för att vidare slippa reagera och återuppbygga. Delegationen är också noga med att pointera att Spanien värnar Suveränitetsprincipen. Spanien vill framhålla betydelsen av mänskliga rättigheter, och vikten av FN stadgan Artikel 24. 

Delegationen vill sträva efter att alla människor oberoende av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk tillhörighet skall undslippa lidande i största möjliga mån. Spanien kommer att göra allt som står i dess makt för att via fredliga medel förebygga och lösa eventuella konflikter, såväl inom nationens gränser som i övriga delar av världen. Spanien är beredd att ställa medel till förfogande för fredsbevarande och humanitära insatser för att värna principen Skyldighet att skydda.

Delegationen Spanien anser att principen Skyldighet att skydda bör vara en internationell angelägenhet och uppmanar därför andra regeringar att ta sitt ansvar och intensifiera de diplomatiska och fredliga insatserna för att skydda utsatt civil befolkning i konfliktområden.

Skyldighet att skydda

Storbritannien anser att suveränitetsprincipen är ytterst viktig för alla världens stater, men ska tilläggas att det krävs att staterna å andra sidan använder sig av den med respekt och ansvar.

Alla människor ska behandlas lika och ha samma rättigheter, oberoende vilken stat de tillhör. Ifall en stat inte klarar av att ta hand om sin civilbefolkning och istället utsätter dem för lidande, skall övriga stater känna sig skyldiga att ingripa och hjälpa civilbefolkningen.

Storbritannien anser att alla världens stater tillsammans skall ansvara för ett grundläggande välstånd för samtliga människor. Storbritannien fördömer således möjligheten att en människa ska bli dödsdömd, enbart på grund av att personen föds som invånare i en viss stat.

 Storbritannien fördömer starkt brott mot mänskliga rättigheter och ser väldigt allvarligt på ett sådant handlande. Således betonar Storbritannien och menar att det är av yttersta vikt att se till att människor inte utsätts för krigsförbrytelser, etnisk rensning eller brott mot mänskliga rättigheter. Staten poängterar även att det tyvärr fortfarande är nödvändigt att förhålla sig till det.

Storbritannien anser att det fortfarande finns mycket och göra, samt händelser att ta lärdom ifrån. Exempel på det är Syrienkonflikten som är inne på sitt femte år och terroristgrupper, som tillexempel IS som hela tiden växer.

Storbritannien yrkar på att det internationella fokuset nu bör ligga helt och hållet på skyldighet att skydda. Med det vill staten sätta de civila i centrum, anordna fredsbevarande uppdrag och garantera kvinnors deltagande i det hela.

Folkmordet som skedde i Rwanda 1994 är en ständig tyngd i det brittiska hjärtat. Att 800 000 civilmänniskor slaktades på grund av en annan etnicitet var en tragisk humanitär katastrof. Rwanda är ett av många exemplen på när FN misslyckats med sin uppgift. 

Storbritannien yrkar på att vi ska minska missförstånden mellan vad som anses vara en skyldighet att skydda, och vad som inte anses som det. Detta kan göras genom att bland annat ge klarare definitioner om vad som räknas som, folkmord, etnisk rensning eller krigsförbrytelser.

Storbritannien anser också att det ska gå snabbare och bli enklare att vidta sanktioner mot de länder som kränker sin befolkning på detta sätt. Istället för att göra detta med varningar, uppmanar Storbritannien nu att åtgärder skall bli mer kraftfulla från början. Storbritannien menar att de resolutioner som skickas ut till landet inte har någon riktig verkan. Under den tid som det idag tar för FN att lägga fram en sanktion hinner alldeles för många civila bli offer för dess stats icke humanitära handlingar. Skyldighet att skydda principen måste härmed inte bara bli mer definierat utan också mer effektiviserat. 

Alla världens länder har ett gemensamt ansvar för att skydda sin civilbefolkning, detta ansvar går före FN. Därför anser Storbritannien att ifall FNs säkerhetsråd inte kan komma fram till ett ingripande, ska andra aktörer få ingripa i staten. Det är viktigt att understryka att detta ingripande endast får utövas för att skydda civilbefolkning och inte som en attack emot landet i sig. Vidare poängterar staten återigen, att  ifall en stat går in i ett land får detta endast ske på ett beskyddande sätt, i form av att se till att civilbefolkningen inte utsätts för inskränkande mot sina mänskliga rättigheter. Storbritannien vill också klargöra att övriga organisationer som tillexempel Nato och EU inte ska behöva förhålla sig till FN:s säkerhetsråds beslut, och att dessa organisationer också ska få ha rätt att ingripa för att skydda befolkning i utsatta länder. Däremot ska en aktör utanför FN aldrig kunna bli tvingad till att agera av andra utomstående aktörer. 

Storbritannien uppmanar alla länder, att underteckna och ratificera konventioner angående bestraffningar för internationella förbrytelser och på så sätt stärka den internationella rätten. Staten uppmanar också övriga länder till att underteckna Roma-Stadgarna för att stärka ICC:s makt och på så sätt stärka den internationella rättssäkerheten. Det är samtliga länders vägran om att underteckna internationella rättskonventioner som leder till att tusentals civila människor mister sina liv utan någon möjlighet till ingripande. För varje konvention som inte ratificeras förblir FN i en viss mån maktlös. FNs maktlöshet gynnar ingen av dess medlemmar.

Land: Tchad

Delegat/delegater: Leyla Fetahovic

Situationen i Tchad har under många år varit instabil och år 2007 bestämde FN tillsammans med Tchads regering att utveckla en militär komponent. Detta som följd av det oroliga läget i landet som drabbade civilbefolkningen hårt. FN:s styrkor lämnade tre år senare med ett löfte från Tchad om garanterad ökad säkerhet. 

Säkerhetsrådets medlemmar uppmanas rutinmässigt att ta itu med viktiga mänskliga rättigheter och humanitära frågor. Detta är något Tchad arbetar aktivt med i sitt land men på grund av bristande ekonomiska medel går arbetet inte lika fort som önskat.  

En situation som Tchad känner stark oro över är Syriens påstådda innehav av kärnvapen och tycker att detta är något som bör redas ut, då man bör förhindra framtida användning av dessa militära medel i konflikter.

Tchad ser flera paralleller mellan sin egen och Syriens konflikt då båda ländernas invånare har hamnat i kläm mellan regering och rebellgrupper. Tchad uttrycker därför sin oro om säkerheten och den försämrade humanitära situationen som råder i Syrien. FN:s tidigare samarbete med Tchad var för landet mycket uppskattat av både befolkningen och regeringen. Denna bakgrund har format Tchads åsikt om vad som bör göras i Syrien. Tchad stöttar en eventuell insats i Syrien av FN och anser att detta är nödvändigt för att kunna lösa den rådande konflikten. 

Delegation: Venezuela

Policy Paper – säkerhetsrådet

Venezuela fördömer självfallet folkmord och brott mot mänskligheten. 

Dock anser vi inte att ”skyldighet att skydda” inte får användas som en typ av föranvändning för stormakterna för att kunna driva sina egna maktpolitiska motiv. De ska helt enkelt inte kunna utnyttja detta för sin egen vinning.   

Venezuela tycker att den politiskt valda regeringen först på egen hand ska försöka lösa konflikter utan att det internationella samfundet ska blanda sig. Åtgärder ska först tillämpas när situationen urartar.  När sådana situationer uppstår så står Venezuela för att man ska lösa konflikten utan att lämpa våld såvida detta inte är sista utvägen. 

© Håkan Danielsson 2023