Säkerhetsrådet – rollspel 1

Delegation: Angola

Namn: Sophie Wetterling

Policypaper: skyldighet att skydda (UNSC)

Angola anser att världens befolkning har rätten till att leva, bruka och att inte bli utsatt för brott mot människans rättigheter. Därför anser Angola att alla FN:s medlemsstater tillsammans ska lösa konflikter som rör antingen ett eller flera länder, eftersom både Angola och medlemsstaterna i säkerhetsrådet har skyldighet att skydda.

Angola vill vara delaktiga i målet om att avsluta stora massmord, brott mot människansrättigheter och framförallt skapa både ett tryggt och hållbart samhälle. På så sätt kommer världen få en stabil framtid utan våld och utan konflikter, dessutom kommer världens stater att tillsammans förebygga liknade terrordåd som t.ex. situationen som pågår i Syrien, där en enorm mängd av befolkningen blir utsatta för kritiska tillstånd och oroligheter. FN länderna ska ta alla konflikter på allvar och reagera så fort som möjligt för att förhindra konflikter runt om i världen.

Delegation: Republiken Frankrike

Utskott: UNSC

Delegat: Emma Flärdh 

Republiken Frankrike fastställer det centrala i att människors grundläggande rättigheter till trygghet och skydd mot övergrepp bevaras. I enlighet med tanken om statssuveränitet är det i första hand det enskilda statens ansvar att garantera dessa rättigheter. Vid tillfällen då stater inte kan eller vill fullfölja sina förpliktelser gentemot dess medborgare är det dock världssamfundets och Förenta Nationernas skyldighet att ingripa. 

Genom principen Skyldighet att skydda ges FN möjligheten att ingripa i situationer då folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott eller etnisk rensning befaras. Republiken Frankrike betonar vikten av att applicera skyldigheten att skydda. 

Med de konflikter och utmaningar som det internationella samfundet idag står inför uppmärksammar Republiken Frankrike vikten av att FN, och i synnerhet säkerhetsrådet inte lamslås. I händelse av övergrepp måste ett agerande kunna träda i kraft omedelbart. Republiken Frankrike önskar således begränsa användandet av veto, för att kunna garantera Säkerhetsrådets handlingskraft. Ett sådant begränsande skulle kunna ske genom en överenskommelse mellan Säkerhetsrådets konstanta medlemmar om att avstå från att använda veto i krissituationer. 

En förutsättning för upprätthållandet av rättvisan i världen är Internationella Brottsmålsdomstolen. I händelse av att stater inte kan eller inte vill åtala de som ansvarar för de grövsta möjliga brott är det omvärldens plikt att upprätthålla internationell lag. Republiken Frankrike stödjer därför Internationella Brottmålsdomstolen, och arbetar för att stärka dess plats i världen. 

Det är FN:s skyldighet att skydda människor från övergrepp. Ansvaret vilar tungt på världssamfundets axlar, och konkret handling måste genomföras för att förhindra passivitet inför katastrofer. Det har hänt tidigare, och får aldrig hända igen. Därför måste ett gemensamt ansvar tas för att tillsammans motverka ondskan och bevara våra värderingar. Tankar om frihet, jämlikhet och syskonskap bör genomsyra det ansvar FN har att säkerställa de mest fundamentala rättigheterna.

Delegation: Jordanien 

UNSC: Skyldighet att skydda

Delegat: Lisa Larsson

Jordanien ser mycket allvarligt på världssamfundets tidigare misslyckanden gällande vidtagande av åtgärder vid konflikter som resulterat i folkmord samt brott mot de mänskliga rättigheterna. Nytänkande efter 1990-talets tragedier måste omsättas i praktiken och Jordanien anser därför att Skyldighet att skydda-principen är ett viktigt initiativ för en positiv utveckling i världen. Skyldigheten att skydda är inte minst aktuell i dag då Jordanien, geografiskt sätt, befinner sig mitt i den ojämna och politiserade behandlingen av konflikten i Mellanöstern. 

Vidare stödjer Jordanien de diplomatiska, humanitära och fredliga medel som principen betonar för att förhindra övergrepp. Följaktligen anser även Jordanien att möjligheterna att förebygga alltid bör uttömmas innan en intervention övervägs.  Jordanien vill dock även lyfta att delar av R2P har visat sig vara svåra att implementera i konflikter. Både Förenta Nationernas grundtanke att sträva efter att vara fredsbevarande samt suveränitetsprincipen strider till viss del mot Skyldighet att skydda-principen. Staters suveränitet är den territoriella integriteten som syftar till att det internationella samfundet inte ska beblanda sig i en stats inre angelägenheter. Jordanien ser det positiva med suveränitetsprincipen men yrkar även på att intervention i stater som misslyckas med att skydda sin befolkning är nödvändigt som en sista utväg. 

Samtliga medlemsstater i FN bär att ett ansvar för att förverkliga Skyldighet att skydda-principen. Jordanien vill vidareutveckla denna princip för att den ska få verklig effekt och är öppna för dialog och samarbete för att förbättra samt effektivisera säkerhetsrådets arbete. 

Folkrepubliken Kina

UNSC

FN ska kunna vara en organisation som kan stödja stater regionalt via regionala organisationer som förebygger beväpnade konflikter. FN:s princip R2P (Responsibility to Protect) är skapad för att världssamfundet, genom FN, ska ha skyldighet att använda diplomatiska, humanitära och andra fredliga medel för att skydda befolkningar mot folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. 

Kina anser att R2P kan vara en början på en bra lösning till problemet huruvida stater skall få assisstera andra länder för att upprätthålla skydd från grymheter som står i grunden till FN:s princip R2P. Kina är djupt medvetna om att någon form av skydd är nödvändigt för att bevara humanitära ställningar i stater men är oroliga över att suveränitetsprincipen inte får prioritering och glöms bort. 

Kina uppmuntrar stater till att prioritera suveränitetsprincipen och att stater själva skall få förebygga och stoppa grymheter som sker inom statens gräns. Kina anser att suveränitetsprincipen bör gälla först och främst men är positiva till att öka FN:s förmåga att förhindra folkmord och andra grymheter. 

FN:s roll i världen skall främst bestå av att stödja andra stater genom humanitära, diplomatiska och andra fredliga medel. Kina anser att våld kan vara en sista utväg förutsatt att FN:s säkerhetsråd går med på det och att det landet som det berör går med på det.

Kina anser att en av många möjliga lösningar kan vara att stärka en stats regionala organisationer som förebygger konflikter och att skapa och stödja organisationer för att ge de medel och information som behövs för att tidigt märka varningsignaler för bland annat folkmord. Kinas stöd inom R2P ligger främst inom att förstärka staters egna förebyggande av folkmord etc. samt FN:s förmåga att stödja andra stater genom humanitära och diplomatiska medel. 

Undertecknad,

Staffan Carlsson

Folkrepubliken Kinas delegat till UNSC

Utskott: UNSC

Delegation: Litauen

Delegat: Erik Nordström

Republiken Litauen ser mycket allvarligt på den nuvarande situationen i Syrien, synnerligen då konflikten inte längre är lokal, utan global, och vi anser följaktligen att den måste få ett slut. Den nuvarande Assad-regimen har tilltagit kemiska vapen i form av dödligt giftig gas och använt sig av oljefatsbomber mot den civila befolkningen. Republiken Litauen tar därför avstånd ifrån Assad-regimen. Republiken Litauen anhåller om att omgående humanitär hjälp skall sändas till Syrien för att säkerställa civil befolkningens tillgång till mat, vatten, elektricitet och vård. Vi yrkar även på att militära styrkor skall mobiliseras med syfte att skydda den civila befolkningen. 

I nuläget är ca. 7,6 milj. människor på flykt nationellt respektive ca. 4 milj. internationellt. Vi anser att deras säkerhet är högst väsentlig, därför bör världen och säkerhetsrådet ta sitt ansvar för att garantera dessa flyktingar sina mänskliga rättigheter. Republiken Litauen anser även att de som finner sig skyldiga till krigsbrott, brott mot mänskligheten och kränkningar av de mänskliga rättigheterna skall stå till svars för sina brott för att bereda rättvisa genemot de drabbade. 

NATO och EU medlemmen Litauen definierar den stora emigrationen som ett stort problem då det skadar landets ekonomi drastiskt, vilket försvårar landets möjligheter att återhämta sig när konfliken förhoppningsvis blir löst. Republiken Litauen främjar demokrati, synnerligen i Syrien med tanke på splittringen mellan befolkningsgrupperna.

Republiken Litauen vill komma till en gemensamt accepterad lösning på konflikten som skall baseras på internationella lagar. Vi strävar efter en överenskommelse som varken skapar vinnare eller förlorare. Vi är fullt medvetna om situationens allvar och uppmuntrar fredliga förhandlingar mellan rebellerna och Assad-regimen för att tillsammans angripa terrorgruppen ISIS.

 Land: Federationen Malaysia 

Delegat: Axel Hansson

Skyldighet att skydda

Malaysia anser att världssamfundets ansvar att skydda befolkningar är mycket viktig, och Malaysia har själv deltagit i många fredsbevarade styrkor, bl.a Kongo, Bosnien och Afghanistan. Malaysias egna fredliga transaktion från koloni till självständig stat 1957 har givit landet trohet i att alltid försöka lösa krissituationer fredligt och kommer att fortsätta att delta i FN:s fredsbevarande operationer. Däremot anser Malaysia att FN:s koncept om skyldighet att skydda måste ses över under en längre tid innan den kan bli verklighet. Malaysia vill uppmärksamma om den dubbelmoral som förekommer i rapporten från Generalsekreteraren. Många referenser gjordes till konflikten i Syrien. Även om denna konflikt är högst beklaglig så vill Malaysia påpeka att inga referenser gjordes till det lidande palestinska folket, som har varit ockuperade i över 40 år. Malaysia anser även att riskfaktorerna som tas fram i rapporten inte kan appliceras på alla stater konsekvent. Länders skillnader i samhällsuppbyggnad, religion, etnicitet etc. kan tvinga fram olika lösningar samt risker. Principen om skyldighet att skydda måste kunna anpassas. Malaysia anser att konceptet Skyldighet att skydda måste diskuteras bland alla medlemmar av världssamfundet innan det sätts i verklighet. Även om Malaysia välkomnar vad principen vill uppnå så finns det fortfarande många frågor som förblir obesvarade.

Land: Nigeria

Delegat: Filippa Cervin

Federala republiken Nigeria håller med om principerna i skyldighet att skydda, men anser att detta endast ska användas som den absolut sista åtgärden vid mycket allvarliga kränkningar av humanitära rättigheter. Federala republiken Nigeria vill påpeka att statens ansvar mot befolkningen redan finns kodat i olika konventioner, men uppmuntrar fortsatta diskussioner kring skyldighet att skydda. Nigeria vill understryka att vi anser att FNs säkerhetsråd är den enda legitima makten att godkänna våld, utöver en stats rätt till självförsvar som fastställs i artikel 51 i FN stadgan.

Federala Republiken Nigeria anser att det är bra att denna frågan tas upp i säkerhetsrådet eftersom att det inte finns en internationell gemensam förståelse om R2Ps folkrättsliga status. 

Federala republiken Nigeria har bevittnat den radikala sunnimuslimska terrorgruppen Boko Harams terrorisering av vår och andra medlemsländer i FNs befolkning. Nigeria känner stor oro över att radikala islamistiska grupper vinner politisk, social och territoriell mark världen över. Nigeria uppmärksammar även att våra grannländer Benin, Niger, Kamerun och Tchad hjälpt oss i kampen mot Boko Haram och ser fram emot ett fortsatt samarbete med både FN och den Afrikanska Unionen för att hitta en hållbar lösning på detta globala problem. 

Delegation: Nya Zeeland

Utskott: UNSC - Skyldighet att skydda

Konflikten i Syrien är ett faktum och Nya Zeeland anser att en lösning behöver komma nu, då konflikten har gått så långt, blivit så komplicerad och fått sådana stora konsekvenser. Konfliken är inte bara ett problem för Syrien, utan även för FN och världssamfundet.

Principen “skyldighet att skydda” ska gälla när staten inte har kapacitet att skydda sin egen befolkning, och eller inte gör det. Eftersom Assad-regimen har använt sig av kemiska vapen mot sin egen befolkning ser Nya Zeeland det som en bekräftelse på att det inte är av Assads intresse att skydda dem. I och med detta är det nu omvärldens skyldighet att gå in och hjälpa till, av humana anledningar. 

Nya Zeeland tar dock suveränitetsprincipen på största allvar. Om man i denna situation bestämmer sig för att agera, så innebär det också att man bryter mot suveränitetsprincipen eftersom det inte förekommit folkmord. Men hela situtionen har försvårats sedan IS kommit in i bilden. IS terror har chockat hela världen, och det handlar inte längre om enbart Syrien. På grund av detta menar Nya Zeeland att en ny konflikt kräver nya lösningar och det här är plötsligt något som berör hela världen. 

Därmed är det nu vår gemensamma skyldighet att skydda och vi kan inte stå vid sidan av och se på när det gång på gång bryts mot de mänskliga rättigheterna. 

Land: Ryska Federationen 

Utskott: UNSC (R2P)

Delegat: Johanna Glantz 

Den Ryska Federationen lägger stor vikt på att staters suveränitet ska respekteras, såväl i nationella som internationella frågor. Det är upp till varje enskild stat att skydda sin befolkning samt att föra ett aktivt arbete i syfte att förebygga nationella konflikter och brott mot mänskligheten. Om detta mot förmodan skulle ske anser den Ryska Federationen det vara mer passande för FN och utomstående organisationer att bidra med humanitär och diplomatisk hjälp snarare än militära insatser. Det är trots allt varje enskild stats skyldighet att arbeta för att skydda sina medborgare vilket den obekymrat kan göra om FN bistår suveräna stater med ekonomiska, humanitära och/eller diplomatiska medel. 

Den Ryska Federationen önskar också poängtera det faktum att världen idag styrs utifrån ett system där en enskild stat agerar dominant samt vidare förleder stater med NATO-medlemskap för att utöka sin internationella roll och makt. Dessutom bidrar detta till ökat förtroende från andra stater eftersom de förses med skydd och trygghet genom sitt medlemsskap i NATO. 

Principen ”Skyldighet att skydda” menar att det är staten som har det största ansvaret, och enligt den Ryska Federationen, även det enda ansvaret för att förebygga övergrepp inom staten. Staters suveränitet ska förbli okränkt och därför ser den Ryska Federationen att en inverkan som innefattar militär inte är acceptabelt, eftersom det inskränker på den drabbade statens integritet. Dock är den Ryska Federationen fullt öppna till humanitärt bistånd vilket vi har klargjort tidigare. 

Det är därför med stolthet som den Ryska Federationen förklarar den innehavande vikten staten spelar i situationen i Jemen då man bidrar med såväl humanitära som diplomatiska hjälpinsatser. Något som den Ryska Federationen uppmanar samtliga stater att ha i åtanke vid internationella inblandningar. 

Därför uppmuntrar den Ryska Federationen samtliga delegationer att föra en aktiv dialog för eventuella samarbeten i Säkerhetsrådet, som detta år belyser principen ”Skyldighet att skydda”. 

Delegation: Spanien

Ida Ljungberg 

Spanien anser att skyldighet att skydda är en självklar uppgift staten har gentemot den civila befolkningen. Missbrukas detta av den egna staten i landet har världssamfundet och FN skyldighet att ingripa för att förhindra övergrepp.  

Vidare är det en självklarhet för Spanien att FN har en skyldighet att agera när dessa internationella brott begås, brott mot mänskliga rättigheter och krigsförbrytelser. Spanien står bakom FNs användning av diplomatiska, humanitära och fredliga medel för att förhindra  övergrepp och skydda ett lands befolkning, som för Spanien är den primära prioriteringen vid förekommande av övergrepp och maktmissbruk. Spanien utesluter inte användning av icke fredliga medel om detta anses som nödvändigt för att rädda människor och upprätthålla säkerhet och trygghet.

Spanien strävar efter en värld där skyldighet att skydda ej missbrukas av stater. Tyvärr finns det länder som inte har förstått innebörden av detta viktiga begrepp. Övergrepp mot denna egna befolkningen förekommer tråkigt nog, trots att man är väl medvetna om folkmorden som tidigare har ägt rum i vår historia och de förödande konsekvenser som drabbar befolkningen efter aktörers handlande i dessa konflikter. 

För att inte nå ett stadie där människor dör och övergrepp förekommer, lägger Spanien en stor vikt på ett förebyggande arbete. Detta inkluderar goda samtal och relationer mellan aktörer, som stater och FN. Vidare anser Spanien att man gör det klart för länder att maktmissbruk och övergrepp mot den egna befolkningen inte accepteras och kommer ledda till konsekvenser för de som står ansvariga för dessa hemska handlingar.      

Delegation: Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland

Delegat: Carl Eklöf

2005 års beslut i FN att principen om "skyldighet att skydda" skulle implementeras som en utav FN:s principer, är ett beslut det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland står bakom. "Skyldigheten att skydda" är en utav FN:s principer vars betydelse är oerhört viktig i världssamfundet. Dock har principen inte alltid följts vid internationella konflikter där brott mot mänskligheten har begåtts, som ett resultat av suveränitetsprincipen och folkrätten där respektive principers innehåll har varit i konflikt med principen om "skyldighet att skydda". Till följd av konflikten mellan principerna i världssamfundet, har konsekvenserna för civilbefolkningarna i utsatta områden i världen inneburit folkmord, etnisk rensning, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Storbritannien anser därmed det högst önskvärt att principen om "skyldighet att skydda" ska förtydligas och utformas vidare för att ej hamna i konflikt med FN:s principer suveränitetsprincipen och folkrätten.

De centrala delarna i principen om "skyldighet att skydda" anmärker statens ansvar över sin egen befolkning. Har staten ej kontroll över territorium inom landet, vars respektive territorium styrs av inhemska grupperingar, eller har brist på kapacitet att skydda sin civilbefolkning, övergår ansvaret i viss mån till FN och dess medlemsländer. Till följd av det ansvar som internationella organisationer och stater ges, ska respektive organisationer och stater bidra till att utsatta stater lever upp till FN:s principer om mänskliga rättigheter, där respektive civilbefolkningar ska beskyddas.

Storbritannien betonar vikten av att principen om "skyldighet att skydda" bör appliceras vid flera internationella konflikter och att en ny utformning av principen om "skyldighet att skydda" ska ske. En ny utformning av principen bör enligt Storbritannien förtydliga principens grundpelare, vilka tydliggör vid vilken situation principen ska appliceras. Det är nödvändigt att det stöd stater erbjuds för att stärka respektive staters möjligheter och styrka att beskydda sina civilbefolkningar, utarbetas på det sättet att organisationer ingår som stöd i syfte att skydda civilbefolkningar. 

År 2009 publicerade Generalsekreteraren Ban Ki-moon rapporten "Implementerande av Skyldigheten att Skydda", vars innehåll förklarar betydelsen med införandet av "tidiga varningar". De "tidiga varningarna" är mekanismer för att tidigt kunna uppmärksamma och reagera på konflikter, vilka Storbritannien anser bör implementeras i principen om "skyldighet att skydda". Appliceringen av principen får därmed större utrymme till följd av implementeringen av de "tidiga varningarna" i principen om "skyldighet att skydda".

Sammanfattningsvis anser Storbritannien det högst önskvärt att principen om "skyldighet att skydda" följs till största utsträckning i både säkerhetsrådet och Generalförsamlingen. Principen bör följas i syfte att beskydda världens samtliga civilbefolkningar från de brott principen om "skyldighet att skydda" tar upp.

Stat: Tchad 

Delegat: Filippa Andersson

Tchad anser att gemenskap ofta är mer väsentligt än den enskilda staten, inte minst i fråga om säkerhet i världen. Samarbete och förbindelser stater emellan kan resultera i effektivare lösningar på problem. 

FN har som känt gemensamt kommit fram till fyra brott som inte får ske - folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. Om något av dessa trots allt begås är det inte rimligt att suveränitetsprincipen prioriteras lika högt som annars. Det är den enskilda staten och samtliga i världssamfundets ansvar att situationen får ett avslut fortast möjligt. Tchad tror alltså på ”skyldighet att skydda”, eftersom stater emellanåt har svårt att lösa sina egna angelägenheter.

Nation: USA 

Delegat: Philip Lagerström

 Ämne: Skyldighet att skydda.

 Amerikas Förenta Stater (USA) begär att formulera nationens ståndpunkt angående frågan skyldighet att skydda. USA fastslår att den folkrättsliga principen skyldighet att skydda är högst angelägen inom den internationella utrikes- och säkerhetspolitiken. Den amerikanska delegationen framhäver att världssamfundets möjlighet att ingripa i nationer i syfte att skydda civilbefolkningen från etnisk rensning, krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord är högst essentiell. De aktörer som begår ovanstående brott kränker FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, internationella normer, regler och lagar men framförallt, individens lika värde. Den amerikanska delegationen fastslår att det primära ansvaret för befolkningens trygghet faller på den enskilda staten, att det är dennes skyldighet att skydda sin egen befolkning. Om fallet är sådant att staten ej har förmågan att eftersträva ansvaret, skall världssamfundet agera och bortse från suveränitetsprincipen. Den amerikanska staten betonar essensen av arbetet med att förebygga situationer där exempelvis folkmord kan förekomma. Man bör därmed främja arbetet om förebyggande, reaktiva och återuppbyggande faser för att förhindra etnisk resning och andra grymheter som strider mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Amerikas Förenta Stater uppmuntrar likaledes att man i säkerhetsrådet inte bör använda veto i situationer där man misstänker att "skyldighet att skydda" skall tillämpas. USA:s delegation konstaterar att man bör främja FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, internationella normer, regler och lagar men framförallt, individens lika värde genom att främja principen "Skyldighet att skydda". Genom global samverkan mellan nationer och mellanstatliga organisationer har man möjligheten att förebygga förtryck mot civilbefolkning i världen.

Land: Venezuela

Utskott: UNSC - Skyldighet att skydda

Delegater: Åsa Perup

Venezuelas delegation anser att jämställdet mellan kön, etnicitet och religion är en oerhört viktig fråga. Venezuela har därför grundat en utvecklingsmodell baserat på att skydda människan där målet är att i största mån nå ett fullständigt jämställt samhälle. Kvinnan har en ledande roll både politiskt och ekonomiskt, men även socialt och kulturellt i landet. Detta är något Venezuela strävar efter att bibehålla. Venezuela har en militär i syfte att skydda och garantera permanent suveränitet av nationen mot internt eller externt hot. Landet satsar även mycket på poliskåren för att se till att lagarna upprätthålls. Ett exempel på detta är att Venezuela har höjt lönerna för polisen för att minska problemet med mutor. 

  Venezuela främjar fredliga lösningar i militära konflikter. Det skall användas fredliga dialoger och förhandlingar mellan de inblandade parterna, detta för att nå en politisk lösning i tvister som kan leda till krig. För att nå en så fredlig lösning som möjligt anser Venezuela inte att ingripande från militären eller andra beväpnade grupper är lämpliga för att förhindra beväpnade konflikter. Istället är det viktigt att fredsbevarande organisationer skall användas för att förhindra beväpnade konflikter, då de i de flesta fall undviker våld. Undantag kan uppkomma när självförsvar är nödvändigt. Dessa fredsorganisationer måste bemötas med full respekt av internationell lag. 

© Håkan Danielsson 2023