UNEP - rollspel 1

POLICY PAPER – GRÖN EKONOMI (UNEP) – SAMHÄLLSROLLSPELET

Delegation: Angola

Angola är en nation under återuppbyggnad som ser på hållbar utveckling med stor allvarlighet. För att kunna skapa en värld med möjligheter krävs en strukturerad föreställning inom den kategori som kallas miljö. En nation som värderar hållbar utveckling högt kommer att under en längre tid kunna funktionera rättfärdigt.

Att grön ekonomi inte skulle vara potentiellt i utvecklingsländer finner Angola ogrundat. U-länder bör lägga stor vikt i att bygga upp ett land som är hållbart i längden och inte bara se det tillfälliga. Att få stöd från andra håll är något som bör finnas tillgängligt anser Angola då miljön inte bara påverkar ett land utan hela omvärlden. Ett stöd kan ske i form av samarbete med I-länder.

I slutändan berör miljön trots allt många människor och då bör grön ekonomi värdesättas högt. Vår värld och vad vi gör med den är det som kommer att göra intryck på följande generationer och det är vår uppgift att inspirera dessa att göra gott. Parallellt med tanken på kommande generationer bör det även finnas i åtanke att detta skulle löna även dagens samhälle, enligt Angola.

Land: Bolivia

Delegat: Maja Chiru

Vi i Bolivia anser att det är av största vikt att inse de begränsningar som följer med tillväxten i världen. Att ständigt sträva efter ekonomisk utveckling på en planet med begränsade resurser är ohållbart, omöjligt och ansvarslöst. Vi måste tänka på de kommande generationerna. 

En av orsakerna till denna obalans är det kapitalistiska systemet, där man istället för att respektera naturen, ger företräde åt marknadslösningar och kapitalackumulation. 

Föruttsättningen att människan är befälhavare och ägare av naturen är sannare än någonsin och detta måste vi ändra på. 

Delegation: Colombia

Delegater: Hanna Engblom 

Colombia värnar om miljön och vill jobba mot en hållbar utveckling, men Colombia är även ett land med stora problem angående de ekonomiska klyftor som delar landet. Colombia upplever just nu en period av snabb ekonomisk tillväxt på grund av ökade investeringar och engagemang i den internationella marknaden. Detta möjliggör förbättrad levnadsstandard och betydande minskning av fattigdomen. 

Men utarmning av naturresurser, framför allt på grund av gruv- och oljeutvinning, och mark utarmning på grund av intensivjordbruksverksamhet, utgör ett allvarligt hot mot de ekonomiska och sociala framsteg som gjorts under de senaste åren. På grund av detta har Colombia antagit begreppet grön tillväxt och siktar mot en hållbar utveckling ekonomiskt,  miljömässigt och socialt.

Världsbanken gjorde en global satsning 2010 där man inledde ett projekt för att hjälpa länder att förbättra miljösatsningarna och Colombia var ett av de länderna som var med i pilotstudierna. Sedan dess har Colombia tagit del av ett flertal av de projekt UNEP har startat. Landet har även lett forum och drivit viktiga frågor inom FN, t.ex. Kommisionen för hållbar utveckling, förhandlingarna om biosäkerhet  och i mellanstatliga diskussioner om skogsmarker.

Colombia har även lagt fram ett förslag om att vi efter milleniemålen borde skapa hållbarhetsmål som är giltiga för alla. Detta är alltså en viktig fråga för landet.   

Land: Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien

Delegat: Alexzander Bengtsson

Etiopien syftar till att uppnå medelinkomststatus år 2025 och samtidigt utveckla en grön ekonomi. Efter den konventionella utvecklingsvägen skulle bland andra negativa effekter leda till en kraftig ökning av utsläppen av växthusgaser och ohållbar användning av naturresurser. För att undvika sådana negativa effekter, har regeringen tagit fram en strategi för att bygga en grön ekonomi. Etiopien börjar nu att omvandla strategi till handling och välkomnar samarbete med internationella partners.

Både regeringen och Internationella valutafonden räknar med att Etiopiens ekonomi kommer att fortsätta väva som en av världens snabbast växande under de kommande åren. Med utgångspunkt i det positiva utvecklingsrekordet, då Etiopien har för avsikt att nå medelinkomststatus före 2025. Som framgår av tillväxt- och omvandlingsplan (GTP), kommer Etiopien nå detta mål. Det kommer att krävas att landet ökar produktiviteten inom jordbruket, stärker den industriella basen, och främjar exporttillväxten.

Som ansvarsfull medlem i världssamfundet, är Etiopien också medveten om den viktiga roll som utvecklingsländerna spelar i kampen mot klimatförändringarna, och har därför tagit på sig en konstruktiv roll i de internationella klimatförhandlingarna. Etiopiens ambition att bli en "Green Economy front-runner". Detta är ett uttryck för dess potential och tro på en hållbar modell för tillväxt.

Visionen: Uppnå medelinkomststatus år 2025 i en klimattålig grön ekonomi.

Utmaningen: Uppnå ekonomiska utvecklingsmål på ett hållbart sätt.

Planen: Att följa en grön tillväxt som främjar utveckling och hållbarhet.

Hopp: Att få fler länder att agera på samma sätt för en hållbar framtid.

Vi avsätter betydande resurser för att bygga upp vår gröna ekonomi. För att fånga den fulla potentialen i vår plan, välkomnar vi nya klimatfinansieringssystem, vilket kommer att kompensera utvecklingsländerna för tillhandahållande av miljötjänster till världen. Bilaterala och multilaterala utvecklingspartners samt den privata sektorn kan hjälpa oss att uppnå våra ambitiösa mål. 

Delegation: Grekland

Delegat: Johan Wollter

I dagens Grekland produceras energi av bl.a. gas och kol, inköpt från internationella leverantörer. Då dagens ekonomi är högst ansträngd, är denna energilösning inte optimal varken ur miljösynpunkt eller ekonomisynpunkt. Med detta som grund vill delegationen Grekland finna en annan energilösning. Med hänvisning till att jordens medeltemperatur ökat och fortsätter att öka är förnybara energikällor det mest väsentliga alternativet till en mer hållbar miljö. För att jorden ska överleva dessa mängder av negativa klimatpåverkande energikällor uppmanar delegationen Grekland alla världens länder att engagera sig. 

Efter genomförande undersökningar har det konstaterats att solkraft är det bästa för landets gröna utveckling och därför satsar landet på projekt Helios. Projektet planerades redan år 2011 och är idag i full drift. Helios innebär att internationella företag investerar genom att placera solkraftverk på grekisk mark. Detta skapar bara inte en utökat global handel av elektricitet och minskade utsläpp, men även åtskilliga nya jobbtillfällen till den grekiska befolkningen. Grekland tror att projektet kommer att hjälpa landet att ta sig ur den ekonomiska krisen, vilket även Tyskland ser som positivt. År 2020 uppskattar Grekland att solenergin kommer att generera 2,2 gigawatt till energitillförseln. Detta innebär en väsentlig ökning av den nuvarande energitillförseln. 

Med hänvisning till att jorden medeltemperatur har ökat och fortsätter öka, är Grekland positiva till att satsa på solenergi. Det kommer medföra en markant minskning av klimatpåverkande eldning av fossila bränslen. Landet tar även vara på sina 300 soldagar bättre. Grekland har mer än 50 % mer soltimmar än både Sverige och Tyskland. För att finansiera detta projekt är Grekland beredd att upplåta mark till investerare för kraftigt subventionerade priser. Tyska solcellsföretag är även beredda att finansiera 5 % av projektet. 

Den grekiska regeringen vill göra mer för ett mer förnybart och miljövänligare samhälle. Därför är Grekland redo att utbilda sitt folk hur man kan vara mer miljövänliga i hemmet. Medborgare måste ha en tydlig uppfattning på vad som är bra att köpt gentemot vad som är sämre att köpa. Förnybara energikällor och en hållbar miljö är inte bara nyttigt för oss idag, men även för kommande generationer. Därför är det väsentligt att investera på förnybart för att rädda jordens miljö och klimat.  

Land: Republiken Irak

Delegat: Elin Arin

Irak anser att strävan efter grön ekonomi är mycket viktig för att skapa en hållbar utveckling, speciellt som vi är ett land vars viktigaste resurs är olja. Frågan är av ökande vikt för Iraks regering med tanke på att olja inte är en hållbar energikälla. Grön ekonomi fokuserar på att mer effektivt använda sig av icke förnybara resurser samt expandera användningen av förnybar energi. Förutom detta vill man även minska och förbättra hanteringen av avfall, skydda den biologiska mångfalden samt sätta stopp för skogsskövling och överfiske. Enligt UNEPs rapporter ska grön ekonomi leda till ekonomisk tillväxt på långsikt, något som Irak stödjer och är villiga att arbeta för.

Vore det inte för de nuvarande konflikterna i Irak skulle ett program för grön ekonomi möjligtvis redan vara påbörjat. Vi är medvetna om att vår höga oljeproduktion inte är hållbar och behöver därför stöd från FN i syfte att minska antalet konflikter. Detta som förutsättning för att vi aktivt ska kunna sträva efter en hållbar utveckling. Vi tror att grön ekonomi är vägen dit.

Ett annat problem hos många länder inom Arabförbundet idag är arbetslöshet, främst bland unga. Vi anser att grön ekonomi är en potentiell lösning på problemet då studier har visat att miljövänliga arbetssektorer kräver mer jobb än de mindre miljövänliga. Detta bör innebära att en övergång till grön ekonomi skulle generera fler jobbmöjligheter, något som inte bara skulle förbättra levnadsstandarden i våra länder, utan även den ekonomiska stabiliteten.

Länder i mellanöstern, där ibland Irak, ligger i riskzonen för eventuella förändringar i klimatet. Några exempel är ökad temperatur, minskning av markfuktighet samt ökad avdunstning och transpiration. Irak ser detta som ett enormt problem då mellanöstern redan lider brist på vattenresurser. En ökad temperatur och avdunstning skulle ge dramatiska resultat. Inte bara det, för att Irak ska kunna övergå till en grön ekonomi anser vi att jordbruk är något som bör hamna i fokus. Minskad markfuktighet och vattenkvalitet skulle resultera i stora problem. Enligt Irak är det därför högst viktigt att aktivt diskutera frågan. Men med en pågående konflikt i landet är det ännu inte aktuellt att starta något projekt.

Irak kanske inte har möjlighet till att påbörja ett projekt om grön ekonomi i nuläget. Men med stöd från FN hoppas vi kunna avsluta pågående konflikter i landet och därefter kunna sträva efter en ljusare och mer hållbar framtid.

Israel

Policy Statement UNEP

Land: Israel 

Delegat: Naima Fridén 

Utskott: UNEP 

Staten Israel har under en lång period bidragit med tid och resurser för att utveckla den gröna ekonomin i landet. Staten Israel är insatta och framgångsrika i ett flertal miljövänliga tekniker som t.ex. vattenrening, solenergi, hållbara transporter, energieffektivitet, elbilar och avfallshantering. Israel är ett land med en ledande kraft angående frågan om grön ekonomi. Staten Israel betonar att det inte går att skilja på den ekonomiska framtiden och miljöutvecklingens framtid. Israel betonar även den sociala aspekten gällande nya jobbmöjligheter inom den miljövänliga utvecklingen. Att både kunna utveckla och gynna ekonomin men också skydda miljön är något som är högt prioriterat för Israel. 

Staten Israel har inte, geografiskt sätt, en stor utsträckning av naturliga resurser. Israel har istället fått göra mer av mindre, vilket resulterat i stora framsteg när det kommer till en hållbar miljöutveckling. Ett av de områdena som staten Israel visat sig vara ytterst effektiva i är vatten. Teknologin runt vatten är avancerad och väl utvecklad, något som Staten Israel länge har arbetat med. Israel har även sedan 2008 varit en av de ledande länderna inom solenergi. Det visar på Staten Israels framstående roll i miljöutvecklingen. 

Frågan om vatten är inte bara en av de tekniska och miljövänliga framsteg som Staten Israel är verksamma inom. Alla de aspekter Israel är engagerad i visar på att Israel är en drivande kraft inom grön ekonomi och kan bidra till att hjälpa andra länder. Israel uppmuntrar andra länder till samma engagemang. Staten Israel tror också på att grön ekonomi i utvecklingsländer är högst möjligt. Allt från hjälp av andra länder till en minskning av skatter vid transporterna är en bra början för en fortsatt utveckling av grön ekonomi för hela världssamfundet. 

Staten Israel är ett föredöme för utvecklingen inom grön ekonomi och vill göra sitt yttersta för att även andra länder ska utveckla sin teknik inom grön ekonomi. Sådana åtgärder skulle inte bara gynna landet i fråga utan även hela världssamfundet. 

Delegation: Republiken Italien

Delegater: Esmeralda Birdian 

För Italien är klimatfrågan ett viktigt ämne som bör behandlas därefter. Italien har strävat efter att skapa ett så miljövänligt samhälle som möjligt genom att införa flera olika reformer på ett nationellt plan. 

Olja och gas står för en stor del av energiförsörjningen i Italien. Dock strävar Italien efter att öka den förnybara energin i landet. Italien har ett koldioxidutsläpp som ligger på 6,5 per capita vilket är relativt lågt. 2011 stod den förnybara energin för en fjärdedel av Italiens energi. Därför ser vi inte att det stora miljöproblemet ligger på ett nationellt plan utan ett internationellt plan. 

Det är förståeligt att flera mindre utvecklade länder inte alltid kan ta de beslut som hade gynnat miljön mest på grund av att prioriteringarna måste läggas på ett ekonomiskt plan. Därför bör andra länder som har en stabilare ekonomi ta sitt ansvar och hjälpa de länder som inte själva har råd att tänka på konsekvenserna av miljöförstörningen. För att kunna uppnå EU:s klimatmål och för att minska koldioxidutsläppen ytterligare ser Italien att förändringar bör ske på ett internationellt plan där var land tar sitt ansvar så långt det är möjligt. 

Delegation: Jordanien

Delegater: Erik Albertson

Det nuvarande miljö utsläppen kommer att leda till stora problem i framtiden som världen kommer att behöva ta ansvar för inom en snar framtid. Kungariket Jordanien är medveten om att en grön ekonomi är viktig inte bara på en nationell nivå utan detta är ett ansvar som vilar på hela de internationella samfundet. Det är inte upp till ett land att göra en skillnad utan ett samarbete mellan stater är essentiellt för att tanken om en förbättrad miljö ska kunna funktionera. Därför uppmanar kungariket Jordanien samtliga länder som besitter förmågan att assistera de länder som inte har kapaciteten att bedriva en miljövänlig och hälsosam ekonomi. 

Den nuvarande instabila situationen i mellanöstern idag har påverkat Jordaniens ekonomi kraftigt och har gjort de mer komplicerat för Jordanien att bedriva miljövänliga program. 

Bristen på vatten i landet och torkan i svarta havet  är i Jordaniens störta angelägenhet att lösa och borde vara de för resten av regionen. 

Jordanien är medvetna om de brister som är närvarande i landet men de är viktigt för samtliga stater att inse att ett globalt problem inte kan lösas nationellt, men kan vara en bra plats att starta på. Jordanien ser samarbete i mellanöstern som essentiellt för att tillsammans kunna lösa de miljöproblem vi alla står inför.

Land: Kazakstan

Delegat: Helin osman

Den kazakstanska delegationen anser att något av det viktigaste för världen och världsekonomin är en stabil industri. Därför bör olja och gasutvinning användas till en så effektiv grad som möjligt om möjligheterna finns.

Oljan har hjälpt Kazakstan som land att utvecklas och få ekonomisk stabilitet. För Kazakstan är det viktigt att utvecklingen fortsätter. Därför anser Kazakstan att utvinning ska fortskrida med ökad uppmärksamhet på miljövänliga utvinningsmetoder. Då oljeresurserna sinar vill staten Kazakstan att världens befolkning ska kunna uttnytja kvarvarande oljekällor effektivt. Statligt anställda forskare arbetar med att kunna utveckla miljövänligare metoder som i sin tur främjar en bättre ekonomi.

Kazakstan anser att samarbete mellan U-länder och I-länder kommer leda till en bättre värld. Djupt medvetna om fattigdomen i utvecklingsländer, ser vi inte någon annan utväg än att I- länder sträcker ut en hjälpande hand. Efter att ha skådat upprepande händelser, där U- länder har fått tillfälliga bidrag och sedan inte  kommit fram till en egen plan över sin ekonomi som är hållbar, behöver de fortsatt hjälp från I-länder. Detta leder till ett beroende, och inte en ekonomisk stabilitet. Därför menar Kazakstan att det är betydelsefullt, att uppmuntra I- länder till att etablera företag i U- länder. Detta kommer förhoppningsvis bidra till att U- länders befolkning kommer få en anställning . Vill dock poängtera att ansvaret ligger på U-länders styre som borde förlägga en hållbar ekonomisk plan för deras land framtid. Utan en budget har ett land ingen säkrad framtid.

Delegation: Kenya

Delegat: Emil Kindahl

År 2008 grundades ett program i Kenya med det huvudsakliga syftet att stödja Kenya (UNEP:s värdland) i jakten på tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad inom ramen för Bali strategiplanen. Eftersom programmet har utvecklats, har dess tillämpning alltmer anammat FN: s utvecklingsprogram Assistance Framework - UNDAF.

Alla UNEP: s verksamhet i Kenya syftar till att stödja regeringen i dess ansträngningar att skapa och upprätthålla en gynnsam miljö för att främja goda styrelseformer och förbättring av livskvaliteten och välbefinnandet för folket i Kenya, med särskild inriktning på den vise utnyttjande av landets miljöresurser och hållbar socioekonomisk tillväxt.

Republiken Kenya anser att grön ekonomi och hållbar utveckling ska stödjas och prioriteras. 

Delegation: Litauen


Delegat: Malin Hornemark, S2a 

Grön ekonomi i allmänhet står för individens välbefinnande och social rättvisa. De ekonomiska målen rör en förbättrad miljö, en hållbar ekonomi och en ekonomisk
tillväxt. Republiken Litauen syn på den nuvarande konflikten i Syrien är betraktad högst allvarlig och att situationen måste få ett slut. Litauen har nolltolerans för användning av kemiska vapen i Assad­regimen. Det är ett brott mot mänskligheten och är därför en handling som kräver fördömande och hävdar med bestämdhet att finna en så fredlig, hållbar och trovärdiglösning på Syrien krisen gemensamt. 

I likhet med alla ex­sovjetstater arbetar Litauen med efterverkningarna efter sovjettiden. Den ryska minoriteten i Litauen är minimal, endast 9%.
Ekonomin föll robust under finanskrisen 2009 och landet tvingades ta stora utländska lån, trots ekonomiska problem har landet återhämtat sig och stabiliserat sig och dess ekonomi återigen. Stegringen de senaste åren handlar först och främst om en ökad efterfrågan på den inhemska marknaden, speciellt inom områden som energi, anläggning och handel. 

Förhållandet till Ryssland idag är en extremt viktig del av litauisk utrikespolitik specifikt när det kommer till frågan om energipolitik. Republiken Litauen är idag alltjämt beroende av Ryssland när det gäller olje­ och gasleveranser.
Kärnkrafverket i Iganalina stängdes 2009 och det stod för en stor del av landets energiförsörjning. Kärnkraftverkets stängning utökade behovet av ryss energi och förhållandet mellan Ryssland och Litauen förvärrades genom dess ekonomiska aspekter. Om ett par veckor kommer den första elektriska strömmen att skickas mellan Sverige och Litauen, i den nya elkabeln NordBalt. Den ska både skapa en bättre nordisk elmarknad och minska Litauens beroende av energi från Ryssland. 

Delegation: Luxemburg 

Delegat: Moa AURSNES

2015 är avgörande år för utveckling, med ingåendet av millennieutvecklingsmålen i slutet av året och antagandet av Addis Abeba Action och Program för hållbar utveckling 2030. De 17 målen för hållbar utveckling (SDGs) som antogs i september förra året bör bidra till att slutföra det arbete som påbörjats med millennieutvecklingsmålen och se till att ingen hamnar på efterkälken. Därför är av särskild betydelse för FN: s konferens 2015 för löften om utvecklingsverksamheten. Luxemburg har för avsikt mer än någonsin att fortsätta sina ansträngningar i det offentliga utvecklingsbiståndet för att bidra till det praktiska genomförandet av de 17 SDGs mål för att bekämpa fattigdom, ojämlikhet och orättvisor och främja "tillkomsten av fredliga samhällen.

Sedan 2000, nådde Luxemburg det mål som FN: s generalförsamling att avsätta minst 0,7% av bruttonationalinkomst (BNI) till offentligt utvecklingsbistånd. Sedan 2009, vårt ODA nådde tröskeln på 1% av vår BNI. Regeringsprogrammet i praktiken föreskrivs att kvantitativa insats Luxemburg. Samarbetet kommer att bibehållas på 1% av BNI. För att bibehålla sina ansträngningar på denna höga nivå, vill Luxemburg vara en pålitlig partner i utvecklingsländerna.

Delegation: México

Delegate:  Oliver.Wessman hip 3

Energi frågan är av yttersta vikt för välden. Jordens resurserser är inte oändliga och det kommer en dag då länder runt om i världen måste hitta nya energikällor. För utveklingsläder är energifrågan mycket viktig. Eftersom den spelar, en central roll i uländer modernisering. Energifrågan idag är också viktig för framtiden. I takt med jordens växande befolkning har eterfrågan på energi ökat.

México ser med oroad blick hur kilmatförderingarna runt om i världen gör det svårare att odlad mat. Klimatförnedringarna i världen har lett till brist på vatten i vissa områden. Ökenspridningen har också blivit mer alvarlig och lett till att odlings mark försviner. För uländer där majoriteten av befolkningen oftast är fattiga och livnär sig som bönder är klimatförändringarna förödande. México anser att ansvaret för framtidens odlings marker ligger lika mycket på iländer som utveklingsländer. 

México vädjar att man samtalar i frågan om energi projekt i utvecklingsländer. Där man kommer överens om ett utökat samarbeta mellan bidragsländerer och utvecklingsländer. Ökat samarbete kan hjälpa länder att utbyta erfarenheter och teknik. Även att iländer forsätter med bidrag och stöd till utvecklings länder i energifrågan. Energiprojekten av UNEP har haft stor betydelse för mång uländers utvekling av energi och välstånd. 

México anser att klimatförändringarna dock är avstörsta vikt som också blir mer påfrestande i takt med att jordens befolkning växer. I denna fråga vill México att klimatfrågan riktar sig åt jordbruk i utveklingsländer. Men även att utveckling länders och industriländer kommer överens om att fortsätta projekten om en grönare industri. Industrier blir mer viktiga i utveklingsländers utvekling och på verkar då kilmatet i större utsträckning. Ansvaret ligger även på industriländer att fullfölja miljökraven FN satt. México befinner sig på frontlinjen i frågan om klimatets på verkan på jord bruk. Öknen i México har börjat bereda ut sig och ersätta bördig jord. Mexiko vill även att projekten för ett mer grönare jordbruk i utveklingsländer sak prioriteras. Samt att hjälpa jordbruket i utveklings länder med modernare utrustning och erfarenhet. Detta är för att minska effekten jordbruket i utveklings länder har på jord, vatten och natur. I frågan om jordbruk vill Moxico också se att iländer tar ett störa ansvar i projekts med uländer jordbruk.   Och även se ett fortast stöd för jordbruk i utveklings länder.

Delegation: Den Demokratiska Folkrepubliken Korea

Delegat: Mathilda Lindblad Ryd

Den Demokratiska Folkrepubliken Korea fördömer all typ av utsläpp och föroreningar som påverkar miljön negativt, och hävdar därför med bestämdhet att miljön skall behandlas med ytterst respekt i målsättningen att skapa ett så bra samhälle som möjligt för våra invånare. 

Den käre ledaren Kim Jong-un och den Demokratiska Folkrepubliken Korea kan kungöra att vi är mycket måna om miljön och agerar på bästa möjliga sätt, vilket bland annat innebär att vårt samhälle är ett modernt fulländat industriland som i stort sett fungerar helt utan utsläpp samt föroreningar.

Likt alla de besökare som vi välkomnat in i vårt fulländade samhälle kan vittna om, syns inte så mycket som en cigarettfimp till på våra gator. Städerna i den Demokratiska Folkrepubliken Korea är så rena de kan bli.  

Efter att ha betraktat omvärlden och den alltmer växande miljöförstöring som pågår kan den Demokratiska Folkrepubliken Korea fastslå att de utsläpp och föroreningar som utger problemet med miljöförstöringen är en direkt följd av den västerländska livsstilen och kapitalismens ensidighet. Att västvärldens levnadssätt har lett till en stor mängd problem, däribland det enorma hotet mot vår miljö, är något den Demokratiska Folkrepubliken Korea beklagar och ser mycket hårt på. Därför anser den store Kim Jong-un och invånarna i vårt land att en avveckling av västvärldens kapitalistiska levnadssätt är på sin plats. Därefter kan ett samhälle likt den Demokratiska Folkrepubliken Koreas förverkligas, ett samhälle som gränsar till perfektion och där alla problem löses i demokratisk anda utefter vår store ledares guidning.

Delegation: Nya Zeeland

Med sitt biologiska mångfald och mycket varierande klimat är miljön oerhört viktig för Nya Zeeland. Miljöfrågan tas på stort allvar och är satt högt upp på agendan. För att bevara naturen har Nya Zeeland många nationalparker och är även väldigt måna om att inte ta in nya arter i landet. 

Miljön är dock inget som endast berör en enskild nation. Eftersom vi alla delar på ett jordklot är det också allas ansvar att bevara det. Vår jord är mycket skör och just nu tar vi ingen som helst hänsyn till den. Att fortsätta släppa ut så mycket miljöfarliga ämnen, skräpa ned i haven och konsumera sådana enorma mängder varor som vi gör idag är inte långsiktigt hållbart. Forskare är eniga om att om vi låter det fortgå i samma takt kommer vi tillslut att få slut på våra tillgångar och ha fördärvat vår jord på ett sådant sätt att det inte går att åtgärda. Det är därför av största vikt att vi tar till stora åtgärder omgående. 

Nya Zeeland är beroende av sina exportvaror, vilka leder till utsläpp av avgaser. Exporten är inget som kan dras in på då det är en oerhört viktig inkomst. Nya Zeeland kompenserar därför för detta med andra satsningar på miljön, som till exempel de fantastiska nationalparkerna. En annan satsning som görs är på förnybar energi. Idag kommer 80 procent av Nya Zeelands el från förnybara källor, och en satsning har gjorts för att kunna komma upp i 90 procent inom loppet av tio år. 

Forskningen spelar en stor roll när det kommer till vår miljö. Som det ser ut idag krävs det drastiska åtgärder för att kunna rädda vår jord och sådana är svåra att lyckas genomföra. Därför är det oerhört betydelsefullt att vi med hjälp av ytterligare forskning kan hitta lösningar som är rimliga och möjliga att genomföra. Trots det kommer det att krävas stora uppoffringar av samtliga för att nå dit vi vill. 

Vi har endast en jord och det är enormt viktigt att vi värnar om den, inte bara för stunden utan för all framtid. 

Land: Islamiska republiken Pakistan

Delegater: Ellinor Olsson, Ellie Molnár, Tilde Knapp

Under de senaste åren har klimatfrågan fått allt större fokus då det har en direkt eller indirekt inverkan på det ekonomiska-, sociala och ekologiska tillståndet i länderna och i världen. Därför är det av yttersta vikt att varje land tar sitt ansvar och arbetar för att skapa en hållbar miljö och samtidigt förbättra människors välmående.

Islamiska republiken Pakistan förstår allvaret i detta och ser hur detta har en koppling till de sociala och ekonomiska problemen i landet. I ett land där befolkningens förhållanden är undermåttliga, som att cirka hälften saknar rent vatten, och där ekonomiska problem präglar landet är Islamiska republiken Pakistan positivt inställda till grön ekonomi. Både den styrande makten och folket ser grön ekonomi som en lösning, inte bara inom Pakistan men också i världen.

Genom samarbete med länder och FN:s organ hoppas Islamiska republiken Pakistan få det stöd och ekonomisk kapital som behövs för att förverkliga framtida planer på exempelvis fungerande energikällor. Detta innebär inte endast en vinst för Islamiska republiken Pakistan, utan ger också en möjlighet för länder och organisationer att inleda handel och stärka sitt positiva inflytande. Vad gäller landets egna medel och bidrag, är Islamiska republiken Pakistan villiga att lägga mer ekonomiska resurser för att utföra dessa planer. Landet hoppas även också att genom ett nytt initiativtagande kunna öka befolkningens förståelse för hur de ökade avfallsproblemen påverkar deras sociala och ekonomiska situation.  

Delegation: Polen

Republiken Polen är inte och har inte varit det bästa exemplet på ett miljövänligt land. Det är ett problem som Polen och dess folk ska lösa genom att sakta men säkert ersätta vår stolta nations många kolkraft med förnybara energikällor så som vindkraft och solkraft. 

Polen har som mål att innan eller i 2020 att få minst 15% av sin energi ifrån förnybara källor.

Förstår stannas inte bytet från fossila bränslen vid 15%, utan bytet ska fortsätta efteråt.

Polen ser mot en ljusare, grönare framtid och det är vårt hopp att andra nationer också väljer att göra detsamma.

Delegation: Saudiarabien

Kungadömet Saudiarabien ser det som en självklarhet att förespråka en hållbar utveckling samt en grön ekonomi. Av landets egna erfarenheter av klimatsvårigheter är regeringen väll medveten om att klimatproblemen inom landet men även internationellt kommer att försvåras om inte människan är skonsammare mot miljön. Kungadömet Saudiarabien känner fullt medlidande med de stater som har problem inom jordbruk och med vatten tillgångar eftersom landet själv delvis sitter i en liknande knipa men har arbetat sig runt stora delar av problemen. Detta kan göras endast då man har kapitalen. Därför anser delegationen från Saudiarabien att det är av högsta vikt för stater att ha en stabil källa till pengar så att det finns den andel kapital som behövs för att vidareutvecklad ett hållbart levnadssätt. 

Saudiarabiens regering ser efter landets alla invånare så att levnadsförhållandena behandlar alla human behov. Självfallet har Kungadömet Saudiarabien alltid en strävan efter maximalt välstånd. Landets befolkning och miljön som invånarna ska leva i är en prioritet som behandlas med vördnad. 

Delegationen i Saudiarabien vill poängtera att alla stater besitter olika förutsättningar för en grön ekonomi och att detta bör respekteras. Den internationella miljön är gemensam men hur miljön kan behandlas inom specifika områden är individuell. 

Delegation: SpanienDelegat: Ellen Malm 
 Delegationen Spanien på frågan om att föra en grön ekonomi som ytterst relevant. Värdet av att inte enbart sträva efter ekonomisk tillväxt, utan även strävan efter en ekonomi som positivt främjar sociala och miljörelaterade aspekter, ser Spanien som högst angeläget. 


 

Spanien vill i frågan om att föra en grön ekonomi, understryka att denna process inte bör lämna bakom de viktigaste ekonomiska målen - däribland ekonomisk tillväxt, inkomstfördelning och prisstabilitet. Spanien anser att man med överseende skall betrakta nationers möjlighet att föra en ekonomisk hållbar utveckling, utifrån respektive nations ekonomiska situation. 
 

Delegation: Republiken Sydafrika

Delegat: Millis Wegefelt

 Den Sydafrikanska delegationen betonar den högst oroande utvecklingen som följer av den stora klimatförändring som pågår. Republiken Sydafrika är ett av världens snabbast växande länder för solenergi och är bland de mest energiintensiva ekonomierna i världen. Dock med en växande oro för klimatförändringar har gjort energieffektivitet till en prioriterad fråga i Sydafrika.

Republiken Sydafrika förbereder sig för att i högre grad att minska sin energiförbrukningen mot bakgrund av de ökande kostader och dels önskan att minimera koldioxidutsläppen. Dock skall de ekonomiska intressen inte sättas före skyddet av djur samt den natur som finns i landet då det har en betydande inkomst.

Det är viktigt att människor ser till att våra utsläpp av koldioxid begränsas. Därför kommer det vara betydande att ge alla länder förutsättningar att begränsa sina utsläpp utan att förhindra ekonomisk utveckling. Detta gäller speciellt tredje världen där de mindre utvecklade ekonomierna skulle stanna av mest av en begränsning av utsläpp i nuläget.

Därför ska republiken Sydafrika hitta förbättrande lösningar på klimatfrågorna med fler alternativ till kol för att få el till utvecklingsländerna. Men av högsta faktorn utnyttja den solenergi som finns för att begränsa koldioxidutsläppen. Det behövs mer specifika riktlinjer till hjälp för länder som fortfarande kämpar med sin ekonomin.

Intresset är att finna en lösning som gynnar lokalbefolkningen och miljön samtidigt som ekonomiska vinster via exploatering kan göras, detta utan att internationella lagar eller vår inre medmänsklighet skall förbises.

Republiken Sydafrika är öppna för samarbeten och uppmanar delegater att ta kontakt. Tillsammans kan vi hjälpa varandra med klimatförändringarna för en ljusare framtid. 

Delegation: Tyskland

Förbundsrepubliken Tyskland inser betydelsen av att främja den viktiga frågan angående hållbar utveckling. Tyskland har en djup övertygelse om att det är möjligt att både minska energianvändningen samt öka användningen av förnybar energi samtidigt som man bibehåller den växande ekonomin.

Tyskland uppmuntrar även internationella organisationer samt alla stater i världssamfundet, både industriländer som utvecklingsländer, att ta sitt gemensamma ansvar i utvecklingen av en hållbar miljöpolitik. Med Tyskland självt som bevis bekräftar vi att det är genomförbart att kombinera hållbar utveckling och ekonomiskt tillväxt. Målet vi alla bör sträva efter är därmed att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och användandet av icke förnybara resurser, både på grund av miljöaspekten och för hållbarheten i ekonomin. Vi betonar således vikten av en trygg och stabil framtid för alla världsmedborgare.

Delegation: Ukraina

Delegat: Albin Ternland Larsson. Mattew Wooding

Ukraina anser sig vara hoppfulla till en renare miljö. Ukraina är ett land med mycket naturgas och oljereserver och ser möjlighet för en modernare hantering av våra naturresurser, dock kommer vi kräva i utbyte mot våra produkter ett höjt stöd ifrån Europas, Asiens och nord amerikanska länder. Ukraina planerar att modernisera landets raffinerier under de kommande två decennierna men förväntar sig då av världens stormakter att militärt stöd kommer att förses för att eliminera de proryska-separatisterna i Ukraina samt ökat finansiellt stöd för att förse byggnadsprojektet av EU godkända kraftverk.

Ukraina vill fortsätta vår lukrativa ekonomiska allians med Europas länder och ser detta som ett naturligt steg att förbättra relationer med samtliga EU medlemmar. Vi vädjar länder i SUB saharisk samt tropisk miljö att vända sig bort ifrån olja och istället blicka framåt till morgondagen med energikällor som solceller och vindkraftverk.

Delegation: Amerikas förenta stater (USA)

Delegat: Agaton Lindgren

Symbios mellan ekonomisk tillväxt, miljövänliga reformer och hållbar utveckling är vad som eftersträvas med grön ekonomi. Detta är, enligt den amerikanska delegationen, en internationellt betydande angelägenhet. På rimliga grunder belyses den rådande klimatförändringen starkt i miljödebatten, men även andra miljömässiga aspekter som ingår i debatten kring grön ekonomi är relevanta, exempelvis luftföroreningar och hantering av avfall. Att nationers ekonomiska tillväxt inte faller offer för omfattande bakslag betraktar den amerikanska delegationen som en viktig förutsättning för bemötande av de rådande miljöutmaningarna.

Världen står enade inför miljöutmaningarna, därför krävs det internationellt samarbete och ansvarstagande för att förbättra den nuvarande situationen. Förändring på lokal, nationell och internationell nivå är nödvändig. Den amerikanska delegationen påpekar vidare att samarbete gällande miljöfrågor bör ske genom multilateralt såväl bilateralt tillvägagångsvis. Folkrättsligt bindande frivilliga konventioner där stater bemöter miljöproblem på lika villkor är i nuläget inte existerande i tillräckligt stor utsträckning, dock är det just detta tillvägagångssätt som den amerikanska delegationen vill utveckla. 

Ansvaret gällande miljön är globalt, dock kvarstår det faktum att industrialiserade nationer i hög andel bidrar till utsläpp av växthusgaser. Likaväl är det dessa nationers ekonomier som är mest sårbara för skyndsamma förändringar inom miljölagstiftning. Den amerikanska delegationen framhåller att långvarigt hållbara och globalt omfattande förslag som inte, i genomgripande skala, försvagar nationers ekonomier är väsentliga att få fram för att reformera den gröna ekonomin. 

Land: Venezuela

Delegater: Elsa Leppänen, Felicia Rissanen

Venezuela anser sig inte vara boven i vår världs nutida miljöproblem på grund av sin oljeproduktion, men erkänner sitt ansvar i problemet och jobbar aktivt för en lösning. Venezuelas ekonomi är helt beroende av oljan som svarar för runt 95 procent av exportinkomsterna och mer än hälften av statens intäkter. Försöken att diversifiera ekonomin har inte lyckats och de senaste årens ekonomiska politik med priskontroller och hårda regleringar har reducerat den nationella produktionen till ett historiskt minimum.

Även då Venezuela har ett stort behov av olja, kol och naturgaser ekonomiskt sett så har de en utvecklad miljöpolicy och har vidtagit åtgärder för att drastiskt minska deras koldioxidutsläpp och föroreningar av vattendrag. Venezuela menar på att miljön inte bara är viktig för jorden utan även för människorna i Venezuela och anser att rätten till en bra miljö är en av de mänskliga rättigheterna. Venezuela är även ett land med en utbredd biologisk mångfald tack vare deras välbevarade regnskogar och varierande klimat. Även om landet på senare tid har försökt minska påverkan från oljan på naturen har oljeproduktionen satt sina spår i Venezuelas natur och har även påverkat den biologiska mångfalden och den marina miljön. Den marina miljön lider mest av avfall, koldioxidutsläpp och försurning.

Venezuela är mycket beroende av sin export av olja och hela budgeten är baserad på att priset per fat skall ligga över 88 dollar. Så att slopa hela oljeproduktionen är inte ett val tills ekonomin har stabiliserats och andra möjligheter till inkomst finns. Därför behöver Venezuela ekonomisk hjälp från FN för att göra en omställning från den nuvarande exportvaran till ett mer hållbart och miljövänligt alternativ.

Delegation: Vitryssland 

Deltagare: Moa Löfberg 

En hållbar utveckling där det sker en ekonomisk tillväxt är en fråga där Vitryssland länge styrts av Rysslands agerande och tyckande. Vitryssland är starkt beroende av olja och kol, som de importerar av Ryssland. Om Vitryssland inte effektiviserar eller börja producera hållbar energi kommer det att fortsätta att vara en faktor till den globala uppvärmingen, alltså en negativ miljöpåverkan. 

Olje och kol importen kommer Vitryssland att dra ner på och sedan försöka ersätta energin som behövs med hjälp av en hållbar utveckling, som gynnar den ekonomiska tillväxten. Landet vill framhäva en positiv miljöpåverkan där en hållbar utveckling och ett samspel med Ryssland står i centrum. Vitryssland har tidigare haft en svår ekonomisk sits, där Ryssland har ställt dem på benen, därför är det inget alternativ för Vitryssland att avbryta en handel som kan leda till en dålig relation med Ryssland. 

Sedan den kraftiga kärnkraftsolyckan i nuvarande Ukraina är kärnkraftverk inte aktuellt och heller inte vattenkraft, då landet inte har tillgång till floder eller vattendrag som kan bidra med energi. Vindkraftverk kommer att stå i fokus då det finns stora öppna ytor till placering av vindkraftverken som sedan kommer gynna ekonomin i landet. 

© Håkan Danielsson 2023