UNEP - rollspel 2

POLICY PAPER – GRÖN EKONOMI (UNEP) – EKONOMIROLLSPELET

Delegation: Angola

Delegat: Filippa Santesson

Angola är en portugisisk koloni som har genomgått ett inbördeskrig i 27 år. Idag försöker landet återhämta sig. 

Efter inbördeskriget är stora områden mark oanvändbart på grund av gruvdrift, vilket är ett stort miljöproblem. Vattenkvaliteten i landet är mycket dålig. Även jorderosion och ökenspridning är stora miljöproblem då det leder till ytterligare minskning av jordbruksmark. 

Angolas regnskog är hotad. Regnskogen avverkas på grund av ekonomiska intressen, den behövs för att utvinnas till bränsle. Detta är i nuläget ett internationellt problem. Världen behöver regnskog, men Angola behöver pengar. Att avverka regnskogen är en kortsiktig lösning. Det är i världens intresse att bevara regnskogen, man vill inte utrota växtarter och djurarter. 

Angolas invånare har en anmärkningsvärt låg konsumtionsnivå. Koldioxidutsläppet och energianvändningen är låg. Angola är ett resursrikt land och dess naturresurser är värdefulla för världen och miljön. Men landet har en dålig ekonomi. Det är i världens intresse att bevara regnskogen, men Angola har själva inte råd att göra det. Angola är fortfarande beroende av ekonomiskt bistånd från andra länder. 

Angola håller på att byggas upp och återhämta sig. Man gör stora satsningar på utbildning, hälsa och infrastruktur för att bygga upp landet. Angola är en av Afrikas största oljeproducenter (95 % av landets export) och även diamantexporten är stor. Landet har ett stort potential för jordbruk, vilket också är den vanligaste sysselsättningen i landet. Angola anses även kunna bli en stor producent av el från vattenkraft. Trots att landet anses ha en dålig ekonomi är de just nu en av de snabbaste växande ekonomierna i Afrika.

De viktigaste handelspartnerna för landet är USA och Kina.

Land: Australien 

Delegater: Sofie Lettevall, Rebecca Lexander och Emma sin­claire. 

Australien ser mycket allvarligt på frågor gällande en hållbar konsumtion, samt en renare produktion av varor och tjänster. Landet har även varit mycket aktiva med UNEP i frågor gällande minskandet av miljöförstöring och utsläpp av farliga kemikalier som förekommer inom industrin, samt bevarandet av den marina miljön och ozonlagret. 

Landet tillhandahåller stora mängder av olika metaller och mineraler för export. Australiens ekonomi är i dagsläget beroende av exporten av diverse metaller och mineraler, som svarar för nästan hälften av exportinkomsterna. Omkring en fjärdedel av världens uran utvinns i Australien, men landet har beslutat att inte använda kärnkraft som energikälla, utan exporterar hela produktionen. För att minska miljöförstörelse inom industrin och jordbruket har stränga miljölagar införts. 

En modernisering av industrin och jordbruket har resulterat i en högre ekonomisk vinst men än lägre procentuell sysselsättning av landets arbetskraft. För att bibehålla en ekonomsik tillväxt har Australiens regering beslutat att upphäva den tidigare införda koldioxidskatten. Upphävningen av koldioxidskatten ska främja landets ekonomiska tillväxt, öka sysselsättningen och förbättra landets internationella konkurenskraft. 

Australien stod för ett koldioxidutsläpp på 16,53 ton per capita år 2011 och landet avser minska utsläppen med 5% från år 2000 till år 2020. Istället för tidigare koldioxidskatt avser landet satsa på att ekonomiskt kompensera företag för miljösatsningar och energibesparingar inom dess verksamhet. Ytterligare satsningar har gjorts för att stödja lokala organisationer som avser installera förnyelsebara energisystem på befintliga byggnader som i sin tur kan tillhandahålla energi åt det lokala samhället. Den australiska regeringen har åtagit sig att installera system för förnyelsebar energi i förvalda regioner. På så sätt avser man minska energikonsumtionen av energi utvunnen från kol, råolja och naturgas, samt att omfördela energikonsumtionen till energi utvunnen från förnyelsebara energikällor såsom solenergi och vindkraft. 

Delegation: Brasilien

Delegat: Josefin Möller

Brasilien har historiskt sett varit väldigt beroende av vattenkraft. Några år med mycket torka gjorde att man blev medveten om att man var alltför beroende av denna energikälla. De har därför börjat satsa på andra energislag. Men fortfarande motsvarar vattenkraftverken ca 80 % av all konsumerad elektricitet. Att ha så mycket vattenkraft är väldigt positivt för ett land för det är en förnybar och ren energikälla, men samtidigt är man väldigt beroende av att det ska regna. Det blåser mest när det regnar som minst och därför vill man bygga fler vindkraft så dessa kan komplettera varandra bra. 

Efter 70 talets oljekris bestämde man sig för att satsa på etanol som utvinns ur sockerrör. Man har byggt upp denna produktion och anpassat bilparken så att 50 % av bränslet för bilar är etanol. Det är en väldigt hög andel i internationell jämförelse.

Brasilien vill ha en hållbar energikälla och anser att alla måste ta väl hand om vår värld. De uppmuntrar därför andra länder att gå efter vad som finns i landet och använda den energikälla som det finns mycket av och som är mest hållbar.

Land: República de Chile

Delegat: Ravn Kirkegaard

Republiken Chile är väldigt angelägen om att Grön Ekonomi bör tas med största allvar som den primära vägen ut ur klimatkrisen. Med säkerhet kommer klimatkrisen ge bestående skador på miljön såvida den inte hindras. 

Vi är djupt medvetna och oroliga över den situation som miljö och klimat har hamnat i. Det är inte hållbart. Hållande i minne att de klimatmål som slutits inte kommer kunna följas inom satta tidsramar är Republiken Chile mycket angelägen av en hållbar, långsiktig lösningen. Republiken Chile uppskattar de ansträningar som har gjorts och det angegemang som UNEP och andra organisationer lagt ner för att utveckla hållbara planer för en Grön Ekonomi och ser konferensen Rio20 som ett stort framsteg. 

Republiken Chile vill dock påminna att det inte är nog med att den offentliga sektorn driver en övergång till en Grön Ekonomi. Vi åberopar ett större engagemang inte bara från den privata sektorn på nationell nivå utan också från i-länder. Vår förväntan på industriländerna är att de åtminstone bör vara förebilder i minskandet av koldioxidutsläpp. Republiken Chile anmodar dock att en Grön Ekonomi aldrig negativt ska påverka produktion och internationell handel.

Med förståelse för utvecklingsländernas synnerligen varierande möjligheter, vill Republiken Chile betona att dessa länder i första hand måste uppnå en nationell stabilitet och minskad fattigdom innan, eller medan, de kan börja utveckla en Grön Ekonomi. 

Republiken Chile bekräftar på nytt att en övergång till Grön Ekonomi är av strösta vikt för att kunna uppnå milleniummålen. Republiken Chile betonar att industriländer bör dela med sig av och underlätta överförandet av grön teknologi på vilken utvecklingen av Grön Ekonomi vilar.

Por la razón o la fuerza. 

Land: Colombia

Delgat: Alex Karadinovic

Colombia har en stark och mångsidig ekonomi. Ekonomin traditionellt baserats på jordbruk, men industrin är mycket utvecklad. På senare år har också storskalig exploatering av kol och olja skett. Utvecklingen har dock hämmats av narkotikahandel, smuggling och inbördeskrig. 72 % av elektriciteten producera av vattenkraft och resterande delen av fossila bränslen, vilket man försöker hitta en bättre lösning på. De senaste åren har BNP ökat med mer än 5,5 % per år. Sedan 2003 har fattigdomen minskat i Colombia, från 52,7 % det nämnda året, till 45 % . 2013.

Naturtillgångar är något som det finns gott om i landet. Man har fyndigheter av järn, nickel, koppar, guld (största producent Latinamerika har) och mycket annat. Landet är relativt självförsörjande på bland annat olja och kol, dessa naturtillgångar är en stor del av landets ekonomi, och detta gör så att landet växer ekonomisk men också skaffar sig flera kontakter utanför Latinamerika. Man håller på att kolla på andra alternativ då oljan håller på att ta slut och man börja nu inse att kolen måste ersättas av kärnkraftverk, denna fråga håller på att tas upp i regering nu.

Colombia har varit väldigt drivande i de pågående klimatförändringarna samt har man även tagit del av det nya globala hållbarhetsmålen, SDG (Sustainable Development Goals), man arbetar väldigt effektivt med hållbar utveckling i landet men tyvärr har olika gerillagrupper orsakat flera oroligheter i landet och stoppat proceduren.

Man har bara ett and i Latinamerika som är medlem i den globala kommissionen för klimat och ekonomi. Det är landet Colombia.

Landet Colombia anser att de största och utvecklade länderna är helt enkelt ansvariga för alla klimatförändringar och har därför har en skyldighet att genomför åtgärder för att minska utsläppen. Offren i detta är ju utvecklingsländerna och det ska vara kompenserade för de skador som klimatförändringarna har medfört.

UNEP siktar efter en hållbar ekonomi utan att försämra vår miljö. Inom UNEP står vi inför många olika problem vi måste hantera. Det finns väldigt många aspekter som måste åtgärdas t.ex. klimatförändring, kemiska utsläpp och förändringar i vårt ekosystem.

Delegation: Danmark

Delegationen Danmark är en ledande nation när det kommer till vindkraft vilket är ett av de mest vänliga sätten att skapa energi.

Staten Danmark efter anförande av valt att ge delegationen Sverige massiv kritik och mer eller mindre beordrat dem till att stänga ner sina kärnkraftverk närliggande Danmark. 

Med hänvisning till de stora riskerna vid att ha kärnkraft.

Att hjälpa är andra länder till att göra miljöarbete bättre är också något delegationen Danmark strävar efter.

Delegation: Republiken Egypten

Delegat: Zara Cecilie Olsson

Idag är den globala miljöfrågan en av de mest omdiskuterade i hela världen, då dess innehavande betydelse påverkar oss alla. Det är alltså något som vi måste arbeta med tillsammans, inte endast för att främja en utveckling som i framtiden kan resultera i gynnsamma förutsättningar för vår omgivande miljö, utan även för att säkerhetsställa att utvecklingen går i rätt riktning. 

Egyptens ekonomi är förankrad i tillgången till bomull och behandling av denna råvara. Gas och olja är också viktiga råvaror men dessa är inte några som bidrar till en hållbar miljövänlig ekonomi. Därför vill Egypten satsa på en annan form av inkomstkälla. 

Egypten har stora ökenområden till sitt förfogande vars ytor kan användas till solenergi, vilket för övrigt är en förnybar energikälla, och det främjar den framtida energipolitik som FN önskar driva. Dock har Egypten inte tillräckligt med ekonomiska resurser för att själv starta upp en välfungerande solenergi. Därför så efterfrågar Republiken Egypten ett samarbete med länder vars ekonomi kan sponsra bistånd. Detta skulle gynna alla då miljön är något som inte bara påverkar Egypten men hela omvärlden.

Delegation: Grekland

Grekland ser med djup oro på klimatförändringarna. Landet påverkas mycket av dessa då vädret blir mer extremt vilket leder till torka och skogsbränder. Detta förstör hela ekosystem och påverkar även den ekonomiska utvecklingen. Det leder också till att jorden eroderar, den biologiska mångfalden minskar och i vissa delar av landet råder brist på vatten. Allt detta påverkar även turismen som landet är beroende av för en ekonomisk tillväxt.

I nuläget är Grekland till stor del beroende av energi från fossila bränslen. Den används framförallt till att värma och kyla hus. Annan energi kostar betydligt mer att importera och dessutom är tillgången begränsad. En mer miljövänlig lösning skulle vara solenergi men detta är en dyr investering. Då landet befinner sig i en svår ekonomisk kris och samtidigt tvingas ta emot väldigt många flyktingar har frågan om en grön utveckling tyvärr hamnat i skymundan.

Många miljövänliga lösningar kräver ett relativt stort startkapital men är ofta billigare lösningar om man ser till ett längre perspektiv. En utveckling som skapar en bättre miljö skapar även nya yrken och en ekonomisk tillväxt. Grekland har inte råd att göra stora miljösatsningar just nu men menar att det är en nödvändighet inför framtiden att energin blir mer hållbar. Det är absolut möjligt att ha både ekonomisk tillväxt och miljövänliga lösningar men det kräver ett startkapital som Grekland i nuläget inte har.

Grekland vill framförallt vara i framkant när det gäller att satsa på en miljövänlig turism. Ett exempel är lyxhotellet Navarino Dunes som är byggt för att använda så lite naturresurser som möjligt och har många miljövänliga lösningar. Kunskaper och noggranna förstudier gör att man på enklare sätt kan lösa problem som i vanliga fall förstör miljön. Detta kan även överföras på andra situationer och problem. Projekt Helios är ett förslag från Aten att göra landet till en ledande solenergiproducent i Europa. 

Grekland föreslår därför att den akuta situationen först ska lösas och att det även är bästa sättet att bygga inför framtiden. Grekland menar att varje enskilt land men också alla länder tillsammans måste ta ansvar för miljön. 

Delegation: Indien

Delegat: Gabriella Hahnsjö

Det existerar endast ett jordklot, och detta jordklot bör alla länder omhänderta. Alla länder har rätt att utvecklas, u-länder som i-länder. Samtidigt som vi utvecklas måste vi värna om miljön, vi måste ta hand om vår framtid. Vi kan dock inte bortse från alla behov som existerar. 

Republiken Indien har en av världens snabbaste växande ekonomier med en stor befolkning, tyvärr har den snabba utvecklingen skett utan större hänsyn till miljön. Med djup beklagan anser Indien att de ej har möjlighet att uppnå löftet med att 2020 ha sänkt utsläppen av växthusgaser med 20-25 procent förhållande till nivån 2005. Indien anser att de ej bör bli bestraffade för sin utveckling som många andra länder redan nått och som Indien strävar efter utan de vädjar istället om hjälp från andra länder angående den stora miljöfrågan om utsläpp som både Indien och andra länder är djupt bekymrade över.

Eftersom Indien har en sådan stor befolkning, 1,2 miljarder människor, och en kraftigt växande ekonomi, är landet en nyckelaktör i arbetet mot de globala klimatförändringarna. Miljö- och klimatfrågor hamnar allt högre upp på den politiska dagordningen i Indien och de är väl medvetna om att förändringar bör göras. Republiken Indien anser att det är internationella lösningar som krävs angående miljö- och klimatfrågor och önskar att andra länder är redo att samarbeta ännu mera med dem.

Republiken Indien är en av världens största kolproducenter, därav är den främsta energikällan i Indien kol , men även olja och naturgaser får allt större betydelse. Den ökade efterfrågan av energi har lett till ständiga elavbrott och eftersom Indien inte haft resurser att bygga ut och underhålla elnäten är detta ett stort hinder för utvecklingen. Indien vill därför satsa på kärnkraftverk, målet är att kärnkraftverk ska stå av 25 % av energiförbrukningen år 2050. 

Vi måste kombinera miljö med ekonomiskt tillväxt, man kan inte utesluta det ena eller det andra. En satsning på hållbarutveckling är det som måste ske samtidigt som man måste hitta lösningar på alla behov som existerar. 

Delegation: Iran

Delegat: Märta Ögren Kull

Islamiska Republiken Iran anser att miljösituationen är hotande och att något behövs göras åt det för att undvika framtida allvarliga miljöproblem. 

Iran ser positivt på förbättring inom miljöområdet, men anser samtidigt att för hårda miljöregleringar i landet kan stagnera den ekonomiska tillväxten i landet.

Iran fokuserar sin gröna utveckling på framtida kärnkraft eftersom de ser detta som en hållbar lösning och det mest gröna men realistiska alternativet. Iran anser att kärnkraften kan gynna dess miljöpolitik som dess ekonomiska tillväxt.

Land: Israel

Delegat: Milad Hussein (E2A)

Israel kan ses som en supermakt av hållbarhet. Republiken Israel anser att frågan kring Grön ekonomi är mycket viktig och man är ett land som har en stor kapacitet och möjlighet till att fortsätta utvecklingen av återvinning och nya energikällor.

Vi har ett långsiktigt perspektiv på ekonomisk utveckling där vi vill bevara resursers produktionsförmåga. Landet vill arbeta mer med det internationella sambundet för att bevara miljön så att landet även kan tillgodose framtida generationers behov.

Israel har länge förstått att ekonomisk utveckling kan inte bli separerat från miljöns framtid. Vårt affärsliv har länge varit världsledande kring att motivera och utveckla nya miljötekniker för en hållbar ekonomisk utveckling.

Israel har mött många utmaningar när det gäller hållbar utveckling under de senaste årtiondena, man har bestämt att Israels regering ska grundas på principen om hållbar utveckling. Den fortsatta utvecklingen präglas av program för lokal hållbarhet, sätta upp mål för förnyad energi och energibevaring, formulera en nationell klimatplan, initiera sopåtervinning, tillämpa Clear Air Law och formera en nationell plan för att minska luftföroreningar. 

Hållbar utveckling är en mycket viktig fråga för Israel som leder till att landet utför mycket forskning och samarbete med andra organisationer i samverkan kring en bättre framtida ekonomi och miljö. 

Många länder i världen lider av svår torka. Miljoner människor i Afrika står inför livshotande hungersnöd. Israel är villiga att dela sin teknologi med omvärlden och vara ett "ljus för folk" i frågan kring hållbar utveckling.  

Israel ser mycket positivt på framtiden eftersom landet är ett av världens ledande stater när det gäller miljöteknik och ekonomisk utveckling. Man har en klar vision och plan kring hållbar ekonomiskutveckling till de kommande 30 åren. 

Vi är öppna både för samarbete och delandet av kunskap om teknik, med andra länder som arbetar aktivt för bättre miljö och en hållbar ekomimiskutveckling.

Delegation: Jordanien

Jordanien värnar om miljön i största möjliga utsträckning både globalt och inrikes. Landet gör vad de kan för att hålla miljöpåverkan minimal, men kan inte bortse från sina stora behov av importerad el, livsmedel eller olja. 

Ansträngningar görs för att minska Jordaniens stora import och den ekonomiska tillväxten är givetvis en viktig faktor för bibehållandet av landets välstånd

Jordanien är ett av de mest välmående arabländer. Detta till stor del tack vare inkomster som jordanska migrantarbetare skickar hem och utländska bistånd. Jordanien drar också fördel av sitt läge som knutpunkt för handeln mellan Europa och Mellanöstern och av landets välutbildade arbetskraft. Alla dessa faktorer sammanvävda är av stor vikt för att bibehålla och säkra den ekonomiska utvecklingen. 

Dock är Jordanien extremt utlandsberoende. Eftersom landet har stor brist på naturtillgångar, vatten, jordbruksmark, olja och gas är importen i högsta grad livsnödvändig för att Jordanien ska kunna ha kvar den välmående tillvaron. Jordanien importerade förr hela 96 procent av sin el från utlandet. Nu tar landet ett kliv för miljön genom att sätta solpaneler på landets många moskéer, närmare bestämt 6000 stycken. Detta för att reducera energiräkningen och samtidigt minska landets importberoende. 

Landets största miljöproblem är brist på sötvatten. Den politiska oron i regionen gör det svårt att finna gemensamma lösningar. Jordanien och Israel har undertecknat historiskt vattenavtal och för att förhindra att döda havet ska torka ut byggs vattenledning från röda havet. Döda havets utsatthet beror främst på att det tappas på färskvatten för att hålla igång jordbruket. 

Jordanien vill uppmana om satsningar på sötvattentillgång och sätta stopp för ökenspridning och avskogning. 

Delegation: Kanada

Delegat: Philip Florén

 Kanada använder sig idag till stor del av förnyelsebara energikällor, tex hela 59% av landets energi kommer från vattenkraft. Detta innebär att vi som land är tredje störst på vattenkraft i världen, vilket är en bra åtgärd för miljön. Den fråga Kanada vill lyfta är att fler ska använda vattenkraft som är erkänt bra för miljön och genererar mycket energi samt en energikälla som aldrig tar slut. Det finns självklart länder som inte har tillgång till denna energikälla men vi tycker att fler länder ska utveckla användandet av vattenkraft med bakgrund av nämnda fördelar. Kanada bistår gärna med kunskap för att stötta länder som väljer att utveckla sin vattenkraft då vi ser att den globala miljön är av största prioritet.

Delegation: Kenya

Kenya anser att hållbar utveckling är en viktig fråga. Kenya är ett land som har en relativt kort historia gällande hållbar miljöpolitik. Delegationen Kenya uppmanar därför andra länder med resurser till att hjälpa de länder som fortfarande är i utvecklingsfasen, och på så vis motverka framtida miljöproblem. Kenya vill även påpeka att majoriteten av befolkningen i landet har länge levt i fattigdom och uppmanar därför övriga delegationer till att även här visa sitt stöd för Kenya och övriga länder med svårigheter.

Land: Kina

Delegat: Alexander Thörnholm

Kina ställer sig positivt i frågan om grön ekonomi. Kina sa 2014 i ett uttalande med USA att man efter 2030 ej längre skall öka sina utsläpp. Dessutom färdigställdes bygget av världens största vattenkraftsdamm 2012 vilket visar på vilket håll Kina är på väg. Denna damm slog i år rekord i mest producerad elkraft under ett år med 98,8 kilowattimmar. Detta är ett tydligt bevis på vilket håll Kina är på väg och att det arbetas aktivt för en grön ekonomi. 

Däremot vill Kina se att flera länder arbetar för att främja en grön ekonomi. Bara för att Kina är ett land som ligger i framkant när det kommer till ekonomisk utveckling betyder det inte att Kina skall bli lidande av detta. Alla måste ta ett ansvar och inte bara det som ligger i framkant. Även länder med sämre ekonomiska förutsättningar måste ta ett ansvar.

Kina vill be övriga delegater att ta hänsyn till vilket ansvar Kina bär på när det kommer till sin egen befolkning. Den ekonomiska tillväxten inom landet har tagit 100 miljoner människor ur fattigdom och än idag hjälper Kinas ekonomiska tillväxt människor. Det kan då bli en väldigt kontroversiell fråga inom landet ifall man ska välja att satsa på en grön ekonomi eller en stark ekonomisk tillväxt. Visserligen är Kina ett stort land med mycket ekonomiska resurser men även ett land med stort antal människor att ta ansvar för. Med stor makt kommer stort ansvar.

För att Kina ska göra ytterligare åtgärder måste det tillkomma konkreta förslag på lösningar och tillvägagångsätt. Om Kina skall ta ytterligare steg mot en grön ekonomi kommer detta påverka Kinas ekonomiska tillväxt. Därför vill delegaten Kina kunna försäkra sig om att en minskning av den ekonomiska utvecklingen inte sker i onödan. Att Kina är villiga att arbeta mot en grön ekonomi har det visats prov på men även om Kina har resurser att satsa på en grön ekonomi måste man tänka på det miljoner människor som gynnas av den ekonomiska utvecklingen.

Delegation: Kuba

UNEP siktar efter en hållbar ekonomi utan att försämra vår miljö. Inom UNEP står vi inför många olika problem vi måste hantera. Det finns väldigt många aspekter som måste åtgärdas t.ex. klimatförändring, kemiska utsläpp och förändringar i vårt ekosystem.

Kuba säger att vi måste jobba aktivt för att hitta en lösning på detta problem och vi måste se till att alla tar sitt ansvar. Detta ansvar måste både finns på internationellt och nationellt plan. De som inte följer dessa överenskommelser borde också få konsekvenser beroende på deras misskötande av ansvaret.

Kuba är ett av de framstående landen när det gäller om att ha ett så litet ekologiskt fotryck som möjlig. Under den senaste human development report så (2014) så var Kuba en av det högst rankade länderna.

Kuba har även fram till 2030 säkrat att 25 % av deras energi kommer från miljövänliga källor där sol och vindkraft beräknas stå för ca 9 procent och bioenergin för ca 14 procent.
Detta är också en utveckling som förhoppningsvis utökas i andra delar av världen. Kuba har också utfört ett stort arbete i att plantera mer skog som har blivit avverkad under åren. från ca 14 procent 1959 har Kuba fram till i dag mer än fördubblat sin skogsareal till 28,9 procent. Målet är att nå 29,3 procent till 2015. 

Delegation: Litauen

Internationella samarbeten är en förutsättning för att nå en hållbar grön ekonomi. Litauen har under de senaste decennierna arbetat för nationella mål gällande att minska energikonsumtionen. Tillsammans med bidrag från EU har Litauen kunnat forma “The programme for modernization of multi-appartment buildings” var multilägenheter moderniserats och gjorts mer energisnåla. Detta har både skapat fler arbetstillfällen och minskat Litauens energiförbrukning.  Litauen jobbar ständigt för att öka andelen förnybar energi i den totala energiförbrukningen eftersom det är en förutsättning för en hållbar framtid. Detta tycker vi att alla länder borde göra.

Litauen anser att genom en större satsning på miljövänliga transporter mellan gränserna kan man öka handeln över gränserna samtidigt som man minskar de skadliga utsläppen. Staterna bör i grunden bära ansvaret för en miljövänligare export och import. Inom FN bör staterna tillsammans sätta upp mål och ställa krav på varandra samtidigt som organisationen skall fungera som en stöttande hand.

Miljöproblem drabbar inte enbart ett land, utan är skadligt på en internationell plan. En enskild stat kan därför inte på egen hand reducera världens avgaser eller försurade marker, utan det krävs ett internationellt samarbete. En avgörande faktor i arbetet med Grön Ekonomi är kunskap, och därför uppmanar delegationen Litauen att det ska finnas ett ansvar hos samtliga medlemsländer att bli insatta och engagera sig i frågan. 

Delegation: Förbundsstaten Malaysia

Delegat: Charlotte Perlaky

Förbundsstaten Malaysia förespråkar en miljö vars välbefinnande sätts i fokus. För att ett hälsosamt klimat skall uppstå krävs att de tre primära faktorerna, miljö, ekonomi samt befolkning skall gynnas i symbios. 

Malaysia strävar efter ett fungerande välbevarande av urskogen med förväntan av att plantagen av oljepalmer skall kvarstå. Malaysia erkänner problematiken med plantagernas påverkan på den ursprungliga naturen. Efter införande av kartläggning av Malaysias värdefulla skogar vars existens kräver skydd visar det på en minskande skövling av regnskog. Med önskan om en starkare  hållbarhet för odlingen anmodar förbundsstaten Malaysia utöver införandet av kartläggning en inkludering av andra växter i plantagerna av oljepalmer samt en återföring av naturlig kompost till plantagerna. Detta hoppas Malaysia skall resultera i en hållbar utveckling samtidigt som Malaysias ekonomiska tillväxt förblir intakt. 

Malaysia uppmuntrar en grön ekonomi där landets ekonomiska samt naturliga resurser går hand i hand. Malaysia strävar efter ett effektivt omhändertagande av avfall inom multipla områden. Organiska avfall, hushållsavfall samt återanvändning av plast prioriteras högst. I nuläget sköts majoriteten av Malaysias avfallshantering av offentliga sektorn, däremot uttrycker Malaysia en förväntan på en framtid där den privata sektorn bidrar med att ta sig an ansvaret för landets gröna ekonomi. 

Land: Mexikanska förenta staterna

Delegat: Carl Skoog 

Mexiko är historiskt ett land som följt den generella ekonomiska kurvan, samt utsläppskurvan som har sin grund i industrialiseringen. Det är ett faktum att landet besitter naturresurser som andra nationer värdesätter.

Mexiko har sedan tidigt 2000-tal arbetat aktivt för att minska utsläpp genom diverse olika politiska program och värnar om den globala hälsan och ger preferenser åt hållbar utveckling och ekologisk ekonomi.

PRCC eller special climate change programme är ett Mexikanskt program som under lång tid har menat på att klimatförändringen är ett av de ursprungliga globala hoten som bör prioriteras. 

Det politiska programmet för Ung miljö i Mexiko arbetar aktivt för att öka kännedomen om miljöproblem i den yngre sektorn för att på långsikt förebygga en negativ utveckling. 

Nationell resursdisponering är ett annat politisk program, Mexiko arbetar för att utforma en jämn disponering av samtliga naturresurser som landet besitter.

Förebyggande och förfarande med avfall jobbar Mexiko även aktivt för. Mexikanska regeringen utför på daglig basis agerande som skall förebygga och behandla avfall, det vill säga avdestruktivsera det. Mexiko anser att FN bör dra efter detta hållet och vi vill eftersträva ett internationellt samarbete. 

Delegat: Oscar Falck 

Delegation: Demokratiska folkrepubliken Korea (DPRK)

DPRK använder kol för att producera merparten av sin elektricitet och som bränsle för industriella processer. Detta påverkar kvaliteten av luften, speciellt i områden som är nära industiområdena, som mätningarna visar. Luftkvaliteten har visats bli ännu sämre under vintern då kraven på värme blir större och mer bränsle måste konsumeras för att möta dessa krav.

DPRKs främsta källa för växthusgaser består av förbränning av bränsle för energi, det stod för cirka 90% av utsläppen år 2007. Industriella processer, agrikultur och sophanteringsrelaterade processer stod för resten. 2007 släppte DPRK ut cirka 97 miljoner ton koldioxid.

DPRKs regering är extremt måna om motverkningen av luftföroreningar, i synnerhet den som kommer i samband med förbränning av kol. För att minska utsläppen på luftföroreningar och växhusgaser har regeringen uppmuntrat utvecklingen av förnybar energi, till exempel byggandet av vattenkraftverk så som Huichon – vattenkraftverk.

Transport har också förbättrats, användandet av personliga bilar i städerna har minskat och allmän transport har utökat.

DPRK släpper ut cirka 45.4 miljoner Mt koldioxid per år till följd av energikonsumption (2012), utsläppen har alltså mer än halverats än så länge. 

Delegation: Ryssland

Ryssland är en av de största producenterna av grundläggande handelsvaror samt de största landet i hela världen. Utsläpp och hållbar utveckling är en av landets huvudfrågor och därför uppmuntrar landets alla producenter att hålla ner sina utsläpp och transportera alla varor med tanken på miljön och hållbar utveckling. Ryssland bekräftar att fortsätta arbeta efter den struktur som sattes under millennium året och strävar hårt för att nå utsatta mål. 

Ryssland är ett land med stora tillgångar av naturresurser och arbetskraft vilket är en stor fördel för att kunna skapa ett hållbar framtid.  

Delegationen Ryssland anser att globaluppvärmning och ohållbar energipolitik är de största problemen landet har  idag, därför vill Ryssland lösa miljöproblemen genensamt med hjälp av andra länder. Ryssland vill påpeka att länder som USA och Kina är de största el producenterna samt el konsumenter i hela världen. Därför är det omöjligt skapa hållbar utveckling utan samarbete från deras sida, men även utvecklingsländer som släpper allt mer farliga utsläpp i naturen. 

Ryssland uppmärksamar framför allt på att minska miljöskadorna för oljeutsläpp eftersom det medför största miljöskador.

Om utvecklingen fortsätter i nuvarande riktning hotas naturens ekosystem och de livsstandard för de framtida generationer. Länder måste lära sig hantera sina miljöresurser på ett mer effektivt och långsiktig plan för att hålla igång vårt globala samhälle. Efter införande av förändringar hoppas Ryssland att de kommer leda till en grönare ekonomi för både Ryssland och globalt. 

Delegation: Saudiarabien

Delegat: Felicia Jacobzon

Grön ekonomi kan beskrivas som när tillväxten i inkomst och sysselsättning drivs av offentliga och privata investeringar som minskar koldioxidutsläppen och föroreningar, förbättrar energi och resurseffektivitet och förhindrar förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Saudiarabien klassificeras som ett icke-OECD hög inkomst land och det råder ingen tvekan om att landets ekonomi går bra. Vi förlitar oss starkt på oljeintäckterna för stadsbudgeten och olja som utvinns utgör 25% av jordens oljeresurser.

Saudiarabiens ekonomi moderniseras hela tiden och en viktig sektor där landets ekonomi förlitar sig på är den privata sektorn, rättare sagt: the small and medium enterprises (SMEs). Tack vare den privata sektorn och SMEs kommer vi närmare den gröna ekonomin och skapar en massa arbetstillfällen. 

Fast än att Saudiarabien och OECDs ekonomiska politik och program skiljer sig åt på många avseende, är det ändå viktigt att förstå vissa delar av stryka i den saudiska dynamiska ekonomin, för att bygga på dessa strategier för att uppnå socialt entreprenörskap och gröna jobb.

Saudiarabien börjar ta en mer aktiv roll för att bygga upp strategier mot lägre koldioxidutsläpp. Det finns ett växande tryck inom kungariket att utveckla och tillämpa ren energiteknik och minska beroendet av den inhemska ekonomin av oljekonsumtion.  Detta kommer hjälpa till att bevara viktiga oljereserver för framtida exportintäkter, samtidigt som vi minskar vårt koldioxidavtryck. Detta har förespeglingarna att Saudiarabien i framtiden kan ändra från världens oljehuvudstad till en global ledare och pionjär inom teknik för ren energi.

Land: Spanien

Delegat: Joel Nilsson

Det finns fyra stora miljöproblem i Spanien och de är följande:

Luften

Trafik och industri utgör större delen av miljöförstöringen i Spanien. De bidrar till att regnet blir giftigt då bly och kväveutsläppen förgiftar växtligheten, vattnet, jord och byggnader. Klorin förstör även ozonlagret och konsekvenserna är ökad risk för hudcancer samt ögon och andningsproblem. Sist men inte minst orsakar utsläppen av gaser som metan och koldioxid en ökad växthuseffekt. Konskevenserna är högre temperatur rent globalt samt klimatförändringar som torka. 

Avskogning

I Spanien förstör man skogar överallt genom jordbruksverksamhet, stadsutveckling och skogsbränder. !
Förorening, nedbrytning och ökenspridning. !
Industriutsläpp orsakar förorening. Jordnedbrytning är ett stort problem i halvtorra områden. Detta problemet ökad som en följd av klimatförändring.

Utfiskning och vattenförorening

Ökad vattenkonsumtion orsakar överfiske. Vattenförorening är en följd av att man slänger skräp i sjöar, floder och åar. Områden i Spanien som är mest påverkade är Södra Huelva, Nervionfloden och Galicia samt liknande områden. 

Under en senare tid har Spanien vidtagit stora åtgärder mot energidiversifiering och har som mål att använda ren energi. 20!
10 visade statistik att 35% av deras energibehov möttes av förnybara källor vilket gör de till nuvarande ledare i Europa när det gäller att utveckla flytande naturgas. De är dessutom duktiga på att använda solenergi och enligt deras största elnätsadministratör Red Eléctrica är vindkraft deras viktigaste källa till energi.

Spanien har dessutom avreglerat el samt bränslepriser och har gjort ansträngningar för att skapa gröna jobb. Nästan en halv miljon nya jobb inom sektorer som förnybar energi, stöd för energieffektivitet, avloppsvatten och hantering av fast avfall har skapats. 

Trots dessa enorma bragder och prestationer står de idag fortfarande inför stora utmaningar. Avsaknad för en stabil ram som stimulerar investeringar i förnybar energi, överdriven prisreglering innebär i många fall en en snedvridning av marknaden. Låt oss ta vattensektorn som exempel; här förbrukar man stora mängder av energi i form av behandling och transport. Låga priser och fri tilldelning av energi fortsätter att hinder en ansvarsfull och effektiv användning av denna tillgång och då slösas energi bort.

De tre sakerna som de bör satsa på idag är mer lämpligt prissätta koldioxidutsläpp då inkomsten från miljöskatt utgör en mindre del av BNP i Spanien än något annat Europeiskt land som ingår i OECD till exempel. Man bör även avveckla subventioner när det gäller konsumtion och produktion av fossila bränslet för att nå en grönare ekonomi. ! 

Sudan

Carl Nilsask, N3D

Grön ekonomi är ett relativt nytt ämnesområde som syftar till att sträva efter att investeringar, konsumtion och produktion inte ska ha en negativ påverkan på miljön. Grundtanken i detta är mycket god och den ställer vi oss bakom, men vi anser att det krävs mer forskning inom detta nya område innan säkra slutsatser kan dras. Jordens klimat har ständigt förändrats sedan dess skapelse vilket resulterat i glaciala och interglaciala perioder dvs. kallare perioder med mer is och varmare perioder med mindre is. Att människan till viss del påverkar klimatet är självklart, men vi kan inte säkerställa att mänskligheten står för uppvärmningen av vår planet och utesluta yttre krafter som påverkat jorden genom alla tider.

Därför vill vi fortsätta satsa på forskning kring detta och tills vidare bibehålla våra exporter och importer samt vår produktion av råolja och guld, vilket är essentiellt för att upprätthålla en stabil ekonomi i Sudan. Vi är sedan öppna för ny forskning som kan sprida nytt ljus på situationen och ge oss nya infallsvinklar. Om det ändå blir nödvändigt att skära ner på vissa investeringar, konsumtion och produktion är villiga att anpassa oss. Men då vill vi också se att rikare stater tar sitt ansvar och bidrar i större utrsträckning, än vad som krävs av oss. Detta då deras välfärdssystem är mer utvecklat och deras befolking i genomsnitt har det bättre och på så vis kan bidra mer

Land: Republiken Sydafrika

Delegat: William Svensson

Republiken Sydafrika ser på grön ekonomi som en stabil framtidsplan och anser att den offentliga sektorn inte kan hantera denna fråga själv, utan att även samhället och den privata sektorn måste utgöra en stor fundamental roll inom den gröna ekonomin. Sydafrika måste tillsammans med UNEP agera med den gröna ekonomin i fokus på en nationell, lika väl så en internationell nivå för att uppnå förbättring.

Den sydafrikanska delegationen ser på den gröna ekonomin som ett ekonomiskt system av aktiviteter där produktion, distribution tillsammans med konsumtion av tjänster och varor hanteras på ett hållbart vis för ett förbättrat allmänt välmående av befolkningen, samt värna om framtida generationers utsatthet av miljörisker och ekologisk knapphet.

Det är ett faktum att kol är Sydafrikas dominerande energikälla, samt utgör en stor del av landets ekonomi. Republiken Sydafrika är medvetna om att kolindustrin bidrar till växthuseffekten och utgör en miljörisk. Ambitionen är att successivt avveckla kolindustrin förhållandevis till hur den gröna ekonomins arbetsmarknad växer. För att nå dessa framsteg inom arbetsmarknaden så strävar Sydafrika efter en utveckling av teknologi som kan minska kolanvändningen, en reformering av bostadsmarknaden för att etablera fler ‘’green buildings’’, samt förbättra så att förnyelsebar energi får ett fäste i Sydafrika. 

Sydafrika är och har alltid varit ett land med stora naturresurser inom gruvindustrin. En industri som denna har under historians gång resulterat i miljöutsläpp, vilket den sydafrikanska delegationen är medveten om. 

Republiken Sydafrika har kämpat, och kämpar än idag med kampen mot fattigdom. Det har länge varit en realitet att tidigare utvecklingsländer har prioriterat den ekonomiska tillväxten och gynnandet av folkets välstånd, framför miljön. Den sydafrikanska delegationen kommer inte ifrågasätta kritiken angående tidigare hantering av den gröna ekonomin, men reformer har gjorts och ambitionen om ett förbättrat, mer miljömedvetet Sydafrika lever kvar än idag.

Delegation: Republiken Korea

Policy Paper - Situation för grön ekonomi

Sydkorea, som ett land med hög ekonomisk utveckling och ett land som har gått från U-land till I-land tack vare industrialisering anser ej grön ekonomi som ett genomtänkt beslut med tanke på Sydkoreas aktuella situation. Kärnkraftverk är största källan till energi i landet och som ett av de länderna i Asien med högsta snabbväxande marknad ser Sydkorea endast negativa resultat av en direkt ändring med produktion i landet.

Däremot att stifta en lag om utsläpp är något som Sydkorea kan gå med på. Lagen ska försöka reglera utsläpp från produktionen, men för att detta ska lyckas behövs det stöd från länder som redan lyckas med att behålla den ekonomiska tillväxten men ändå minskat utsläpp av till exempel koldioxid. Detta skulle inte fördärva produktion och förädling och skapa mindre hot mot naturen.

Sydkorea har stiftat lagar som förhindrar dumpning av organiskt avfall som företag ska ta hand om på andra och mer miljövänliga sätt. 

Land: Förbundsrepubliken Tyskland

Delegat: Ella Ryan

Tyskland anser att världens klimatförändringar är mycket allvarliga. Under lång tid har ekonomi och ekologi varit motsatser vilket resulterat i naturkatastrofer, globaluppvärmning och andra klimatförändringar runt om i världen. Synsättet måste förändras och internationella avtal måste slutas. För att ett samhälle ska fungera och utvecklas hållbart ska inte levnadsstandarden strypas utan genom innovativa medel förbättras, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

Dagens konsumtion av icke förnybart bränsle är den största orsaken till klimatförändringarna och Förbundsrepubliken Tyskland vill därför poängtera att all utveckling och forskning för bättre alternativ stöds. Vi ser hur havsytan höjs och översvämmar städer, hur orkaner och tyfoner ödelägger byar och därför måste vi agera. Undertiden vi konsumerar allt mer, som bidrar till koldioxidutsläppen, skövlar vi samtidigt jordens lungor, Amazonas. Alla resultat av en ökad växthuseffekt är och kommer bli stora kostnader och därför bör alla bidragande faktorer minskas. 

Genom samarbeten mellan FN:s medlemsländer kan problemen lösas och samhället kommer kunna utvecklas hållbart. Alla har ett ansvar att värna om vår planet för nästkommande generationer. Då alla stater inte är kapabla att minska sina utsläpp på egen hand måste problemen lösas internationellt. Bidrag till länder ska ges vid behov.

Tyskland anser att detta är ett långsiktigt arbete och visar själva på att ett land med stor industri kan behålla sin starka ekonomi trots stora investeringar inom hållbar utveckling.

Delegation: Amerikas Förenta Stater, USA

Delegat: Frida Hansson

Den Gröna ekonomin är idag en framträdande fråga utav största vikt. USA är fullkomligt hängivna en utveckling inom detta, såväl internationellt som nationellt. Man menar sig se en direkt koppling mellan ekonomiska intressen och utveckling av ren energi.

För USA har kostnadseffektiviteten alltid stått högt upp. Man har varken tidigare eller planerar i framtiden, att främja en grön reformation utan en garanti på effektivt resultat. Det är för USA av största vikt att i första hand ha en hållbar ekonomi för att sedan kunna främja arbetet för en grönare sådan. Nationellt sett har USA bl.a. satt som mål att år 2025 ha reducerat sina koldioxidutsläpp med 86 % med 2005 års mätningar som utgångspunkt. Den amerikanska presidenten Barack Obama strävar även efter en ny lagstiftning i syfte att reducera de omfattande koldioxidutsläpp som finns. Den nya stenhårda linjen om klimatförändringar förlitar sig på landets inre marknad, dvs. trots eventuella prishöjningar, räknar man med att den ekonomiska marknaden är stark nog att bära dessa. Dessutom, investerar man i, såväl som leder samtliga miljöprojekt som pågår omkring hela världen. 

SLCP (kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar) och GMI (Global Methane Initiative) är exempel på två klimatfrämjande insatser som USA är med och stöder genom att bl.a. nyligen investera 75 miljoner dollar i GMI. Dessa insatser har med hjälp av det amerikanska EPA sedan 2005 reducerat 150 miljoner ton CO2 inom nyckelsektorer såsom oljesystem. USA gör alltså stora ekonomiska satsningar och ber därför även resten av världen att ta sitt ansvar gällande att reformera samhället i rätt riktning genom att t.ex. bryta beroendet av fossila bränslen. 

Kommande klimattoppmöte i Paris hoppas USA kunna resultera i ett internationellt avtal som kan driva diverse länder världen över att ta det ansvar som krävs då man har menar att ett globalt samarbete är det enda sättet att effektivt och långsiktigt kunna ta sig an de klimatutmaningar världen idag står inför. 

Delegation: Venezuela

Policy papers: Venezuela grön ekonomi

Venezuela ställer sig kritiska till den stora miljöfrågan då råolja är en av landets viktigaste resurser. Landet har sedan länge livnärt sig på denna råvara och ställer sig starkt kritiska till andra länders manande till en grönare ekonomi i Venezuela. 

Detta förslag skulle innebära en nation som går tillbaka i tiden och som förlorar kapital till att driva landet framåt. Lösningen Venezuela skulle vilja se och ha är att de får hjälp från internationellt håll i utbyte av olja. Den hjälpen Venezuela behöver är bland annat rådgivning i hur de kan förbättra och ta bort dessa problem. Det Venezuela behöver rådgivning och hjälp kring är främst avgiftningen av de två sjöarna Iago de Valencia och Maracaibo, bättre reglering kring oljeproduktionen, och avvecklandet av den tunga industri som finns i landet. 

Land: Nya Zeeland

Delegat: Gustaf Ahlgren

Nya Zeeland konstaterar att världens klimatförändringar och miljöproblem är ett stort hot mot samhället och jobbar därför ständigt inrikes för att förhindra denna problematik. Kina är enligt regeringen i Peking det landet som satsar mest på förnyelsebara energikällor, samtidigt som de bygger nya kolkraftverk. 

Nya Zeeland fastslår att inom tio år drivs landet till 90 % av endast förnybara källor. Minskade koldioxidutsläpp från energisektorn är avgörande för Nya Zeelands strävan om att bli klimatneutralt. Nya Zeeland fastställde att 2018 stänga sina två sista kolkraftverk för att satsa på elenergi från förnybara källor för en mer hållbar utveckling. Fokus ligger på områden där Nya Zeeland har expertis och kunskap. Investeringar sker i de sektorer där möjligheter för ekonomisk tillväxt är stor. Specifikt jordbruk, fiskeindustrin och turismen.

Nya Zeeland föreslår att Kina tar ett kraftigt tag om sina koldioxidutsläpp för att skapa en hållbar miljövänlig och ekonomisk tillväxt. Ingen ska uteslutas i denna viktiga fråga och

Nya Zeeland uppmuntrar alla världens nationer att ta sitt initiativ.

© Håkan Danielsson 2023