UNHCR - rollspel 1

Delegation: Argentina

Delegat: Ida Stark

Utskott: UNHCR

Idag är det fler människor på flykt än vad det har varit på nästan 25 år. Mer än 12 miljoner syrier har tvingats lämna sina hem, det är oskyldiga människor som mister sitt liv på grund av detta inbördeskrig. Republiken Argentina anser att det pågår en humanitär kris i världen och att alla måste hjälpas åt. Inget land kan klara av detta själv, det krävs en samverkan mellan världens stater och Argentina vill hjälpa till genom att hålla dörrarna öppna för flyktingar.

Australien

Australien anser att om man vill hjälpa till mest effektivt så ska man lägga resurserna på krisområdet, då man kan hjälpa mer människor på ett mer effektivt och billigare sätt. Att flyktingar ska invandra till Australien anstränger landets ekonomi och kan ge negativa följder jämfört med att hjälpa till i krisområdet. Australien som anser sig själva vara ett humanitärt land tycker då att detta är den bästa lösningen inte bara på grund av den ekonomiska skillnaden men även för att man ska kunna hjälpa alla flyktingar och inte bara några enstaka individer. 

Australien anser att man måste främst stödja flyktingläger och de konfliktdrabbade regionerna så att flyktingarna har tillgång till tak över huvudet och att hjälpa till med fundamentala livsnödvändigheter såsom mat och vatten. Stabilitet och säkerhet för de drabbade är ett måste. Australien anser även att FNs medlemsländer ska agera och skicka de resurser de kan för att stödja regionens befolkning. Australien anser fortfarande att den högsta prioriteten för att hjälpa till på det mest humana sätt är att hjälpa flyktingarna genom att bygga upp flyktingsläger och att bidra med mat och vatten. 

Australien är även ett av de länder som stödjer med mest pengar till UNHCR per capita och önskar att fler länder hjälper till genom att donera pengar till UNHCR men även att de arbetar för idén om att man ska hjälpa till i närområdet. Att världssamfundet samarbetar för en stabilare och säkrare region är ett måste. 

Brunei

En flykting. 

En flykting är någon som flyr undan sitt land på grund av en djup rädsla och förtryck. En person som flyr, inte på grund av fri vilja utan för att den måste för att kunna överleva.

Brunei anser därför att hjälpa flyktingarna där de kommer ifrån är en bra mycket bättre lösning än att öka flyktingkvoterna i respektive länder. Denna lösning vill vi komma till genom att öka och stödja resurser till UNHCR så att de verkligen kan hjälpa till på plats, men även i fler hjälporganisationer runt om i världen.

Brunei anser sig ha en väldigt extrem kultur med annorlunda samhälle på grund av våra lagar. Det som Brunei infört är sharia-lagar och står starkt med detta i landet. Detta sätt att se på brott och kriminalitet kan vara svårt att förstå för utomstående. Starka religioner råder också i landet Brunei och även det kan vara svårt för de flyktingar som kommer att förstå det annorlunda sättet att se en eller sin egen religion.

Just nu är det så många på flykt att de som slåss mot folket och dem som flyktingarna flyr ifrån börjar slå rot i resten av världen och skapa oro på sådana sätt som inte innan var i folkets tankar. Innan det mycket ökade flyktingtrycket var det svårare att ta sig in i ett nytt land, ett sätt som granskades mer noga jämfört med när flyktingströmmarna kom. Nu är terrorister fast beslutna att nässla sig in i flera delar av världen. 

Det Brunei alltså är ute efter nu är att hjälpa till där de utsatta är eller var bosatta. De kommer på så sätt undgå att tvingas fly, att göra månadslånga, livsfarliga resor samt betala massor med pengar för att förflytta sig sig bort från oroliga eller till och med krigsförande ställen när det egentligen ligger under UNHCR:s vingar att tas hand om detta ärende i högsta grad. 

Genom ökat stöd till UNHCR ser vi en bättre hjälp utan att ha en fortsatt, relativt stor,  flyktingström.


Land: Colombia 

Delegat: Assar Lindqvist 

En stor anledning till varför så många flyr från Colombia idag är fattigdom. 7% av BNP kommer från jordbruket medans nästan en femtedel jobbar inom det. Detta leder till att många bönder lider av fattigdom och står inför 2 alternativ. Det första alternativet för dem är att så koka planter vilket används för produktionen av kokain, det gynnar även FARC gerillan som också är en bidragande faktor till varför människor flyr från Colombia idag. Det andra alternativet för bönderna är att fly landet. 

Det som Colombia vill från UNHCR är att de fortsätter att ge bistånd så att bönderna ej behöver stå inför de här grymma alternativen. För att hjälpa så många som möjligt från att fly från Colombia så är att hjälpa bönder en prioritering. 

FARC gerillan använder bönder för att kunna få fram kokain för deras narkotikahandel. Om vi kan hjälpa bönderna att sluta så narkotika så blir FARC gerillan i allmänhet fattigare. Om det skulle hända så kommer dem ha mycket mindre pengar till deras handlingar som också tillbringar till varför människor flyr från Colombia idag. Om FARC blir pressade ekonomiskt så tror Colombia att fredsuppgörelserna som pågår just nu med regeringen och FARC kommer att gå extra smidigt. 

Land: Danmark

Delegat: Elin Ferhm S2C

Utskott: UNHCR

Danmarks delegation menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot Danmarks nationella identitet eller mot Danmarks välfärd och trygghet. 

Danmark är ett mycket generöst land som gärna hjälper till med bistånd till de stora flyktingförläggningarna i världen. Att få slut på krigen i världen anser Danmark är en väldigt viktig uppgift på vägen mot lösning av den globala flyktingfrågan. De illegala vägarna är ett stort problem i dagens samhälle och skördar många människors liv på vägen mot asyl. Den danska delegationen anser att det är viktigt att de rikaste och geografiskt största i-länderna tar ett kliv fram och hjälper flyktingarna i denna svåra situation som världen ställts inför. 

Arabrepubliken Egypten

Policy Paper: Flyktingar, UNHCR

Delegat: Pontus Vilhelmsson

Arabrepubliken Egypten är fullt medvetna om de kriser som råder i världen och som tvingar folk på flykt. Idag flyr folk inte bara från Syrien, utan även Irak, Sudan, Eritrea, Somalia. En långsiktig lösning på dessa problem är att tillsammans motarbeta terrorister och förtryckare som orsakar dessa kriser.

Samtliga tidigare nämnda nationaliteter är representerade bland de flyktingar som idag residerar inom Egyptens gränser. Egypten har en djup oro över vad som kommer som kommer ske med den civila befolkningen som inte har möjlighet att fly, men också de som flyr och vad de kommer bli bemötta av. Därför arbetar Egypten med att så många som möjligt, vars liv har rivits i sönder av terrorn, ska få ett bättre liv.

I nuläget residerar över 250,000 flyktingar inom Egyptens gränser, varav endast 180,000 får stöd ifrån UNHCR.

Den kortsiktiga lösningen är ekonomiskt stöd i närområdena, där många flyktingar residerar, men också lättare möjligheter att ta sig till Europa.

Som UNHCRs ekonomiska satsningar ser ut i Egypten just nu, kommer en engångssumma på 28$ amerikanska dollar utbetalas till 48,000 av de mest utsatta syriska flyktingar inför vintern.

Detta är en betydligt mindre summa än den summa Egyptens delegation skulle vilja se, och hoppas på en enad generalförsamling med utökade ekonomiska resurser, för att fler flyktingar ska få ett bättre liv.

Med en sådan satsning skulle vi tillsammans hjälpa fler, och med en större summa än den nuvarande på 28$ amerikanska dollar.z

Filippinernas positions papper (UNHCR)

Flyktingar:

Med djup oro ställer sig Republiken Filippinerna till den växande flyktingkrisen. Varje år flyr flera miljoner människor och detta är inget som kan komma att fortsätta. Genom 1951 års konvention om flyktingars ställning så har Filippinerna liksom alla andra av FNs medlemsländer enats om vem som betraktas som flykting och hur de ska behandlas, men trots detta finns det fortfarande människor som befinner sig i flykt och som inte har tillgång till den hjälp de enligt konventionen har rätt till.

Idag förflyttas de flesta flyktingar till krisområdenas grannländer och Europa och det är ingen lösning. Detta har lett till att högerextremistiska partier har vuxit sig starka i många länder och för att minska dessa partiers inflytande anser Filippinerna att ett större samarbete av FNs medlemsländer är nödvändigt. Genom detta samarbete skulle man således kunna erbjuda en större andel av världens flyktingar tillgång till en trygg bostad och ett mer humanitärt förhållande, samt integrera dessa människor i samhället.

Vad Republiken Filippinerna vill:

Bättre fördelning av flyktingar mellan alla FNs medlemsländer

Integrera flyktingarna och ge dem de bästa förutsättningarna

Republiken Frankrike 

Delegat: Hanna Lövehed 

Republiken Frankrike delar Genèvekonventionens definition om vem som ska betraktas som flykting. Republiken Frankrike har en historisk koppling till många krisdrabbade områden där nu tusentals människor flyr ifrån. Därför ser Republiken Frankrike som en plikt att bistå dessa människor till en bättre tillvaro genom både hjälp i form av bistånd samt mottagande av flyktingar, något som andra läder bör sluta upp bakom. 

De pågående väpnande konflikterna i Arabrepubliken Syrien har inneburit massiva flyktingtillströmningar, flyktingkrisen är den största sedan Balkankrigen på 1990-talet för Europas räkning. Republiken Frankrike är angelägen att hjälpa de flyende men det är ingenting som löses under en natt. Fler stater bör sluta upp och visa solidaritet för finna en lösning. 

Republiken Frankrike vill betona vikten av att närliggande länder till krisdrabbade områden bör vara de som i första hand tar emot flyktingar. Att överlåta ansvaret till länder som ligger längre ifrån är en handling av irrationell karaktär. Republiken Frankrike anser dock att länder kapabla att bidra bör ingripa i krisdrabbade områden med förnödenheter. 

En enad linje är en viktig del i hur flyktingkrisen ska lösas. Alla stater måste visa solidaritet. Det är av största vikt att stater sluter upp, kommer överens och handlar i enighet för att hjälpa varandra i en krissituation. Flyktingkvoteringar uppmuntras av Republiken Frankrike och är nödvändiga i många fall. 

Republiken Frankrike är noga att poängtera att de som är i behov av asyl ska även få skydd. Alla människor som flyr på grund av välgrundad fruktan av förföljelse på grund av etnicitet, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet av viss samhällsgrupp bör få skydd. Terrorister på flykt ska dock kunna nekas asyl utan att beslutet blir ifrågasatt. 

Georgien 

Policy Paper - Unhcr 

Katedralskolans FN-rollspel 2015 Delegat: Astrid Wenhov
Land: Georgien
Utskott: Unhcr 

Bakgrund 

Georgien dras med ekonomiska, sociala och politiska problem efter kriget mot Ryssland 2008. Konflikten uppkom när Georgien och grannlandet Ryssland hade svårt att komma överens. Georgien ville samarbeta med EU och NATO. Detta oroade Ryssland som tyckte att detta samarbete var ett hot mot landet. Kriget började 2008 men pågick endast fem dagar. Idag kan vi ser hur landet lider av splittringar mellan folkgrupper. Georgien är i ett spänt läge mellan Ryssland och väst. Georgien vill tillhöra Nato och EU men vill samtidigt in te komma i konflikt med Ryssland. Detta innebär att Georgien är försiktiga i sina politiska beslut som rör relationerna med Ryssland och väst. 

Ståndpunkt 

Georgien tror på att alla människor är lika mycket värda och att vi alla förtjänar en trygg och säker framtid. Konflikten i Syrien har satt människors liv i fara och Georgien vill sätta ett stop för detta. Flyktingarna behöver vår fysiska men även psykiska stöd för att de ska kunna få vår bästa hjälp. Vi måste förutse flyktingarna med mat, mediciner och kläder där de befinner sig men även där konflikten utspelar sig. 

Politiskt ställningstagande 

Politikerna i Georgien har fullt upp med de interna angelägenheter då man har en situation med ekonomiskt och politiskt instabilitet i landet. Flyktingkatastrofen i Syrien hamnar därmed i skuggan av dessa problem. Däremot blir det en viktig utrikespolitiskt fråga då man vill ha goda förhållanden med väst och EU där Syrienkonflikten står högt på agendan. Landet kommer därför rätta sig efter EU:s standarder och lagar i flyktingfrågorna. När det gäller Rysslands förslag på lösningar så kommer man vara avvaktande och neutrala. Detta innebär att Georgien inte kommer driva frågan och ställa höga krav. Om flyktingkrisen ska lösas så anser Georgien att stormakterna måste komma överens om en slutgiltig lösning. Det räcker inte enbart att en stormakt försöker lösa konflikten. Här tar gärna Georgien en medlande roll. 

Indien

Indien som enad nation värnar för en fredlig flyktingpolitik och månar därför också om de mänskliga rättigheterna. Indien visar sin medmänsklighet i sina handlingar och kan därmed konstatera att man tog emot 9.8 miljoner flyktingar under Bangladeshs befrielsekrig. Med detta fastställt riktar Indien kritik mot hur Europas flyktingpolitik utspelar sig. Som premiärminister Modi säger “varje gäst ska behandlas som en gud”(-Atithi Devo Bhava).

Enligt FN:s millenniemål vill Indien trycka på varje enskild individs rättigheter och vilka krav det innebär. Med hänvisning till artikel 3 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna betonar delegationen individens rätt till det fria valet och möjligheten till personlig säkerhet. Nationerna har ett gemensamt ansvar. Staten måste främja en gemensam flyktingpolitik. Delegationen Indien uppmuntrar för samarbeten över gränser och en förbättrad global kommunikationsapparat. 

Som världens största demokrati är varje röst en angelägenhet för nationens utveckling. Nationen är villiga att förhandla för att understödja framtida flyktingpolitik. Givetvis förhåller sig nationen till den suveräna staten, och därför bör respektive stats kapacitet ligga till grund för aktioner. Därmed konstaterar nationen Indien att kommunikation och förbättrade strategier sinsemellan nationer ska uppfylla FN:s definition av mänskliga rättigheter. Som Mahatma Gandhi en gång sade: Vi måste bli den förändring vi vill se. 

Republiken Irak

Delegat: Emma Flivik

Irak anser att det är en mänsklig rättighet att kunna söka skydd från förföljelse. Stater som har ratificerat FN:s konvention om flyktingars rättsliga ställning har en absolut skyldighet att släppa in människor som befinner sig vid ländernas gränser och vill söka skydd samt få tillgång till en rättssäker asylprocess. Ett flertal internationella och nationella lagar och andra bestämmelser som styr rättigheter och skyldigheter stödjer överenskommelsen.

Under 2015 har en ny plan utarbetats mellan Irak och UNHCR, som bl.a. innehåller en omfattande budget för Iraks flyktingverksamhet. Planens syfte är att samordna de humanitära insatserna för alla flyktingar och skapa en hållbar lösning för utsatta människor. De viktigaste områdena är att förespråka och främja juridiska och skyddande insatser, leverera grundläggande bistånd och stöd till nyligen fördrivna människor och bygga upp ett partnerskap inom det internationella samfundet.

Trots tidigare fiendskap står Irak nu allierat med Syriens regering på grund av deras gemensamma fiende ISIS. Irak finner det nödvändigt att Assad sitter kvar vid makten, då Irak menar att en seger för rebellerna i Syrien kommer att innebära ett styre med fientliga styrkor vid makten och ett växande ISIS i Irak. Detta leder till fler flyktingar runt om i världen, vilket gör det till en internationell fråga. Länder som är involverade borde ta flera initiativ, samarbeta och hålla ingående möten för att hitta en rationella lösningar. EU och FN bör göra kraftfulla insatser för att ge bistånd i flyktingläger nära ursprungsländerna. Härigenom hjälper man betydligt fler än idag, på ett mer effektivt sätt.

Irland

Irland har för nuvarande en hel del finansiella problem. Irland var ett av de länder som drabbades värst i EUs finanskris 2008. 

Den ekomomiska situation vi nuvarande befinner oss i hindrar kraftigt vår förmåga att ta emot den mängd flyktingar vi vill. Irland ligger i 123 % i skuld med en arbetslöshet på 9.7 %.

Vi förstår att världens flyktingar är i starkt behov av fler platser att bo, särskilt med Syrien i åtanke.

Vi vill därför föreslå ett läger där flyktingar tillfälligt kan stanna innan de skickas vidare till nästa land. Vi vill öka vår flykting intagning till totalt 10.000 flyktingar per år. Vi vill alltså öka vår flyktingintagning med ca 1000 flyktingar till dessa läger per månad varav 450 flyktingar kommer få permanent boende och medlemskap i Irland. Detta kommer att dubbla vår intagning av flyktingar från ca 5500, till över 10.000 per år.

 Israel 

Delegat: Daniel Hammarstrand Hansson 

Klass: HiP3

Staten Israel har en lång tradition av att hjälpa folk i nöd men idag så kan vi tyvärr inte göra på samma sätt längre. Staten Israel är en av de få stater som själv har en befolkning som själva har varit med om en katastrof som den idag. Den katastrof vi ser idag är den största på mycket länge. Staten Israel är djupt oroade över situationen idag och utan samarbete är lösningen långt borta. Staten Israel ligger idag i närområdet där katastrofen är som störst och Israel ser det som en självklarhet att hjälpa de drabbade områdena. Däremot kan vi inte försätta landets säkerhet i fara och därför måste vi ha koll på vem som får vår hjälp. 

Staten Israel är fullständiga medlemmar och står bakom flyktingkonventionen från 1951 till viss del. Idag hjälper Staten Israel skadade flyktingar från Syrien med sjukvård. Staten Israel vädjar till andra länder att göra likadant och ha en strävan efter att alla människor ska kunna känna sig säkra i denna värld. Den stora flyktingkrisen idag är en konsekvens av det blodiga inbördeskrig som pågår i Syrien. 

Staten Israel värnar om landets säkerhet och har därför inte möjlighet att hjälpa alla de flyktingar som finns i Syrien. Staten Israel har en hård kontroll över sina gränser och kan tyvärr inte ta emot alla utan att veta vem det är. De extremistgrupper som idag härjar i Syrien måste bekämpas och kan därför kan inte Israel ta emot de människor som förknippas med dessa. 

Japan

Delegat: Gustav Olsson, Anna Egelborg och Saga Lundquist

I dagsläget strömmar det in flyktingar från framförallt Syrien till främst grannländer som Libanon och Jordanien, men även till de Europeiska länderna. Många har som mål att ta sig till länder så som Tyskland och Sverige. Vi i Japan vill inte riskera att förändra vårt kulturella samhälle. Japan har i hundratals år varit ett väldigt historiskt och kulturellt land, för oss är vår kultur därför oerhört viktigt. Vi strävar efter en fortsatt framtid med ett synnerligen japanskt samhälle. Denna vision skulle vara omöjlig om människor från olika länder, med annorlunda kulturer och traditioner, bemängas. Vårt tätbefolkade land innebär även det en svårighet, utrymmet räcker helt enkelt inte till. Vi måste alltså avstå från att ta emot dessa flyktingar. Japan tar starkt avstånd till terrorism vilket stärker våra grunder till att stänga gränserna då vi till varje pris vill undvika inflytande från de Islamistiska terrororganisationerna. Japan har under 18 och 1900-talet varit utsatta för ett antal terrordåd och krigsföringar i landet, vi vill inte riskera att detta sker igen.  

Vi i Japan anser att de viktigaste prioriteringarna måste ligga i att hjälpa flyktingarna i närområdet, alla resurser måste läggas ditåt. Att flyktingar ska behöva ge sig ut på en livsfarlig flykt, långt bort från hem och familj, över medelhavet i plastbåtar är fullständigt oacceptabelt. Flyktingarna sätts i fara, en fara man inte ska behöva uppleva när man redan befinner sig på flykt ifrån det katastrofala inbördeskriget. All hjälp och kraft måste därför riktas mot Syrien.

Våra största resurser kommer att läggas på en uppbyggnad utav Syrien efter alla bombningar. Vi kommer satsa stort på detta och vänar om att Syrien ska kunna återgå till sitt forna och fullständiga skick, så som det såg ut innan kriget. Denna process kommer självklart att starta efter krigets slut. 

 Jordanien

Delegat: Hugo Nipstad (S3B) Katedralskolan FN-rollspel 2015 

Jordanien yrkar på en lösning av flyktingkrisen och står som en humanitär nation i sakfrågan. Jordanien betonar allvaret i flyktingkrisen och ser asylsökande som en av landets största prioriteringar. Sjukvård och utbildning erbjuds asylsökande som anländer till flyktingläger i Azraq och Zaatari. Jordanien prioriterar asylsökandes behov av humanitär hjälp, livsmedel och utbildning trots stora påfrestningar på landets infrastruktur. Jordanien vädjar till närliggande nationer i regionen att öppna sina gränser för flyktingar och asylsökande. 1 

Jordanien som gränsar till Syrien, hade hösten 2014 tagit emot 1,2 miljoner syriska flyktingar, idag estimeras antalet vara avsevärt högre.
2014 sammanställdes en resolution om flyktingkrisen (National Resilience Plan) som framfördes av regeringen. Resolutionen behandlade fördelningen av asylsökande inom regionen mellan perioden 2014-2016. Jordanien yrkar på en gemensam lösning till problemet, där varje nation förväntas ta ansvar för anländande flyktingar och asylsökande. 2 

Jordanien skrev inte under flyktingkonventionen 1951 men agerar inom regionen som en humanitär aktör där man betraktar Syrierna som flyktingar med behov av hjälp. UNHCR har färdigställt en framtidsplan tillsammans med Jordaniens regeringen med en estimerad budget motsvarande 404 miljoner dollar till att finansiera förbättrade levnadsvillkor för flyktingar och asylsökande i Jordanien. Framtida förändringar kommer presenteras 2015 i samband med den nya National Resilience Plan som behandlar situationen i Syrien och flyktingar från Irak. 3 

Jordanien sträcker ut en hand mot västvärlden i hopp om hjälp för att kunna hantera den rådande flyktingkrisen. Utan världssamfundets hjälp kommer Jordanien inte kunna hantera de kraftiga flyktingströmmarna och behöver därför ytterligare finansiering. Jordanien anser att situationen är en humanitär sådan och det är varje nations ansvar att hjälpa asylsökande och flyktingar inom regionen. 4 

Kanada

Utskott: UNHCR

Delegat: William schmitz

Vi i Kanada tror på varje individs rätt att fly förtryck, våld, diktatur samtidigt att få utöva sin religion i trygghet. Därför, med dagens situation i världen uppmanar vi att varje land tar sitt ansvar i denna fråga och hjälpa varandra som medmänniskor istället för att direkt välja att se bortom detta problem som finns i världen. Resan som många av dessa flyktingar tar över medelhavet är riskabel och sätter individers liv på spel. Med en mer effektiv flyktingpolitik i Europa skulle detta inte behövas. Vi i Kanada ser en positiv framtid i att ta emot flyktingar vilket har visat sig otaligt många gånger genom historien. 

Folkrepubliken Kina

Kartläggning

Idag finns det ca 50 miljoner människor på flykt som räknas som flyktingar. Av dessa är 33 miljoner internflyktingar, varav en stor andel återfinns i Afrika, och ca 23 miljoner är under 18 år. Denna situationen är ohållbar. En överblick på hur världen hjälper till, visar att situationen är mer än ohållbar. Dublinförordningen som gäller inom EU är satt ur funktion och den tvångskvot som EU röstade igenom hjälper inte då nationer struntar i att följa den. Detsamma gäller FN:s flyktingkvot. 

Folkrepubliken Kina har ett ledande samarbete med UNHCR angående registrering och emottagande av flyktingar, något som kan vara ett steg i rätt riktning i dagens systemöverbelastning inom dessa två områden. Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med UNHCR och att sedan distribuera denna expertis till andra behövande länder.

Folkrepubliken Kina ser ett ökande behov av att alla efterföljer de internationella bestämmelser som UNHCR stadgar. Detta blir viktigare när fler flyktingar väljer att fly utanför sin nations gränser. Detta riskerar att rubba den politiska makten och destabilisera tidigare stabila nationer. Ett av de största problemen i den här frågan blir då att olika nationer får ta emot extremt stora flyktinggrupperingar medan andra nationer inte tar emot mer än några hundra. Vi inom UNHCR måste gemensamt lösa konflikten och förbättra förhållandena för flyktingar. Folkrepubliken Kina vill se ett mer resolut agerande i frågan och har därför följande lösningar:

UNHCR:s budget för flyktinghjälp har i år fått in knappt 50% av de pengar som behövs. Folkrepubliken Kina är beredda på att gå in med ekonomiska muskler för att lösa bristen på pengar. 

Folkrepubliken Kina är beredda på att gå in med ekonomiska bistånd till de värst drabbade nationerna i denna flyktingkris. Dessa pengar är endast till för flyktingar och missköter man denna resurs drar vi in vårt stöd.

Folkrepubliken Kina uttrycker en förståelse för de internationella bestämmelser i frågan som finns och att dessa efterföljs.

KUBA 

Hannah Hellstrand, S2B 

Vi i Kuba anser att konflikten i Syrien har expanderat till ett mycket allvarligt problem som kräver full uppmärksamhet och naturligtvis är vi djupt bekymrade över situationen. De väpnade konflikterna som ständigt pågår i landet har tvingat miljontals av individer och familjer till flykt och orsakat en stor mängd med dödsfall som vi alla befarar kommer att stiga i en omfattande hastighet. 

Detta beklagar vi djuptgående och sannerligen oroar det oss mycket djupt men trots omständigheterna, vågar vi i Kuba hoppas på en fredlig lösning som inte innefattar överflödigt våld i ett redan svårt drabbat land.
Vi vädjar om en diplomatisk lösning på krisen i Syrien, som inte innefattar några militära ingripanden för att de mångfaldiga liv som utan vilja dras med i processen, skall besparas och tilldelas säkerhet. 

Libyen

Urskott: UNHCR

Delegat: Hanna Duvander

Libyen konstaterar att flyktingsituationen idag är ett oerhört grundläggande problem som drabbar miljontals människor världen över. Vare sig det handlar om fasan för förföljelse på grund av sin religion, nationalitet, politisk uppfattning, ursprung eller annat ser vi i Libyen att en lösning måste bryta fram snarast.

Den pågående oron och inbördes strider i grannländerna är en bidragande faktor till dem enorma flyktingströmmarna. Då Libyen är ett av grannländerna drabbas vi ofantligt mycket. Libyen anser likväl att de välbärgade länders ovilja att ta ansvar i detta globala problem som står framför oss genom att inte ta emot flyktingar som söker skydd inte är en hållbar lösning. Libyen anser att Internationella samfundet borde ta större ansvar i denna fråga genom att bidra med ekonomiskt stöd till flyktingarna, även till länderna där frågan berörs. Det är väsentligt att stormakterna tar sitt ansvar, i FN, säkerhetsrådet och rent generellt, och börjar sammarbeta istället för att motarbeta varandra i denna frågan. Libyen anser jämväl att lösningen till den osäkra politiska situationen i landet först måste tas om hand. Då Libyen saknar fast regering och ekonomiskt underlag hävdar Libyen att mer lämpliga länder bör stäcka ut en hand och ta tag i denna oroliga situation.  

Luxemburg 

Luxemburg strävar efter att gynna kvinnors, barns, minoriteters och flyktingars rättigheter. Landet kämpar för demokrati och fördömer all diskriminering, tortyr, människohandel. Vi strider för människors lika värde. Luxemburg anser att detta går att fullborda genom att samarbeta med partnerländer, organisationer och olika grupper i samhället.

Det har förflutit år och krig har framkallat mycket folk på flykt. I takt med kriget har mer än halva befolkningen i länderna flytt från krig och har satt sin tillit till att få hjälp. Många länder har välkomnat dem med öppna armar medan andra blockerat sina gränser. Fler än 50 miljoner människor har lämnat sitt hemland och är på flykt. Omkring 33 miljoner är internflyktingar och flykt på sitt eget land. 46 procent av människorna som flyr är under 18 och majoriteten befinner sig i ett utvecklingsland. Konkret handlar den stora mängden av flyktingar om kriget i Syrien, ostabiliteten i Irak, Afghanistan och Libyen. Människor flyr även från undertryckandet i Eritrea och Somalia. Dessutom finns världens största flyktinggrupp i Pakistan där människor från Afghanistans har flytt. 

Vi i Luxemburg instämmer i FN:s flyktingkonventions definition av flyktingar ”människor som har flytt från sina länder på grund av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp, och som inte kan eller vill återvända “ Krigen och politiska ostabiliteten utmanar att upprätthålla för människors lika värde. Då det i dessa länder förekommer diskriminering och förföljelser i hög grad främst på grund av nationalitet, religion och politisk uppfattning och leder till att människor flyr. 

Vi i Luxemburg anser att det är ett viktigt problem att hantera flyktingarna. Alla länder måste samgå med en konkret lösning om fördelningen. Varje land borde ta emot tillräckligt med flyktingar där kapaciteten räcker till, där välfärden, ekonomin och samhällets struktur inte påverkas allt för mycket. Alla nationer måste hjälpa våra medmänniskor och ge dem en chans för en framtid, alla har rätt till liv och för att detta ska fungera behöver vi tillsammans samarbete för ett mer demokratisk och fredligt värld. 

Malaysia

Delegat: Carl Gustafsson 

Malaysia anser att ett större ansvar måste tas om vi ska lösa flyktingkrisen som vi ser idag. Som ett land som är med i UNHCR har Malaysia ett ansvar för de människor som flyr från krig och förföljelser De flesta av de flyktingar som finns i Malaysia kommer från närliggande länder i sydöstra asien, som t.ex. Burma, men allt fler flyktingar från de olika krigszonerna i världen söker asyl i Malaysia. Eftersom Malaysia är ett land med övervägande muslimsk kultur och traditioner skulle de muslimska flyktingar som flyr från t.ex konflikten i Syrien kunna integreras bättre. Malaysia är villiga att ta emot en del av de flyktingar som kommer till EU för att på så sätt lätta på trycket för dessa länder. Malasya vädjar till alla länder i världssamfundet att ta sitt ansvar när det gäller flyktingströmmarna i världen. 

Mexiko

Billy McCabe HiP3

Policy Paper- Flyktingar 

Flyktingsituationen i Mexiko har varit problematisk under de senaste åren. Å ena sidan har Mexiko tagit emot ytterst få flyktingar, men å andra sidan har oerhört många mexikaner flytt till USA.                                                                                                                           Under 2000-talet har Mexiko engagerat sig i olika fredliga organisationer tillsammans med stormakter i Europa. Mexiko har följt EU-länder och etablerat goda relationer med många europeiska länder. 

Angående flyktingfrågan i Syrien är Mexiko angelägna att lösa konflikten i Syrien och erbjuda hjälp i närområdet, flyktingarna från Syrien har inte i någon större utsträckning migrerat till Mexiko, och under 2014 tog Mexiko enbart in strax över 1000 flyktingar. Huvudmålet för flyktingarna har inte varit Mexiko, utan framförallt har de sökt sig till de europeiska länderna och därav har Mexikos flyktingmottagande inte varit särskilt stor.

I takt med flyktingströmmarna från Syrien så har Mexiko också upplevt stora bekymmer med flyktingar på sin egen kontinent, där fler och fler mexikanska invånare söker sig till USA för att komma ifrån drogproblemen, korruption och bristande mänskliga rättigheter som präglar Mexiko idag.

I och med Mexikos allvarliga problem i samhället är det primära att inte ta in flyktingar i en jättestor utsträckning utan framförallt lösa landets egna problem i första hand. Mexiko är för tillfället, trots en snabb uppryckning på senare år inom många samhällsaspekter, ett land med 120 miljoner invånare där hälften beräknas vara i fattigdom, och droger samt korruption är högst angelägna problem. Därefter har Mexiko skickat mycket bidrag till UNHCR istället för flyktingmottagande, men öppnat upp fler dörrar för ett betydande större flyktingmottagande i framtiden i takt med landets ständiga utveckling.

Mexiko strävar efter att minska flyktingströmmarna i världen, men också hitta en lösning i roten av problemet, det vill säga själva konflikten i Syrien. Att enbart minska flyktingströmmen ligger inte i Mexikos intresse, utan det löser bara en del utav ett stort problem, och tillsammans med FN och EU-länder få fram en lösning på konflikten i Syrien.  Därefter har Mexiko påbörjat flertal politiska och ekonomiska samarbeten med EU, exempelvis OECD, IMF och ICC och man har börjat gå i samma politiska linje som många europeiska länder.

En uppenbar lösning på problemen i Syrien existerar inte, varken kortsiktigt eller långsiktigt. Mexiko är beredda att ta in fler flyktingar än vad de gjort på de senaste åren, och på så sätt hitta en kortsiktig lösning på flyktingströmmen. Långsiktigt krävs det oerhört mycket mer från både Mexiko, FN, EU och ytterligare samarbeten för att få stopp på IS och Al-Assad. I dessa forum och samarbeten bör lösningar föreslås på inbördeskriget i Syrien. 

Sammanfattningsvis är Mexiko angelägna att lösa Syrien-konflikten och för ett ökat flyktingmottagande i framtiden. Både i en kortsiktig och långsiktig lösning vill Mexiko involvera sig i tillsammans med FN och hjälpa till i den största humanitära krisen sedan andra världskriget.  

Norge

Utskott: UNHCR

Delegat: Christopher Haaland 

Norges flyktingpolitik

Europa står nu inför en stor flyktingkris. Varje dag kommer nya flyktingar till Europa från Mellanöstern och Afghanistantrakterna. Det här är en mycket allvarlig situation och är en av Europas ledande problem sedan andra Världskriget. I och med att det anländer så många flyktingar till Europa har Dublinförordningen tappat sitt inflytande i praktiken. Det innebär att flyktingströmmen sker i länder som inte befinner sig vid EU: S gränser.

Norge som är ett Nordiskt land är mycket oroliga över hur situationen har utvecklats i Europa. Norge vill se en förändring i Europa och hjälpa det utsatta som flyr undan våldet i Mellanöstern. Vi i Norge anser att det mest framgångsrika sättet är att skänka stora summor pengar till de länder som behöver hjälp. Det här hjälper då landet på lång sikt. Norge menar att Europas nuvarande flyktings politik är mycket farlig för framtiden. Att ta hand om alla som kommer är en omöjlig uppgift och frågan som man måste ställa sig är hur man ska agera om 3 år då invandringen har mer än dubblats. 

Därför har Norge så som så många andra Europeiska länder en flyktingkvot.     

Norge är mycket glada över att sitt grannland Sverige har börjat med sin Gränskontroll, Norge anser att det skickar tydliga signaler till andra EU länder att vi måste hjälpa på plats istället för att ta emot så mycket som möjligt. 

Delegation: Republiken Polen

Policy Paper – UNHCR

Republiken Polen är fullt medvetna om den rådande flyktingkrisen. Över 60 miljoner människor är på flykt och detta är såklart ytterst tragiskt. Vad Polen dock är övertygad om är att krisen inte löses genom att öppna gränserna och välkomna alla flyktingar till Europa. Effekten av detta blir att vi inte kan garantera Europas säkerhet längre då de flesta flyktingar inte har några som helst papper på vem de är. Det finns en risk att dessa människor kan ha stridit för till exempel Islamiska Staten.

Polen tar just nu emot en liten del av dessa flyktingar och går med på att även i framtiden ta emot en liten del av dessa flyktingar men vi är oroliga att för många flyktingar skulle destabilisera landet då Polen har en stark opinion mot flyktingmottagande inom landet. Det skulle även leda till integrationsproblem då flyktingarna vill utöva sin religion vilket oftast inte stämmer överens med vår gamla katolska tradition som Polen värderar högt. Trots allt ligger att säkra Polen och dess folks säkerhet högst på agendan.

Republiken Polen ser fram emot att samarbeta med framförallt länderna som är med i Visegradsgruppen, men självklart andra länder också. Vi har en hög förväntan att vi ska få fram en gemensam lösning som säkrar en positiv utveckling i våra länder.

Saudiarabien 

Kungadömet Saudiarabien ser bekymrat på den rådande flyktingsituationen. Miljontals människor är på flykt, och en press på länderna dit flyktingströmmarna leder är olik något världen tidigare skådat. Saudiarabiska delegationen vill belysa staters suveräna rätt att ta emot folk på flykt utifrån den egna statens kapacitet till mottagande. Rimligtvis bör det vara en stats rätt till egenbestämmande som avgör hur många, eller hur få, det egna landet kan motta. Trots det faktum att kungadömet Saudiarabien ser risken att plötslig tillströmning av människor kan leda till arbetslöshet, togs 100 000 människor emot i september. Vidare anser den saudiarabiska delegationen att lösningen på denna kris således inte är att kontinuerligt ta emot folk på flykt. Kungadömet Saudiarabien anser att om källan till denna kris löses så upphör även flyktingströmmarna. 

Delegation: Republiken Serbien

Delegat: Amelia Heurlin

Utskott Policy Paper: UNHCR

Djupt medvetna om den akuta flyktingsituationen som präglar nationer världen över är Republiken Serbien beslutsamma att förse hjälp i den utsträckning som är möjlig. Med önskan om att skapa en hållbar tillvaro för flyktingar öppnar Republiken Serbien landets gränser under kontrollerad form. Vidare bistår även Republiken Serbien, i genomförbar grad, medel för flyktingars säkra återvändo eller göra integrationen möjlig för de som önskar att stanna i Republiken Serbien.

Land: Republiken Sudan 

Delegat: Selma Elgameil

Republiken Sudan har en lång tradition av gästfrihet för flyktingar och asyl-sökande i landet. Sudan har för tillfället 2,3 miljoner flyktingar i landet varav 1,9 miljoner av dem är internflyktingar. De resterande flyktingarna kommer i största del från grannländerna Eritrea, Sydsudan, Chad, Etiopien och Centralafrikanska republiken.

Flyktingar från Sydsudan, som nu ligger på över 100.000 stycken är tillåtna att röra sig fritt i Sudan tills deras land har nått en politisk lösning. 

Sudans stora flyktingmottagande lägger också en adderad press på landets resurser.

Flyktingmottagandet påverkar även Sudans humanitära partner som har ett stort antal nödsituationer att försöka ta hand om i landet. Sudan förstår vikten av att ta emot ett stort antal flyktingar. 

För tillfället assisterar UNHCR ca 1,8 miljoner flyktingar av befintliga 2,3. Det betyder att en halv miljon flyktingar i Sudan står utan hjälp. 

Republiken Sudan måste först och främst fokusera på att försöka placera och ta hand om sina internflyktingar innan de tar sig an problemet med de internationella flyktingarna. 

Detta vill UNHCR göra genom att bland annat stärka de nationella partnerskapen i Sudan för att undvika nya omplaceringar av flyktingar i landet.

Dock blir reparationen av sudanesiska flyktingar fortsatt svår med tanke på de fortsatta konflikterna och spänningarna i Darfur och Sydsudan.  

Sydafrika  

UNHCR 

Idag ser vi de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget, Republiken Sydafrika är i dagsläget hårt belastade av stora strömmar asylsökande. Därför anser Republiken Sydafrika idag att vi i FN måste hitta en samarbetsanda och gå framåt i frågan.

Republiken Sydafrika är oroade för ökade flyktingströmmar och önskar därför en hållbar lösning för alla inblandade parter

Republiken Sydafrika önskar att andra länder ska ta ett större ansvar i asylmottagning dock såklart med hänsyn till landets ekonomi

Republiken Sydafrika vill att länder i närområdet av konflikter ska få avlastning då ett fungerande asylsystem kräver internationellt samarbete

Republiken Sydafrika önskar att det ska finnas bättre och mer heltäckande riktlinjer från UNHCR angående asylsökande 

 Asylrätten är en del av FN och därför behöver FNs länder ta det ansvar som behövs för att leva upp till våra åtagande

Republiken Sydafrika är bekymrade av våren egen situation med stora mängder flyktingar och vi är oroade med anledning av om våran asylmottagning inte klarar såpass stora mängder i längden

Hugo H

Sydkorea pp

Ahmed Helmi S2b

Vi i Sydkorea vill kunna bibringa skydd och bistånd till ytterligare fler flyktingläger. Det har vi lyckats i Sydkorea med hjälp av UNHCR.  Vi i Sydkorea tycker att vårt samarbete med UNHCR har gjort en stor skillnad för flyktingarna i olika områden över hela världen med både ekonomiskt bistånd och skydd mot olika hot. Alla människor. Vi i Sydkorea skulle kunna tänka oss att fler länder går med i UNHCR planen för flyktingar. Med att fler länder går med i UNHCR planen, kommer situationen för flyktingar att förbättras enormt. Människor ska inte behöva känna sig hottade, det är därför fler länder borde stödja flyktingarna och bjuda på den tryggheten de behöver.

Land: Republiken Sydsudan

Delegat: Matilda Ohlsson 

Republiken Sydsudan anser att flyktingkrisen som uppstått efter att de hänsynslösa seperatiströrelserna intagit stora delar av Syriens geografiska landområde och därmed tvingat miljontals människor på flykt ska tas på absolut största allvar då vi som stat själva har upplevt konsekvenserna av liknande händelser. 

Sydsudan känner stor säkerhet i att det är seperatiströrelserna i Syrien som är grundproblemet till denna enorma mängd människor som nu väljer att fly från sitt hemland. Dessa seperatiströrelser bidrar till en stor oro i landet som sedan har resulterat i att Assad varit tvunget att vidta drastiska åtgärder i syfte att skydda civilbefolkningen som dessvärre hamnat i kläm i nuvarande maktkamp.

Sydsudans inbördeskrig skapade en stor instabilitet i samhället och ledde till att många tog beslutet att fly. Efter freden valde dock majoriteten av de som tidigare flytt från Sydsudan att återvända. Detta visar på att problemet ligger i hur pass stabilt samhället är och hur pass stor trygghet invånarna känner. Därför anser vi att för att lösa denna pågående flyktingkris krävs det att de Syrianska samhället återfår sin stabilitet. 

Vi anser att de internationella samfundet bör fortsätta bidra med ekonomiskt bistånd till de länderna som har en stor andel flyktingar så att samhället i fråga kan utvecklas så att en mindra andel människor känner att den enda utvägen är att fly.  

Vi anser att flyktingar bör bli behandlade så pass humanitärt som möjligt och bli välkomnade till de land de flyr till, dock lägger vi stor vikt i att man i största mån ska försöka stabilisera samhället för att förhindra att folk flyr då detta kan rubba ekonomin i de landet de väljer att söka trygghet i. 

Republiken fastslår alltså att man ska värna om ett så pass humanitärt flyktinghanterande som möjligt men att huvudfokuset ska ligga på att förbättra levnadsvillkoren i hemlandet för att förhindra någon form av flyktingkris.

Arabrepubliken Syrien

utskott: UNHCR

Delegat: Jon Björklund

Delegationen Syrien anser att flyktingar, människor som flyr sitt hemland av diverse anledningar är ett problem som eskalerat. Oroligeheter i Mellanöstern, inte minst i Syrien på grund av terroristiska rörelser som utökar sina nätverk och gör det svårt för civila att fortsätta leva ett vardagligt liv, är en nyckelorsak till den så kallade flyktingkatastrofen som råder idag. 

Arabrepubliken Syrien är öppen för internationella dialoger om eventuellt samarbete med mål om att hitta lösningar, förutsatt att samtliga nationer kan föra respektfulla dialoger gentemot varandra. 

Delegationen Syrien betonar vikten av Suveränitetsprincipen kap.2 (1) i FN-stadgan. 

Ingen stat har rätt att beblanda sig i en annan stats inre angelägenheter. 

Tchad

Delegat: Elsa Rexö

Utskott: Flyktingutskottet

Vi i Tchad anser att det är ytterst viktigt att vi gemensamt kommer fram till en lösning angående den aktuella flyktingsituationen. I en sådan här krisartad situation är samtliga staters flyktingansvarstagande något som bör prioriteras högt. 

Tchad har idag tagit emot över 450 000 flyktingar. Med strävan efter en hållbar lösning är vi i Tchad positivt inställda till vårt samarbete med UNHCR. Med vår erfarenhet uppmanar vi samtliga stater att ingå samarbete med UNHCR. 

Delegation: Republiken Turkiet 

Delegat: Axl Fiedler Utskott: UNHCR 

Läget i Republiken Turkiet idag är kritiskt med överbefolkade läger som tvingar flyktingar att söka skydd i städer som snabbt förlorar möjligheterna att tillgodose alla nödvändiga behov. Utan internationell hjälp kan inte Turkiet garantera flyktingarnas säkerhet men inte heller vilka som korsar gränsen till landet. 

Turkiet vädjar till generalförsamlingen att bidra med alla medel möjliga för att lösa den ohållbara situation som är flyktingfrågan i Mellanöstern. Utan tillräcklig hjälp kan inte mänskliga rättigheter för de människor på flykt garanteras. I dagsläget estimeras det att Turkiet har spenderat 8 miljarder euro men bara fått tilbaka 500 miljoner euro i form av internationellt stöd, vilket är en obetydlig summa som inte gör en verklig skillnad i den konflikt vi står inför idag. 

Republiken Turkiet har genom flyktingströmmen från Syrien blivit djupt medvetna om världens flyktingproblem. T urkiets förslag på en lösning är att skapa en buffertzon i Mellanöstern där flyktingar kan leva utan yttre hot. Ett säkert område som skyddas av internationell militär och där man kan skilja på flyktingar i behov av speciell vård, rikta större hjälp till barnfamiljer och äldre, men viktigast att rensa ut de militanter som gömmer sig i skuggan av flyktingar för att kunna utföra terroristdåd mot civila. 

Turkiet har en viktig roll i flyktingfrågan med en stor möjlighet att hjälpa folk i nöd men Turkiet kan inte lösa krisen själva och har en vilja att samarbeta med omvärlden för att skapa en bättre framtid för oss alla. Att förhindra konflikter som utgötr faror för civila och tvingar de att fly från sina hem med fara för livet. Vi måste alltid sträva efter en framtid med trygghet och säkerhet för alla, av alla. 

Delegation: Tyskland

Astrid Sjöholm

Policy Paper UNHCR

Förbundsrepubliken Tyskland ser på den aktuella flyktingsituationen med största oro. Människor världen över tvingas undfly förföljelser, krig och misär till följd av nationalitet, religion eller etnicitet. Dagligen förekommer det riskfyllda båtresor över Medelhavet, samt annan typ av människosmuggling över våra nationella gränser. Europa och närliggande länder till krigsdrabbade områden bemöts ständigt av nya flyktingströmmar och vi kan vidare konstatera att den aktuella flyktingkrisen är ett globalt problem. 

Tyskland betonar vikten av internationella samarbeten, likaså vikten av ett djupare samspel mellan flera aktörer, internationella således regionala. Med uppmaning till ekonomiskt väl utvecklade stater som har möjligheten till att delta i en global lösning, att ta sitt ansvar. Likaväl fastslår vi betydelsen av att säkra närliggande områden till oroligheter, med strävan efter att fördela ut de stora antalet människor som är på flykt. För att undvika överbelastning åberopar förbundsrepubliken Tyskland ett gemensamt samarbete kring fördelning av flyktingar, för uppnå en hållbar lösning. 

© Håkan Danielsson 2023