UNHCR - rollspel 2

Delegation: Egypten

Idag är migrationsfrågan en av de mest diskuterade frågorna runt om i världen. Republiken Egypten anser att de flyktingströmmar som sker ska ha möjlighet att söka asyl i de länder där det finns tillräckligt med ekonomiska resurser för ett värdigt mottagande. Tyvärr har republiken Egypten inte nog med ekonomiska resurser för att kunna säkerställa ett tillräckligt värdigt flyktingmottagande. Egypten tar redan idag emot flyktingar från flera olika länder och krigsdrabbade regioner så som t.ex. Sudan och Sydsudan. Pga. det faktum att Egypten redan tar emot flyktingar så är det ekonomiskt omöjligt och därför bör länder som tar betydligt mindre ansvar börja ta ansvar. Detta är inte enbart ett Egyptiskt problem utan detta är ett problem som berör hela världen då hela världen har ett ansvar att värna om sina medmänniskors ve och väl.

Republiken Egypten känner trots en pressad ekonomisk och social situation ett ansvar för våra medmänniskor. Därför vill Egypten gärna bidra med de ekonomiska bidrag som vi finner erforderliga och möjliga med tanke på den pressade situation som både Egypten och flyktingarna befinner sig i. Dessa bidrag går lämpligast till UNHCR för att de i sin tur ska kunna upprätthålla och öka standarden på de flyktingläger som växt upp i de till Syrien angränsande länderna. Dock så ska det tilläggas att Egypten anser att man måste slå mot roten till problemet och stoppa ISIS frammarsch i regionen så att flyktingarna kan återvända till sitt hemland så fort som möjligt.

Delegat: Kajsa Larsson

Delegation: Malaysia

Förbundsstaten Malaysia utgår från grundinställningen att det är varje lands skyldighet att lösa sina interna konflikter och att göra det till gagn för den egna befolkningen.

Malaysia har under lång tid arbetat hårt för att utvecklas som land. Men har inte tillträtt 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, även kallad Genévekonventionen. Det är vidare känt att Malaysia saknar ett legalt och administrativt ramverk för att hantera flyktingärenden. Detta gör det praktiskt svårt för landet att adressera den nu uppkomna situationen med flyktingar, som i tusental kommer med båt från huvudsakligen Bangladesh och Burma.

Förbundstatens utrikesminister Anifah Aman har emellertid i ett uttalande nyligen utlovat att Malaysia kommer erbjuda humanitär assistans, i form av temporära platser, till de flyktingar som sedan veckor och ibland månader befunnit sig i båtar på havet utanför Malaysias kust utan både mat och vatten.

Vidare ska det tilläggas att Malaysia sätter en tidsgräns för uppehället. Vilket ska ses som en signal om att Malaysia anser det oerhört viktigt att de länder som idag driver ut vissa av sina medborgare, såsom personer ut folkgruppen Rohingya, måste finna en lösning där dels kvarvarande kan stanna och de på flykt kan repatrieras.

Delegat: Agnes Karlsson

Delegation: Kanada

Likt 1940-talet gör sig världen påmind av historiens mörka vingslag. I dammet av de fallna bomberna flyr utsatta människor mot västvärlden. I Europa forslas dagligen tusentals flyktingar genom angränsningar till länderna. Mer än 60 miljoner människor är på flykt undan krig, förföljelse och ekonomiska kriser. Flyktingantalet ökar för varje dag och den största grupp kommer från det krigsdrabbade landet Syrien där explosioner och andra våldsamheter ligger i vardagen.

Kanada är ett immigrantland med stora befolkningsgrupper som har sitt ursprung i vitt skilda länder. Sedan 1980-talet erkänner landet också denna mångfald genom en officiell multikulturell ideologi. Förutom fransk- och engelsktalande grupper, som traditionellt är de största och som dominerat landets moderna historia, finns exempelvis ansenliga filippinska, grekiska, italienska, iriska, kinesiska, polska, skotska, tyska och ukrainska grupper.

Den nya regering har nyligen höjt flyktingkvoten till 25 000 flyktingar och frågan vi mer besvarar än lyfter är att vi, Kanadas regering, med glädje öppnar sina gränser för 25 000 flyktingar som behöver hjälp. Kanada känner empati för krigets offer och vill därför ta sitt ansvar i denna kaotiska situation. Genom att höja flyktingkvoten visar vi på vårt ansvarstagande. De har hittills möts relativt väl men nu börjar de generösa länderna tröttna på att vara värdar. Det är dags att vi, Kanadas regering, visar vårt stöd!

Frågan vi vill driva är både hur flyktingarna ska komma till Kanada säkert och dessutom om fler länder är villiga att dra sitt strå till stacken.

Delegat: Carl Bedroth

Delegation: Saudiarabien 

Saudiarabien har inte skrivit på de internationella flyktingkonventionerna och ser inte människor från syrien som tar sig in i landet med hjälp av visum som flyktingar i den benämningen. De tar sig inte in i landet som flyktingar, utan som människor med rätten att vistas i saudi. Saudiarabien kommer då inte heller att tillge de inresande ett medborgarskap. Inte utav rasistiska skäl, utan eftersom att landets ekonomi inte tillåter detta. Landets invånare har länge präglats av en arbetsmarknad med en utländsk arbetskraft, som numera inte längre behövs, då landet blivit mättat och arbetslösheten bland invånarna själva, större.

Saudiarabien är öppen för eventuella uppehåll inom landets gränser, men permanenta uppehållstillstånd skulle kunna inkränkta på landets ekonomiska bas. Saudiarabien har som syfte att hjälpa deras brödrar och systrar i nöd, och hjälper till så gott de kan.

Syriens invånare behöver ett hem, och Saudiarabien kan inte vara det hemmet mer än temporärt.

Delegat: Felicia Jacobzon

Delegation: Colombia 

Idag finns det över 16 miljoner flyktingar hela världen över. 2009 fanns det ca 43 miljoner flyktingar, och antalet flyktingar har minskat genom åren men är fortfarande ett stort problem. Varför flyktingarna har minskat beror på att länderna har blivit mer stabila och fått bättre ekonomi. Republiken Colombia anser att alla länder måste fortsätta i samma riktning som nu för en flyktingsfri värld. 

Republiken Colombia har stora problem med flyktingar på grund av inbördeskrig och gerillagrupper. Republiken Colombias alla flyktingar kan även bero på allt användande av olaglig narkotika i landet. Urbefolkningen är för sin överlevnad beroende av att kunna leva kvar på sin traditionella mark. Idag finns det över 3 miljoner internflyktingar i landet och situationen är kritisk. 

Omkring en halv miljon människor beräknas också ha flytt till republiken Ecuador och andra grannländer. 

Flyktingströmmarna är en faktor som försämrat relationen mellan grannländerna och colombianer i republiken Ecuador möts av många fördomar. 

UNHCR som har i uppdrag av FN att leda och samordna de internationella insatserna till skydd av flyktingar hela världen över. Republiken Colombia anser att UNHCR ska ta mer ansvar för att problemen med flyktingar i republiken ska minska. Republiken Colombia anser också att genom att göra landet tryggare så kan flyktingarna minska. En lösning till att få landet att bli tryggare kan vara att göra något åt gerillagrupperna och minska narkotika användningen. 

Delegat: Markus Borg 

Delegation: Brasilien

Brasilien är fullt medvetna och mycket oroliga över situationen som råder i världen just nu. Flyktingkrisen är stor och med förståelse för detta vill Brasilien klargöra att de anser att det är viktigt att hjälpa andra och tar gärna emot flyktingar. Brasilien har hittills utfärdat 8000 special visum till Syriska flyktingar.

Dessa special visum utfärdades första gången 2013 och kan utnyttjas av flyktingar från Syrien samt av andra människor som berörs av den syriska konflikten. Special visumen innebär en förenklad procedur in i Brasilien. Med glädje kan Brasilien meddela att det här kommer att förlängas med två år samt att det kommer ske en vidare utredning för hur det ska kunna utvecklas och förbättras ytterligare.

Brasiliens uppmuntrar andra länder att ta sitt ansvar här i världen och att ta emot kvotflyktingar.

Delegat: Sara Åkerlund

Delegation: Kuba

Oroligheterna i Syrien, Libanon, Irak m.fl. har gjort att flyktingfrågan har blivit ett allt mer relevant ämne att diskutera i generalförsamlingen. I dagsläget befinner sig cirka 60 miljoner människor på flykt varav 1,8 miljoner är asylsökande, 19,5 miljoner är konventionsflyktingar och 38,2 miljoner är internflyktingar. Ungefär 86 procent av alla flyktingar befinner sig i utvecklingsländer, vilka varken har resurser eller den kunskap som krävs för att ge den sjukvård och hjälp som behövs. Enligt FN:s flyktingkonvention är flyktingar ”människor som har flytt från sina länder på grund av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp, och som inte kan eller vill återvända.” För att få kallas flykting enligt flyktingkonventionen måste personen ha flytt över en erkänd gräns.

Kuba anser att hjälp i närområdet och i dem olika utvecklingsländerna är ett måste för att lösa den värsta flyktingkrisen jorden har skådat. Kuba väljer därför att hjälpa flyktingar på plats i närområden. En av Kubas största exportvaror idag är läkare. Kuba har vid flertal tillfällen skickat läkare till länder där behovet varit som störst och idag arbetar det läkare från Kuba i 67 olika länder.

Kuba kommer att fortsätta att skicka läkare och bidrag till närområdena kring Syrien, Libanon, Irak m.fl. för att hjälpa alla människor som flyr sina hem på plats. För Kuba spelar det ingen roll vad man sätter för namn på personerna som flyr, det är irrelevant i frågan, Kuba kommer att hjälpa alla människor de kan.

Delegat: Felix Carlgren 

Delegation: Serbien

Serbien anser att flyktingsituationen som i nuläget råder i Europa är ytterst allvarlig. Att lösa flyktingkrisen genom ett samarbete på internationell nivå med diplomatiska medel ses som centralt. Den utökade Syrienkonflikten har lett till att fler flyktingar sökt sig till Europa och därmed har flyktingströmmen ökat markant. Serbien som ett transitland har märkt detta tydligt och trots ekonomiska utmaningar visar hela Serbien stor solidaritet och medmänsklighet genom ett varmt välkomnande. Serbien uppmanar därför resten av Europa att visa samma lojalitet mot de kommande flyktingar.

Serbien betraktar mottagandet av flyktingar som oroande. Flyktingar är inte kriminella brottslingar, flyktingar är människor som flyr för sina liv. För att kunna säkerställa deras tillvaro i transit- och mottagarländer krävs det ekonomiska medel och volontärer från externa organisationer som hjälper varje enskilt land som tar emot flyktingar, för att lösa situationen på kort sikt. På längre sikt krävs det dock att framförallt mottagarländerna låter flyktingarna integreras i samhället i snabbare takt. På så sätt undviker vi att flyktingarna hamnar utanför.

Delegater: Therese, Johanna Stigmar

Delegation: Italien

Italien ser ej så ljust på själva flykting frågan just nu. Landet har i något år nu behövt ta stort ansvar i Medelhavet tillsammans med Malta och Grekland. Italien har hjälpt otroligt många människor i Medelhavet men har en dålig ekonomi själva i landet och har därför behövt skära ner rejält på våra insatser i Medelhavet.

Italiens uppfattning av situationen är kritisk och det behövs stora insatser kring Medelhavet. Det kan ej bara vara Italien, Malta och Grekland som ska behöva ta ett annsvar. 100 000 har flytt över Medelhavet till Italien det senaste året. Landet har länge tagit emot flyktingar via Medelhavet men efter att situationen i Syrien har förvärrats har siffrorna fördubblats. Italien har räddat över 100 000 liv i Medelhavet och därför tycker vi det är viktigt att andra delegationer också tar sina ansvar gällande detta problem.

På grund av geografiska skäl förstår Italien att båtarna kommer fortsätta nå bland annat oss. Italien anser att en godtagbar lösning hade varit att EU försökte fixa säkrare transporter till Europa från tredje världen. Landet har just nu inte ekonomisk möjlighet att finansiera detta. Italien skulle därför behöva ekonomisk hjälp för att kunna hjälpa så många som möjligt. Landet anser fortfarande inte att detta är en hållbar utveckling, att dessa människor från drabbade områden ska behöva riskera livet för att kunna nå Europa. Italien tycker det är mycket bra att det börjats ta avsteg från Dubling förordningen vilket leder till att alla länder i EU kommer behöva ta ett gemensamt ansvar.

Delegat: Karin Andersson

Delegation: Nigeria

Förbundsrepubliken Nigeria anser att FN:s flyktingkonvention från 1951 med 1967 års tilläggsprotokoll är ett grundläggande internationellt skyddsnät för världens flyktingar. Flyktingkonventionen definierar vem som anses som flykting och syftar till att ge skydd för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Definition av en flykting är en person som lämnat sitt hem och som inte kan återvända dit på grund av fruktan av förföljelse beroende på etnicitet, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. Internflyktingar är de som flyr inom sitt lands gränser. 

Förbundsrepubliken Nigeria anser att flyktingfrågan idag är ett väldigt omfattande problem som måste men framförallt kan lösa om varje lands styrande makt tillsammans arbetar aktivt och framåt inom frågan. Förbundsrepubliken Nigeria anser att den bästa vägen att lösa problemet är inom FN och därmed UNHCR för att kunna fortsätta arbeta aktivt och opartiskt mot våra gemensamma mål. 

Förbundsrepubliken Nigeria arbetar med ett projekt där vi fokuserar på att lokalisera internflyktingar och samla in information, Displacement Tracking Matrix. Informationen som samlas in bidrar till att vår regeringen och att våra humanitära partners kan identifiera Förbundsrepubliken Nigerias fördrivna befolknings behov. Detta arbete pågår eftersom att Förbundsrepubliken Nigeria anser att internflyktingarna skall kunna resa säkert inom landet. 

För att kunna säkerställa tillvaron för alla människor i hem¬, transit- och mottagarländer anser Förbundsrepubliken Nigeria att man bör följa FN:s flyktingkonvention. Förbundsrepubliken Nigeria vädjar om att FN erbjuder stöd till de flyktingar i världen som är i behov av välbefinnande, asyl och en trygg fristad. 

Delegat: Philip Wickman

Delegation: Grekland

Det är med stor oro som Grekland ser på flyktingarna som kommer oss. Grekland har mer än 52 000 obehandlade asylärenden och den största grekiska asylmottagning, belägen i Aten, klarar endast att ta emot ett fåtal ansökningar per vecka. Med hänvisning till 2009 finns inte heller någon möjlighet att tillge något internationellt skydd för merparten av flyktingarna då endast 0,3 %, samma år, lyckades beviljas asyl och människoströmmarna sedan dess endast har ökat. Trots Greklands ansträngningar för att uppnå största möjliga välkomnande så finns det endast begränsad tillgång till sjukvård för oregistrerade migranter. De något sämre hygienska förhållandena, saknad av varmvatten och bristfällig ventilation har även orsakat utbrott, uppror samt spridning av sjukdomar och infektioner. Detta har i sin tur haft en starkt negativ påverkan på den grekiska turismen, vilket är en av Greklands största och viktigaste inkomster. Sämre förhållanden, sämre turism och i in tur sämre inkomster är inte hållbart för den redan ostabila grekiska ekonomin. Det finns även en rädsla att detta kommer att spridas till större städer och i sin tur även andra länder. Flyktingpolitiken, eller flyktingkrisen, är global och bör därför uppmärksammas av alla nationer och inte enbart de värst drabbade.

Grekland är fullt medveten om att det finns många kritiska åsikter om hur flyktingarna behandlas inom de grekiska gränserna, men den grekiska nationen ber er ha förståelse för ekonomin. Grekland är väldigt angeläget att hjälpa till och använder de resurser som finns att tillgå här, detta räcker dock inte till alla. Det är därför som Grekland med stort förtroende vänder oss till Er och ber om hjälp. Den grekiska nationen behöver Ert stöd i vårt jobb med de oregistrerade migranter som kommer hit i form av exempelvis ekonomiska bidrag, volontärer och viktigast av allt en mer rättvis fördelning av flyktingarna. Vi bör stå enade för att vi tillsammans ska klara krisen som står över oss och det är med största oro som Grekland anser att nationerna i FN misslyckas här. De länder som just nu tar emot flest asylsökande har problem med att hjälpa alla och det är med strävan efter utveckling som den grekiska nationen kräver förbättring.

Delegat: Mia Bäckström

Delegation: Israel

Israel vill bidra och bidrar redan nu aktivt, i hur flyktingfrågan ska lösas. Landets stöd ges främst genom den israeliskt baserade organisationen IsraAID. Då landet är litet och saknar högre kapacitet för ett större flyktingmottagande, samt är starkt utsatt i flertalet internationella konflikter, förespråkar man främst hjälp på plats i mottagarländerna och i vissa av migranternas hemländer (främst i Afrika).

Biståndet ges i form av akuthjälp (mat/vatten, säkerhet m.m.) samt psykologisk hjälp. IsraAid arbetar aktivt i Jordanien och Iran, för att kunna hjälpa till att tillfredsställa och bistå både flyktingarnas och mottagarländernas behov. Stödet har utökats och man utför även biståndsaktioner i Bulgarien, Grekland och Italien. Israel har även lagt stort fokus på att hjälpa svårt utsatta kristna och yazidiska flyktingar från Irak, vilka är förföljda av terroristorganisationen Islamska Staten (IS). Israel har pågående förhandlingar med flera afrikanska länder och Italiens premiärminister samt andra europeiska ledare, om hur man på ett hållbart och humant sätt skall kunna hantera krisen.

Israel vill gärna bidra i lösandet av flyktingkrisen via UNHCR. Samtidigt förespråkar man landets säkerhet, vilken idag är starkt utsatt till följd av de komplexa och instabila relationerna med b.la. grannländerna Syrien och Iran samt den pågående territorialkonflikten med Palestina. Man förespråkar därför ett starkt skydd för landet mot terrorister och illegala migranter.

I nuläget har man inte lyckats reglera flyktingmottagandet på annat sätt än via biståndshjälp på plats och höjda gränshinder. För att Israel skall kunna vara mer delaktigt i lösandet av flyktingkrisen, kräver man att västvärlden måste hjälpa till med stoppandet av den terror som riktas mot landet. I nuläget är situationen för Israel ohållbar och man kan tyvärr inte avvara resurser åt icke-judiska flyktingar som kommer till landet för skydd och hjälp. Slutligen anses säkerhetsriskerna vara allt för stora med ett sådant agerande.

Delegat: Erik S. Tergius

Delegation: Tyskland

Förbundsrepubliken Tyskland ställer först och främst stark emot den konflikt som nu råder i mellanöstern och framför allt Syrien samt de terrordåd som år 2015 inträffat i Paris.

Vi har varit det land som överlägset tagit emot flest flyktingar i Europa. Vi har inte längre bostäder till de flyktingar som kommer och det börjar ta hårt på vår ekonomi.

 Därför har vi nu röstat igenom ett antal förslag som innebär att de flyktingar som väljer att söka asyl i Tyskland inte längre har rätt till så stora ekonomiska hjälpmedel som tidigare. Idén är att göra det svårare för medborgare i Albanien och Montenegro att bli flyktingar i Tyskland, snarare än att slå mot dem som flyr från konflikten i Syrien. Detta på grund av att de som just nu är i akut nöd främst är från Syrien och att de flesta som flyr från Albanien och Montenegro är ekonomiska flyktingar och flyr alltså inte på grund av krig.

Vi vill se att FN fördelar resurser mellan länder så att även de fattigare medlemsländerna får möjlighet att bidra med bostäder till de utsatta flyktingarna.

Delegat: August Wall Persson

Delegation: Ukraina

Delegationen Ukraina är mycket bekymrade och förfärade över krisen i Syrien. Kränkningen av de mänskliga rättigheterna är katastrofala och flyktingströmmarna till Europa ökar för var dag. Som en del av FN samt som förespråkare av mänskliga rättigheter och internationellt samarbete vill Ukraina bidra med stöd och skydd åt de människor som desperat söker hjälp inom Europas gränser.

Den pågående krisen med ockupationen av Krim påverkar dock statens möjlighet att tillföra stor hjälp till de krigsdrabbade flyktingarna. Staten Ryssland samt de pro-ryska rebellerna kränker inte bara landets suveränitet och rättigheter utan skapar även hög osäkerhet i de drabbade områdena. Inom Ukrainas gränser flyr många medborgare till säkrare delar av landet. Kränkingen av särskilt minoritetsgrupperna på Krim och deras rättigheter är ett faktum som delegationen Ukraina ser mycket allvarligt på. Detta skapar osäkerheter vilket leder till en rubbad balans i landet.

Trots att ockupationen och oroligheterna på Krim medför många stora problem för landet Ukraina, bör stödet till de flyktingar som söker hjälp understrykas. Flyktingar som söker hjälp och skydd bör få denna hjälp. Ukraina har därför inte stängda landgränser men vill även poängtera att de nationella problemen i landet leder till lägre flyktingmottagande. Delegationen Ukraina är öppna för förhandling i frågan och anser att flyktingfrågan bör prioriteras högt. Ett ökat samarbete mellan länderna bör uppmanas för att nå en så bra lösning som möjligt. Ukraina anser att länder där många flyr inom landet också bör få stöd av andra länder. Flyktingarnas bästa måste prioriteras i tider där krig och misär är omfattande.

Delegation: Sydafrika

Sydafrika har tidigare varit den största mottagaren av asylsökande i världen. UNHCR:s siffror tyder på att Sydafrika inte längre tar emot flest asylsökande, utan att USA har tagit den rollen sedan 2012, republiken Sydafrika anser att det kan omöjligen avgöras av UNHCR, då de inte har den insyn och de resurser som krävs för att skapa en rättvis bedömning av antalet asylsökande till Sydafrika.

Under de senaste två åren har antalet människor som söker asyl till Sydafrika minskat kraftigt. Men enligt den sydafrikanska delegationen är det fortfarande de som tar in flest asylsökande.

Sydafrikas nationella lagstiftning har de grundläggande principerna för flyktingskydd, fri rörlighet, rätt till att studera och arbeta och tillgång till grundläggande sociala tjänster.

Asylsystemet i Sydafrika är hårt belastat. Det stora antalet asylansökningar har tyvärr skapat en eftersläpning som påverkar kvalitén och effektiviteten i flyktingstatus benämningen (RSD).

Den sydafrikanska delegationen menar att de försöker hjälpa så många som möjligt och vill förverkliga målet att skydda flyktingarna, det kan dock vara svårt att alltid uppfylla detta i och med arbetslösheten i landet. Detta gör det däremot inte svårare att ansöka om asyl.

Sydafrika anser att det är viktigt med ett stort människohjärta, men att ha kapaciteten och resurserna till att bearbeta och hantera humanitära insatser är också viktigt.

Utan ett omfattande invandringssystem kan immigranter och andra ibland försöka utnyttja asylsystemet för att lagligt få vistas i landet och få tillgångar till Sydafrikas tjänster. Det är tillexempel på grund av detta som asylsökningen till Sydafrika är så stor. Regeringen i Sydafrika har därför inrättat en gränsförvaltingsbyrå för att reglera invandringen och i juli 2014 fick Sydafrika nya regler.

Om man ser på nuläget så har Sydafrika 2015 fortsatt att stödja internationella insatser för att skydda och bistå flyktingar genom att tillhandahålla tillgångar till vård, skolor och socialtjänster.

Angående den europeiska flyktingkrisen blev Sydafrika aldrig tillfrågande om att hjälpa till men vi har bidragit med bidrag till olika FN-organ.

Delegat: Veronika Sprimont 

Delegation: Sudan

Med största oro för flyktingarnas liv tycker Sudan att det är bättre att neka de utsatta en plats i landet än att ge dem ett liv i ett annat land som kontras av konflikter från Sydsudans tryck. Sudan är djupt medveten om att relationen mellan Sudan och Sydsudan är orolig och vet om att Sydsudan skulle kunna anfalla för att få de områden som Sudan använder sig av att pumpa upp olja. Då olja är mycket viktig för landets ekonomi så är det viktigt att de områdena behålls och då kan det krävas militära insatser. Det ligger en lång historia bakom dessa två länder och har varit konflikter mellan dessa under en längre tid.

Sudan är fullt medveten om att en flyktingvåg till landet inte kan tillfredsställas nog vilket innebär att den hjälpen som kan behövas inte kan ges. Efter genomförd undersökning kan man se att invånare i Sudan väljer att fly sitt eget land på grund av det spända läget. Att sätta människor som har varit utsatta i deras hemland i ett möjligtvis nytt utsatt land. Med högsta beredskap är Sudan redo att försvara landet och landets invånare från anfall från Sydsudan men vill som sagt inte utsätta flyktingar för ännu mera oroligheter och att de ska behöva leva i ständig rädsla efter att ha lämnat allt de äger, släkt och vänner när flykt blev deras utväg.

Med kunskap om att invandring har en positiv effekt på länder så är det med stor sorg att Sudan inte kan ta emot några flyktingar då Sudan tänker på flyktingarnas liv och värde och inte vill att de ska råka ut för samma hemskheter om Sydsudan skulle angripa.

Den bästa möjliga framtid för flyktingar är om de skulle få möjlighet att bosätta sig i något land som är rikt och inte lider av konflikter, Europa är ett bra exempel, där råder inga stora konflikter och ekonomin i länderna är bra. USA är också ett land med kapacitet att ta in fler flyktingar.

Efter att konflikter är över och det är lugnt i länderna så kan man uppmana flyktingarna från dessa länder att resa hem då det gynnar både hemlandet och landet de flytt till, hemlandet får arbetskraft och kan snabbare bygga upp både landet och landets ekonomi och landet som tog emot flyktingarna får mindre kostnader i form av bidrag som istället kan användas att hjälpa de länder som har varit utsatta att byggas upp igen.

Delegat: Frasse Vernersson

Delegation: Kina

Kina är ett land med stort ansvar för många människor inom sina gränser. Landet har en befolkning på omkring 1,3 miljarder människor och ca 85 miljoner av dem lever i extrem fattigdom. Kina arbetar i dagsläget väldigt hårt med att minska den siffran, dessutom är landet extremt tätbefolkat. Det bor 142 personer per kvadratkilometer medan det i Sverige bara bor 21 personer per kvadratkilometer.

Om så många lever i fattigdom, är det verkligen humant för flyktingar och kinas befolkning om Kina försöka försörja ännu fler. Kommer det verkligen lösa situationen om man kommer hit och lever i extrem fattigdom. Ur flyktingens perspektiv blir det som pest eller kolera. Att flytta till Kina löser inte flyktingens situation.

Kina har stora problem med energiförsörjning till stora delar av landet. Jämför man energi förbrukningen per capita mellan Sverige och Kina är skillnaden markant. Medelsförbrukningen av energi per capita i kilowattimmar i Sverige är ca 14000 och i Kina förbrukar man endast 3300 per capita. Om Kina ska försörja ytterligare människor blir problemet än värre. Som sagt är det varken humant för Kinas invånare eller de som eventuellt ska migrera dit.

Eftersom Kina kommer att ha svårt att ta emot flyktingar är Kina istället beredda att ge ekonomiskt stöd till andra länder som har bättre förutsättningar för mottagandet av flyktingar och stötta de platser där krisen är aktiv. Kina är en stöttepelare inom världensekonomin och det är viktigt att de så förblir. Därför ska Kina till så stor utsträckning hjälpa och bistå andra länder och organisationer med hjälpsanktioner i form av pengar och förnödenheter. Resterande stormakter inom världshandeln fokuserar redan väldigt mycket på flyktingkrisen. Därför vill Kina upprätthålla sin ekonomiska ställning men också försöka förhindra att få en ny ekonomisk kris vilket kan bli en konsekvens annars.

Delegat: Alexander Thörnholm

Delegation: Irak

Det är med djup oro som Irak vidare försäkrar att antalet flyktingar beräknas vara 1,5 miljoner internflyktingar, endast i Kurdistan (norra Irak) och sammanlagt 3 miljoner i grannländer samt 6,5 miljoner i landet. 300 000 befinner sig i grannlandet Syrien. Enligt PMU så befinner de flesta irakier och syrier sig i flyktingläger i Dohuk-området. USA har lovat att förinta IS-trupperna genom en större mängd luftattacker. Naturligtvis vill irakiska regeringen välkomna all militär hjälp för att driva ut dessa barbariska trupper ur landet, men insatserna gör inte heller landet säkrare för dess civilbefolkning. Därför måste allt fler länder ta emot irakiska flyktingar som flyr från kriget, flyr från våldet och flyr från osäkerheten. UNHCR:s hjälp på plats med filtar, madrasser, hygienartiklar, mat, vatten m.m. är mycket viktig men räcker ej för att skydda barn, kvinnor och män undan oroligheterna. De flesta invandrare som kommer till Sverige är tyvärr endast män, pga. kvinnor och barn undviker farliga båtturer vilket innebär att de riskerar hamna under IS våld. Det är av yttersta vikt att hela Europa för stunden ger dem tillfällig rätt att stanna - alla människor. Lyxiga, överdådiga konstruktioner av onödiga köpcenter kan vänta, världen måste göra samma sak som vi skulle göra för den - skydda varandra!

En annan anledning till att driva syriska och irakiska flyktingar ut ur landet är naturligvis den ekonomiska situationen som fullständigt skulle rasa ifall Irak skulle gå i krig och samtidigt ta hand om miljoner flyktingar. Efter kriget på 80-talet rasade ekonomin och kan likväl göra det igen, bland annat på grund av att olja är Iraks största tillgång vilket gör att endast sjunkande priser skulle innebära katastrof för landet. Inte nog med det så har Irak varken de militära tillgångarna eller kapitalet för att skydda civilbefolkningen på egen hand. Delegationen Irak intygar att flyktingströmmarna är en tillfällig lösning eftersom flykten bygger på överlevnadsinstinkten som ligger djupt rotad i alla människor.

Relationen till Syrien har varit komplicerad. Formellt hamnar idag syrien-konflikten under beteckningen; ett religiöst krig mellan sunni- och shiamsulimer. Bathpartiet (tidigare styrt av Saddam Hussein) ville förena de två länderna men fruktade att Syriens president Hafez al-Assad skulle ta makten och tvingade presidenten Ahmed Hassan al.Bakr att avgå genom hot och våld. Assad var rädd att Irak ville ta över makten själva och tvärtom. Både Irak och Syrien styrs idag av shia-ledare, problemet ligger i splittringarna i folkopinionen, i syriska, sunni-islamistiska rebellgrupper som vill utrota andra minoriteter och i regimerna där olika partier vill olika. Efter begrundandet av dessa problem vill vi sätta stopp för spänningarna - härmed vill Iraks republik införa en allians mellan dess ärade grannländer; Syrien, Sudan, Grekland, Iran, Israel, Saudiarabien, Jordanien samt Turkiet. Konflikten är inte omöjlig att lösa tillsammans. Med godkännande av EU:s plan att dela upp flyktingar vid gränserna (Grekland, Turkiet) - vilket kan förebrygga vidare konflikter och ekonomiska bördor i mottagarländerna - utlovar Delegationen Irak fredliga

överenskommelser med USA och mottagarländerna samt en nybildad allians. Ytterligare tillägg finns nedskrivna i resolutionen för uppläsning.

Delegat: Tanja Broberg

Delegation: Jordanien

Flyktingsituationen världen över är värre än någonsin. Över 60 miljoner människor är på flykt från krig, förföljelse och konflikter. Det är den högsta siffran någonsin. Fler och fler lider och allt färre har möjlighet att få skydd. Syrienkonflikten är en den största orsaken till den kraftiga ökningen av flyktingar.

Jordanien är ett land som sedan länge tagit emot stora mängder flyktingar och gör det även idag. Idag bor ca 6,5 miljoner i landet och majoriteten av dessa är palestinier. Ursprungsbefolkningen i Jordanier är så kallade nomader, men under sexdagarskriget mellan Israel och i stort sett hela mellanöstern, evakuerade stora palestinska flyktingströmmar till Jordanien. Flyktingarna lever kvar i landet än idag.

Syrienkonflikten påverkar Jordanien, på samma sätt som sexdagarskriget gjorde. I och med att Jordanien är grannland till Syrien, har konflikten influerat landet trots att de direkt inte har någon fot inne i själva konflikten. Jordanien påverkas utan att ha något direkt val. Varje dag flyr flyktingar från Syrien, över gränserna och hittills har över 630 000 syriska flyktingar flytt till Jordanien.

Jordanien vill och behöver ha hjälp. Jordanien är en av de mest välmående arabländerna, men är fortfarande långt ifrån västvärldens status. De flesta syriska flyktingarna befinner sig i närområdet, medan endast en liten del lyckats ta sig till Europa. Är det någon som kan hjälpa flyktingarna så är det Europa och Europa Unionen. Det är också viktigt för Jordanien att ha UNHCR:s stöd och att organisationens status höjs världen över.

Delegat: Angela Östlund

Delegation: Turkiet

Turkiet är ett land som efter konflikten i Syrien tagit emot ett stort antal flyktingar. Det beräknas vara runt omkring 2,5 miljoner syrianska flyktingar som Turkiet har tagit emot 2015. Eftersom Turkiets regering tidigare ansett att landet inte klarar av att ta emot och samtidigt ta hand om flera än 100 000 flyktingar, har de stora flyktingströmmarna blivit en stor belastning för det turkiska samhället.

Delegat: Allisa Inajetovic

Delegation: Storbritannien

Härmed uppmanar Storbritannien alla de FNs stater att ta ett större ansvar i flyktingfrågan. Folket har visat sig villiga att hjälpa, det är dags för landet att också hjälpa. Detta är den största humanitära krisen sedan andra världskriget.

Storbritannien tycker att det är ett fruktansvärt misslyckande av Europa att vi inte lyckats tackla denna flyktingkatastrof på ett bättre sätt.

Storbritannien anser att det är ett fruktansvärt misslyckande av Europa att behandlingen av dagens flyktingskris inte har lyckats bli tacklad på ett mer effektivt sätt. Flera miljontals kvinnor och barn är på flykt undan krig, våld och död och trots detta är alldeles för många länder ovilliga att dra sitt strå till stacken.

Dagens flyktingströmmar, inte minst de från Syrien är den största humanitära krisen sedan andra världskriget, det är dags för en uppryckning.

Storbritannien uppmanar alla de förenta nationernas stater att öka flyktinginsläppet. Storbritannien vill också understryka att denna uppmaningen är riktad främst till de närliggande länderna som inte tar sitt ansvar och trots sin storlek och kapacitet tar in alldeles för lite flyktingar.

Storbritannien anser inte att ökningen av alla länders flyktingmottagande ät rätt sätt att lösa dagens flyktingkris på. Stater ska inte bli tvingade till att ta emot en annan stats flyktingar och att det i första hand är ursprungsstatens uppgift att ansvara för sina egna flyktingar.

Att länder ska ta emot fler flyktingar är inte rätt sätt att lösa dagens flyktingkris på, anser Storbritannien. Stater ska inte bli tvingade till att ta emot en annan stats flyktingar och att det i första hand är ursprungsstatens uppgift att ansvara för sina egna flyktingar. Dessutom betyder resan från konfliktområdet till andra länder oftast en stor fara för flyktingarna och kan ibland ta fler liv än vad det räddar. Inte minst ifall man kollar på flyktingarnas resa över medelhavet från Syrien till Europa.

Huvudsakligen anser Storbritanniens att den mest gynnsamma lösningen på flyktingkrisen är att förbättra förhållandena för flyktingarna i dess grannländer. För att lyckas med detta ska stater uppmanas att skänka eller låna ut bistånd till granländerna så att de ska ha tillräckligt med resurser för att göra situationen för flyktingarna så pass humanitär, så att de i fråga inte längre känner något behov av att migrera till andra platser.

Delegat: William Westerdahl

Delegation: Indien

Just nu, precis i denna stund är miljontals människor på flykt för en chans att överleva. Människor lämnar sina hem och sina liv bakom sig för att de tvingas fly på grund av krig, förtryck och en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politiskåskådning. Den rådande flyktingkrisen är den största sedan andra världskriget och det är av största vikt att den tas på allvar.

Indien har sedan en lång tid tillbaka mottagit flera tusentals flyktingar per år vilket landet är relativt ensamma om. Som land menar man att man tagit emot fler flyktingar än de flesta då det skett under en längre tidsperiod.

Landet anser att man som flykting ska ha rättigheter som att gå i skolan, få vård, tillgång till rättssystemet och ett säkert boende. Landet konstaterar att det är en självklarthet att de vill hjälpa flyktingar och asylsökande men måste förhålla sig till de möjligheter och resurser som finns i landet. Med detta tänker man både ekonomiskt och på plats då många delar av landet står för en överbefolkning redan. Indien är just nu det andra mest folkrika landet i hela världen och detta påverkar självklart landets ståndpunkt i flyktingfrågan.

Indien anser att den intensiva samt kaotiska flyktingkrisen som råder måste tas ansvar för av omvärlden. Landet uppmuntrar resterande länder att vara betydligt mer delaktiga och ta ett större ansvar för flyktingar samt asylsökande. Indien uttalar sig också om att dess egna plikt och ansvarsroll genomförs till det yttersta och tas väl hand om.

Delegat: Michaela Persson

Delegation: Syrien

Arabrepubliken Syrien fördömer starkt de länder som ställer sig emot staters suveränitet. Syrien anser att man bör låta andra länders inre angelägenheter vara. Man bör agera själva och internationell lagstiftning förmedlar tydligt att stater har det främsta samt enda ansvaret för att lag och rätt skipas på sitt territorium. Man väljer utifrån sin egen ställning hur man ska hantera frågan. Länders suveränitet är något som bör tas på stort allvar.

Ledarskapet i Syrien gör det som krävs för att bekämpa den icke legitima oppositionen som hävdar att de förtjänar ett ledande över Syrien. Väst bidrar till att konflikten stegrar, då man förser opposition med ekonomiska samt militära medel. Dessa faktorer bidrar till att flyktingströmmen trappas upp och då får en negativ påverkan globalt. Bekämpning av terrorister ger en osäker situation där medborgarna tvingas agera.

Syrien är övertygad om att åtgärder som eftersträvar att rasera statens legitima regeringen bara skapar en situation som är icke hanterbar. Reformprocesser bör beslutas internt i stater och bör inte förhandla på internationell nivå då Syrien anser länder tvingas agera utifrån stormakters åsikter.

Delegat: Lucas Bengtsson

Delegation: Mexiko

Mexiko ser allvarligt på flyktingsituationerna runt om i världen, inte minst den som står oss närmast. Att komma fram till en lösning till var och en av de allt för många flyktingsituationerna på ett diplomatiskt sätt är att föredra enligt Mexiko. Att fler länder skulle ta deras ansvar i Syriens flykting situation hade varit ett önskvärt agerande, även Mexiko har tagit emot ifrån Syrien. Det är oroväckande enligt Mexiko att människor tvingas att fly från deras hemland.

Mexiko uppmanar också FN att inte agera passivt och likgiltigt när det gäller Syrien konflikten och hantering av flyktingarna som konflikten tillfört, vilket inte leder framåt.

Att folk är tvingade till att fly är ett stort problem vilket Mexiko anser är allvarligt. Länder med förmåga att hantera flyktingar hade Mexiko velat se ta ansvar. Att länder inte är villiga att ta ansvar för flyktingar ser Mexiko är ett icke önskvärt beslut från länderna.

Delegat: Herman Rasmusson

Delegation: Sydkorea

Republiken Korea stödjer arbetet för att skapa fred i Syrien och anser att ingen människa ska få känna det obehagliga känslan av att vara flykting. Dock ligger inte detta problem på Republiken Koreas agenda då vi anser att Syrien ligger geografiskt långt ifrån Republiken Korea.

Republiken Korea anser att länderna runt det drabbade området ska ta sitt ansvar i frågan. Republiken Korea har tagit sitt flyktingansvar genom att ta emot flyktingar från Nord Korea i många år. Därför anser Republiken Korea att det är dags för länderna runt det drabbade området att ta sitt ansvar, och att göra det snabbt.

Att Republiken Korea skulle behöva te emot flyktingar från andra siden världen är väldigt konstigt. Detta är inte så det ska gå till. Republiken Korea understryker hårt att det är dax för länderna runt Syrien att vakna upp och ta ansvar.

Delegat: Milton Löfgren

© Håkan Danielsson 2023