WHO - rollspel 2

Land: Australien

Delegat: Rebecca Lexander

Australien befrämjar användadet av vaccin men har ingen lag som säger att det är obligatorisk att vaccineras. Det är upp till invånarna själva i landet att bestämma om de vill ha en full vaccination, del vaccination eller ingen vaccination. En minoritet i Australien är väldigt kritiska till vaccination då de anser att sjukdomar, såsom autism, kan utvecklas som en bieffekt. Medan en annan del anser att de har inget med varandra att göra och stödjer vaccinationen fullt ut.

Den största delen av Australiens befolkning väljer dock att vaccineras, endast ett fåtal personer väljer att inte fullt ut vaccinera sina barn. De senaste 10 åren har vaccination för full imunitet mot hepatit B, polio, stelkramp, kikhosta, påssjuka, röda hund, vattkoppor med flera ökat från runt 85% till över 90%. Hos den äldre delen av befolkningen är vaccination inte lika etablerat, dock ökar siffrorna stadigt varje år.Delegation: Brasilien, Hanna Berg-Edén

Brasilien

Brasilien är väldigt mån om sin befolkning. Det speglas av en av det bästa och mest imponerande vaccinations program i världen. Tillfredsställande nog har programmet existerat sedan 1970, då Brasilien kunde minska fallen av polio på endast fem år.

I denna nutid kan man se små utbrott av sjukdomar som mässlingen inom Brasilien. Men utbrottet kommer utanför Brasiliens gränser, störst del från rika västländer så som Europa och USA. Detta beror först och främst på antivaccinationsrörelserna.

Brasilien antyder att antivaccinationsrörelserna förespråkar och ansvar för att de sjukdomarna som sprids och dödar. Djupt upprörda ser vi hur människor blir påverkade av sjukdomar som skulle kunnat förebyggas.

Brasilien är väldigt angelägen om att alla länder ska ta sitt ansvar för att få dess invånare vaccinerade. Brasilien ser självklart problematiken med religiösa skäl och andra alternativ att avstå vaccination, då vi förespråkar frihet lika mycket som hälsa.

Brasilien önskar att länder ska gå ut med mer inormation till dess nation om vaccination och vad WHO jobbar för.

República de Chile

Delegat: Cecilia Laursen

Republiken Chile ser mycket allvarligt på frågan om anti-vaccinationsgrupper då vaccination är en ytterst viktig punkt i chilenskt hälsoarbete. Republiken Chile befarar att anti-vaccinationsgrupper kan komma att påverka den globala utbredningen av vaccination och på många sätt utgöra en fara för världens hälsotillstånd.

Republiken Chile är väldigt angelägen om att konspirationsteorier kring vaccination vederläggs. Framfarten av anti-vaccinationsgrupper är ett problem som utgör en fara för den världsliga hälsan. Skepsis kring vaccin och dess effekter har alltid existerat överallt, men har på senare tid tagit extra fart. I slutet av 90-talet publicerades teorier kring at vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund kunde leda till bland annat autism, men bevisades sedan till stor del vara falska. Trots det, lever konspirationsteorier vidare och leder till minskningar av antalet vaccinerade människor. Dessa teorier lever vidare mycket på grund av att de får cirkulera på Internet och på så sätt sprids på det globala planet. Därför anser Republiken Chile att bekämpningen av anti-vaccinationsgrupper är alla staters angelägenhet. Vaccination är ett internationellt samarbete för att skydda alla länders invånare och Chile understryker att det ligger i allas största intresse att omsider utrota sjukdomar som kan förebyggas med vaccin.

För att varje land ska kunna skydda sin befolkning mot smittosjukdomar måste man vidga sina vyer bortom landsgränserna. Republiken Chile har redan flera nationella kampanjer och nätbaserade utbildningar i syfte att öka kunskap och minska rädsla kring vaccin. Men för att nå en högre nivå av förståelse krävs en ökad global samverkan med internationella insatser för att fler ska bli övertygade om att vaccin är essentiellt för människors välmående och överlevnad.

Genom förmedling av kunskap och förståelse kan Förenta Nationerna och WHO tillsammans motarbeta spridningen av anti-vaccinationsteorier. Användandet av vacciner som är framtagna med hjälp av noggrann forskning är av största vikt för att skapa ett förtroende mellan folket och medicinska institutioner. Även om den personliga friheten är väsentlig kan det behövas striktare regler kring vaccinationspolitiken för att skydda världens hälsotillstånd och förhindra epidemier.

Por la razón o la fuerza.

 Danmark

Teo Siterius E2C

Danmark som demokrati anser att vaccination i allmänhet är viktigt och hjälper både Danmark som nation samt omvärlden att förhindra sjukdomar som är smittbara runt om i världen. Delegationen Danmark står för att stoppa dessa rörelser som kretsar för att förhindra möjligheter för att en ny sjukdom skall kunna nå nationerna som är fria från dessa sjukdomar men som demokrati kan vi inte fullborda detta fullt ut och enbart främja vaccinationen.

Antivaccinationsrörelser stödjs ej av Danmark och man anser heller inte att antivaccinationsrörelser kan påverka effektfullt inom landet då kunskapen och informationen finns tillgänglig bland folket angående vacciner och man arbetar effektivt inom skolor och utbildningar för att vidareförmedla information och kunskap. Tillgång till läkarbesök och kliniker finns tillgängliga. I Danmark finns det inte direkt rörelser. Dock finns det föreningar som är kritiska mot vaccination. De är varken för eller mot vaccination men har sina åsikter.

Danmark strävar efter att medborgarna vaccinerar sig mot sjukdomar men det finns inget tvång för detta. Alla har möjligheten att undvika vaccinationen ifall så önskas, dock kan detta löpa risk för befolkningen då man ej kan fullt skydda sitt land mot sjukdomar som finns inom landet och runt om i världen. Vid allvarliga sjukdomar som förslagsvis HIV/AIDS är det olagligt att överföra dessa sjukdomar då man löper risk för medborgarna att bli smittade och utsätter dem för höga risker och risk för allvarliga konsekvenser. Som nation anser man att ta vara på den fria vaccinationen när möjligheten erbjuds. Danmark främjar användandet av vaccination och när sjukdomar når landet erbjuds vaccination relativt snabbt på flertal ställen runt om i landet till varje medborgare. Man erbjuder alla människor i alla åldrar att få vaccination om så önskas.

Egypten

Egypten drabbas av många smittor på grund av Nilen. Sumpmarken kring Nilen är en stor smitto källa. Efter som många är bosatta längs Nilen, så sprider sig smittorna snabbt och påverkar en stor del av populationen. Egyptens resurser och hygien är även bristfällig och på så sätt har vaccinering varit minimal och även bristen på resurser har gjort att en kontinuerlig vaccinering har varit omöjlig. Därför är Egypten för allmän vaccinering och att vaccinering är betydelsefullt.

En av anledningarna till denna situation är bristen på sanitära möjligheter. Detta på grund av de otillräckliga ekonomiska resurserna. Egypten har även haft andra hälso problem till följd av detta.

Egypten har alltså inte tillräckligt med ekonomiska resurser för att säkra allas vaccinering i landet. På grund av detta så är Egypten öppet för bidrag från andra länder med samma mål, för att få ekonomiskt stöd och med dessa bidrag säkra befolkningens välmående och hälsa. Detta är en möjlig lösning på bristen av vaccinering.

 Frankrike

Delegat: Maksymilian Bogdanowicz

Republiken Frankrike anser att vaccination är en nödvändig lösning för att motverka sjukdomar av allvarligare grad. Republiken Frankrike värnar om allas hälsa och sjuk mot smittsamma sjukdomar. Republiken Frankrike är ett av de högst biståndsgivande länderna i världen inom sjukvård och spenderade året 2013, 4 344 Dollar per person inom sjukvården. Eftersom Republiken Frankrike är ett land med många individer med utländsk bakgrund anser landet att behovet av vaccinationer är i stor grad nödvändigt. Republiken Frankrike vill därför motverka spridningen av sjukdomar. Att stoppa sjukdomar som Hiv/AIDS samt Malaria och Tuberkulos som är på sin tillbakagång är ett av FN:s millenniemål och därför anser Republiken Frankrike att FN borde sträva mot att uppnå detta mål. En stor del av Republiken Frankrikes befolkning som har just en utländsk bakgrund kommer just från dessa länder där de nämnda sjukdomarna är ett stort hot.

Republiken Frankrike anser att man skall bevara vaccinationer mot sjukdomar samt utveckla och förbättra dessa för en högre säkerhetsgrad.

Kanada

Delegat: Oscar Mellvé E2B

Kanada är ett land som gläds åt att vi idag kan hjälpa människor i världen samt undvika epidemier med hjälp av vaccin. Att leva utan sjukdomar som besvärar folket i världen är därför en viktig punkt i agendan. Vi vaccinerar därför otroligt många barn mot sjukdomar som t.ex mässling där hela 95% av alla barnen är vaccinerade mot detta. Kanada är även otroligt stolta över att på 100 000 invånare har vi enbart 0,2 stycken dödsfall senast 2013, tuberkulos är också liksom mässling en av sjukdomarna som man kan skydda mot med hjälp av vaccin. Detta tycker vi är väldigt bra och likaså tycker folket då vi inte har någon direkt antivaccinationsmotståndsrörelse i landet.

I nuläget kämpar därför Kanada mot den globala antivaccinationsmotståndsrörelsen, därför vi som sagt är värn om alla människors levnad. Vi tycker att vaccin borde införas samtliga land och dessutom borde vi hjälpa länder i Afrika med vaccin där väsentligt mer dör av tuberkulos varje år än i vårt land.

Vi kan därmed fastställa att vaccinering har räddat många liv och den kommer att fortsätta göra det på detta sätt. När det berör vår människors hälsa anser vi att det är extremt viktigt att hantera detta på bästa tänkbara sätt vilket vi tycker att vi gör.

Kenya

Kenya är för vaccination och menar på att alla i landet, först och främst barn, skal vara vaccinerade mot mässling, Polio och pneumokocker. Kenya uppmuntrar andra deligationer, betonar Afrika, att även vaccinera sin befolkning mot detta. Kenya är emot antivaccinationsgrupper och fördömer deras vision om att sluta vaccinera.

Kuba

Kuba har i nuläget en positiv inställning angående vaccinationsfrågan och har ett antal hälsoorganisationer som arbetar för detta. Ett exempel på en sådan hälsoorganisation är The National Immunization Program (NIP). The National Immunization Program arbetar idag med skydd mot sjukdomar i landet och har en målsättning som lyder att alla barn som är invånare i landet Kuba, ska få vaccination mot 13 sjukdomar, detta med 11 olika vacciner. Kuba har där med en bra inställning till vaccination efter begrundandet av att det egna landet själva vill vara aktiva i framställningen av dessa vaccin som tilldelas befolkningen. Av dessa 11 vaccin som var det uppsatta målsättningen att ge ut till barnen, är 8 av dessa producerade av landets egna vetenskapliga Pole. Till frågan hör det även till att nämna att alla barn är vaccinerade mot både Hepatit B och bakterien Menigococker, dessa med vaccin som utvecklats i Kuba.

Under tidigare år har landet Kuba haft en avsevärt negativ och observant inställning angående vaccination i det egna landet, det har alltså inte varit en fråga som har uppmärksammats. Kubas situation har under de senaste åren ändrats i och med att synen angående vaccination ändrats. Landet Kuba har på senaste tid blivit mer intresserade och villiga angående moderniseringen och produceringen av vaccinationer. Som nämnt tidigare, är Kubas syn på vaccinationer i nuläget mer positivt Den här positiva inställningen kommer på sikt att förbättra befolkningens rätt till vaccin och dessa även med målsättningen att producerats i det egna landet. Framöver ser Kuba både en stor chans och villighet att öppna upp sig mer emot väst och därmed bli mer villiga att ta emot forskning från andra länder.

Litauen

Delegat: Angelina Andersson Stefanovic

Litauen har haft ett långvarigt problem av sjukdomar i landet och befrämjar därför den medicinering som finns tillgänglig för att minska på de fall som förekommer.

I nuläget existerar det en anti-vaccination rörelse som hotar den rätta världsbilden utav vaccins viktiga funktion i samhället. Vaccination skyddar människor från dödliga sjukdomar på både nationell och internationell nivå. Litauen anser att vaccination har bevisats sig fungera samt räddat liv och därför bör vi inte backa pågrund av rädsla eller okunnighet. Befolkningens välmående är av största vikt och vaccination är en viktig resurs för att främja folkets hälsa. Därför anser Litauen att det är nödvändigt att styrka vaccins positiva påverkan på samhället på en internationell nivå. Detta kan uppnås genom att FN råder varje enskild stat att informera sin befolkning samt uppmana dem till vaccinering, däremot ska detta vara valbart och folket ska ha goda kunskaper om vaccinet innan det injiceras. Litauen anser även att varje stat borde ha i ansvar att tilldela sin befolkning möjligheten till vaccinering om man kan.

Mexiko

Delegat: Klara Bunse

 Mexiko är ett land som ofta delar åsikt med både EU och FN vilket vi även ser i vaccinationsfrågan. WHO kämpar för att motverka antivaccinationsrörelser vilket även Mexiko gör och är därför öppen för ett samarbete tillsammans med både FN och andra länder som tycker samma i frågan. Vaccination bidrar till fördelar som både Mexiko och många andra länder strävar efter och Mexiko anser då att det är viktigt att alla stater tar sitt ansvar genom ett intenationellt samarbete för att ge bästa möjliga resultat. 

Det må finnas en hög levnadstandard i många delar av Mexico men på grund av stora fattiga områden så bidrar de till en ökad risk av sjukdomsspridning och därav är vaccination viktigt. Det var på tidigt 1900-tal som de mexikanska hälsomyndigheterna insåg allvaret av den då vanliga sjukdomen smittkoppor och insåg snabbt att den främsta metoden för att begränsa sjukdomen var genom det effektiva vaccinet. Det var just detta som var början till vaccintes acceptans i Mexiko. Det var år 1925 då antagandet av Vaccination och Revaccination lagen anfördes och än idag står Mexiko för i vaccinationfrågan.

Vaccination leder till mer än bara ett förebyggande för individen. Det leder även till en begränsning av sjukdomens svårighetsgrad. Samhällsförmåner är också en följd då vaccination är betydligt mer ekonomiskt effektivt än behandling i sig vilket ger Mexiko möjligheten att minska fattigdomen i landet. Mexiko är ett sort land med många invånare men ett högt antal immuna invånare är inte omöjligt eftersom ju högre antal immuna individer de finns desto mer minskar risken för spridning av sjukdomar till den ovaccinerade befolkningen. Frånvaro av symptom leder till minskad risk av infekterade individer vilket är Mexikos och även FN:s riktpunkt i frågan. 

Pakistan

Pakistan ser på vaccination som en nödvändighet i världen idag. Över allt i världen drabbas mängder av barn av sjukdomar som hade kunnat förebyggas. Pakistan anser att vaccination av barn och den yngre befolkningen är ytterst viktig.

Därför anser Islamiska Republiken Pakistan att upprätta fler internationella program är ytterst positivt för att på en interntionell nivå bidra till nationella vaccineringar av den yngre befolknignen.

Pakistan anser att vaccination är en otroligt viktig del i att arbeta för milenium målen att minska barnadödligheten. Därför anser Pakistan att alla ska ta del av de vaccinationer som erbjuds. Vi vill genom detta utplåna fruktansvärda sjukdomar likt polio, vilken är ett stort problem som vi måste bekämpa.

Islamska Republiken Pakistan anser även att en ökad information kring vaccin är en nödvändighet för att förebygga misstankar emot vaccin. Genom information kan missinformation kring vaccin förebyggas, och underlätta arbetet emot dödliga sjukdomar.

Sydafrika

Delegat: Felicia Jakobsson

Sydafrika ser på vaccin som en lösning för framtiden och arbetar aktivt för att skapa ett program för att fördela anti-retrovial terapi för HIV (en slags bromsmedicin). HIV/AIDS-epidemin ett av det största problemet i landet. Från och med 2014 får flickor som är 9 år gamla vaccin mot livmoderhalscancer som en del av skolhälsoprogram. Regeringen har för närvarande elva antigener på sitt nationella vaccinationsprogram.

I november 2003, verksamhetsplanen för omfattande HIV och AIDS behandling, för Sydafrika godkändes, åtföljdes av en nationell strategisk plan 2007-2011. Regeringen lovade år 2010 att alla HIV-positiva barn skulle få anti-retroviral behandling. Internationella biståndsorganisationer har varit en viktig del i arbetet med att stävja epidemin, och utan bistånden har landet svårt att kunna bekosta programmen.

Att det pågår växande antivaccinationsrörelser (AVM) globalt är ett problem för den privata sektorn i landet, även om det knappt finns någon sådan verksamhet i den offentliga sektorn.

Dr Gary Reubenson anser att det är AVM som påverkat de stora mässling utbrotten, men det finns de doktorer som anser att kroppen bör lösa sjukdomarna själva. Det är ett problem då Sydafrika strävar efter att minska spridningen av svåra sjukdomar samt minska dödsfallen.

Det finns föräldrar som inte vaccinerar sina barn mot HPV då de anser att de är deras val om barnet skall vaccineras eller ej. Man kan se i studier att de blivit påverkade av internet samt sociala medier. Den sydafrikanska delegationen ser en oro i de falska uppgifter som kan förekomma på internet, angående vaccin och dess påverkan. I allmännhet vaccinerar de flesta föräldrar sina barn. Föräldrars vägran till vaccinering trots rådgivning bör respekteras om barnet anses att inte vara i riskzonen. Det visas att det finns fler än föräldrar i befolkningen som blir påverkade av internets spridning vad det gäller AVM och det är ett internationellt problem då stora delar av artiklar, blogginlägg och debbatter kommer från USA. Lösningen på detta måste därför ske internationellt.

Tchad

Delegat/delegater: Nicole Lindau

Hälso- och sjukvården i Tchad är idag underfinansierad och få invånare har tillgång till grundläggande hälsovård. Frågor gällande medicin och befolkningens fysiska välmående är något som tidigare inte prioriterats inom den nationella politiken. Tchads rådande situation är ett resultat av de politiska oroligheter och krig som pågått i åratal. Statens få finansiella tillgångar har gått till militär och civilbefolkningen har fått lida.

I takt med att landet sakta och mycket långsamt stabiliserats har ett flertal samarbeten mellan Tchad och hälsovårdsorganisationer kunnat inledas. WHO har bidragit till att staten kunnat utveckla ett hälsovårdsprogram på 2 år, detta är något man är mycket tacksam över då genomförandet av dessa insatser inte bara kommer lösa hälsoproblem utan även bidra till minskad fattigdom. Med tanke på Tchads snabba tillväxt och unga befolkning anser landet är det viktigt att investera i och prioritera vaccinationer och utbildning kring ämnet. Målet är att alla barn ska bli vaccinerade för att man ska kunna garantera säkerhet och värdighet till folket i Tchad.

Nationellt satsar Tchad på att uppmana befolkningen att vaccinera sina barn rutinmässigt ända från födseln. Man lägger stor vikt på att de inte ska luras av de osunda idéer att avstå från vaccinering som bidrar till skada barns hälsa. Genom att inte vaccinera sig ökar man smittnings och spridningsrisken och utsätter därmed andra individer för prövningar. Beslutet att avstå grundas ofta i bristande kunskaper om vad det faktiskt innebär och vilka hälsoförbättringar det leder till. Genom att öka medvetenheten om vikten av vaccination för föräldrar och samhällen kan man motarbeta det befintliga motståndet.

© Håkan Danielsson 2023