WHO – rollspel 1

Delegation: Argentina

Delegat: Emma Gustafsson 

Utskott: WHO

Vi i republiken Argentina vill rikta uppmärksamheten mot bekämpandet av smittsamma sjukdomar. Argentina ser med stor oro på spridningen av sjukdomar som det finns möjlighet att hindra. Varje dag dör 16 000 barn i världen som är under fem år, till övervägande del på grund av åkommor som går att förebygga. 

I enlighet med FN:s milleniemål 4,5 och 6 arbetar Argentina för att stärka Latinamerikas kapacitet för att förbättra medicinsk vård och vaccinationsprogram. Landet Argentina vill betona vikten av fokus på jämlik hälsa och social rättvisa inom varje land som en framgångsfaktor för detta arbete. 

Argentina anser att undernäring, brist på rent vatten och dålig hygien förorsakar stor dödlighet.

Argentina vill genom nätverket FN samarbeta mot orättvisor för att garantera universell hälsa. Argentina spelar redan en viktig roll inom UNASUR:s hälsoarbete. Argentina ser med glädje på den minskade barnadödligheten, förbättrade mödrahälsan och arbetet mot spridningen av hiv och aids. Argentina vill dock betona att detta arbete även i fortsättningen måste ha hög prioritet. 

Argentina arbetar med högsta beredskap mot de smittsamma sjukdomarna som finns i vårt land såsom hiv/aids, syfilis, chagas sjukdom, lepra, denguefeber och gula febern. Argentina ser vaccination som en nödvändig åtgärd och lyckligtvis har landet inget starkt vaccinations-motstånd. I det nationella vaccinationsprogrammet i Argentina ingår 16 olika vaccinationer.

Runt om i världen dör varje år miljontals människor helt i onödan av smittsamma sjukdomar som skulle gå att behandla, vaccinera eller förebygga. Argentina betraktar hälsa som en mänsklig rättighet och nyckeln till den är information och kunskap.   

Delegation: Australien. 

Policy Paper - Strategier för att motverka antivaccinationsrörelser.

 Australien är mycket oroliga över den ökande mängden av, samt aktiviteten hos, antivaccinationsrörelser. Dessa organisationer förhindrar flera staters försök att vaccinera sin befolkning, och ökar därmed risken för spridning av sjukdomar, inte endast hos de icke vaccinerade individerna, men även hos den generella befolkningen i både det omedelbara området och de kringliggande regionerna. 

Som ett land vars HDI är bland de högsta i världen, är det en självklarhet för alla invånare i Australien att ha rätt till vaccination. Australien är därför mycket oroliga över den allt ökande mängden rörelser och organisationer vars mål är att förhindra distributionen utav vacciner. Risken för epidemier ökar desto färre som vaccineras, och Australien anser att dessa organisationer är ett hot mot den internationella hälsan.

 Australien förstår att flera av dessa rörelsers ovilja att tillåta vaccinering har sin grund i deras religiösa eller filosofiska tro, vilket måste respekteras. Dock så måste även behovet av att beskydda ländernas befolkning mot farliga sjukdomar och epidemier respekteras, och även prioriteras. Australien anser att vissa åtgärder måste tas för att öka medvetenheten utav varför det finns ett sådant behov utav vaccinering samt att visa farorna med att ej tillåta vaccinationen av landets befolkning. 

Australien anser att det är av yttersta vikt att hela världssamfundet samarbetar inom denna fråga, då det är endast med hjälp av ett sunt internationellt samarbete som denna fråga kan lösas på ett icke våldsamt och sätt, där alla inblandade parter är nöjda. Australien strävar därför efter att på bästa möjliga vis stödja de utav FN:s hjälporgan och andra hjälporganisationer som främjar det internationella samarbetet i frågan. Samväldet Australien hoppas därmed att alla parter gör sitt bästa för att lösa denna fråga på ett fredligt och diplomatiskt vis.

Delegation: Brunei

Policy Paper - Antivaccination (WHO)

Delegat: Tarik Mesinovic

Brunei är i toppen i världen när det gäller medellivslängd och detta är tack vare våran underbara prins.Brunei tycker att vaccination är bra och att så många som möjligt ska vaccineras. Brunei lägger mycket pengar på sin sjukvård men speciellt på vaccination. Brunei har väldigt låg dödlighet när det gäller sjukdomar, men speciellt när det gäller tropiska sjukdomar som det finns väldigt mycket av i länderna runt om kring Brunei, och detta är tack vare att Brunei vaccinerar 96% av sin befolkningen. Om Brunei skulle införa ett antivaccinationprogram skulle dödligheten öka markant eftersom området där Brunei ligger i finns det mycket sjukdomar och det smittas snabbt. Anledningen till att vi har så hög medellivsläng är för att vi vaccinerar vårat folk i så stor utsträckning. Och därför har Brunei inte gått med i några antivaccinationsrörelse program för att Brunei inte vill ta det ifrån sitt folk, det skulle vara orättvist, omänskligt och bakåsträvande. Vi har väldigt lite dödsfall när det gäller tropiska sjukdomar i vårat land eftersom vi är stränga när det gäller vaccination och våra gränser är hårda och tar inte in vem som helst,inga sjuka och människor från länder där de har dålig sjukvård. Att Brunei ska kasta allt detta  hårda arbetet som våran kära prins har gjort bara för att införa ett antivaccinationsprogram, detta finns inte ens på kartan.

Utskott: WHO

Land: Danmark 

Delegat: Mathilda Vinqvist, S2C

Landet Danmark anser att det är mycket glädjande att barnadödligheten har minskat samt att medellivslängden globalt sett är förhöjd. Detta är bland annat tack vare att många länder har valt att använda vaccin, något Danmark absolut förespråkar.

Danmark uppmuntrar vaccination och erbjuder de mest grundläggande vaccinerna exempelvis mot röda hund, stelkramp och mässling. Danmark vill främja spridningen av vaccination världen över och motverkar antivaccinationsrörelser. Danmark anser att vaccin är nödvändigt för att rädda barn från tidig död på grund av bristande kännedom kring vaccinets fördelar, samt stoppa spridningen av dödliga sjukdomar så att fler liv kan räddas. Danmark har bland annat visat sitt stöd till vaccination genom att delta på regional nivå under “Eurpean immunization week” där målet är att öka vaccinationsanvändandet genom att höja medventenheten om vikten av immunisering för föräldrar, vårdgivare, vårdpersonal, politiker och beslutsfattare samt media.

Delegation: Arabrepubliken Egypten

Delegat: Max Rabe

Arabrepubliken Egypten anser att spridningen av spridbara sjukdomar är ett stort problem som kan lösas med hjälp av vidspredda vaccineringskampanjer.

Vi har redan uppnått fantastiska resultat under det senaste decenniet, men infektioner som Hepatit (B,C), diarré och akut andningssvikt rapporteras fortfarande från lokala hälsoinstitut.

Vi hoppas innerligt att resterande delegationer i FN's generalförsamling kan stödja oss i den här frågan. Vi tror även att ni kan hålla med oss när vi säger att en policy som medför rutin-enliga vaccinationer och en genuin välvilja gentemot det folk som vi svurit att beskydda, kan förebygga annars dödliga sjukdomar och är att föredra framför alternativet.

Ett alternativ som innebär ett grovt hinder för en stats allmänna utveckling.

Detta är Arabrepubliken Egyptens hållning när det kommer till vaccinationsfrågan, tack.  

Delegation: Frankrike 

Delegat Einar Göransson 

Vaccination

Republiken Frankrike anser att frågan om vaccination är mycket viktig och bör tas på allvar. I Frankrike  för befolkningens skydd mot allvarliga sjukdomar finns tre obligatoriska vaccinationer. 

Republiken Frankrike anser det viktigt att människor har möjlighet att vaccinera sig och  rekommenderar att vaccination är frivilligt förutom  när det gäller svåra sjukdomar som kan hota folkhälsan. Människors fria vilja måste vara en central del av vaccinationsarbetet men det finns sjukdomar som utgör ett sådant hot att de måste bekämpas även om det betyder att man måste göra vaccinationer av det slaget obligatoriska

Sjukdom drabbar alltid de svagaste värst. Republiken Frankrike står därför med en rad andra länder bakom WHO’s Global Vaccine Action Plan som har som mål att före 2020 förhindra miljoner dödsfall globalt, genom att försäkra en jämlik tillgång till vaccinationer för människor i alla länder. Republiken Frankrike anser att det är av största vikt att fler människor i utsatta situationer  ska få möjlighet att vaccinera sig, och på så sätt förbättra sina möjligheter för överlevnad. Denna plan kommer onekligen att hjälpa miljontals utsatta individer i länder som inte har råd eller möjlighet att förse sina medborgare med vaccin, Republiken Frankrike vill därför se att andra länder ställer sig bakom WHOS GVAP plan och att de ger sitt fulla stöd till den.   

Viktigt är att stödja och stimulera den medicinska forskningen för att förbättra existerande vaccin och få fram nya för att kunna förbättra vårt försvar mot sjukdomar. Republiken Frankrike uppmanar alla nationer att delta och stödja detta arbete.

Islamiska Republiken Iran 

Utskott: WHO

Delegat: Anton Larsson

Islamiska republiken Iran tog 1982 steget till en friskare, bättre och mer hälsosam vardag både för världen men främst för dess invånare genom The National Immunization Program. Detta program innebar att alla medborgare i landet fick rätt till vaccin mot t.ex. mässling, röda hund och stelkramp varav samtliga idag nästintill är utrotade. På enbart 30 år lyckades Islamiska Republiken Iran vaccinera 85 % av dess befolkning via massvaccinationer och obligatorisk vaccination för barn som inleder sin skolgång i den Islamiska Republiken Iran.  

För att eliminera och motverka sjukdomar krävs det att varje stat tar ansvar för sina egna medborgare för att på så sätt ta ansvar för mänskligheten. Det är upp till varje enskild stat att försäkra sina medborgares hälsa, det är var stats skyldighet enligt de mänskliga rättigheter att försäkra sina medborgares hälsa det är  inte FN som organisation. 

Irans delegation fördömer vaccinations tvång då detta kränker individens självbestämmanderätt. Istället bör varje stat ge befolkningen möjlighet till vaccination och genom information utbilda befolkningen.   

Katedralskolans FN-rollspel 2015

Delegation: Irland

Policy Paper - Motverka antivaccinations rörelser

Våra ekonomiska resurser tillåter bara en begränsad kampanj mot AVM, för att motverka deras extremism och inflytande i samhället. Vi vill ta kontant med och samarbeta med “National Immunisation Advisory Committee” och “The National Immunisation Office”.

“The National Immunisation Advisory Committee” utvecklar nationella riktlinjer för vaccination. Det finns experter på immunitet och vaccinationer hos “Royal College of Physicians of Ireland” som är aktiva i “National Immunisation Advisory Committe”. De kan hjälpa oss kritisera AVMs argument, säga vad som är rätt korrekt och fel.

Experterna där kan säga vilka av AVMs argument som är felaktiga, vad som är sant.

Tillsammans kan vi förmedla korrekt information om AVM´s argument till allmänheten med hjälp av en gemensam kampanj. Vi kommer även att uppmuntra föräldrar att vaccinera sina barn på landets vårdcentraler.  

Den allmänna opinionen i Irland är för vaccination. Det  är inte problematisk i vårt land, då majoriteten av befolkningen vaccinerar sig. Det är inte socialt accepterat att vägra vaccinera sitt barn. Vi vill att vaccination inte ska  vara obligatoriskt, eftersom vi vill vara tolerant mot den enskilda individens rätt att välja.

Irland vill:

upplyfta vaccination i bl.a. media och skolor medelst kunskap; hur betydelsefullt och gynnsamt vaccinering är för kroppen respektive samhället.

framföra en liten kampanj för att motverka AMV där vi ska ta upp essentiella saker som:

att vara källkritisk på Internet

vetenskapligt bevis om hur vaccination inte höjer risken för Autism

vikten av vaccination för både samhället och den enskilda individen

Policy paper för kanada 

Utskott: WHO 

Delegat: Adam Mheisen

Vi i Kanada anser att varje enskild individ skall kunna få chansen att själv få besluta vidare man väljer att vaccinera sig själv eller sina barn. Däremot uppmuntrar vi i Kanada starkt vår befolkning och övriga i världen att inte ställa sig mot vaccin. Därför är det vanligaste vaccinet, influensa vaccinet, gratis i stora delar av landet. I de provinser där det inte är gratis är priset minimalt. 

Kanada tar avstånd från antivaccinationsrörelser men välkomnar dessa för en öppen debatt.  

Delegration: Kazakstan

Policy paper - Motverka antivaccinations rörelser

Kazakstan ser olika rörelser som försöker förhindra vaccin och sprider pseudovetenskap om vaccin som ett hot mot hela världens befolkning. Även fast en grupp är emot vaccin på grund av den religös anser staten Kazakstaninte att det är en lämplig anledning till att ej bruka vaccin eftersom fördelarna väger upp nackdelarna. Världens befolkning ska inte heller vara rädda på grund av rädsla. Alla vaccin som används är testade för eventuella biverkningar. 1998 publicerades en artikel som handlade om att mässlignsvaccinet kunde leda till autism. Detta var ett medvetet bedrägeri och stämmer ej. I början av detta året insjuknade dock några ungdomar i Mässling i Kazakstan efter att de hade vaccinerat sig vilket kan ske efter alla sorters av vaccinationer. Detta kan främja motrörelserna men det är inget som Kazakstan kommer att lägga någon vikt på. 

När man ej brukar vaccin bidrar man indirekt att sprida dödliga sjukdomar. Övriga världen vill eliminera till exempel polio som är mycket smittsamt och plågsamt. Mässling är också ett exempel på en sjukdom som motverkas med hjälp av vaccin. Man räknar med att 90% som ej är vaccinerade mot mässling och har nära kontakt med en smittad själva blir smittade. Enligt WHO måste 95% av befolkningen vara vaccinerade med två doser för att ett mässlingsutbrott ska kunna förhindras. Därför är det viktigt att stoppa dessa antigrupper. 

En annan orsak till varför Kazakstan är för vaccin är för att med samma takt som att människor i landet insjuknar höjs också belastningen på våra sjukhus. Skulle utvecklingen sedan fortsätta skulle Kazakstan behöva bygga fler sjukhus med fler läkare. Detta påverkar landets ekonomi negativt. 

Katedralskolan FN rollspel 2015 

Delegation: Kenya Policy paper - WHO

 Delegation Kenya har en multiårs plan gällande hälsofrågorna i landet. Kenyas regering erkänner vaccinationens viktiga betydelse inom landet och planerar att ekonomiskt stödja expansionen av vaccinnation. Det stora antalet sjuka människor försvårar vårt lands ekonomiska tillväxt. Kenya anser att WHO och UNICEF:s arbete är betydelsefullt både nationellt och internationellt

Libyen

Utskott: WHO

Delegat: Hedda Gabrielson

Vi i Libyen är måna om världens befolknings hälsa och Libyen, trots sin svåra politiska situation, försöker göra allting för vår befolknings hälsa och välbefinnande. Vid anti-vaccinationer riskerar omvärlden att drabbas av ohälsa, det finns inte heller något vetenskapligt bevis på att vaccinationer vid ung ålder leder till mental ohälsa. 

Att vaccinera befolkning mot sjukdomar som mässling är betydelsefullt för Libyen och vi vädjar om att detta skall fortsätta. Libyen tycker det är viktigt att alla vaccinationer är vetenskapligt testade för att undvika möjliga mutationer och sjukdomar.

Delegation: Den Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea)

Policy Paper – Vaccination (WHO)

Den Demokratiska Folkrepubliken Korea är ett drömsamhälle. Vårat land har allt och det inkluderar vaccin till hela vår befolkning som är anpassad efter varje individs hälsobehov. 

För att den Demokratiska Folkrepubliken Korea ska kunna behålla sitt himmelrike till land så måste vi såklart ha en befolkning med god hälsa, som är nöjda med den sjukvård vi erbjuder. Som sagt prioriterar den Demokratiska Folkrepubliken Korea vaccin till befolkningen högt och därmed går en måttlig del av landets budget till sjukvård och då även vaccin. 

Den Demokratiska Folkrepubliken Korea ser såklart väldigt negativt på antivaccinationsrörelser men vårt land har aldrig blivit utsatt av antivaccinations grupper då ingen i den Demokratiska Folkrepubliken Korea är missnöjdt med vaccinet som de får tillgång till. Dock är vi medvetna om att det finns andra länder i världen som bråttas med detta problem. Det är dock inte vår sak och det är inte vårt problem. Vi sköter vårt land och de sköter sitt. Den Demokratiska Folkrepubliken Korea har tack vare sin välutvecklade sjukvård en otroligt låg dödssiffra på under 1% när det kommer till dödsfall av sjukdomar. Det i princip enda som dödar Nordkoreaner är åldern.

Policy paper

Utskott: WHO

Land: Islamiska republiken Pakistan

Delegater: Ellie Molnár, Tilde Knapp, Ellinor Olsson

År 2015 har många länder fortfarande problem med rörelser som ställer sig emot vaccinering emot smittsamma och dödliga sjukdomar. Islamiska republiken Pakistan ser väldigt allvarligt på detta, framför allt då landet själv har stora problem med talibanrörelser som är emot vaccinationer och stoppar många av Pakistans medborgare ifrån att vaccinera sig. En rad mord på vaccinationspersonal har skett då talibanerna i Pakistan sprider felaktig propaganda om att vaccinationspersonalen ingår i en sammansvärjning med västvärlden för att sterilisera muslimer. Många vårdnadshavare obstruerar därför sina barns möjlighet till att bli vaccinerade vilket genererar i att många barn dör på grund av deras föräldrars beslut. Pakistan vill framhäva att barnen i fråga inte endast är föräldrarnas barn utan även världens barn. 

En följd av attentaten emot sjukhuspersonal är att Pakistan är ett av få länder där förekomsten av polio ökar. Pakistan ser att hela världen kan komma att påverkas om inte en markant skillnad sker inom snar framtid. Pakistans export av exempelvis bomull kan i det långa loppet påverkas och vår ekonomi kommer då bli ostadig. Länder som vi utför handel med kommer därför påverkas negativt av det. Pakistan är även rädda för att exempelvis polio kan komma att bli ett problem om det sprids till utomstående länder. Pakistan är beredda på att ta sitt ansvar angående frågan om grupper som förhindrar vaccinationsarbetet, men vill se till att även omvärlden tar sitt ansvar. 

Pakistan vill se en värld där vaccination är medlet för att stoppa de flesta sjukdomarna. För att lyckas med det behövs ekonomiskt bidrag till de länder som inte har de förutsättningar som krävs. Bidraget krävs för att få tillräckligt med pengar till militär hjälp för att minimera anti-vaccinationsrörelsernas inflytande och för att informera om vaccinets positiva verkan.

Katedralskolan FN-rollspel 2015 

Delegation: Polen

Policy Paper – Vaccination 

Sedan år 2003 är det allmän vaccination mot röda hund i Polen. På grund av ett senare införande så är sjukdomen fortfarande stor i landet. Vi vill därför se till att alla invånare skall få chansen att bli vaccinerande mot sjukdomen. Vårt mål är att både röda hund och mässlingen skall utrotas helt. Under 2013 rapporterades över 38 000 fall av röda hund till den europeiska smittskyddsenheten, 99 % av dem var från Polen. Majoriteten av de insjuknade var unga män och pojkar som blev drabbade då de inte blivit vaccinerade i enlighet med tidigare föreskrifter att endast vaccinera flickor; detta sedan 1989.    

Vårt mål för i år är, precis som WHO:s globala mål, att: 

• Minska dödligheten inom sjukdomarna med 95 % jämfört med år 2000

• Ha minst 90 % nationellt vaccinerade och minst 80 % i varje region

Vi uppfattar denna situation som mycket alvarligt för vår befolknings hälsa och vi anser att situationen inte får förvärras av de olika omständigheter som pågår internationellt och nationellt. För att sjukdomen och de procentuella siffrorna skall sjunka så måste vi satsa mer pengar för att alla i landet skall få chansen till immunitet mot röda hund.  

För närvarande anländer också många människor för att söka asyl i Europa främst från Syrien, Afghanistan och Irak. Till följd av detta finns en ökad oro för nya spridningar utav sjukdomarna.  Den övergripande slutsatsen är dock att riskerna är relativt låga. Riskbedömningen är baserad på utredningar från WHO och den europeiska smittskyddsenheten, ECDC.                 

 Whilliam Lindroth

Delegation: Sydkorea

Utskott: WHO (World Health Organization) 

Malaria, Polio och Gula febern är exempel på dödliga sjukdomar som man har hittat botemedel för under 2000- talet. Med dessa botemedel har man lyckats rädda tusentals liv från ett förfärligt öde. 

Idag plågas Sydkorea av den dödliga sjukdomen MERS som har tagit många liv och smittat ännu fler. 

Vi i Sydkorea anser att vaccination är en kritisk faktor för de sociala förhållandena i en stat och vi vill gärna inte se det försvinna. 

Sydkorea anser att dessa anti-vaccination organisationer inte ser den hela bilden och hur många liv man lyckas rädda med vaccination.

Policy paper

 Utskott: WHO ¬– Vaccination

 Land: Republiken Sydsudan

 Delegat/delegater:Viktor Nilsson Torres

 Republiken Sydsudan står bakom WHO och främjar användningen av vaccination i respektive land. I Sydsudan har man den högsta belastningen av malaria i hela Subsahariska Afrika. Detta är delvis ett resultat av förkastligt samarbete mellan länder som använder Nilen som söt¬vattenkälla. Hälften av befolkningen lever nu utan förbättrad vattenförsörjning och utan rent dricksvatten. De få existerande vattenresurserna i landet är ofta ohläsosamma att dricka på grund av förorenat vatten från andra länder. Mer än 90% av Sydsudans befolkning lever idag på mindre än 1 dollar per dag. Detta är också en faktor till att sjukdomar sprids i Sydsudan. I landet är hälsan och säkerheten för invånarna låg och därför är vi i desperat behov av vaccin med både kortsiktig och långsiktig verkan. Detta genom internationellt arbete genom det internationella samfundet.

 I Republiken Sysudan är den allmäna säkerheten och de personliga rättigheterna ytterst viktiga för invånarna i landet. Därför har AVM lågt stöd i Sydsudan och vill snarare arbeta för att motverka dessa rörelser. Antivaccinationsrörelser utger ett måttlöst hot för Sydsudan, men även andra länder i liknande situation. Förnekning av vaccination i u¬länder kan leda till kraftiga utbrott av sjukdomar som exponentiellt sprids, dödlighet som höjs och kontrollen över sjukdomen försämras. Därför ser Sydsudan att den enda lösningen är att obligatoriskt vaccinera människor i hårt drabbade områden. Sydsudan anser att människors allmänna säkerhet och hälsa går före de personliga rättigheterna. 

Regeringen i Sydsudan har sedan 2006 arbetat med ett anti¬HIV¬projekt och med Sydsudans erfarenheter värnar landet för ett internationellt samfund som både hjälper drabbade länder och motverkar AVM. Republiken Sydsudan som är ett av de mest drabbade länderna i världen behöver även ett kraftigt internationell stöd för att hindra AVM att sprida sin felaktiga information.

Stat: Tchad

Delegat: Linnea Sjödahl

Utskott: WHO

Tchad förespråkar användningen av vaccin men har tyvärr inte förutsättning till att ge ut det till befolkningen i den mån som behövs.

Resultatet från landets djupa fattigdom och många år av instabil politik, har lämnat kvar ett svagt och icke funktionellt sjukvårdssystem. Konsekvenserna blir låga utbildnings insatser som leder till att kunskapen om vaccin inte når befolkningen i den mån som är önskvärt.

Tchad är djupt övertygade om att förståelsen och kunskapen om vaccinet kommer att leda landet framåt inom vaccinfrågan.

Delegation: Vietnam 

Delegat: Matilda Davidsson  

Utskott: WHO

I stora delar av världen råder det många sjukdomar och epidemier som både skadar och dödar tusentals människor. Vietnam är bara ett utav många länder där sjukdomar är ett stort problem och som påverkar människors liv kraftigt. 1.5 miljoner barn i världen dör varje år på grund av smitta och infektioner men även på grund av kunskapsbrist. Vietnam anser att vaccination är den mest effektiva metod för att rädda liv. Vietnams regering rekommenderar att alla länder bör skapa eller öka samarbeten med olika kampanjer och hälsoorganisationer. Vi i Vietnam anser att arbete om kunskap inom hygien och hälsovård bör utökas då många människor världen över inte har tillräckligt med kunskaper för att kunna skydda sig själva mot infektioner och andra sjukdomar. Dessa arbeten måste alla länder i världen uppmuntra för att stödja kampen mot sjukdomar så att alla barn och vuxna i världen kan få ett friskt och hälsosamt liv. 

Vitryssland- vaccination

Vitryssland vill precis som alla andra länder det bästa för sin befolkning och rekommenderar därför vaccination starkt men tvingar inte på det. Likaså vill vilken medborgare som helst ha bra hälsa och må bra och på så sätt behöver inte vaccination bli obligatoriskt. Generellt vaccineras de flesta och antivaccinationsrörelsen är inte så aktivt. 

Rent samarbetsmässigt är det forskning man vill satsa på då man internationellt med andra länder hjälps åt till att hitta vacciner som funkar mot svåra och jobbiga sjukdomar. En samverkan kring forskning kan leda till andra samarbete som i sig kan förstärka länders relationer mot det positivt. Detta är mycket viktigt för Vitryssland eftersom det finns flertals fördomar kring Aleksandr Lukasjenko och politik. Något annat som är värt att uppmärksammas är om tex polen, Ryssland eller Ukraina hade fått fågelinfluensan hade Vitryssland med stor sannolikhet också fått det eftersom de är grannländer och sjukdomar sprids mycket enkelt och raskt. Det är då ett internationellt samarbete som kommer beröras och stå i fokus om en sådan incident skulle inträffa.

Med svår ekonomi efter sovjetunionens upplösning 1991 kommer det vara ekonomiskt smart att uppmuntra människor till att vaccinera sig vilket man kan göra genom kampanjer och reklam. Enstaka människor har svår pålitlighet till vaccinationer och medicin följt där av väljer de att ta risken istället. Som Vitrysslands representant kan jag säga med säkerhet att det är på grund av propaganda och fel information man tittar på sociala medier och internet. Med detta sagt är de därför mycket viktigt att sprida rätt information kring vaccinen så folk känner sig mer säkra och väljer smart. Rent ekonomiskt är det mer klokt att satsa på vaccination då det är det billigaste alternativet i längden både för stat och individ. Att flertals människor blir sjuka gör att ingen av dem kan jobba, konsumera eller betala skatt.

För att göra vaccin så säkert som möjligt behövs pålitlig information och ett samarbete mellan stat, individ och internationellt. 

© Håkan Danielsson 2023