UNEP2 2016

Utskottsordförande: Carl Cotton

Delegation: Angola

Namn: Maja Jönsson

Utskott: UNEP 2

 Position paper angående Utsläppsrättigheter  

Den demokratiska folkrepubliken Angola anser att om en nation släpper ut stora mängder miljöfarliga ämnen och växthusgaser i atmosfären och bidrar till den allvarliga miljökris som pågår just nu, ska en speciell handel ske för att underlätta trycket på miljön och för att belysa miljöproblemet. Betalning och kostnader krävs för att reducera företags utsläpp. Systemet med utsläppsrättigheter är ett system som Angola står bakom. Angola anser att det är viktigt att aktörer med mycket makt och som gör stora påfrestningar på klimatet ska få krav riktade mot sig, både ekonomiskt och socialt. Angola vill belysa det faktum att Förenta Nationerna har ett stort fokus på miljö och klimat i sina mål i Agenda 2030 och vill gärna vara en del av det förbättrade arbetet mot klimatförändringar.

Angola själv är inte ett land som släpper ut stora mängder miljöfarliga ämnen och växthusgaser och har på grund av det inte så stort fokus på globala miljöfrågor i sin politik och har inte särskilt många utsläppsrättigheter. Angola har ett koldioxidutsläpp på 1,38 ton per person och år, till skillnad från till exempel Sverige som har 4,62 ton person/ år och USA som har 16,39 ton per person och år. Att företag ska köpa utsläppsrättigheter för att kunna släppa ut miljöpåverkande ämnen är en viktig aspekt i miljökampen och Angola ser mycket fram emot diskussioner på hur man vidare ska kunna reducera utsläppen, till exempel vill Angola minska transporter av grödor och att jordens befolkning i så stor utsträckning som möjligt ska kunna äta närodlad mat och minska det globala resandet över kontinenter med flygplan.

Angola är öppet för samarbeten med många delegationer i denna fråga. 

 Utsläppsrättigheter - Argentina 

Vi i Argentina är väl medvetna om dagens situation och har därför valt att skriva under ”Parisavtalet” där vi vill stabilisera koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. Men trots detta får vi inte glömma att vi vill lägga vårt lands ekonomi i beaktning och se vår ekonomi växa. Därför vill vi fortfarande se att oljan ska kunna utvinnas då detta är en stor del av vår ekonomi. Landets koldioxidutsläpp ligger i nuläget på 189,819ton och har därmed alltså sänkts sedan föregående år. Detta vill vi fortsätta med och en lösning vi ser för att kunna minska världens utsläpp syns redan i en uppdaterad lag i vårt land som säger att 8% av landets elektricitet ska komma från förnybara källor år 2017 och redan år 2020 ska den totala mängden ligga på 20%. Vi är även en av världens största producenter av biobränsle och ser därför det som en lösning på dagens problem med utsläpp av växthusgaser. Vi lägger stor del av våra resurser på förnybar energi. Men det är viktigt att inte glömma att vi är i behov av att landets ekonomi växer och ser därför inte att oljan ska sluta utvinnas i nuläget. Detta är dock ett mål för framtiden då vi är en av de länder som är särskilt utsatta för global uppvärmning. Genom att sätta upp nya målstolpar siktar vi på att dra ner på oljan lite varje år och istället ersätta det med solceller då Argentina har alla förutsättningar till att använda solenergi.

Policy paper Brasilien

Utskott: UNEP 2

Delegat: Jakob Dahl

 Vi kan alla enas om att utsläppen av växthusgaser affekterar jorden vi lever på. Takten som problemen ökar i kan leda till katastrofala levnadsförhållanden för oss alla. Men det finns flera möjligheter att lösa detta. Om vi alla följer Kyotoprotokollet och Parisavtalet kan vi tillsammans göra världen till ett bättre ställe att leva på. Tillsammans kan vi öka tillväxten av världens ekonomi samtidigt som vi håller temperaturen på en jämn nivå. Men vi måste vara redo med högsta beredskap om någonting skulle komma i våran väg.

 Vi i förbundsrepubliken Brasilien är djupt övertygade om att  "utsläppskrediter" är en lösning där nationer blir tvungna att minska sina växthusutsläpp för att öka sin ekonomiska tillväxt. Krediten fungerar genom att företag minskar sina utsläpp och får en kredit för sin minskning som de sedan kan sälja. Detta förslag kan ses som en ett stöd för de tidigare avtal som diskuterats och kan användas som en extra resurs om något av avtalen upphör. 

Förbundsrepubliken Brasilien är en stor faktor till växthusutsläpp genom våra egna utsläpp och vi ser våra egna handlingar som ett exempel på hur man inte ska behandla vårt jordklot. Därför kan vi som en ständigt växande ekonomi vara en av administratörerna för den internationella marknaden. Med godkännande från andra stater och med vägledning av andra ekonomiskt utvecklade nationer kan vi tillsammans få detta att gå i lås.

 Land: Colombia

Delegat: Hanna Sandgren

Utskott: UNEP2

Den colombianska delegationen värnar om miljön och vill minska utsläppen. År 2015 skrev Colombia på Parisavtalet och landet hoppas därmed på en ljusare framtid för kommande generationer. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning.

Colombia anser att en förändring är betydelsefull för framtiden men gruvindustrin och avskogningsindustrin är en stor inkomstkälla för nationen. Den colombianska delegationen förutsätter att landets ekonomi skulle förolyckas om dessa gruvor och avskogningsföretag skulle slå igen. Hundratusentals gruvarbetare skulle bli arbetslösa och det skulle medföra att allt fler människor ansluter sig till narkotika och droghandelsindustrin. 

Det colombianska intresset är att finna en lösning som gynnar både lokalbefolkningen och miljön, men för att uppnå det eftertraktade målet behöver Colombia ekonomiskt stöd från I-länder för att i framtiden kunna stänga ned kolgruvorna samt avskogningen.

 Här är några mål som Colombia värderar högt:

·      Att fullfölja överenskommelserna i Parisavtalet

·      Få ekonomiskt stöd utav I-länder

 Delegation: Elfenbenskusten

Delegat: Vilmer Hjort

Vi i Elfenbenskusten värnar om en hållbar utveckling och anser att frågan kring utsläppsrätter bör tas på stort allvar. Via en underskrift på Parisavtalet stödjer vi de kommande förändringarna och ser en potentiell förbättring. Då länder som Elfenbenskusten, där utsläppen är minimala, kan få en ytterligare handelstillgång vilket gynnar landet i dess process i att återbygga både det politiska och kulturella samhället.

En gång i tiden var Elfenbenskusten ett av Västafrikas skogrikaste länder. Efter en lång tid av inbördeskrig och ett ekonomiskt bakslag för att bygga upp landet har landet blivit beroende av både utländska företag och utländsk arbetskraft. Stora plantager har nu ersatt det tropiska landskapet som en gång fanns. Vårt mål är att kunna föra landet framåt i miljöfrågan och kunna bibehålla en hållbar utveckling utan att öka utsläppen allt för drastiskt.

På grund utav stora samhällsklyftor, fattigdom och brist på utbildning har våra åtgärder kring hållbar utveckling inte nått ut till alla delar av landet. Stor del av landets befolkning lever på det minimala och har inte tillgång till utbildning och många inser inte farorna berörande global uppvärmning. För att lösa detta krävs minskning utav samhällsklyftorna och en ökad ekonomisk inkomst till landet. Därför anser vi att handel av utsläppskrediter kan bli en stor tillgång för landet. 

 Position paper - utsläpp - Etiopen - UNEP2 - Viktor Härle

Den federala demokratiska republiken Etiopien anser att global uppvärmning är ett viktigt problem i vår tid och drabbar inte bara Afrika utan även andra världsdelar. Den nuvarande situationen är ohållbar för oss alla om miljöförändringarna fortsätter i den riktning den är på väg. Därför är det Etiopiska folket villiga att ställa sig bakom ett förslag som kan minska eller rent utav förhindra den negativa påverkan som utsläpp har på miljön.

 Position paper Filippinerna: Utsläppsfrågan

Delegat: Jasmin Vihinen 

Republiken Filippinerna ställer sig positivt till handel med utsläppsrätter för växthusgaser.  Faktum är att Filippinerna är ett väldigt utsatt land med återkommande naturkatastrofer. Filippinerna har redan vid tidigt skede vidtagit rimliga åtgärder vilka är konsekventa med Manila-Paris deklarationen. Denna deklaration redovisar för ett globalt mål om att temperaturen inte skall överstiga 1,5 OC samt fullständig avskaffande av kolutsläpp.

Den suveräna staten Filippinerna uppmanar världens stater till en mer frekvent diskussion samt förslag på eventuella lösningar, eftersom det ligger i det filippinska intresset att värna om ett hållbart klimat. Filippinerna önskar detta för att minska katastroferna både för vår eget intresse men även för världssamfundet. Filippinerna önskar att samarbeta inte enbart inom Sydostasien, utan istället önskar vi ett globalt samarbete för att minska växthuseffekten.

Filippinerna uppskattar samarbete och ser fram emot en potentiell lösning i denna fråga som berör oss väldigt avsevärt. Vi har stora förhoppningar om förslag eller resolutioner vilka direkt strävar efter att minska växthusgaseffekten. Slutligen, vill den filippinska staten poängtera att den ensamma insatsen kan liknas vid en droppe i havet, men genom gemensamma krafter kan många droppar bilda en ocean mot växthuseffekten. Därmed uppmanar Filippinerna starkt till att alla länder skall förbinda sig till Manila-Paris deklarationen och tillsammans fullfölja detta avtal.

 Georgiens policy paper angående handel med utsläppsrätter för växthusgaser.  

Georgien är ett land som är på väg tillbaka både ekonomiskt och industriellt efter inbördeskriget 2008. I och med att Georgien är ett jordbruksland och inte har så mycket industri är inte utsläpp något Georgien som eget land behöver oroa sig för. Vi tycker dock att utsläppen som förorenar vår värld måste minska.

Vi är i stort behov av vårt jordbruk ekonomiskt sätt, skulle då klimatet förändras betyder det att vårt jordbruk skulle ta skada. Alla länder i världen måste inse att vi måste minska våra utsläpp för att vår planet ska kunna fungera som den gör idag. Idag finns avtal som inte håller, där det står skrivet att I-länderna är de som måste ta sitt ansvar och minska sina utsläpp. Idag finns det dock studier att de länder som är mest utvecklade industriellt minskat sina utsläpp. Men det finns dock rika U-länder som släpper ut mer koldioxid än flera av de största I-länderna men de behöver inte ta sitt ansvar för att de klassas som U-länder. Detta tycker vi i Georgien är fel.

Vi tycker att alla ska hjälpas åt så bra som det landet kan och har möjlighet till. Är du ett rikt land ska du kunna ta mer ansvar för dina utsläpp än ett fattigt. Det är trots allt de rika länderna som har mest utsläpp. . Det är länder i FN som gemensamt ska besluta om hur mycket ansvar var och ett land ska ta för att minska utsläppen. Georgien är villiga och samarbetar gärna med länder som tycker att alla ska ta sitt ansvar för att göra vårt klimat bättre och göra vår planet till en grönare planet.

 Delegation: Indien

Delegat: Filippa Sjöholm

Att säkra en fredlig och hållbar utveckling som innebär gemensam välfärd för våra medborgare och kommande generationer är några av de viktigaste uppgifterna FN har enligt de nya utvecklingsmålen. Att bekämpa fattigdomen utan att tära på jordens resurser är en av de viktigaste gemensamma utmaningar vi står inför. Indiens delegation är djupt medveten om de pågående klimatförändringarna och vikten av att skapa hållbar tillväxt. Det krävs gemensamma åtgärder där alla involverade parter måste agera för ett givande resultat. Som ett av världens folkrikaste u-länder med snabb tillväxttakt driven framför allt av teknikutveckling ser Indien både möjligheter och risker. Länder med stark utvecklingstakt, som är en förutsättning för att lyfta ett land ur fattigdom, kan inte förväntas hålla tillbaka sin utveckling för att betala priset för andra länders utveckling. Vi måste hitta sätt att ge förutsättningar för att jämna ut villkoren, men utan att äventyra vår gemensamma framtid.

Handel med utsläppsrättigheter ger möjligheter till en demokratisk utveckling. Med stöd av andra medlemsländer kan Indien vara ett föregångsexempel, där vi kan kombinera de bästa av världar och erfarenheter och skapa hållbar tillväxt.

Hållbarhetsfrågan och de globala åtgärderna där allas lika rättigheter till utveckling och välstånd som främjar välfärd åt alla är en essentiell utveckling som krävs i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling. Enligt denna överenskommelse ställer delegationen Indien sig positiv till internationell handel med utsläppsrätter.

Som utvecklingsland har Indien inte den kapacitet och ekonomi som krävs för att ensidigt kunna driva och inrätta sig i ett system för handel med utsläppsrättigheter. Indien ser ett samarbete som nödvändigt för att vi gemensamt ska kunna nå de uppsatta hållbarhetsmålen. I enlighet med ovanstående är republiken Indien öppen för förhandlingar rörande handelsavtal och ekonomiska subventioner för att kunna uppnå gemensamma internationella mål om att sänka utsläpp av växthusgaser genom till exempel handel med utsläppsrättigheter.

 Position papers –UNEP, handel med utsläppsrättigheter.

Delegation: Jordanien
Delegater: Marcus Möller, Malin Hornemark S14.

Jordanien har historiskt varit väldigt aktiv i länderna i regionen när det gäller deltagande i internationella klimatinsatser och svarsåtgärder. Jordanien har fortsatt arbeta systematiskt med att svara på klimatförändringen med stöd av UNDP, som utvecklades år 2013, har Jordanien utvecklat en övergripande politik i den arabiska regionen och Mellanöstern.

På grund av Jordaniens geografiska placering, mellan två stora områden som råder instabilitet och långvariga konflikter, har Jordanien blivit målet för flera vågor av invandrare/flyktingar från Palestina och från Irak och Syrien. Sedan 2011 och fram till februari 2015 har Jordanien varit värd för över 1,1 miljoner flyktingar från Syrien.

Jordanien har en seriös och positiv inställning till sakfrågan gällande handel med utsläppsrättigheter. Jordanien anser dock att i proportion till landets omständigheter och i enlighet med att vara ett litet utvecklingsland är det nödvändigt att ha ett finansiellt stöd och medel för att en sådan insats skall kunna genomföras av Jordanien.

Jordanien har ett utsläpp av växthusgaser på 24 807 tusen ton (3.44 ton CO2 per invånare).

Exempel på Jordaniens stöd och positivitet till global hållbarhet, har Jordanien signerat och godkänt Parisavtalet den 4 november 2016. Parisavtalet är inspirerande för Jordanien att ha en viktig roll i den internationella insatsen trots Jordaniens brist på resurser.

Det finns en god förbättring inom landet av förnybar energipolitik, strategier, lagar och arbetsordnings formuleringar men en förbättring att robusta implementeringarna kväver ett fortsatt ytterligare arbete. De såldes ställa kraven av minskningen av de koldioxidutsläppen, kräver ett internationellt finansiellt stöd och ett paradigmskifte i den nationella planeringen som innehåller fördelningen av inhemska resurser för mål av låga koldioxidutsläpp. Att utarbeta de förväntande växthusgasernas tillväxtmönster och minskningspotential påverkar Jordaniens utvecklingsutmaningar likväl ekonomiskt om regionalt politiskt. Jordanien har flertalet utmaningar som fortfarande står olösta, huvudsakligen skillnaden i utveckling mellan provinserna, hög arbetslöshet, nivån på infrastruktur och den institutionella utvecklingen.

UNEP 2 Kazakstan

FN:s miljöprogram- utsläppsrättigheter (policy paper)

 Enligt sitt mandat främjar internationella miljöarbetet, övervaka miljösituationer samordna, miljö verksamhet inom FN. UNEP:s högsta beslutande organ är FN:s miljöförsamling. De bevakar miljötillståndet i världen, samordningen, utvecklingen, globala miljöprogram och stödjer arbeten för uppbyggning av miljö.

Miljö/ekonomin i Kazakstan

·         Oljesektorn är viktigast för Kazakstans ekonomi

 ·         Exporten i landet bygger nästan helt på råvaror

 ·         De viktigaste exportvaror: Olja, järn och guld.

Under Sovjettiden slet Kazakstan med stora miljöproblem, men snabbt efter växte ekonomin. Sovjetunionen använde atomvapen och förgiftat avfall, detta har lett till hälsorisk för landets befolkning. Kemiska miljögifter ligger kvar i de uttorkade områden och blåser runt med vind som hälsofarligt damm.

År 2008- 20089 slog mot ekonomin med överbelånade banker, arbetslösheten och en valuta devalvering som drabbade den fattiga befolkningen. Tillväxten 2009 höll sig i noll strecken och växte ekonomin åter rejält, mycket pga. Råvarupriser. År 2014 bromsade ekonomin pga. fallande oljepriser.

Kazakstan utsläppsrätt

•Rätten att släppa ut en viss mängd växthusgas som bildar en global uppvärmning.

 v  Kazakstan utsläpp är kritisk, pga. Att för mycket utsläpp har skadat befolkningens hälsa.

v  Sedan sovjetunionen använde atomvapen och andra förgiftade avfall, så har det lett till hälsorisker i befolkningen sedan dess. Ekonomin efter sovjettiden har växt och förbättras, med utsläpp med mycket export och producering av råvaror har gjort så att det blir för mycket utsläpp i landet.     

v  Mål: Att minska utsläpp, eftersom att vi tycker att det är för mycket utsläpp som kan leda till att befolkningen får hälsoproblem.

På ett energimöte i Kazakstan tar de upp EU-debatter som om handelssystemet med utsläppsrätter (ETS). På det internationella mötet återkom ständigt frågan om hur stora de fossila resurserna är, även om frågorna generellt kretsade kring hur man kan gå från 90 procent fossilt till mer förnybart. Kazakstans visionära mål.

Kontinuerligt arbete med att utvärdera de sju pilot marknader som finns, och någon gång under nästa femårsplan 2016–2020 väntas landet inrätta en nationell utsläppsmarknad. Kazakstan är en av länderna där utsläppsmarknaden är igång.

Kenya

Utskott: UNEP 2 - utsläppsrättigheter

Delegat: Emilia Johnsson

Vi i Republiken Kenya tycker att miljön är viktig och vi tar miljön på stort allvar. Miljön är viktig för oss och de ökade utsläppen i världen påverkar vårt klimat. Det förändrade klimatet påverkar våra levnadsvillkor eftersom det oförutsägbara klimatet har lätt till att vi har fått lämna våra traditionella arbete med jordbruket för att flytta in till städerna. Det förändrade klimatet påverkar inte bara våra levnadsförhållande utan även vår ekonomi eftersom jordbruket utgör stommen i vår ekonomi. Vår ekonomi påverkas även av turismen och skulle klimatet försämras så försämras även djurens levnadsförhållanden, vilket resulterar i att turismen kommer att minskar. De utländska pengarna som kommer via turismen är väldigt viktiga för oss och om de minskar kommer vår ekonomi påverkas ännu mer negativt, därför är miljön väldigt viktigt för oss. Vi i Republiken Kenya anser att de industriella länderna ska ta sitt ansvar angående problematiken kring utsläppsfrågan. Vi är ett utvecklingsland och har en låg grad av utsläpp därför anser vi att ansvaret ska ligga på de industriella länderna, då de har en större grad av utsläpp. Nya studier visar även på att de rika utvecklingsländer bidrar till en stor grad av världens utsläpp men eftersom de inte anses vara industriella länder har inte dem samma krav. Vi tycker att miljön är viktig och därmed anser vi att även dessa rika utvecklingsländer ska ta sitt ansvar för att minska koldioxidutsläppen. Vi tycker det ska vara skillnad på kraven på rika och fattiga länder och inte industriella och utvecklingsländer. Vi i Kenya är villiga att samarbeta med alla som vill minska utsläppen och därmed förbättra vår planet.

Litauen UNEP2

Under de senaste tio åren har världen upplevt paradigmskiftande tekniska framsteg och det finns även en uppsjö av flera lika otroliga framsteg inom de vetenskapliga områden. Trots denna exponentiella teknik och vetenskapliga utveckling, har de skadliga effekterna av den globala uppvärmningen och det alldeles överdrivna utsläppen av växthusgaser inte visat några tecken på avmattning. Den globala temperaturen stiger i ett rasande tempo, polarisarna smälter och havsnivån stiger, vilket följaktligen hotar existensen av små öar, och realistiskt sett hotar det även stora kuststäder. Trots banbrytande teknik så plågas världen av fruktansvärt ineffektiv energianvändning. Som en ansvarsfull medlem av EU, anser Litauen att realistiska och ekonomiskt sunda åtgärder måste vidtas för att minska de totala utsläppen av växthusgaser, därefter sänka hastigheten av den globala uppvärmningen och dess brutala konsekvenser. 


När det gäller den globala nedbrytningen av vårt klimat föreslår Litauen att en ekonomiskt stabil plan måste sättas på plats för att nå en punkt som det övergripande problemet energin kan förbättras avsevärt (dvs brist på icke förnyelsebar energi och utvinning av energi). Litauen konstaterar att effektivare energianvändning och förnybar energi är avgörande för att minska effekterna av klimatförändringarna och Litauen har även fullt stöd för alla internationella ansträngningar så länge de gynnar Litauen ekonomiskt och Litauens globala samarbete och välstånd som helhet. Vi i Litauen anser även att om ett politiskt avtal för att förbättra miljön kommer på fråga, så ska länder som står för det högsta utsläppen involveras innan andra länder som faktiskt sköter utsläppsnivån på ett ansvarsfullt sätt.

Policy Paper: Mexiko

Landet Mexiko lovade under klimatmötet i Paris 2015 att minska våra växthusgasutsläpp med 22 procent och våra fossila bränslen med 51 procent till år 2030. Vi tänker satsa på en koldioxidskatt och en energiform för att på kort sikt dra ner våra enorma utsläpp i snabbare takt. Vi konstaterar starkt våra miljöproblem, som innefattar vår höga mängd av farligt avfall, våra luft och vattenföroreningar som påverkat vår kära miljö till en allvarlig situation.

I vår kära huvudstad Mexiko city hade smog-nivåerna i mars i år nått alarmerande nivåer. De höga luftföroreningarna under det senaste decenniet har nu blivit en allvarlig kris, ett faktum som nu måste lösas. Vi fastslår därför en rad nya åtgärder för att säkerställa en hälsosam stadsmiljö. En av insatserna blir att plantera 18 miljoner träd, som skall skapa gröna korridorer och hjälpa till att rena den smutsiga luften. Förutom denna insats skall även 1000 taxibilar med tio år gammal modell ersättas av nya hybridbilar. Även stadstransporterna såsom lastbilar och kollektivtrafik skall bli föremål för förnyelseåtgärder.                                               Vi i mexikanska regeringen är överens om att detta problem måste lösas så snart som möjligt, både för vår befolkning och för vårt lands skull.

Whilliam Lindroth HIP14

 Den demokratiska folkrepubliken Korea (조선민주주의인민공화국)

Delegat: Julia Pamp

Den demokratiska folkrepubliken Korea håller inte med om hur dagens handel med utsläppsrätter ser ut. Detta eftersom västvärlden har köpt ut majoriteten av utsläppsrätterna och därför får u-länder svårare att utvecklas.

Som vanligt tar västvärlden inget ansvar för den övriga världen och dess utveckling. Lösningen på detta problem är att västvärlden slutar vara självcentrerade och försöker vara lika givmilda som den demokratiska folkrepubliken Koreas ledare. Kim Jong-un har lyckats driva nationen till enorma höjder, trots alla hinder som väst har orsakat republiken. Det enda sättet att förbättra situationen med utsläppsrätter är att samarbeta (specifikt med Asien), att tänka på utvecklingsländer - men det giriga väst bryr sig uppenbarligen inte om resten av världen. Denna attityd som kapitaliststater erhåller hjälper ingen förutom dem själva.

Den demokratiska folkrepubliken Korea uppmanar även att vår ärorika nation har mycket låga utsläpp och driver landet med hjälp av solceller och vindkraftverk. DPRK är ett excellent exempel som resten av världen borde se upp till.

Delegation: Islamiska republiken Pakistan

Delegat: Julia Svedberg

Islamiska republiken Pakistan ställer sig positiva till frågan om handel med utsläppsrätter. Pakistan står bakom innehållet i Kyotoprotokollet och Parisavtalet som reglerar minskning av utsläpp genom bl.a. utsläppsrätter. Vi anser även att användandet av utsläppsrätter kan ge ekonomiska möjligheter till Pakistan och andra utvecklingsländer att utveckla nya energiformer.

Pakistans regering och myndigheter ser i enlighet med Kyotoprotokollet och Parisavtalet positivt på fortsatt internationellt miljösamarbete med mål att minska jordens utsläpp för att säkerställa en bra framtid för alla länder.

Islamiska republiken Pakistan är mycket intresserade av att satsa på förnybara energikällor, exempelvis sol och vind. Förnybara energikällor ger oss möjligheter att få utsläppsrätter som vi sedan kan handla med. På det sättet kan vi dels tjäna pengar och dels få ekonomisk tillväxt till landet. Inledningsvis måste vi för att kunna komma igång få bidrag, såväl ekonomiskt som tekniskt. Förslagsvis genom ökad handel av våra exportprodukter. Vi kan börja med att minska våra utsläpp och erhålla utsläppskrediter vilka vi senare kan sälja och därmed investera pengarna i ytterligare förnybara energislag.

Islamiska republiken Pakistan anser att en fortsatt handel av utsläppsrätter är väsentligt för det internationella miljösamarbetet, samt viktigt för en ökad förståelse av miljöutmaningarna vi möter.

 Policy paper

FN-rollspel 2016

Delegation: Senegal

Utskott:UNEP

Delegat: Felix Nordberg

 Under ledning av hans excellens Macky Sall, president av Republiken Senegal, har vi antagit Emerging Senegal Plan (PSE) vars intention är att kartlägga en ny förhandlingsordning som värnar om miljön samtidigt som vi ytterligare stimulera vår tillväxtpotential, kreativitet och entreprenörsinitiativ och tillgodose befolkningens starka strävan till ökad välfärd.

Som ett av MUL-länderna med en fragil makroekonomisk balans kommer Senegal utnyttja sina komparativa fördelar genom en försiktig och gradvis procedur. Det slutliga målet är att anpassa vår utveckling med principerna att använda naturresurser på ett rationellt tillvägagångssätt och successivt införa förfarande som ökar incitament för att minska utsläpp.

Delegat: Maja Chiru

Delegation: Spanien

Utskott: UNEP 2

 Delegationen Spanien ser ett mål mot ett grönare samhälle som en självklarhet. Att man inte kan fortsätta påfresta våran moder jord är förstått genom de klimatförändringar som vi ser världen över idag. Spanien är självklart mån om vår planet och har själva antagit en rad överenskommelser som främjar ett grönare samhälle.

För att göra det möjligt för varje land att minska sina utsläpp, vill Spanien poängtera att denna handel med utsläppsrätter inte skall behöva hindra den ekonomiska tillväxten.

Delegationen Spanien har visat sitt initiativ till att bekämpa klimatförändringarna och är aktivt deltagande i EU ETS, som arbetar för att minska växthusgasutsläppen. Spanien har dessutom antagit en rad reformer i konstitutionen som fastställer betydelsen av att ta vara på miljön.

Som ett av världens länder med störst biologisk mångfald så är Spanien väldigt angelägen om att bromsa de miljöproblem som hotar världen dagligen, då det skulle påverka Spanien mycket negativt. Men Spanien är inte det enda landet som hade drabbats negativt, utan hela världen hotas och Delegationen Spanien uppmuntrar därmed alla att värna om miljön.

 Sydkorea position paper- Utsläppsrättigheter                                                  Simon Andersson S15b

·      I Sydkorea ser vi ytterst allvarligt på problemen som rör utsläpp av växthusgaser och som hotar miljön. I och med att fler och fler länder i världen industrialiseras innebär det ökade mängder av utsläpp. Vi har under en relativt kort period sett att konsekvenserna av detta kan vara förödande för vår framtid på jorden. I samband med att växthuseffekten förstärks stiger den genomsnittliga temperaturen på vår planet och till följd av detta förändras klimatet med risk för allvarliga konsekvenser i framtiden. Sydkorea är därför beredd att arbeta hårt för att komma med förslag till förbättring av problemet.

·      I landet har vi de senaste åren arbetat hårt för att skära ner på vårt utsläpp av växthusgaser. Vi har skrivit under Parisavtalet och har en vision om att minska våra koldioxidutsläpp med 37% till 2030. Vi finner det nödvändigt att alla länder tar sitt ansvar att minska sina utsläpp och i synnerhet de som släpper ut mest. För en hållbar utveckling krävs att man arbetar för mer miljövänliga industrier. Eftersom många u-länder idag är på väg från jordbrukssamhälle till industrisamhälle anser vi även att det är viktigt att begränsa utsläppen redan från början.

·      För att länder ska följa utsläppskraven anser vi att FN ska inrätta en juridisk institution som gör det möjligt att hålla länderna ansvariga för eventuell överskridning av växthusgaser. De som släpper ut större mängder än vad som tillåtits bör därför bötfällas. Pengarna skulle i sin tur kunna gå till forskning inom förnybara energikällor.

 Syrien

Syriska arabiska republiken strävar efter en hållbar utveckling och ett jordklot som vi med stolthet kan lämna över till våra barn och kommande generationer. Vi delar trots allt alla rollen som Allahs efterträdare och förvaltare över denna planet och det är vår plikt att skydda den samt att fördela dess rikedomar på ett rättvist sätt, nationellt likväl som internationellt. Utsläpp av växthusgaser är en faktor till den globala uppvärmningen, ett problem som måste lösas. Dessa klimatförändringar har Syrien själva har upplevt i form av extrem torka och vattenbrist, ett tecken på västvärldens missbruk av jordens resurser. Syrien vill för det första understryka varje lands egen suveränitet och rätt till självstyre, en av FN:s viktigaste huvudprinciper. Syrien vill även belysa varje stats skilda förutsättningar till att föra en aktiv miljöpolitik. I Syrien råder i nuläget ett inbördeskrig som blivit en agenda för västländernas politiska rävspel. För att Syrien och stater som delar eller har delat liknande kritiska situation som råder i Syrien skall kunna återgå till blomstrande civilisationer krävs rättvisa förutsättningar. Viktigt att betona här är att dessa stater i många fall har fallit offer för kolonialismens brutala järnhand. Till sist fastslår Syrien att stater som brutit mot Koranens tydlighet gentemot att slösa och missbruka jordens resurser inte är lämpade för att ta beslut åt en suverän stat oavsett ämnesområde. Här främst med fokus på problematiken som kommer att uppstå kring fördelning och administration av internationella utsläppsrätter. Varje suverän stat ska själv ha rätt till att bestämma sin framtid samt ekonomiska tillväxt.

 Tunisiens position paper

Utsläppsrätter

Den nordafrikanska staten Tunisien är ett land som värnar om miljön och därför spelar det stor roll för oss att alla tar sitt ansvar när det kommer till detta ämne. Med godkännande från samtliga stater har vi tillsammans satt upp ett mål som säger att vi max får nå 1.5 graders uppvärmning jämfört med före industrialismen. Vi har fullt förtroende för att samtliga stater fullföljer detta mål tillsammans med oss, och om någon stat skulle visa någonting annat än vad som sagts kan påtagliga konsekvenser bli till verklighet.

Men hopp och förväntan så kommer vi att göra vårt bästa för att fullfölja vad som sades i Paris, dock är vi öppna för förslag om andra länder inte är beredda på att fortsätta förlita sig på det avtalet. Vi är beredda på att överväga och underteckna ett nytt avtal, men endast om det gynnar miljön.

Vi vill dock poängtera att handel med utsläppsrätter är enligt oss ett mycket bra förslag på hur man kan gynna våran miljö. Vi står dock inte låsta i denna situation och är öppna för andra förslag, men vi vill benämna att det ska vara skonsamt för miljön.

Vietnam

Unfccc

Vietnam är väldigt positiv till frågan om handel med utsläppsrätter. De har till och med skrivit under Paris agreement. Vietnam har också stora planer inför 2030, de har förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 8%.

Följderna av för mycket växthusgaser är väldigt stora och Vietnam är en av de länder som blir påverkade av det.

Just nu håller Vietnam på att växa ekonomiskt. Vietnam har ungefär 1,7 ton koldioxidutsläpp per person. Det är inte väldigt mycket just nu jämfört med andra länder, men de tror att utsläppen kommer att öka med tre gånger mer än vad det är idag.

Under the Paris agreement gjorde Vietnam ett stort plan som är långvarig och är faktiskt en av de största som har gjorts i sydöstra Asien. Planen är att minska koldioxidutsläppen och byta kol energin till vind och vattenenergi istället för en mer miljövänlig energikälla.

Vietnam är också i partnerskap med World Bank’s Partnership for Market Readiness (PMR). För att minska utsläppen kommer Vietnam också bygga växthusgas-databaser och utveckla ett MRV-system som kommer att genomföra kapacitetsuppbyggnad bland beslutsfattare att bidra till att utveckla marknadsbaserade åtgärder. Under 2018 tänker Vietnam också att införa nationellt lämpliga begränsningsåtgärder inom stål- och avfall. Vietnams mål är att delta i den internationella koldioxidmarknaden.

Minskningen av växthusgaser kan vara för en viss del dåligt för Vietnam, men Vietnam är också en av de länder som påverkas av följderna av för mycket växthusgaser.

Slutligen vill Vietnam förbättra utsläppen i landet med hjälp av miljövänliga energikällor och med handel med utsläppsrätter

© Håkan Danielsson 2020