Position papers

Nedan finns alla årets position papers i bokstavsordning.

Om du vill titta på hur förra årets position papers såg ut kan du titta på den här sidan. Den innehåller 2010 års position papers om Israel/Palestina.

Afghanistan

Vi i den islamiska republiken Afghanistan anser att om det finns likheter i språk, religion och kultur mellan människor, bör en egen stat kunna självförklaras. Det finns inget formellt hinder som förbjuder självständighetsförklaring. Därför tycker vi i den islamiska republiken Afghanistan att Kosovo har all rätt att bilda en egen stat. Att kalla Kosovos självständighetsförklaring olaglig kommer inte att ha någon verklig effekt då Kosovo redan existerar som ett faktum. 

Vi uppmuntar Serbien och Kosovo att långsiktligt se på det interna problem de står inför, det vill säga att situationen trappas upp till ett ohållbart läge. Båda länderna bör nu fokusera på sin framtid i Europa, och på ett realistisk och uppbyggande sätt arbeta fram en lösning som överenskommer de båda.

Vi ber dem att se framåt och engagera sig i en process av konstruktiv dialog, med syftet att utveckla goda grannförbindelser och regionalt samarbete i linje med Europas grundläggande principer.

För att lösa konflikterna inne i landet måste även minoritetsproblemen lösas.

Vi uppmanar alla nationer till att erkänna Kosovo. 

Vi uppmuntrar Serbien och Kosovo att försöka lösa sina interna problem på ett uppbyggande sätt.

Albanien

17 februari 2008 deklarerade Republiken Kosovo sin självständighet. Självständigheten var resultatet av en lång definitionsprocess kantad av svåra stridigheter i regionen. 

Albanien ser ett erkännande av Kosovos självständighet som en viktig humanitär åtgärd för att få Kosovos befolkning fritt från förtryck.

Över 90 procent av Kosovos befolkning är av albansk härstamning och etnicitet. Det är således ytterst anmärkningsvärt att Kosovos frihet från serbiskt styre är så omtvistad som den idag är.

Det kosovanska folket har länge varit drabbat av våld och ofrihet. Albanien ser till detta folks bästa, och vill värna om deras säkerhet och fundamentala rättigheter. 

Regionen i stort, Albanien inkluderat, är präglad av svår fattigdom och svåra humanitära kriser. Albanien vill se en förändring av situationen till det bättre. Efter det att konflikten har upphört och ett stabilt och självständigt Kosovo upprättats kan också FN och dess medlemsländer mer aktivt verka för en förbättrad humanitär situation i hela regionen. Trafficking, smuggling och organiserad brottslighet måste bekämpas.

Vikten av europeiskt samarbete, såväl som utomeuropeiskt sådan, är också väsentligt i strävandet för att uppnå stabilitet och säkerhet i regionen, och inte minst för att säkra Kosovos rätt att existera som en självständig demokratisk stat.

Algeriet

Vi som en muslimsk stat stödjer de andra muslimska länderna och vill Kosovo det bästa. Men vi anser att Kosovo måste lösa flera problem i landet innan vi finner att de kan bli en självständig stat. Algeriet menar då att Kosovo inte är redo för självständighet.

Vår delegation bedömer att situationen i Kosovo är oroväckande och behöver stabiliseras. För att detta ska ske måste en del saker förbättras, t.ex. utbildningen och sjukvården. 

Tillgång till hälso- och sjukvård är ett stort problem, särskilt för minoriteterna och de fattiga.

Det bekymrar oss även att lönerna inom sjukvården är så pass låga. På landsbygden är tillgången till specialistvård dålig. Sjukvårdssektorn behöver även moderniseras och finansiella satsningar på detta bör göras utav Kosovos parlament. 

Utbildningssituationen är även något som vi anser behöver förbättras, då det finns brist på lärare, tekniska hjälpmedel och resurser till undervisning. De flesta familjer tvingas själva betala för barnens undervisnings-material och modersmålsundervisning för minoritets-grupper saknas. Detta finner vi är ett problem som borde lösas. 

Som åtgärd bedömer vi att Kosovo exempelvis kan köpa in ny utrustning till sjukvårdssektorn samt undervisningen. Att utbilda fler lärare för att minska bristen, är också en lönsam åtgärd. 

Argentina

Konflikten mellan Serbien och Kosovo grundar sig i att Kosovos parlament förklarat sig självständiga från Serbien, 2008. Men majoriteten i Serbiens parlament erkänner inte självständighetsförklaringen. Majoriteten av det Serbiska parlamentet anser att Kosovo fortfarande är en del av Serbiskt territorium. I form av en autonom provins. Trots detta har Kosovo kontroll över ca 70 procent av territoriet.

Argentina är ett land med den tredje största ekonomin i Latinamerika, trots detta har de sedan 1980 talet haft stora ekonomiska problem, med inflation och lån. Falklandsöarna, som sedan 1982 tillhör Storbritannien har bidragit till en fientlighet mellan länderna. Militär närvaro på Falklandsöarna av Storbritannien har lett till att Argentina lämnat en formell protest. Argentinas utrikesminister anser att Argentina skapar farligt prejudikat om de erkänner Kosovo som stat.

Ett erkännande från Argentinas sida skulle officiellt bidra till ett medtyckande gällande Falklandsöarna. Argentina anser att ett erkännande av Kosovo som stat skulle skapa orättvisa för serberna. Kosovo tillhör Serbien, och av territoriella skäl bör det för serbernas del förbli så. Falklandsöarna är någonting regeringen prioriterar, och för att en diplomatisk lösning gällande Falklandsöarna ska vara möjlig kommer inte Argentina att erkänna Kosovo som stat. 

En lösning till problemet mellan Kosovo och Serbien ser vi vara en diplomatisk lösning. Genom diplomati bör både Kosovo och Serbien lära sig att hantera den kulturella och historiska bufferten som råder i områdena. Ett militärt närvarande av Nato ser vi som en nödvändig åtgärd då man arbetar med konflikten, för att nå de tidigare nämnda målen. Ett erkännande som tidigare också nämnt är en orimlig lösning och en omöjlig genväg som bara kommer att spä på konflikten.

Armenien

Armenien beklagar att förhandlingarna angående Kosovos självständighetsfråga avstannat. Kosovo-serbernas situation i landet oroar oss djupt. Vi vill att Kosovo ska avskaffa alla former av rasdiskriminering i kampen för mänskliga rättigheter och för att skapa stabilitet i landet. Diskrimineringen är inte bara mellan raserna utan det är också mellan religioner, och detta ser vi lika allvarligt på. 

Vi har stor förståelse och känner sympati angående Serbiens konflikt med Kosovo. Vi befinner oss själva i en liknande situation angående en gränskonflikt med Azerbajdzjan om ett område som bebos av etniska armenier. Därför vet vi också att det är svårt att bekämpa motsättningarna mellan de olika religiösa grupperna, muslimer och kristna. Vi anser att det är mycket viktigt att de ska kunna leva bland varandra utan konflikter. Vi vill uppmana till religionsfrihet.

Kosovo har ännu inte erkänt att landskapet Nagorno-Karabach i nuvarande Azerbajdzjan tillhör Armenien. Om Kosovo skulle tänka om i denna fråga skulle vi överväga att erkänna landet som självständig stat efter att de förändringar i Kosovos struktur vi föreslagit genomförts.

Australien

Australien beklagar samt ser allvarligt på den rådande situationen i Kosovo och vi önskar att konflikten ska kunna lösas med fredliga och diplomatiska medel. Vi stödjer Kosovos självständighetsdeklaration samt uppmanar till dialog mellan Kosovo och Serbien. Vi uppmanar andra stater att stödja deras självständighetsdeklaration med stöd från domen av den internationella domstolen i Haag.

Australien vill vara delaktiga i arbetet för en fredlig lösning samt erbjuder ekonomiskt bistånd till samhällsuppbyggnad. Vi stödjer FN:s humanitära arbete och återuppbyggnaden av infrastruktur i regionen. Kosovo är i stort behov av stöd och hjälp med sitt underdimensionerade rättssystem och med sin kompetens- och resursbrist. Därför uppmanar vi även andra att bidra med bistånd.

Australien anser att båda parter bär ansvaret samt önskar att alla vi delaktiga i FN snarast kan komma fram till en lösning som kan vara till belåtenhet för båda parter. Det ska ske utan förtryck, diskriminering mot etniska grupper, eller användning av våld som krigsmedel. 

Vi föreslår en tvåstatlig lösning på konflikten.

Australien vill understryka att man måste ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna och vi tar avstånd från och fördömer alla icke-fredliga lösningar. Vi eftersträvar att både den serbiska- och den kosovoalbanska civilbefolkningen ska känna sig trygga. 

Bosnien

Den bosniska delegationen anser att Kosovofrågan är av yttersta vikt för hela Balkans utveckling och stabillitet. Bosnien kan inte i dagsläget acceptera Kosovo som en självständig stat då situationen mellan Serbien och Kosovo är alldeles för spänd. 

För att Bosnien ska kunna acceptera Kosovo som en självständig stat och för en permanent lösning på problematiken kan börja ta form, måste Serbien dra tillbaka sina anspråk på landområdet och påbörja arbetet med att acceptera Kosovo som en självständig stat. Om Kosovo skulle återgå till en autonom provins till Serbien skulle gamla konflikter mellan muslimska albaner och det kristna serbiska etablissemanget åter blossa upp och alla de hemskheter som människor i området varit utsatta för skulle komma tillbaka.

Även om Bosnien i dagsläget är ett bevis på att det går att bland olika religioner och etniciteter utan direkta konflikter sinsemellan är detta inte möjligt i Kosovofrågan då Serbien inte skulle låta den Kosovoalbanska befolkningen ta del av makten. I Bosnien så är makten fördelad över landets olika folkgrupper, men att den serbiska regeringen skulle dela med sig av makten till albaner är i allra högsta grad otroligt. Men trots detta kan inte den serbiska befolkningen i Kosovo negligeras i en framtid självständigt Kosovo, i detta fall kan ett liknande system som det i Bosnien vara adekvat där representanter från landets olika folkgrupper finns med i regeringen.

Om Kosovos självständighet ska bli lyckad och långvarig krävs det ett liknande engagemang från EU:s och FN:s sida som det i Bosnien efter Dayton avtalet 1995. Bosnien kommer att verka för en stabil utveckling på Balkan även efter att Kosovokonflikten fått ett slut.

Botswana

Botswana, som en av de få demokratiska länderna i Afrika och som medlem i FN sedan vår självständighet 1966 kommer noga följa utvecklingen av konflikten och ser fram emot en fredlig lösning mellan parterna.

Vi i Botswana anser att Serbien inte kan göra anspråk på stater från den tidigare jugoslaviska federationen. Detta är eftersom Serbien var orsaken till upplösningen av denna federation.

Botswana har tidigare haft en gränstvist med Nambia år 1992-1999 då den internationella domstolen i Haag gav området till Botswana. Vi har därför mycket erfarenhet av liknande konflikter och vi ser inga anledningar att inte erkänna Kosovo, det är bara en tidsfråga.

 ”Ett tydligt beslut” säger utrikesminister Phandu Skelemani i den internationella domstolen i Haag.

Brasilien

Brasilien föhåller sig avvaktande i frågan om Kosovos självständighet och värdighet som eget land. Vi ser det som viktigt att Serbiens territorium respekteras och ser ogärna en ytterligare splittring av länderna på balkan. Vårt mål är att Kosovos befolkning ska kunna ha en trygg och förutsägbar tillvaro utan inslag av korruption, kriminalitet och fattigdom. Detta måste ske genom uppbyggnad av stabila institutioner. Vi kommer därför inte förvärra konflikten genom ett officiellt erkännande. Det är vår åsikt att Förenta nationernas säkerhetsråd måste avgöra denna fråga.

Vi kan däremot tänka oss att vara en aktiv hjälp i uppbyggnaden av de myndigheter som är nödvändiga för att säkerställa lag och ordning, samt ekonomisk utveckling på balkan i allmänhet och i Kosovo i synnerhet. Brasilien har på hemmaplan i flera år strävat efter att utjämna fattigdomen succesivt. Med detta har vi nått stora framgångar, och så även i kampen mot kriminalitet och korruption. I Kosovo tycker vi oss kunna se många likheter med situationen i vårt eget land och därför tror vi att våra erfarenheter kan vara en resurs för administrationen där. Vi anser att vi kan bidra till ett stabilare Kosovo i denna fråga.

Chile

Republiken Chile, ämnar ytterligare begrunda den debatt som ägt rum i generalförsamlingen, och även den som nu tar sin början, att värdera analys, ståndpunkter samt ställningstaganden innan en befattning kring en konkret handlingsplan angående Kosovo bildas.

Republiken Chile anser dock att saken bör handhas med diplomatiska medel, i fredlig anda samt med stabilitet i åtanke.  

Republiken Chile har ännu inte gjort ett formellt erkännande av Kosovo, men beroende på det nuvarande lägets fortsatta utveckling kan ett sådant erkännande, om rätt omständigheter infinner sig - i teorin vara en möjlighet. 

Att vidhålla sin nuvarande position i icke-erkännande är även det ett alternativ för Republiken Chile, som nämnt ovan om en tillräckligt bra grund läggs för detta.

Republiken Chile ställer sig således inte på någon sida: men förhåller sig positivt och öppen till att en lösning kan anta flertalet former. 

Vidare yrkar Republiken Chile på utökad samverkan i amerikablocket, i syfte att stärka inbördes relationer samt att bygga på externa band. 

Republiken Chile önskar även att inleda särskilt samarbete med resterande Sydamerikanska länder, och uppmanar dessa att betänka möjligheterna i enhetligt agerande. 

Colombia

Colombia uttrycker sin största oro för spänningarna och den bristfälliga kommunikationen till Serbien. Vi vill framhäva vikten av ett mer utvecklat rättsväsende, en ökad satsning på miljön, förhållningen på de mänskliga rättigheterna och samarbetet mellan Kosovo och Serbien. 

Det otillräckliga rättsväsendet främjar den organiserade brottsligheten som i sin tur försvårar situationen i landet. Colombia har länge haft problem med organiserad brottslighet vilket har minskat på senare år genom satsningar inom bland annat rättsväsendet. Genom att bryta upp de kriminella nätverken skapar man ett lugn som ligger grund för det framtida samarbetet mellan kosovoserberna och kosovoalbanerna. 

Länge har människan präglats av bristen på mänskliga rättigheter. Vi vill ta upp en kamp mot kränkning av de mänskliga rättigheterna. Rapporter från utrikesdepartementet i Sverige fastslår att Kosovo har en tydlig brist på uppföljningen av de mänskliga rättigheterna. 

Miljö är en viktig fråga för Colombia och det bör vara en naturlig målsättning då man har chansen att bilda ett samhälle från grunden.

Colombia anser att det är ytterst viktigt att kosovoserberna och kosovoalbanerna enas om en lösning och arbetar tillsammans under samma flagga mot ett gemensamt mål. Med splittringen som råder i landet är det också viktigt att andra länder kommer med bistånd så att nya reformer kan träda i kraft. Utan en gemensam strävan kan inte konflikten lösas.

Vi tror på ett självständigt, enat Kosovo som strävar efter ett miljövänligt samhälle och en bättre framtid!

Egypten 

Egypten uttrycker sin oro och sitt medlidande för människorna i det splittrade Kosovo. Oron gäller framförallt droghandeln, terrordåden och brist på mänskliga rättigheter. Idag kan på olika sätt se att de mänskliga rättigheterna inte finns på det sätt vi önskar. Kvinnor har en relativt svag ställning och kvinnomisshandel förekommer ofta.

Terrordåden som begåtts är även ett brott mot de mänskliga rättigheterna eftersom att oskyldiga människor drabbas. Egypten kan tänka sig att samarbeta i frågan om bekämpning av terrorism med USA. Vi anser att USA:s tillvägagångsätt och beslutsamhet att bekämpa skräckvälde kan inspirera andra länder att bekämpa terrorism som härjar i världen och i det instabila, osäkra Kosovo.

Stark organiserad brottslighet, där droghandeln står för en stor del, är något vi anser måste bekämpas eftersom att vi själva är ett land som tar narkotikabrott på största allvar. Vi vill involvera andra länder i frågan om att minska sin droghandel, för att på så sätt stoppa mellanhandeln som pågår i Kosovo. Ett större samarbete krävs mellan länderna enligt vår mening, speciellt de länder som gränsar till Kosovo. 

Finland

Finland vill stödja internationellt samarbete inom alla frågor för ökat samförstånd och fred i världen. Vi vill främja freden för att minska risken till konflikter, kränkningar av mänskliga rättigheter och ökat samarbete mellan länder.  Finlands önskan är att se Kosovo självständigt med goda relationer till Serbien, för att detta ska uppnås anser vi att det behövs en gemensam ansträngning; ett omfattande samarbete mellan länderna i EU och ett internationellt genom FN. Finland ställer sig bakom FNs officiella sändebud Martti Ahtisaaris förslag till hur konflikten ska lösas.

Kosovo behöver förändring, inte bara en kortsiktig utan en lösning som kommer få de båda länderna att existera i harmoni. Ett erkännande av staten Kosovo känns nödvändigt för att skapa en hållbar situation via bygget av institutioner och annan nödvändig infrastruktur.

Trafficking är ett stort problem som påverkar oss alla och som måste lösas snarast möjligast, något som vi alla borde sträva efter att bekämpa.  Människohandel är en ohållbar handling och är mycket destruktiv, vår värdering av människoliv måste vara högre. 

Finland har upprättat en ambassad i Pristina av den enkla anledningen att få ett slut på våldet i området. Vi uppmanar fler länder till att upprätta ambassader för ökat samarbete i området och tillsammans med FN arbeta för ett slut på konflikten. Invånarna i Kosovo måste lära sig att leva tillsammans sida vid sida. Med EU och FNs medlemsländers hjälp ska vi göra allt för att öka stabiliteten i Kosovo mellan serber och kosovoalbaner. De serber som bor i Kosovo ska få leva i harmoni utan förtryck från kosovoalbanerna och på samma sätt måste serber respektera kosovoalbaner.

Vi hoppas kunna nå en fredlig, fördelaktig lösning för båda parter och Finland har höga förhoppningar på en internationell kollaboration i frågan. Konflikten har redan vållat skada hos befolkningen i Kosovo men även i Serbien. Därför behövs ett snabbt avslut för att inte orsaka vidare lidande för människor bosatta i området. 

Frankrike

Som en av grundarna till FN och som permanent medlem i säkerhetsrådet känner Frankrike ett stort ansvar och en stor oro för Kosovos befolkning. Frankrike var ett av de första länderna att erkänna Kosovos självständighet och vi är fortfarande övertygande om att detta är det enda rätta. 

Frankrike har länge haft ett stort engagemang i frågan om Kosovos status. Frankrike önskar att se förhandlingar mellan Belgrad och Pristina. Frankrike välkomnar därför staten Kosovos förslag om att öppna dialog med Serbien. Vi uppmanar att Serbien och Kosovo att föra dialog på ett konstruktivt sätt. 

Frankrike vill gärna se att människor från alla etniciteter kan leva tillsammans i ett fredligt Kosovo. Vi värnar om alla minoriteter, även den serbiska.  

Frankrike välkomnar Kosovos och EU:s arbete med att bygga upp en stat med fungerande demokratiska intuitioner och önskar fortsatt sådant arbete. 

Frankrike är orolig över de senaste oroligheterna i norra Kosovo och vill att det internationella samfundet ska vara kvar i landet tills läget är stabilt. Den internationella närvaron har spelat en stabiliserande roll i Kosovo.

Georgien

Situationen i Kosovo har varit mycket problematisk de senaste årtiondena. Mänskliga rättigheter har nonchalerats, folkgrupper har blivit förtryckta och fattigdom och misär har präglat invånarnas tillvaro. Situationen i området är fortfarande inte stabil och det är därför av yttersta vikt att vi kommer fram till en fredlig lösning för att förhindra att ännu fler kosovoalbaner och serber far illa.

Kosovo kom ut med sin självständighetsförklaring den 17 februari 2008. Redan en dag senare, förklarade vi att vårt land inte kommer att erkänna Kosovo som en självständig stat. Republiken Georgien har inte och kommer inte heller i framtiden att erkänna Kosovo som stat. Praktiskt taget är hela det Georgiska folket enigt i den här frågan, oavsett politisk orientering.

Georgien anser att sättet som situationen har hanterats på inte är den bästa. Beslutet om Kosovos ensidiga självständighetsförklaring kom mycket hastigt och vi anser att det skulle ha funnits mer tid och möjlighet till förhandlingar mellan representanter från både Kosovo och Serbien.

Georgien vill främja tolerans och integration olika etniciteter emellan. Vi tycker att människor ska kunna leva tillsammans oavsett religion och bakgrund. Vi förkastar våld som ett sätt att tvinga fram en lösning.

- Vi kan acceptera att förklara Kosovo en autonom region under Serbien

- Vi fruktar att Kosovo som självständig stat kommer att ha ekonomiska svårigheter

- Vi oroar oss över ökad narkotikahandel och trafficking vid ett eventuellt erkännande av Kosovo som stat

Georgien vill se ett demokratiskt, fritt och mångkulturellt Kosovo i framtiden och detta uppnås inte genom att fler landgränser dras!

Grekland

Republiken Grekland ser mycket allvarligt på frågan om Kosovos självständighet och den är en grundpelare i grekisk utrikespolitik. Republiken Grekland befarar att Kosovos självständighet kan komma att underblåsa separatism i andra regioner i Europa. 

Republiken Grekland, anser att det nuvarande läget i Kosovo är ohållbart. Kosovos självständighetsförklaring 2008 grundade sig i en ensidig självständighetsförklaring och dess erkännande av medlemmar ur EU strider mot principerna i Internationell rätt samt FN:s säkerhetsråds resolutioner. Republiken Grekland har ordentligt undersökt frågan. Resultatet av vår granskning är att Kosovos självständighetsförklaring var ensidig och vi bär samtidigt i åtanke Serbiens rätt till integritet som självständig stat. Vi anser dessutom att självständighetsförklaringen är ett hot mot regionens stabilitet. Vi erkänner därför inte Kosovo som självständigt. 

Vi ser främst till folken som är bosatta i Kosovo-regionen och vi vill värna om levnadsvillkoren i regionen. Även de mänskliga rättigheterna i Kosovo behöver ses över trots både EU:s och FN:s närvaro i regionen. Vi vill särskilt värna om de speciellt utsatta minoriteterna som får försämrade rättigheter på grund av bristande kontroll i Kosovo-området. 

Republiken Grekland vill komma till en gemensamt accepterad lösning som skall baseras på internationella lagar. Vi strävar efter en överenskommelse som varken skapar vinnare eller förlorare och samtidigt ger ett ökat skydd till minoriteterna i regionen. Vi är fullt medvetna om situationens allvar. Republiken Grekland anser att förhandlingar mellan de båda parterna bör påskyndas och uppmuntras.

Indien

Vi, Republiken Indien, står bakom Ryssland och Kina i Kosovo-konflikten. Vi ser att Kosovo inte kan erkännas som egen stat. Vi delar Serberna syn om Kosovo som sin kulturs vagga, varifrån landet fått sitt sin historia sedan medeltiden. I Kosovo finns även en mängd monoment och byggnader av historiskt värde, såsom kyrkor och  kloster. Vi, Republiken Indien, vill värna om Serbernas rätt till sitt arv. 

Vi, Republiken Indien, deklarerar därmed att vi inte har för avsikt att erkänna Kosovo som en självständig stat. 

Republiken Indonesien

Republiken Indonesien ser med allvar på motsättningarna och fattigdomen som under lång tid pågått i regionen Kosovo. Republiken Indonesien vill poängtera för alla inblandade parter att en lösning bör sökas snarast, som tidigare resolutioner från generalförsamlingen och säkerhetsrådet uttryckt.

Republiken Indonesien tycker sig se en viktig grund till konflikten mellan Serbien och Kosovo i den misslyckade federationsbildningen i Jugoslavien, där...

delstaterna inte hade en tillräckligt fullödig kontroll över sin egen politik;

representationen för de olika delstaterna i den sammanhållande regeringen inte var rättvis;

federationen inte var jämlikt demokratisk;

delstaterna inte frivilligt ingick i federationen;

den ekonomiska utvecklingen har uteblivit.

Den multi-etniska och multi-nationella federationen SFR Yugoslavia, och det efterföljande FR Yugoslavia, misslyckades på dessa punkter, något som lett till konflikt, en sak som ofta sker i länder av typen federationer - en svår statsbildning.

Att den nuvarande konflikten i Kosovo uppstod har en av flera grunder i detta. Att konflikten fortsatt så uthålligt beror på att detta inte åtgärdats, utan negligerats och över tid närmast förvärrats. Vår ståndpunkt är att det först är dessa saker som bör åtgärdas; men i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1244 skall det ske mellan representanter för Kosovo och Serbien.

Republiken Indonesien vill för dessa representanter föreslå att diskutera dessa fem punkter, för att, när avtal kring lösningar nåtts, sedan bringa dessa inför FN.  Hade en lösning nåtts i tid, när upprinningen till den åsyftade konflikten skedde, långt bak i tiden, hade inte omvärlden behövts. I dagens läge däremot, har det gått så långt att observation från omvärlden är av nödvändighet, för att säkra en utveckling mot lösning av konflikten. Republiken Indonesien vill dock höja ett varningens finger och säga att konflikten är en intern angelägenhet, enligt suveränitetsprincipen, som ska lösas mellan representanter för Kosovo och Serbien, i enlighet med UNSC resolution 1244 - omvärldens roll är och skall förbli den av en observatörs, då den saknar mandat för mera. Republiken Indonesien ämnar ta en aktiv roll i reglerandet av denna observation, med hjälp av generalförsamlingen - i enlighet med de tidigare antagna resolutioner och principer som FN antagit, speciellt UNSC resolution 1244. 

FN bör stå för kontinuitet i svåra frågor som denna och fortsätta längs sin tidigare inslagna linje - inte skicka ut dubbla budskap om hur konflikter ska lösas, och därmed öppna för godtycklighet i världspolitiken.

Irak

Den irakiska republiken har kämpat under flera år för att bli en demokrati, och förstår Kosovos invånares vilja och önskan att vara självständiga. Men vi tror inte att lösningen är självständighet för Kosovo, lösningen är snarare att de olika folkgrupperna i landet samarbetar och styr sitt land gemensamt. 

Vi inser att det är en lång väg dit, men med rätt stöd från omvärlden kan vi uppnå detta mål.


Vi vill se en fortsatt insats med FN:s styrkor för att upprätthålla säkerheten i landet. Irak vill se att FN stannar kvar fram tills läget är stabilt i regionen. FN:s styrkor fyller en nödvändig funktion eftersom det stoppar våldet, och kan hjälpa folket i landet. 

Irak vill se ett aktivt ingripande mot det ständiga kränkandet riktat mot serber av albaner. Det krävs en åtgärd mot de attacker som sker mot de religiösa och heliga platser som kyrkor och moskéer. 

Iran – Den Islamska republiken Irans policy paper

Den Islamska republiken Iran uttrycker stor oro för situationen i Kosovo och anser att alla parter i konflikten skall respektera avtal och övriga beslut i frågan . Den Islamska republiken Iran har efter noga övervägande av konfliktens omständigheter tagit följande ställning:

Den Islamska republiken Iran ifrågasätter starkt FN:s beslut att dela ett medlemsland i två delar. 

Den Islamska republiken Iran konstaterar att området i fråga tillhör Serbien enligt artikel 1244.

 Den Islamska republiken Iran uttrycker stor oro över länders försök att försvaga internationella organisationer. 

Den Islamska republiken Iran fördömer starkt den store Satans försök att vidare utvidga konflikten genom att missbruka sin maktposition för att i allt högre grad stärka sin kontroll över området. Detta ser den Islamska republiken Iran som ännu ett försök att förtrycka den islamska tron.

Den Islamska republiken Iran anser vidare att den organiserade brottsligheten i Kosovo måste bekämpas med de medel som krävs. Den islamska republiken Iran känner sympatier i denna fråga då den är aktuell även i den Islamska republiken Iran. Organiserad brottslighet är svårbekämpad och dessa problem är svåra att möta ensam och den Islamska republiken Iran är därför öppna för utbyte av idéer för en lösning. 

Israel

Vi i Israel är tills vidare mot en tvåstatslösning gällande Kosovo och Serbien. Vi vill understryka vårt stöd till Serbiens åsikt i frågan och anser även att Serbien kan vara en betydande stöttepelare i den svajande situation Kosovo nu befinner sig i. Vi vill aktivt motverka det eventuella sammanfallet av Kosovo som erkännande av landets separation från Serbien möjliggör. 

Många av de judar som lever i Prizren och Pristina väljer att emigrera till Staten Israel i hopp om bättre levnadsförhållanden. Även om vi är beredda att välkomna dem som söker trygghet hos oss, anser vi att alla Kosovaner ska ha möjlighet att få samma trygghet i sitt eget land – detta gäller inte minst den minoritet av Kosovoserber som idag lever i Kosovo. Som situationen ser ut idag, är detta tyvärr inte möjligt. Kosovo är beroende av bistånd och hjälp från flera av världens stater, och fattigdomen och den höga arbetslösheten ökar. Separationen från Republiken Serbien kommer inte att gynna Kosovos utveckling, och inte heller relationen mellan Kosovo och Serbien, och den Kosovoserbiska minoritetens framtid. Staten Israel vill därför se förbättringar av Kosovos situation innan vi förespråkar separation från Serbien.

Vid uppfyllandet av dessa yrkanden kommer Israel att överväga erkännande av Kosovo som självständig stat. 

Efter granskning av Kosovos uppfyllande av FN:s konvention angående mänskliga rättigheter, anser vi att stora åtgärder behöver vidtas innan de är redo att stå som egen stat. Vi framhåller väsentligheten i att framför allt kvinnors och funktionshindrades rättigheter värderas och respekteras.

Vi förespråkar större serbiskt, och även internationellt, stöd å Kosovos vägnar inom sjukvård och medicin. Hög barnadödlighet, avsaknad av mediciner och bristfällig utrustning på grund av fattigdom, kan med Serbiens och andra nationers ekonomiska bistånd motverkas.

Med strävan efter större säkerhet för Kosovos invånare betonar vi vikten av en stark och välorganiserad försvarsmakt. Med mer resurser och utbildning inom det militära förebyggs eventuella offensiver utifrån och goda arbets- och utbildningsmöjligheter skapas.

Om ett stort antal betydelsefulla länder kungör sitt medgivande gällande Kosovos självständighet, kommer vi i Israel också att överväga vårt beslut.

Italien

Italien beklagar djupt denna konflikt. Kosovos självständighet och existens stöds av Italien. Ett EU-medlemskap för Serbien skulle vara önskvärt för stärkande av den serbiska ekonomin. I de tider av ekonomisk oro som världen befinner sig har man ej råd med en konflikt mellan dessa två parter. Italien har gjort flertal investeringar i båda parters ekonomi. Italien uppmanar andra länder att investera i regionen. Ty ekonomiska problem har en förmåga att medföra oroligheter som kan spä på konflikter. Ett medlemskap för Kosovo skulle även det vara önskvärt. Vi vill främja demokratin och överbyggande av religiösa och kulturella skillnader.  Italien har en lång historia av kulturellt och utbildningssamarbete med Serbien.  

Japan

Japan ser allvarligt på situationen i det forna Jugoslavien och hoppas kunna bidra till att alla medverkande parter går vinnande och välmående ut ur situationen. Likaså ser Japan välvilligt till att ha starka relationer med alla inblandande parter och betonar att alla delegationer skall betona vikten på att behålla goda relationer med länderna i forna Jugoslavien.

Japan ser även allvarligt på sin position som en av de ledande ekonomiska makterna i världen och hoppas att de skall kunna påverka och förbättra FNs arbete mot en bättre värld genom bidrag och stöd. Japan är mycket stolt över att kunna delta i FNs olika arbeten för att garantera världsfreden.

Japan uttrycker förtroende för FNs generalförsamling som snart skall samlas och hoppas att de samlade delegationer skall hitta en lösning på konflikten. Japan föreslår att denna konflikt ska få de andra staterna att kungöra de mindre staternas betydelse för världsfreden då Japan konstaterar att dessa konflikter som vars grund ligger i respektlöshet och lyhördhet mot de mindre nationerna. Detta orsakar en kontinuerlig instabilitet i regionerna där detta praktiseras. Denna instabilitet ökar bara problemen och för att lösa problemet måste man se till att få alla att betrakta varandra med respekt och förståelse. 

Japan erkänner Kosovo som en självständig stat och uppmuntrar andra stater att göra detsamma då detta är den bästa garantin för alla folkgruppers välmående i Kosovo. Japan önskar att fortsättningsvis behålla sina goda relationer till alla medverkande parter då detta gör arbetet för ett välmående forna Jugoslavien enklare. För att uppnå ett välmående i alla kategorier i forna Jugoslavien uppmuntrar vi andra ledande ekonomier att bidra med ekonomiskt stöd till regionen. För övrigt föreslår Japan att FN sänder in fredsbevarande trupper i Kosovo för att försäkra stabiliteten i området.

För att garantera den världsomfattande stabiliteten och världsfredens säkerhet föreslår Japan utökandet av säkerhetsrådet. Japan anser att FNs nuvarande konstruktion ej uppnår den nivå som världen idag behöver, då världen har ändrats drastiskt sen FNs skapande. Det finns idag fler viljor som strider i världen och fler länder med inflytande än de som bör ges chans att ha en inflytelserik roll i FN. Japan anser att varje stat behöver få den respekt som de är berättigade till. 

Banzai

Kanada

Representanter från Kanada har länge befunnit sig på plats i Kosovo, och genom förstahandsvittnen kan vi vara säkra i vårt beslut att erkänna Kosovo som en egen stat. Genom erkännandet av Kosovo, och planer på framtida samarbete, kan vi skydda Kosovo från alla orättvisor landets befolkning får utstå i dagens läge. Därför kan Kosovo även förvänta sig att Kanada kommer ge dem sitt fulla stöd och bistånd till landets utveckling av utbildning, sjukvård och mänskliga rättigheter.

Kanada vill även fortsätta upprätthålla god kontakt med de Förenta Nationerna, och är beredd på att ge fortsatt bistånd till deras insatser och konfliktlösningar. Idag är Kanada det land som bistår med flest soldater till Förenta Nationernas Fredsbevarande Styrkor, och detta är något Kanada inte tänker förändra, utan ämnar fortsätta försöka lösa problem och konflikter på ett fredligt sätt. Dessutom vill Kanada uppmana övriga delegationer till att på ett eftertänksamt sätt se till Kosovo- och Balkans befolknings bästa. 

Kanada beklagar de människorättsbrott som har begåtts i Kosovo under lång tid, och ser arbete för ökade rättigheter som en självklarhet. Kanada beklagar även ödet för de människor som hamnar i trafficking-härvan i de baltiska länderna, och vill uppmana till ökat arbete för att stoppa detta uppenbara brott mot de Mänskliga rättigheterna.

Kanadas delegation vill gärna samarbeta med övriga delegationer för att tillsammans med fredliga medel öka de mänskliga rättigheterna och skapa ett tryggare Balkan.

Oh Canada, we stand on guard for thee!

Kazakstan

Gustaf, Gustav & Johanna

Är färdiga, men glömde bifoga…

Kina 

Det är med största oro Kina beklagar den rådande konflikten i Kosovo. Kinas regering är även oroad över att Kosovo har utropat sig till en självständig stat.  

Problemen som skall lösas anser Kina vara följande:

- Kina anser att Kosovos självständighet kan få allvarliga konsekvenser på Balkan

och anser att det hindrar ett multietniskt samhälle.

- Kina anser att de olika minoriteterna bör satsa på ett samspel istället för att gå åt

motsatt håll vilket skulle innebära aggression och segregation. - Kina är djupt upprörd över NATOs ingrepp i Kosovo och finner det högst lämpligt att de bör avlägsnas.  Kina anser att man skall finna en fredlig lösning på problemet genom exempelvis samtal mellan parterna. Kina vill framhålla att problemen i Kosovo är interna angelägenheter och bör hanteras nationellt. Ett samhälle där Serber och Kosovoalbaner lever sida vid sida är att något att sträva efter. Kina vill betona att Serbien skall ha större inflytande i provinsen, med anledning av att Serberna har levt i Kosovo längst och har mer kulturella anknytningar till området. Alltså anser Kina att Serbien är den enda närliggande och rättmätiga kontrollhavaren av området.  Ett land kan faktiskt leva som ett multikulturellt samhälle; man ska inte se på det negativt utan mer som en fördel. Nationen behöver förstärka polismyndigheternas befogenheter, strängare straff behövs för att upprätthålla ordningen i den nuvarande kaotiska situationen

Kroatien

Kroatien ser mycket allvarligt på problemen mellan Serbien och Kosovo, och är mycket angelägna att se en lösning av konflikten. Vi har själva sett vad etniskt betingade konflikter kan göra på vår kära halvö, och vi ser det som ytterst viktigt att historien inte upprepar sig.

Kroatien anser att det är av stor viktigt att Serbien går med på att släppa Kosovo och låta dem bli en självständig stat, detta då majoriteten av befolkningen i området är kosovoalbaner. 

Kroatien:

- Erkänner Kosovo som en självständig stat.

- Förespråkar en delning av staterna vars syfte är en kosovoalbansk stat och ett Serbien som lever sida vid sida under fredliga förhållanden.

- Anser att en delning bör ske snarast möjligt.

- Beklagar djupt de kränkningar som det Kosovoalbanska folket fått genomgå.

- Motsätter sig etnisk rensning. 

Kuba - República de Cuba   

Republiken Kuba tillhör de få nationer som faktiskt inser hur allvarlig NATO:s illegala ockupation av Kosovo egentligen är. Omvärlden har visat prov på handlingsförlamning då den i tysthet låtit situationen fortgå och förvärras. Ockupationen i sig har medfört odrägliga levnadsförhållanden för lokalbefolkningen och kränker dessutom i allra högsta grad Serbiens suveränitet och därmed även den internationella folkrätten! NATO har under ledning av USA gång på gång bevisat hur lite dessa överenskommelser egentligen betyder för denna ledande stat, senast genom sitt fascistiska anfall på civilbefolkningen i Libyen. Situationen är givetvis mycket komplex men problemens återkommande mönster är att de, på ett eller annat sätt, orsakats av jänkarnas imperialistiska intressen.

På dessa grunder erkänner Kuba inte Kosovo som en ”självständig” stat, utan kräver att kontrollen över området återlämnas till Serbien, administrativt såväl som militärt.  

Libanon

Libanon uppfattar situationen i Kosovo som politiskt instabil. Stor splittring mellan olika grupper råder. Ledarna har svårt att genomdriva politiska beslut i området. 

Libanon anser därför att Kosovo ännu inte är redo att bli en självständig stat.

Libanon menar att den splittring av befolkningen i Kosovo som råder gör det omöjligt för Kosovo att vara en fungerande självständig stat i nuläget. Med det menar Libanon att Kosovo inte klarar av att fatta politiskt genomförbara beslut då en stor del av befolkningen kontinuerligt ställer sig emot. 

Libanon vill tro att Kosovo i framtiden kommer att bli en fungerande, självständig, stat. 

I nuläget krävs dock fortsatt internationell närvaro, i form av FN och NATO (KFOR), för att säkerställa stabiliteten i landet. För att Kosovo ska klara av att stå på egna ben anser Libanon att det krävs både internationella och nationella satsningar på att öka sammanhållningen mellan serber och albaner i Kosovo. 

Libyen

Det befriade, demokratiska och islamiska Libyen är högeligen medvetet om, och beklagar, Kosovofrågans komplexitet och svårigheten som det poserar att finna en rimlig lösning vilken kan tänkas gynna båda berörda parter. Libyen och dess folk har rest sig ur en nyckfull och hänsynslös diktators aska, med ett betydande stöd av NATO, och har därav förståelse för den kamp som det kosovoalbanska folket har fört under kritiska lägen i dess historia, men inser även vikten av att dra en tydlig skiljelinje mellan dessa två historiska händelser. Det fria Libyens främsta önskan är att undvika en situation liknande den under den libyska befrielserevolutionen, som fött outsägliga grymheter. Till skillnad från den befrielsekamp det fria Libyens styrkor förde mot en enväldig härskare, är detta en konflikt mellan två demokratiska parter. Att en lösning skönjas vid förhandlingsbordet, och där endast, är en absolut förutsättning för stabilitet i regionen, vilken kommer kräva kompromisser och uppoffringar i lika stor utsträckning från båda parter. I en så intrikat väv som detta problem utgör finns det inget absolut rätt eller fel. Dubiöst agerande från båda sidor har förekommit, vilket måste upphöra snarast för båda inblandade parters framtida välmående och fortsatta utveckling. En varaktig stabilitet måste främjas, och Libyen, i egenskap av fritt och demokratiskt, kommer stödja det förslag vilket kan fungera som garant för detta.

Makedonien

Vi i Makedonien har erkänt Kosovo som en självständig stat, ett beslut vi tog 2008 i hopp om att etablera diplomatiska relationer. 

Att sedan utveckla utbildningen i Kosovo är en viktig fråga, då mer än hälften av befolkningen är arbetslös. Även sett ur perspektivet att landet har en väldigt ung befolkning, där mer än hälften är under 25 år. 

Krig, konflikter, och brist på resurser har påverkat kvaliteten på utbildningen negativt, och med en utveckling av utbildningen, kommer landet på lång sikt att nå ett bättre välstånd.

För att nå ett bättre välstånd måste vi även ta itu med kriminalitet, ett stort problem på hela Balkan, en anledning till att kriminaliteten fortgår är att man använder sig av t.ex. Kosovo som transitland.  Genom att skicka varor och prostituerade illegalt över gränserna är det svårt att upptäcka eftersom att rättssystemet inte är särskilt starkt. Vi vill införa strängare tullar och regler för att bekämpa detta problem, inte bara i Kosovo utan på hela Balkan.

Hela Balkan består även av minoriteter och Kosovo är inget undantag. Vi anser att det är viktigt att lyfta fram deras situation så att vi kan få en bättre relation i landet och även på hela Balkan.  Vi vill stödja Kosovos plan i att utveckla och förbättra minoriteternas utsatta situation. 

Moldavien

Moldavien beklagar situationen i Kosovo och ser allvarligt på den. Vi önskar att de snart ska komma fram till en lösning på ett så diplomatiskt och fredligt sätt som möjligt. 

EU skänker pengar och sätter in trupper. Men dock inte tillräckligt med pengar, det krävs mer och att kriminaliteten minskar. EU måste skänka mer pengar och verkligen arbeta för att kriminaliteten ska försvinna, innan frågan kan komma upp om Kosovo kan bli en självständig stat.

Moldavien vill ej erkänna Kosovo som stat. Största anledningen till varför är just för att Ryssland inte har erkänt. Vi förlitar oss på Ryssland och deras ställningstagande i denna fråga. Dagens situation med kriminalitet som narkotikahandel och våldsbrott gör det inte möjligt att erkänna Kosovo som självständig stat. Vi är rädda för att alla länder runt omkring kommer att påverkas negativt om Kosovo blir erkänt som stat. 

Montenegro

Delegationen Montenegro anser att Kosovo bör fortsätta utvecklas i samma riktlinje som man hittills gjort.

Vi anser att de oenigheter och synsätt som orsakat problem i landet är så djupt rotade i befolkningen att vi istället tycker att man ska lägga resurser på den nya generationen, de som i framtiden kommer att styra Kosovo.

Vi vill självklart att serber och albaner ska kunna acceptera varandras skiljaktigheter och lägga ländernas hatiska historia mot varandra åt sidan och leva sida vid sida utan oroligheter.

Det är genom att satsa på den nya generationen vi vill uppnå detta.

Även om det är hyfsat lugnt för tillfället finns det fortfarande en risk för att konflikter mellan länderna bryter ut igen, det var inte längesen konflikter av en stor skala förekom i Kosovo.

Idag förekommer det endast några få mindre incidenter med anknytning till etniska konflikter så om utvecklingen fortsätter åt samma håll som den gjort hittills, kommer denna typ av konflikter att försvinna i Kosovo.

Delegationen Montenegro tycker att man bör bidra ekonomiskt till framförallt landets infrastruktur.

 I synnerhet måste det satsas på skolorna, som lider utav stor brist på kvalificerad personal. Man behöver också förbättra sjukhusen och elnätet i landet.

Det är också väldigt viktigt att serber och kosovoalbaner integreras på ett bättre sätt så att de inte finns åtskilda i olika getton som de gör idag.

Många av EU:s och andra internationella organisationer har redan självständighet förklarat Kosovo, och Montenegro tror att om man osjälvständighet förklarar Kosovo igen kommer det leda till att konflikterna som ägde rum i framförallt slutet av 1900talet triggas igång igen.

Vi agerar försiktigt med tanke på att vi är grand land med både Kosovo och Serbien och vill därför bistå med hjälp istället för att hetsa upp konflikten.

Montenegro har varit självständigt ungefär lika länge som Kosovo, och vi har utvecklats bra på grund av att vi lämnat den serbiska unionen och vi anser därför att det bästa för Kosovo är att göra likadant som oss och utvecklas på egen hand.

Nordkorea – Demokratiska Folkrepubliken Korea

Demokratiska Folkrepubliken Korea avstod sig 2008 från att erkänna Kosovo-provinsen som en självständig stat, och ställer sig fortfarande negativt till att rösta ja för en eventuell utbrytning från Serbiens territorium. Demokratiska Folkrepubliken Korea ser vikten i suveränitetsprincipens mening att nationer ska verka självständigt och att folket i den aktuella nationen ska få kunna leva rättvist och demokratiskt, utan att utstående makt ska få betydande inflytande över viktig inrikespolitik. 

Demokratiska Folkrepubliken Korea anser att Kosovo-provinsens självständighetsförklaring inte är en befintlig utrikespolitisk fråga, utan en Serbisk inrikes ensak som inte rör andra nationer.

Kosovo-provinsen har alltid varit en del av den serbiska republiken, och Serbien har under ett flertal historiska motgångar vårdsamt värnat om Kosovo-provinsen som en integrerad del av Serbien. Det är därför inte omvärldens, och framför allt västvärldens rätt att förhandla fram en självständig stat. 

Speciellt eftersom de själva inte är kompetenta nog att tillämpa ett fungerande ekonomiskt eller socialt tryggt samhälle. Det kapitalistiska systemet som USA envist och hänsynslöst har påtvingat sin omvärld har framkallat en kraftig våg av ekonomiskt sönderfallna stater vars folk får lida av den amerikanska inskränktheten. Det är därför oansvarigt att låta USA föda ännu en kapitalist-stat som också kommer falla offer för den aggressiva extrempolitik som USA bedriver.  

Angående de befintliga problemen som existerar i Kosovo-provinsen som t.ex. minoritetskonflikter och arbetslöshet, så rekommenderar Demokratiska Folkrepubliken Korea, Serbien att vidta socialistiska åtgärder. Den socialistiska politiken Demokratiska Folkrepubliken Korea har tillämpat inom eget territorium har resulterat i lycka, glädje och intelligent och högutbildad befolkning. Demokratiska Folkrepubliken Korea har förstås också Den Stora Ledaren Kim Il Sung att tacka för sitt inspirerande och storslagna ledarskap. 

Demokratiska Folkrepubliken Korea ser Generalförsamlingen och Förenta Nationerna som fel forum för att besluta huruvida Kosovo ska bli självständigt eller inte. Detta är en serbisk fråga som ska lösas lokalt på ett fredligt och självständigt sätt, utan inblandning från yttre krafter.

Demokratiska Folkrepubliken Korea röstar därför nej i frågan och vidarelämnar diskussion och besluttagande till Serbien. 

Pakistan

Den pakistanska regeringen är medvetna om den historiskt komplicerade situationen i regionen. Pakistan är öppna för fortsatta förvandlingar och uppmuntrar de båda parterna till ömsesidig förståelse och respekt för att lösa konflikten på en fredlig väg. 

Huruvida Kosovo ska bli självständigt eller delat eller tillhöra något specifikt land är ännu oklart. I nuläget anser Pakistan att den bästa lösningen är att de inblandade parterna är enade om ett beslut, med förväntan på att förhandlingarna sker fredligt och på ett internationellt plan. Efter vidare övervägande av situationen föreslår Pakistan att Serbien skall med diplomati erkänna Kosovos suveränitet. Med förståelse för den historiskt komplicerade situationen och med civilbefolkningen i åtanke anser Pakistan att detta är den bästa lösningen.  Pakistan tror på en nation där olika etniska grupper lever sida vid sida utan stridigheter eller komplikationer. 

Efter noga övervägande avvaktar Pakistan därför med officiellt erkännande av Kosovo. Med förhoppningar om ett erkännande från Serbien är det endast en fråga om tid innan Pakistan erkänner Kosovo. 

Pakistan anser att följande bör genomföras: 

Ett rättssamhälle måste byggas upp. Först då kan staten återfå folkets förtroende och utveckling kan påbörjas

En stark förbättring av landets styrelse och i högre utsträckning kontrollera territoriet för att kunna stoppa de växande problemen med fattigdom, människohandel, och kriminalitet. 

Portugal

Det nuvarande läget i Kosovo är ohållbart. Portugal anser att stor vikt av den Europeiska internationella politiken bör i högre grad präglas av diskussioner angående situationen för både Kosovo-albaner och Serber. 

Det är otroligt viktigt att det görs någonting i Kosovo, ett land som kännetecknas av våld, kriminalitet och ett icke-fungerande rättssystem. 

Portugals nuvarande militära insats i det Natoledda KFOR-förbandet med 150 soldater kommer att fortsätta skapa säkerhet och arbeta för stablititet i landet och kan sedan i framtiden succesivt återkallas. Tyvärr är situationen allt för labil och turbulent för en sådan aktion i nuläget, senast i Augusti skedde sammadrabbningar mellan kosovo-albaner och Serber med dödlig utgång.

Tydliga framsteg görs dock och en demokratiseringsprocess är pågående. Samtidigt finns stora kryphål för kriminella där bl.a traffickingverksamheter frodas. Dessa sorter av verskamheter måste asvstjälpas innan Kosovo kan klara sig på egen hand och närma sig ett mer omfattande samarbete med EU som union men även med dess länder. 

Portugal tror även på att Kosovo för en öppnare dialog inom FN, speciellt angående konfliktfyllda Pristine. Här gör portugisiskt stödda UNMIK stora insatser för befolkningen och så måste det fortsätta.

Samtidigt ser Portugal fram emot en fortsatt dialog med Serbien, som hittills varit mycket givande. Vi tror på ett serbiskt medlemskap i EU, där Serbiens intressen, som oftast hamnar i skymundan, enklare kan komma till uttal. Portugal vill hjälpa landet på vägen dit.

Portugal väljer att sluta sig till det beslut som majoriteten av EU-länderna fattat, att erkänna Kosovo som en suverän stat. Vårt erkännande görs utav hänsyn till de mänskliga rättigheterna och i enighet med portugisisk utrikespolitik. Vi väljer att stå kvar vid den åsikten, oavsett påtryckningar från inflytelserika länder som Ryssland, så följer vi våran övertygelse. 

Fram till att tumultet och rättsäkerhetsproblemen inom Kosovo har försvunnit kommer Portugal fortsätta att stödja fortsatta lyckade fredsbevarande instatser av EU och FN. Vägen till fred i regionerna på Balkanhalvön är lång och nås enligt Portugal enklast genom inträde i den Europeiska Unionen för både Serbien och Kosovo.

Ukraina

Vi, Ukraina, har delade meningar om utvecklingen i Kosovo. Vi ser med glädje på hur mänskliga rättigheter och demokrati stärks, och hur levnadsstandarden för Kosovos befolkning kontinuerligt förbättras, men vi är samtidigt oroade över det sätt på vilket världssamfundet brister i respekt för de serbiska intressena i frågan. 

I frågan om Kosovos självständighet vill vi gärna se till Serbien. Vi anser att det krävs en ytterligare förbättring av de demokratiska förhållandena i Kosovo innan en diskussion om självständighet kan bli aktuell. Mer hänsyn måste tas till kosovoserbernas rättigheter en fråga vi känner hitintills har fått stå tillbaks i debatten till förmån för kosovoalbanerna. Kosovos historiska, kulturella och känslomässiga värde för den serbiska befolkningen måste tas med i beräkningen när ämnet behandlas och vi uppmanar andra länder att inte förbise detta.

Vi, Ukraina, är ett land med många nationella minoriteter. Med anledning av detta ser vi diskrimineringen av minoriteter i Kosovo som ett stort problem. Kosovo måste slå vakt om och garantera sina minoriteters rättigheter. Det gäller rätten till sitt eget språk, egna kultur och religion. Innan Ukraina är berett att diskutera självständighet för Kosovo måste dessa mänskliga rättigheter kunna garanteras de etniska minoriteterna i Kosovo. Ukraina vill se ökad tolerans för etniska minoriteter så som kosovoserber, romer, bosnjaker, turkar, gorani och ashkali.

Som ett land som själva har brottats med korruptionsproblem inom politiken anser Ukraina att korruptionen i Kosovo är ett problem vilket stör den demokratiska processen och garantin för de mänskliga rättigheterna. Vi kräver därför hårdare tag för att bekämpa korruptionen i den kosovanska samhällsapparaten.

Först när de mänskliga rättigheterna till fullo respekteras i Kosovo är vi villiga att diskutera självständighet för Kosovo.

Rwanda

Rwanda anser att läget i Kosovo är allvarligt och instabilt. För att Kosovo ska utvecklas måste det ske förändringar inom landet. Konflikter mellan folk måste lösas och krav på de mänskliga rättigheterna måste stärkas.

I Kosovo utsätts kvinnor för flera former av diskriminering på grund av kön, etnicitet och socialt ursprung. Kvinnor ska ha samma lagliga rättigheter som män men enligt tradition har dem en lägre status, detta visar sig tydligt i samhället. Tillexempel så har kvinnor inte samma tillgång till sjuk- och hälsovård som män har. Ett hållbart samhälle kräver jämlikhet mellan kvinnor och män.

Kvinnors rättigheter är något som vi i Rwanda arbetar aktivt för. Rwanda vill stärka kvinnans ställning i samhället och jämna ut skillnaderna mellan kvinnor och män. I Rwanda har ett flertal kvinnonätverk och kollektiv som driver kvinnors rättigheter bildats sedan 1994. År 2008 antogs en ny lag i Rwanda om våld mot kvinnor, sedan dess har antalet rapporter om våldtäcksfall minskat.

Rwanda har haft lika stora brister i jämlikhet som Kosovo nu har men har jobbat aktivt för detta och har lyckats förbättra kvinnors situation i landet. Därför kan vi i Rwanda relatera till dessa problem. En bra början är att exempelvis börja bygga upp kollektiv som driver kvinnors rättigheter.

Rwanda anser att det är viktigt att Kosovo fortsätter att lösa gamla konflikter genom kosovotribunalen. Det är ett bra sätt att lösa gamla konflikter för att kunna gå vidare i utvecklingen. Rwandatribunalen som finns för Rwanda, har betytt väldigt mycket för vårt land och gett möjligheter för vår befolkning att gå vidare.

Ryssland

Ryssland har tidigare tydligt klargjort sin position i Kosovofrågan, Ryssland kommer inte att stödja att den serbiska provinsen Kosovo bryter sig ur och gör sig självständigt. Ett erkännande av ett självständigt Kosovo är djupt omoraliskt och olagligt enligt internationell lag. Ett erkännande av Kosovo kommer leda till en global storm av separatism och störa den internationella ordningen. Vi ser redan idag hur extremistiska och separatistiska krafter i världen får legimitet av diskussionen om Kosovos självständighet. Taiwan, Baskien, Nordcypern, Kurdistan, Tibet, Tjetjenien är bara några av alla oroshärdar som riskerar att flamma upp ifall Kosovos självständighet erkänns. 

Ryssland var med och hjälpte till att förhandla fram en fredlig lösning under NATO:s bombningar av Serbien, efter utryckliga löften från NATO om att en temporär ockupation av Kosovo för att garantera freden inte skulle leda till Kosovos självständighet. Moskva känner sig förda bakom ljuset efter nyligen framförda önskningar av vissa av NATO:s medlemsstater om ett självständigt Kosovo. 

Serbien och det serbiska folket har starka historiska kopplingar till Kosovo med serbisk statsbildning i området redan i slutet av 1100-talet. Den kosovoalbanska minoriteten å andra sidan har kopplingar som enbart sträcker sig tillbaka till 1700-talet och då som en av Ottomansk överhöghet ditflyttad obehörig minoritet i syfte att pacificera rättmätig slavisk nationalism i regionen.

En av de pelare som internationell lag och rätt vilar på är suveränitetsprincipen, ett erkännande av ett självständigt Kosovo är ett brott mot denna grundläggande garanti för nationers rätt till självbestämmande. Den ryska delegationen ser fram emot ett internationellt samarbete för att försvara alla länders rätt till nationell suveränitet kontra utländsk intervention. 

Saudiarabien

Vi har samlats här idag för att finna en lösning på denna svåra och smärtsamma konflikt. Saudiarabien är fullt medvetna om vad som händer i Kosovo och vi vill framhäva Saudiarabien som ett föredöme på hur man ska bemöta en minoritet.

Saudiarabien anser att FN borde ta mer ansvar i konflikten och understryker Kosovos rättsäkerhet.

Med beklagan över hur Kosovos muslimer har farit illa uppmanar vi dem att finna tröst och hopp hos Allah.

Med införande av Sharia lagarna i Kosovo tror Saudiarabien att på ett framtida fungerande Kosovo.

Saudiarabien uppmanar samtliga delegater i arabblocket att tillsammans utforma den främsta och mest genomförliga resolution där vi framhäver det muslimska brödraskapet. 

Saudiarabien erbjuder ekonomiskt bistånd till våra muslimska bröder.

Serbien

Serbien är mycket upprörda över Kosovos och omvärldens agerande i konflikten. Kosovo försöker bygga ett samhälle baserat på vandalism och etnisk rensning. Offret blir det serbiska folket och andra minoriteter i området Kosovo och Metohija, som i flera deccenier har utsatts för systematisk förföljelse och trakasserier. Antalet serbiska flyktingar är ett av de högsta i Europa, och de som inte flyr tvingas bo i enklaver i en provins som en gång var deras hemområde. Serbien kan inte på något sätt acceptera detta, och kräver att Kosovo omedelbart slutar upp med sitt våldsamma och omoraliska agerande.

Eftersom Serbiens territoriella integritet såväl som dess folk är hotat av provinsen Kosovo och Metohijas krav på självständighet med hjälp av etnisk rensning, anser sig Serbien ha rätt att ta till alla möjliga fredliga medel för att förhindra all typ av fortsatt utveckling i denna riktning. Vi kommer göra allt i vår makt för att skydda det serbiska folkets liv, rättigheter och egendom. Serbien påminner också FN om att det är dags att ta sitt ansvar och hjälpa Serbien såvål som andra minoriteter i Kosovo och Metohija, istället för att försämra dess rättigheter och hota deras existens i området.

Samtidigt påpekar Serbien vikten av att göra upp en plan som ska lösa problemet inom den snaraste framtiden. De våldsamma och ensidiga handlingar som skett från de rörelser som kräver självständighet i Kosovo har pågått alldeles för länge.

Slovenien 

Den sloveniska delegationen erkänner Kosovos rätt att existera som en suverän stat. Slovenien uttrycker sin djupaste oro för våra medmänniskor i Kosovo och eftertraktar en samexistens mellan länderna i Balkan. Vi anser att situationen är ohållbar och som föregående exempel i frågan om självständighet vill vi ha slut på oroligheterna. 

Vi anser att Kosovo har bra förutsättningar för att lyckas. Idag styrs landet av den valda kosovanska regering med hjälp av UNMIK. Landet erhåller en demokratiskförfattning med flerpartisystem. Trots att Kosovo inte är erkänt av FN förhåller sig landet inom de författningar och konvektioner som FN skapat. Som EU-medlem värnar vi om suveränitetsprincipen och de mänskliga rättigheterna.

Problemen:

1. Sammanstötningarna: Oroligheterna och resebegränsningen i landet är ett stort problem för befolkningen. Invånarna i Kosovo vågar inte rör sig fritt i landet då vissa områden domineras av olika etniciteter och hot och förföljelse förekommer. Resehindren är en politisk fråga av högsta dignitet som rör djupt i folksjälen. 

2. Minoriteterna: Det finns olika etniciteter och folkgrupper i landet. Dessa etniska grupper delar inte samma religion eller uppfattningar. Detta har lett till uppdelningar av samhället. Rättigheterna i landet innefattar alla medborgare men avvikelse förekommer ideligen. Exempelvis begränsas yttrandefriheten i realiteten av brist på säkerhet, särskilt för etniska minoriteter.

3. Dålig ekonomi och hög arbetslöshet: Den svaga ekonomin och den höga arbetslösheten går hand i hand. Omkring en tredjedel av landetsbefolkning lever i fattigdom och 45 procent är arbetslösa. 

Lösning på problemen

1. Slovenien har bistått civila offer från området sedan länge och är för att fredsbevarande organisationer tillåts verka. Samtidigt vill vi främja gemenskap och solidaritet i landet. Slovenien vill agera som brygga mellan EU och Balkan och ser positivt på en förbättring av resebegränsningen och kollektivtrafiken. 

2. Slovenien föreslår att den kosovanska regeringen tar problemet på största allvar. Det finns konventioner och lagar som tillgodoser alla mänskliga rättigheter och behov. Slovenien bedömer att det finns en risk för ökad nationalism och ökad främlighetskap och vi anser att EU och FN måste spela en större aktiv roll för att motverka en splittrad stat. 

3. Vi vill öka översynen av arbetsmiljön och upprätthålla den arbetsrättslagstiftning som trädde i kraft november 2010. Vi understryker vikten av humanitär hjälp och är villiga att ge bistånd för att främja skolundervisningen och arbetslivet. 

Spanien

Spanien anser att mycket fokus bör läggas på att lösa frågan om Kosovos självständighet. För att lyckas nå stabilitet i regionen så krävs samarbete mellan alla parter, men även stöd från omvärlden för att försäkra sig om att en långsiktig lösning kan nås.

Spanien anser inte att Kosovos självständighet bör erkännas, eftersom den inte har stöd i internationell rätt. Kosovos självständighet kan endast anses vara legal om den har en grund i en överenskommelse mellan alla parter.

Spanien anser att Serbiens suveränitet bör garanteras, och förhandlingar om en lösning på konflikten bör utgå från att Kosovo är en serbisk region. 

Spanien hänvisar även till att EU har gjort en målformulering att sträva efter multi-etniska och multi-religiösa stater i Balkan. Detta är något som Kosovo motsätter sig. Segregationen mellan albaner och serber ger sig bara ännu ett uttryck i Kosovos självständighetsdeklaration, vilket är något som bör bekämpas. 

Spanien anser att denna konflikt i högsta grad är en motsättning mellan etniska serber och etniska albaner, och denna konflikt bör därför behandlas därefter. Det är inte en kamp för att låta en legitim stat få sin självständighet erkänd, som vissa stater hävdar. 

Spanien hänvisar till resolution 1244 av FN:s säkerhetsråd för att ytterligare visa på Serbiens suveränitet, och bestämt motsätta sig Kosovos självständighetsdeklaration som inte är legal. 

Spanien har själva stora etniska skillnader mellan olika grupper, till exempel i regionerna Katalonien och Baskien.  Spanien har ändå lyckats uppnå en enighet inom ett lands gränser och alla de fördelar som detta för med sig, t.ex. gällande en starkare internationell röst, ekonomiska fördelar m.m. Därför anser vi att man till det yttersta skall verka för att Serbien och Kosovo skall förbli enat, då detta i längden kommer att gynna hela regionen.

Spanien anser också att det nu måste bli ett slut på alla väpnade konflikter, då detta inneburit stora lidanden för civilbefolkningen. Det finns inga vinnare i ett krig och denna region har haft alldeles för mycket av den varan under det senaste århundradet. Nu bör man istället fokusera alla krafter på att bygga upp ett starkt enat land.

Spanien understryker därmed vikten av att arbeta för ett enat Serbien och en lösning som tillfredsställer alla parter på bästa sätt. Men även en fredlig lösning som leder fram till en ekonomisk tillväxt och därmed också en långvarig stabilitet i Balkan-regionen. 

Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland

Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland är djupt medvetna om den pågående konflikten i Kosovo. En mängd problem gör det svårt att komma fram till en lösning som båda parter kan acceptera. Religiösa motsättningar, historiska oenigheter och orättvisor, förtryck, diskriminering samt vandalisering härjar i området.

Den 17 februari 2008 förklarade sig Kosovos parlament som självständigt från Serbien.  Beklagligt nog har endast 81 av FN:s 192 länder skrivit under självständighetsförklaringen, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland valde det ansvarsfyllda beslutet att omedelbart erkänna Kosovo. Självständighetsförklaringen erkändes av domstolen i Haag juli 2010. Vi kräver därför att den serbiska minoriteten godkänner beslutet och accepterar kosovoalbanernas självstyre. Det är även av högsta vikt att båda parter accepterar historien för att kunna gå vidare. Ytterligare anser vi att betydelsefulla ekonomier som Kina, Ryssland och Indien bör ta sitt ansvar genom att underteckna.

Storbritannien har sedan 1999 ingått i FN:s Kosovo-trupp KFOR och bidragit till att upprätthålla ordningen i området samt höja säkerheten för invånarna. KFOR:s uppgifter har bland annat omfattat att stödja återvändande flyktingar, uppröjning, minklarering och medicinskt stöd. I den mest betydelsefulla staden, Mitrovica råder idag stora spänningar mellan folkgrupperna. Etniska minoriteters tillvaro är hotad och många bor i ghetton under omänskliga omständigheter. KFOR-styrkorna lägger därför stor vikt vid detta område för att skydda de utsatta.

 Förutom etniska konflikter är religiösa oenigheter en bakomliggande orsak. KFOR motverkar vandalisering av religiösa platser som gör konflikten än mer infekterad. Det är viktigt att man tar hotet från extremister med största allvar och prioriterar vapeninsamling - och destruktion.  Vidare är uppbyggnad av civila institutioner av största vikt. Detta kommer att leda till ökad integration och ett bättre levnadsklimat. Redan i tidig ålder kan serber och kosovoalbaner mötas och förenas - på så sätt suddas historiens oenigheter ut och nya gemensamma boar kan byggas. 

Till följd av det förbättrade läget men även den ekonomiska krisen har vi valt at dra tillbaka en majoritet av trupperna, vi är alltjämt öppna för förhandling och beredda att lösa konflikten med diplomatiska metoder.

Sydafrika

Konflikten i Kosovo har pågått länge nog och Sydafrika anser att den måste nå ett slut snarast möjligt. I nuläget finns det stora spänningar mellan serberna och kosovoalbanerna i landet. De båda lever åtskilt i stor utsträckning, ofta i ghetton. Detta måste i framtiden förändras om det skall bli fred i landet. Då de äldre invånarna i landet generellt hyser agg mot varandra av historiska skäl tror vi att de yngre generationerna är de man verkligen bör satsa på.

Båda parternas jämställdhet ser vi som en förutsättning om landet skall nå en ljus framtid. Våld och terrordåd har präglat landet under lång tid och vi tror inte att mer av detta kommer lösa konflikten, vilket vi i Sydafrika har egna erfarenheter av. De mänskliga rättigheterna måste sättas i centrum till varje pris.

Sydafrika är starkt stödjande av en fredlig lösning på konflikten. Militära ingripanden är för oss ingen lösning till de problem som råder i Kosovo. Därför menar vi att större militära insatser är oaktuellt och ser gärna att FN-trupperna bevakar situationen i det nuvarande läget utan att genomföra några större operationer som kan förvärra konflikten. Militära aktioner kommer endast leda till att civilbefolkning och infrastruktur drabbas hårt. 

Sydafrika vill hitta en lösning till denna konflikt så snabbt som möjligt för att folket i Kosovo ska få ett tryggare liv. En lösning skulle även öka förhoppningarna om en hållbar ekonomisk utveckling i landet.

Syrien 

Vi, Syrien, anser att situationen i Kosovo är mycket allvarlig. Förtrycket mellan Kosovoserber och Kosovoalbaner är oacceptabelt. Därför anser vi att vi inte kan erkänna Kosovo som egen stat. Att erkänna Kosovo tror vi skulle leda till en stor konflikt mellan Albaner och Serber och vi, Syrien, vill inte stötta en möjlighet till konflikt. Vi anser att en politisk lösning som är emot all form av segregering på Balkan är i fråga.

Anledningen till att Syrien inte erkänner Kosovo som självständig stat är grundat på det förtryck som civilbefolkningen i Kosovos utsätts för. I nuläget förekommer avdelningar i samhället gällande etnistitet, religion och nationalism. För att Syrien ska kunna erkänna Kosovo krävs en politisk lösning och att FN ska ta sitt ansvar och ser till att Kosovo upprätthåller de mänskliga rättigheterna, och ger Kosovo det stöd de behöver. Inga grupperingar eller avdelningar i samhället ska förekomma, förtrycket mellan kosovoserber och kosovoalbaner ska reduceras radikalt, och civilbefolkningen ska inte vara tvungna att lida på grund av maktutövarnas politik. 

Med uppmärksamhet på det nuvarande kritiska läget i Syrien ser vi att en politisk lösning på Kosovo konflikten skulle innebära att fler länder på Balkan också kommer ta till en fredlig lösning. Och om Förenta Nationerna då tar sitt ansvar och ser till att de mänskliga rättigheterna på Balkan upprätthålls så kan vi tänka oss att se annorlunda på Kosovos självständighet. Men i nuläget kan vi inte erkänna Kosovo som en egen stat grundat på de uppdelningar och förtryck som förekommer och på grund av att ett erkännande skulle kunna leda till fler konflikter i Kosovo. 

Turkiet

Vi från Turkiet har erkänt Kosovo som en självständig stat och uppmanar även andra länder att göra detta. Turkiet har en gemensam historia och kultur med Kosovo. Vi står bakom en fredlig lösning av konflikten och bidrar därför med 550 fredsbevarande soldater under KFOR:s ledning i Kosovo och med 36 poliser till EULEX. 

Turkiet jobbar för förbättrade relationer med Serbien, och även med övriga länder i Balkan regionen; detta för att uppnå en säkrare tillvaro och ett bättre samförstånd. Vi menar att ett stabilt läge i Balkanländerna inte enbart är av stor vikt för Turkiet utan även för övriga länder i Europa och mellanöstern då regionen är en geografisk port mellan de båda regionerna. 

Turkiet fördömer attackerna mot Kosovo-albaner och utländska ambassader av serbiska medborgare från både Serbien och Kosovo. Turkiet anser att både den Serbiska och den Kosovo-albanska ledningen fullt ut ska respektera internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Det är nyckeln till att säkerställa skyddet av civila, och kan bidra till att skapa ett klimat som främjar utformandet av ett fredsavtal. 

Turkiet är positivt till att agera som en bidragande faktor till förbättrade relationer mellan Serbien och Kosovo. Detta är av stor vikt då de båda länderna alltid kommer att dela en gemensam gräns. Även ifall Turkiet inte delar geografiska gränser med Kosovo och Serbien ses de tre länderna ändå som grannländer i Turkiets ögon. 

Vi ser fram emot ett samarbete med andra länder och ett möjligt samarbete inom NATO och arabförbundet, för att skapa en hållbar resolution som kan skapa fred för folket i Kosovo.

Tyskland

Tyskland har, som medlem i FN:s säkerhetsråd och som en nation som konsekvent har värnat om ett solidariskt och demokratiskt Europa, ett stort intresse i att upprätta en hållbar, fredlig och stabil lösning i konflikterna kring Kosovos självständighet. En stabilitet kan komma att öka mängden materiella och intellektuella resurser i hela regionen och bidra till ökad välfärd hos den hårt drabbade befolkningen. 

Tyskland stödjer också till fullo alla förhandlingsförsök mellan de konfliktdrabbade parterna, och ser gärna att all förhandlingspotential mellan främst Serbien och Kosovo skall tas till vara för att befintliga tvistefrågor på bästa sätt ska kunna lösas. 

Tyskland erkänner därtill Kosovos obestridliga rätt att existera som en självbestämmande stat.

Tyskland fördömer alla kränkningar av mänskliga rättigheter, alla yttringar av våldshandlingar mot civila samt all skadegörelse av kulturellt betydelsefulla byggnader och monument. Därtill värnar Tyskland om allas lika rätt att utöva och uttrycka sina kulturella seder och traditioner.

Tyskland har sedan tidigare bidragit väsentligt, inte minst ekonomiskt, till en uppbyggnad av demokratiska institutioner och civila strukturer i Kosovo och ämnar så fortsätta. Tyskland menar vidare att stabilitet och fungerande infrastruktur är grundförutsättningen för en hållbar ekonomisk, politisk och social utveckling i hela regionen.  

Tysklands främsta mål är en stabil, säker och demokratisk sydosteuropeisk region, som ett steg i ledet mot ett enat Europa. I den strävan ses Kosovos självständighet som en viktig förutsättning och som en betydande milstolpe. 

I allmänhet menar Tyskland att en stabil lösning i frågan endast kan uppnås genom internationellt samarbete, och vi är öppna för samarbete med alla som delar våra åsikter. 

Ungern

Republiken Ungern har erkänt Kosovo som en självständig stat. Den ungerska regeringen kommit fram till att Kosovos internationellt övervakade självständighet är det bästa att erbjuda som väg ut ur krisen. Vi vill betona att majoriteten av medlemsnationerna i NATO och EU delar samma åsikt. Republiken Ungern anser att det är av yttersta vikt att demokratiska  principer och värderingar följs fullt ut. Vi betonar vikten av att regeringen i Kosovo följer en mogen och ansvarsfull politik, nu och i framtiden.

Republiken Ungern menar att det idag inte är tillräckligt integrerat mellan de olika grupperna. Vi önskar därför att Kosovo ska få medlemskap i FNs generalförsamling för att på ett internationellt politiskt plan utveckla både internationella och nationella relationer.

Ungerska Republiken:

vill utveckla förbindelser mellan Serbien och Kosovo.

vill ha kvar fredsbevarande trupper i landet.

är måna om att stödja Serbiens framsteg för integration och fortsatta goda förhållanden med EU.

Vill att det ska finnas en garanti för mänskliga rättigheter för alla etniska grupper i Kosovo.

USA

 Amerikas förenta staters mål är att hjälpa Kosovo till att bli ett stabilt, demokratiskt, och ekonomiskt hållbart land i Europa.

 Amerikas förenta stater erkände formellt Kosovo som en självständig stat den 18 februari 2008. Faktorerna och händelserna som ledde till Kosovos självständighet var i sig själva unika och vi anser därför att Kosovo inte bör ses som ett prejudicerande fall. De steg många länder har tagit för att stödja och erkänna Kosovo sen den 17e februari 2008 demonstrerar ytterligare potentialen till Kosovos hållbarhet som en stabil och multi-etnisk demokrati. 

 Trots Kosovos förutsättningar för en hållbar demokrati finner Amerikas förenta stater att livsvillkoren i landet behöver förbättras och vill betona vikten av att undvika religiösa motsättningar. Amerikas förenta stater tycker också att den trafficking som bedrivs i Kosovo är ett stort utbrett problem.  Vi vill därför möta problemet tillsammans med den kosovoalbanska regeringen. 

 Fortsatt amerikanskt stöd för Kosovo kommer vara viktigt för Kosovos utveckling som ett fredligt, demokratiskt och ekonomiskt hållbart land som erbjuder lika möjligheter och lika skydd till alla sina medborgare.

 Amerikas förenta stater bjuder in till samarbete för att uppnå en fredlig och hållbar lösning.

Venezuela

Federala republiken Venezuela ser den nuvarande krisen i Kosovo som oroväckande, då det kan få katastrofala följder i form av dominerande fattigdom och flyktingmassor. Liksom två av de Världsmakter, Ryssland och Kina, anser vi att västimperiet USA måste släppa det järngrepp de håller kring Serbien/Kosovo. Vi erkänner därför inte Kosovo som stat, då det är för splittrat och har för stor inblandning av USA och världsorganisationen FN. Kosovo måste reda ut de konflikter som dominerar regionen och därutöver visa att de kan stå på egna ben. 

Kosovo är ett av Europas fattigaste länder. Därför är fattigdomen den viktigaste frågan som akut måste behandlas. Enligt uppgifter från Världsbanken lever en tredjedel av befolkningen i Kosovo lever under fattigdomsstrecket. Förutom negativ påverkan för befolkningen, sätts även en last på Västländerna till att skänka bistånd. Det extrema beroendet av dessa bistånd är inte något hållbart om man vill vara en egen stat.

För stärkning av den dåliga ekonomin uppmuntrar vi till en utveckling av handelsavtal i regionen. Gemensam tulltaxa och avskaffning av dubbelbeskattning kommer stärka regionens ekonomi som tyngd mot USAs kapitalistiska inflytande. Staten skall ha kontroll över ekonomin och en lösning på deras problem hade varit en stärkt planekonomi. 

Mänskliga rättigheter rapporten redovisar att endast 50 % av eleverna läser vidare till gymnasiet, förekomst av våld i skolan, stor majoritet av killar, bristande undervisning och okunniga elever och därför är utbildning en stor fråga då hälften av Kosovos befolkning är 25 år eller yngre. Republiken Venezuela föreslår en satsning på skolan men även på jämställdhet och kvinnornas rättigheter i samhället.

För att Kosovo ska bli ett eget land kräver vi initiativ till lösning av dess politiska problem. Utan deras initiativ varken stödjer eller finansierar vi landet. 

Vietnam

Vi i den Socialistiska republiken Vietnam erkänner inte Kosovos rätt att bilda en självständig stat. Kosovo uppfyller inte FN:s krav för att kunna vara en egen suverän stat. Med hänvisning till att Kosovos självständighets deklaration går emot genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1244 som säger att Kosovo ska vara en autonom provins i Serbien, tycker vi att i enlighet med fredens principer att Kosovo ska förbli en del av Serbien. 

Vi anser även att NATOs agerande under år 1999 inte är acceptabelt därför att suveränitetsprincipen sattes i andra hand samt anser vi att suveränitetsprincipen borde prioriteras av internationella samfund. 

Vitryssland

Sonny, Philip & David

Zimbabwe

Zimbabwe beklagar djupt de hemskheter som har utspelat sig i Kosovo och ämnar nu, efter noggrann analys av konflikten, ta ställning i denna fråga. Vi har satt oss in i problematiken och har beslutat oss för att inte erkänna Kosovo som ett land, då vi anser att de varken har befogenhet eller kapacitet att verka som en suverän stat.

Detta område är de facto en del av Serbien, vars ursprungsbefolkning dessvärre tvingats utstå förtryck och nu också hotas av en potentiell separation från moderlandet. Serberna utgör i Kosovo en minoritet som, till skillnad från de 90% av befolkningen som är albaner, ofta har svårigheter att till fullo kunna nyttja sina rättigheter, vilket leder till oberättigade sociala klyftor. Utöver detta är sysselsättningen i Kosovo fruktansvärt låg och fattigdomen förödande hög. Som det ser ut idag så består cirka en tiondel av Kosovos BNP av bidrag utifrån, vilket innebär ett stort problem då ingen stat i förlängningen klarar av att vara beroende av välgörenhet.

Nästan 6000 soldater från NATO (KFOR) verkar i Kosovo för att upprätthålla en balans serber och albaner emellan. Syftet är dock huvudsakligen att skydda serberna mot våld, något som är av största betydelse då det så sent som år 2004 skedde ett massivt angrepp från den albanska sidan i staden Mitrovica. Sedan dess har relationen mellan serber och albaner inte genomgått någon nämnvärd utveckling och situationen är fortfarande spänd. Hotet om våld är konstant närvarande och det är enbart i norra Mitrovica, samt det område där Kosovo gränsar till Serbien, som serberna kan leva i frihet, det vill säga utan militärt skydd.

Utöver det faktum att vi inte anser att albanerna har rätt att lägga beslag på regionen; så ser vi hela den sammantagna situationen som en tydlig indikator på att Kosovo inte har förutsättningar nog för att fungera som en suverän stat. Zimbabwierna har själva erfarenhet av att leva under förtryck och betonar att det är av allra största vikt att ursprungsbefolkningens rättigheter upprätthålls och att de inte blir kuvade av utifrån stöttade särintressen. Republiken Zimbabwe förespråkar att kosovoalbaner ska inrätta sig efter de serbiska normer som råder samt acceptera att Serbien är det land de lever i. De albaner som inte önskar anpassa sig efter dessa premisser bör till fullo stödjas i sitt återvändande till ursprungslandet.

Zimbabwes motto lyder som följande: sammanhållning, frihet, arbete. Vi anser att detta i allra högsta grad kan appliceras på situationen i fråga. Ursprungsbefolkningens frihet bör prioriteras  högt för att Serbien ska kunna utvecklas till en enhetlig, välfungerande stat. Detta sker givetvis inte utan ansträngning, men Zimbabwe är villigt att bidra med sin kunskap och erfarenhet.


© Katedralskolan 2011